• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
23 มีนาคม 2560
ราคาหน่วยลงทุน
รายวัน
13.5438
Up
15.7331
Up
LTF
18.5602
Up
17.2010
Up
16.6809
Up
13.4347
Up
12.1013
Up
11.0844
Up
11.3884
Up
11.3659
Up