• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
8 ธันวาคม 2560
ราคาหน่วยลงทุน
รายวัน
20.1695
Up
LTF
22.1068
Up
14.9098
Up
19.8521
Up
13.8400
Up
11.4615
Up
11.1748
Up
11.5674
Down
16.6979
Down
14.6359
Down