• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
17 กรกฎาคม 2018
ราคาหน่วยลงทุน
รายวัน
11.6633
Up
11.5151
Up
11.2390
Up
16.9562
Down
15.1051
Down
13.0803
Down
14.0537
Down
18.3719
Down
18.7641
Down
LTF
20.4170
Down