• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
1 กันยายน 2557
ราคาหน่วยลงทุน
รายวัน
15.0879
Up
LTF
16.3533
Up
14.9380
Up
13.1719
Up
10.8642
Up
7.6519
Up
10.6414
Up
11.0465
Up
10.6461
Up
13.3249
Down