• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
26 มกราคม 2558
ราคาหน่วยลงทุน
รายวัน
15.4216
Up
10.9644
Up
10.7404
Up
11.1203
Up
10.8560
Up
12.8346
Down
LTF
16.3476
Down
14.9008
Down
9.7295
Down
13.8422
Down