• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
30 มีนาคม 2558
ราคาหน่วยลงทุน
รายวัน
15.6121
Up
LTF
16.5596
Up
15.0749
Up
12.9554
Up
13.9064
Up
11.0582
Up
9.8257
Up
10.9153
Up
10.7864
Up
11.1533
Up