• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
16 พฤศจิกายน 2018
ราคาหน่วยลงทุน
รายวัน
15.5424
Up
17.3630
Up
LTF
20.0765
Up
18.0385
Up
18.3956
Up
12.8515
Up
11.2828
Up
11.5506
Up
11.6938
Up
13.5918
Down