• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
31 สิงหาคม 2558
ราคาหน่วยลงทุน
รายวัน
LTF
15.5938
Up
14.6304
Up
14.1510
Up
12.4364
Up
10.6319
Up
10.5240
Up
11.0515
Up
10.8639
Up
11.2131
Up
13.2476
Down