• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
17 เมษายน 2557
ราคาหน่วยลงทุน
รายวัน
LTF
14.9676
Up
13.7053
Up
14.0130
Up
12.3612
Up
10.0133
Up
12.3934
Up
10.5014
Up
10.5580
Up
10.9744
Up
7.7009
Down