• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
29 มกราคม 2558
ราคาหน่วยลงทุน
รายวัน
15.5690
Up
LTF
16.4921
Up
15.0309
Up
12.9149
Up
11.0279
Up
9.7449
Up
11.1218
Up
10.7420
Up
10.8544
Down
13.7519
Down