• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
30 มิถุนายน 2559
ราคาหน่วยลงทุน
รายวัน
LTF
16.8122
Up
15.6133
Up
15.1708
Up
12.7547
Up
11.2878
Up
10.9833
Up
11.3092
Up
11.2711
Down
15.2878
Down
13.1880
Down