• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
7 ตุลาคม 2558
ราคาหน่วยลงทุน
รายวัน
LTF
15.8972
Up
14.4170
Up
14.8846
Up
12.6039
Up
10.7911
Up
13.5511
Up
10.8293
Up
11.0668
Up
10.8795
Up
11.2247
Up