• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
4 สิงหาคม 2558
ราคาหน่วยลงทุน
รายวัน
11.0583
Up
13.6206
Up
10.8540
Up
11.2041
Up
10.5144
Down
10.7733
Down
12.6027
Down
14.4396
Down
14.9471
Down
LTF
15.9059
Down