• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
24 ตุลาคม 2557
ราคาหน่วยลงทุน
รายวัน
LTF
16.0543
Up
14.8322
Up
14.6500
Up
13.1292
Up
10.7357
Up
13.0077
Up
9.5353
Up
10.6800
Up
11.0729
Up
10.7144
Down