• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
31 ตุลาคม 2557
ราคาหน่วยลงทุน
รายวัน
15.2622
Up
LTF
16.4515
Up
15.0063
Up
13.2312
Up
10.9115
Up
13.2118
Up
9.5499
Up
10.7221
Up
10.6845
Up
11.0763
Up