• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
27 พฤษภาคม 2559
ราคาหน่วยลงทุน
รายวัน
LTF
16.3063
Up
15.1469
Up
14.7154
Up
12.4675
Up
11.0381
Up
14.8278
Up
10.9714
Up
11.2999
Up
11.2460
Down
12.7395
Down