• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
28 มิถุนายน 2560
ราคาหน่วยลงทุน
รายวัน
13.5228
Up
15.7402
Up
11.1213
Up
11.4189
Up
11.4511
Down
13.9708
Down
12.5576
Down
18.0376
Down
17.5053
Down
LTF
19.5198
Down