• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
22 กรกฎาคม 2557
ราคาหน่วยลงทุน
รายวัน
10.6035
Up
11.0254
Up
10.6211
Up
7.7551
Down
13.1839
Down
10.4491
Down
12.7477
Down
14.2856
Down
LTF
15.6248
Down
14.6059
Down