• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
31 กรกฎาคม 2557
ราคาหน่วยลงทุน
รายวัน
10.6199
Up
10.6267
Up
11.0303
Up
13.2739
Up
7.6882
Down
10.3700
Down
14.4891
Down
12.6523
Down
14.1257
Down
LTF
15.4551
Down