• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
18 ธันวาคม 2557
ราคาหน่วยลงทุน
รายวัน
14.8049
Up
LTF
15.8110
Up
14.4182
Up
12.5323
Up
10.6266
Up
9.5297
Up
13.3164
Up
10.7962
Up
11.1011
Up
10.7160
Up