• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
22 พฤษภาคม 2558
ราคาหน่วยลงทุน
รายวัน
LTF
16.7926
Up
15.2734
Up
10.9982
Up
11.1595
Up
15.8034
Up
13.0870
Up
13.7362
Up
10.8185
Up
11.1763
Up
10.1306
Down