• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
23 พฤษภาคม 2018
ราคาหน่วยลงทุน
รายวัน
11.2232
Up
11.5011
Up
11.6334
Down
13.7958
Down
14.8609
Down
15.0143
Down
19.6834
Down
20.0803
Down
16.8449
Down
LTF
21.9110
Down