• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
2 มีนาคม 2558
ราคาหน่วยลงทุน
รายวัน
13.9426
Up
9.8946
Up
10.8807
Up
10.7639
Up
11.1381
Up
11.2756
Down
13.2218
Down
15.5311
Down
LTF
17.0475
Down
16.0927
Down