• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
26 สิงหาคม 2559
ราคาหน่วยลงทุน
รายวัน
LTF
18.2897
Up
16.4889
Up
16.9621
Up
13.5609
Up
11.9491
Up
13.7168
Up
11.2893
Up
11.0046
Up
11.3251
Up
15.9942
Down