• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
26 พฤศจิกายน 2558
ราคาหน่วยลงทุน
รายวัน
13.6266
Up
11.1069
Up
10.9006
Up
11.2417
Up
11.0936
Down
10.7509
Down
12.1776
Down
14.3055
Down
14.7443
Down
LTF
15.7935
Down