• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
22 ตุลาคม 2557
ราคาหน่วยลงทุน
รายวัน
14.7377
Up
LTF
15.9567
Up
14.5623
Up
10.6710
Up
12.9525
Up
9.5324
Up
13.0620
Up
10.7158
Up
10.6787
Up
11.0718
Up