• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
25 กรกฎาคม 2559
ราคาหน่วยลงทุน
รายวัน
LTF
17.6218
Up
16.3433
Up
15.9004
Up
13.1993
Up
11.6528
Up
13.3701
Up
10.9927
Up
11.3164
Up
11.2848
Down
15.5591
Down