• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
3 กรกฎาคม 2558
ราคาหน่วยลงทุน
รายวัน
13.6775
Up
15.4670
Up
LTF
16.4370
Up
14.9374
Up
10.9990
Up
11.0163
Up
12.8936
Up
10.8397
Up
11.1925
Up
10.3384
Down