• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
22 มีนาคม 2019
ราคาหน่วยลงทุน
รายวัน
LTF
20.1318
Up
18.4036
Up
18.0455
Up
13.6115
Up
18.5639
Up
12.8472
Up
16.4216
Up
11.7833
Up
11.3308
Up
11.5930
Up