• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
5 กุมภาพันธ์ 2559
ราคาหน่วยลงทุน
รายวัน
LTF
15.6184
Up
14.5581
Up
14.1278
Up
13.9909
Up
12.0819
Up
10.7019
Up
11.4234
Up
10.9301
Up
11.2663
Up
11.1798