• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
9 ตุลาคม 2558
ราคาหน่วยลงทุน
รายวัน
LTF
16.1011
Up
15.0693
Up
14.6009
Up
12.7147
Up
10.8905
Up
13.5737
Up
11.0727
Up
10.8806
Up
11.2254
Up
10.8129
Down