• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
21 สิงหาคม 2557
ราคาหน่วยลงทุน
รายวัน
LTF
16.0991
Up
14.7095
Up
10.6763
Up
13.0236
Up
14.9719
Up
13.3476
Up
10.6262
Up
10.6396
Up
11.0409
Up
7.5999
Down