• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
28 พฤษภาคม 2558
ราคาหน่วยลงทุน
รายวัน
11.0059
Up
10.8215
Up
11.1787
Up
13.7176
Down
11.0333
Down
10.1495
Down
12.9285
Down
15.0051
Down
15.5355
Down
LTF
16.5017
Down