• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
20 มีนาคม 2561
ราคาหน่วยลงทุน
รายวัน
16.9144
Up
14.8628
Up
11.6437
Up
11.2077
Up
11.4887
Down
14.1279
Down
15.2100
Down
20.2913
Down
20.7046
Down
LTF
22.5861
Down