• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
2 กรกฎาคม 2558
ราคาหน่วยลงทุน
รายวัน
10.8390
Up
11.1923
Up
11.0141
Up
10.3390
Down
13.6492
Down
10.9960
Down
12.8916
Down
14.9343
Down
15.4630
Down
LTF
16.4335
Down