• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
19 กันยายน 2018
ราคาหน่วยลงทุน
รายวัน
LTF
21.4601
Up
19.6894
Up
19.2854
Up
14.6043
Up
13.5790
Up
17.5632
Up
15.7417
Up
11.5336
Up
11.2622
11.6635
Down