• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
1 กันยายน 2558
ราคาหน่วยลงทุน
รายวัน
10.8643
Up
11.2135
Up
11.0497
Down
10.4989
Down
10.5615
Down
12.3504
Down
13.1406
Down
14.0165
Down
14.4901
Down
LTF
15.4467
Down