• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
21 ตุลาคม 2559
ราคาหน่วยลงทุน
รายวัน
LTF
17.6342
Up
15.8980
Up
16.3264
Up
13.2104
Up
11.6614
Up
13.8209
Up
11.0261
Up
11.3404
Up
11.3104
Down
16.0414
Down