• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
20 ตุลาคม 2557
ราคาหน่วยลงทุน
รายวัน
13.0103
Up
10.7122
Up
11.0708
Up
10.6774
Up
9.5153
Down
10.6286
Down
14.6822
Down
12.9329
Down
14.5315
Down
LTF
15.9224
Down