• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
27 มีนาคม 2558
ราคาหน่วยลงทุน
รายวัน
13.8776
Up
9.8140
Up
10.7846
Up
10.9113
Up
11.1518
Up
11.0328
Down
12.9258
Down
15.5568
Down
15.0263
Down
LTF
16.5060
Down