• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
4 พฤษภาคม 2559
ราคาหน่วยลงทุน
รายวัน
11.2606
Up
10.9631
Up
11.2936
Up
10.8978
Down
12.2798
Down
14.4162
Down
14.8404
Down
LTF
15.9677
Down
13.3632
Down
15.2852
Down