• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
27 พฤศจิกายน 2558
ราคาหน่วยลงทุน
รายวัน
11.1040
Up
13.6300
Up
11.1084
Up
10.9010
Up
11.2421
Up
10.7436
Down
12.1652
Down
14.2858
Down
LTF
15.7730
Down
14.7236
Down