• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
20 ตุลาคม 2560
ราคาหน่วยลงทุน
รายวัน
LTF
21.8945
Up
19.6500
Up
20.0654
Up
15.2668
Up
13.7378
Up
11.5440
Up
11.1607
Up
11.4505
Up
14.4677
Down
16.4617
Down