• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
23 เมษายน 2018
ราคาหน่วยลงทุน
รายวัน
11.2171
Up
11.4956
Up
11.6473
Down
14.9087
Down
16.7674
Down
14.1661
Down
15.2695
Down
20.7701
Down
20.3824
Down
LTF
22.6888
Down