• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
23 พฤษภาคม 2560
ราคาหน่วยลงทุน
รายวัน
LTF
18.8771
Up
17.4669
Up
16.9500
Up
13.6117
Up
12.2396
Up
15.6381
Up
13.4118
Up
11.4052
Up
11.1075
Up
11.4078
Up