• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
21 ตุลาคม 2557
ราคาหน่วยลงทุน
รายวัน
13.0576
Up
9.5220
Up
10.7141
Up
10.6780
Up
11.0712
Up
10.6286
14.6713
Down
12.9149
Down
14.5025
Down
LTF
15.8908
Down