• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
24 เมษายน 2560
ราคาหน่วยลงทุน
รายวัน
11.3990
Up
11.0971
Up
11.3902
Down
13.5190
Down
15.6111
Down
12.0731
Down
13.4094
Down
17.1361
Down
16.6216
Down
LTF
18.5061
Down