• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
31 พฤษภาคม 2559
ราคาหน่วยลงทุน
รายวัน
LTF
16.5276
Up
15.3504
Up
14.9142
Up
12.7802
Up
12.5925
Up
14.8338
Up
11.1321
Up
11.3010
Up
10.9724
Up
11.2340
Down