• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
17 ธันวาคม 2557
ราคาหน่วยลงทุน
รายวัน
14.4676
Up
LTF
15.4842
Up
14.1163
Up
12.3492
Up
10.4616
Up
9.4741
Up
13.2757
Up
11.1006
Up
10.7158
Up
10.7922
Down