• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
27 กุมภาพันธ์ 2558
ราคาหน่วยลงทุน
รายวัน
LTF
17.0862
Up
15.5672
Up
16.1373
Up
13.2431
Up
11.2898
Up
10.7620
Up
11.1364
Up
9.8723
Down
10.8675
Down
13.9027
Down