• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
29 กรกฎาคม 2558
ราคาหน่วยลงทุน
รายวัน
LTF
15.7386
Up
14.7898
Up
14.2874
Up
12.5115
Up
10.6927
Up
10.4574
Up
13.6422
Up
11.0528
Up
11.2020
Up
10.8512
Up