• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
21 กุมภาพันธ์ 2560
ราคาหน่วยลงทุน
รายวัน
15.7434
Up
13.5632
Up
11.3571
Up
11.3803
Up
11.0737
Up
12.0625
Down
13.3758
Down
16.5984
Down
17.1197
Down
LTF
18.4540
Down