• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
17 มกราคม 2560
ราคาหน่วยลงทุน
รายวัน
15.6460
Up
11.3179
Up
13.5284
Up
11.3688
Up
11.0603
Up
12.0414
Down
13.3502
Down
16.5751
Down
17.0981
Down
LTF
18.4378
Down