• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
29 กรกฎาคม 2557
ราคาหน่วยลงทุน
รายวัน
7.7584
Up
10.6057
Up
10.6252
Up
11.0290
Up
13.2774
Down
10.4322
Down
12.7330
Down
14.6223
Down
14.2519
Down
LTF
15.5904
Down