• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
9 ธันวาคม 2559
ราคาหน่วยลงทุน
รายวัน
13.7139
Up
15.7646
Up
11.2993
Up
11.0441
Up
11.3553
Up
11.8103
Down
13.0812
Down
16.1730
Down
LTF
17.9851
Down
16.6470
Down