ผลการดำเนินงานของกองทุน

 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสั้น  0.20 0.20 0.41 0.88 1.00 1.38 1.60 1.62 11.4913 914.72 31 มีนาคม 2018
เกณฑ์มาตรฐาน 17  0.28 0.28 0.57 1.20 1.22 1.48 1.62
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) เพิ่มพูนทรัพย์  0.25 0.25 0.52 1.10 1.20 1.63 1.95 1.29 11.5458 809.87 31 มีนาคม 2018
เกณฑ์มาตรฐาน 50   0.23 0.23 0.47 0.94 0.94 1.10 1.29

 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส  0.32 0.32 0.64 1.31 1.54 N/A 1.60 1.91 10.5054 10,722.27 31 มีนาคม 2018
เกณฑ์มาตรฐาน 37  0.38 0.38 0.79 1.72 1.89 N/A 1.91
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม-ชนิดสะสมมูลค่า   0.61 0.61 1.08 2.43 2.19 2.80 2.92 3.28 11.6517 3,291.48 31 มีนาคม 2018
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม-ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ   0.62 0.62 1.08 2.43 2.20 2.82 2.94 3.28 11.6658 63.55 31 มีนาคม 2018
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม   0.61 0.61 1.08 2.42 2.19 N/A 4.09 3.01 11.6580 2,286.58 31 มีนาคม 2018
เกณฑ์มาตรฐาน 29  0.70 0.70 1.14 2.66 2.65 3.25 3.28
5 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้  0.22 0.22 0.42 0.84 0.89 1.29 1.80 4.77 12.1894 39.92 31 มีนาคม 2018
เกณฑ์มาตรฐาน 4  0.42 0.42 1.09 4.25 3.47 4.39 4.77
6 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม -ชนิดสะสมมูลค่า  0.26 0.26 0.53 1.12 1.30 1.75 1.93 2.06 11.2121 607.83 31 มีนาคม 2018
7 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม - ชนิดจ่ายเงินปันผล  0.26 0.26 0.53 1.12 1.39 1.82 2.00 2.06 10.2168 0.73 31 มีนาคม 2018
8 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม  0.26 0.26 0.53 1.12 1.33 N/A 3.21 1.75 11.2969 206.79 31 มีนาคม 2018
9 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม -ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน  0.29 0.29 N/A N/A N/A N/A 0.51 0.58 11.2183 162.52 31 มีนาคม 2018
10 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม -ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ  0.26 0.26 0.54 1.14 1.31 1.77 1.95 2.06 11.2242 0.37 31 มีนาคม 2018
เกณฑ์มาตรฐาน 24  0.32 0.32 0.66 1.46 1.61 1.90 2.06
11 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) ตราสารหนี้  0.72 0.72 1.31 2.85 2.77 3.28 3.14 3.81 13.3290 4,245.79 31 มีนาคม 2018
เกณฑ์มาตรฐาน 61  0.68 0.68 1.12 3.12 2.86 3.60 3.81

เกณฑ์มาตรฐาน 17: เกณฑ์มาตรฐาน 17 : ค่าเฉลี่ยระหว่างอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 3 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยจาก ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกรไทย ธ.ไทยพาณิชย์ และอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุคงที่ 3 เดือน
เกณฑ์มาตรฐาน 50 : Avg3MFixed 100.00% (Source: Fixed Deposit 1M Baht, 3 Months
เกณฑ์มาตรฐาน 24: อัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุคงที่ 3 เดือน บวกส่วนต่างตราสารหนี้ภาคเอกชน และอัตราผลตอบแทนที่ปรับปรุงเพื่อการลงทุนในตลาดเงินต่างประเทศ อายุ 3 เดือนในสัดส่วน 21:79 หรือตามที่ประกาศไว้
เกณฑ์มาตรฐาน 29: ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลระยะเวลา 1-3 ปี และ ดัชนีตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชนระยะเวลา 1-3 ปี
เกณฑ์มาตรฐาน 37: อัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐและเอกชนที่มีอายุคงที่ 1 ปี และอัตราผลตอบแทนที่ปรับปรุงแล้วอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมระหว่างธนาคารในต่างประเทศ อายุ 1ปี ในสัดส่วน 10.5:10.5:79 หรือตามที่ประกาศไว้

เกณฑ์มาตรฐาน 4: ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาล และ ดัชนีตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชน
เกณฑ์มาตรฐาน 61: ZRR1M Index 25.00% + ZRR4Y Index 25.00% + CorpBBBup Index 50.00%
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม -ชนิดขายคืนอัตโนมัติ   -0.78 -0.78 6.14 16.24 8.12 N/A 7.72 5.76 14.0418 337.66 31 มีนาคม 2018
เกณฑ์มาตรฐาน 30  1.35 1.35 4.10 9.38 4.93 N/A 5.76
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล สตราทีจิค อินคัม ฟันด์  0.35 0.35 2.12 6.18 N/A N/A 4.50 3.05 10.8555 3,479.74 31 มีนาคม 2018
เกณฑ์มาตรฐาน 51  -0.23 -0.23 1.46 5.34 N/A N/A 3.05

เกณฑ์มาตรฐาน 30: ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET INDEX, ดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลอายุคงเหลือไม่เกิน 10 ปี, ดัชนีตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชน และ พันธบัตรที่มีอายุคงที่ 3 เดือน กำหนดน้ำหนัก 50:15:15:20
เกณฑ์มาตรฐาน 51: CorpBBBup Index 25.00% + STGovBond Index 10.00% + GovBond Index 25.00% + SETPFUND Index 20.00% + FSTREI Index 20.00% (source: ThaiBMA Corporate Bond Index (BBB+up) Group 1 , ThaiBMA Government Bond Index , ThaiBMA Short-term Government Bond Index , Bloomberg , Bloomberg as of 30 June 2017)ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน( AIMC )/ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์  3.65 3.65 9.62 18.63 7.11 4.60 12.13 10.72 25.6181 31.09 31 มีนาคม 2018
เกณฑ์มาตรฐาน 21  4.05 4.05 10.63 21.43 6.94 3.55 10.72
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม-ชนิดสะสมมูลค่า   -1.28 -1.28 6.87 19.62 9.28 4.09 13.10 5.24 20.5232 186.38 31 มีนาคม 2018
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม  -1.17 -1.17 7.64 20.47 9.69 N/A 20.34 6.55 20.5208 1,145.52 31 มีนาคม 2018
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม-ชนิดจ่ายเงินปันผล   -1.29 -1.29 7.49 20.22 9.40 3.92 12.85 5.24 12.5449 110.66 31 มีนาคม 2018
5 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม-ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ   -1.15 -1.15 7.72 20.58 10.37 4.35 13.43 5.24 20.8757 94.06 31 มีนาคม 2018
6 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) หุ้นปันผล  -1.01 -1.01 8.45 22.55 10.61 5.77 14.43 4.96 12.7310 73.04 31 มีนาคม 2018
เกณฑ์มาตรฐาน 53  7.37 7.37 10.26 12.88 7.00 2.32 5.24
7 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้-ชนิดจ่ายเงินปันผล  -5.33 -5.33 5.24 13.17 N/A N/A 11.75 13.78 9.7732 772.92 31 มีนาคม 2018
8 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) SET เพิ่มพูนปันผล  -0.93 -0.93 8.78 23.21 11.98 8.21 11.83 7.90 28.4827 2,074.11 31 มีนาคม 2018
เกณฑ์มาตรฐาน 1  2.12 2.12 7.24 16.35 7.07 3.44 13.78
9 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์  10.57 10.57 21.44 33.68 17.38 9.11 8.94 6.18 13.8314 1,301.23 31 มีนาคม 2018
เกณฑ์มาตรฐาน 40  7.94 7.94 19.22 29.61 13.12 5.48 6.18

เกณฑ์มาตรฐาน 1: SET TRI Index 100.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 21: SET50 TRI Index 100.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 40: EPIF Index 100.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 53: SETHD TRI Index 100.00%
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์  1.64 1.64 1.60 4.91 3.60 -3.34 -3.98 -2.75 7.8130 38.31 31 มีนาคม 2018
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์ 2  1.61 1.61 1.54 4.69 3.32 -3.48 -3.57 -2.23 8.0663 23.88 31 มีนาคม 2018
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ อินคัม-ชนิดสะสมมูลค่า   1.32 1.32 0.82 3.32 2.25 -4.25 -5.17 -3.34 7.5193 86.63 31 มีนาคม 2018
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ อินคัม-ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ   1.30 1.30 0.77 3.10 1.64 -4.64 -5.54 -3.32 7.3624 2.63 31 มีนาคม 2018
เกณฑ์มาตรฐาน 26  2.31 2.31 2.76 5.90 4.78 -2.34 -2.23
5 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ชนิดสะสมมูลค่า  -0.18 -0.18 3.27 8.23 8.83 6.06 10.71 4.65 16.6643 1,432.77 31 มีนาคม 2018
6 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม   -0.04 -0.04 3.49 8.52 9.01 N/A 16.83 2.41 16.5919 1,381.22 31 มีนาคม 2018
7 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ชนิดจ่ายเงินปันผล  -0.04 -0.04 3.47 8.47 8.94 6.09 10.29 5.28 12.0265 2,964.78 31 มีนาคม 2018
8 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ   -0.08 -0.08 3.41 8.45 8.95 6.10 10.14 5.28 16.7428 1,191.83 31 มีนาคม 2018
เกณฑ์มาตรฐาน 23  -2.43 -2.43 0.51 6.00 3.95 1.03 5.28

เกณฑ์มาตรฐาน 23: SETPFUND Index 50.00% + FSTREI Index (THB) 50.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 26: Gold London PM Fix plus Hedging Cost (USD) 100.00%

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน( AIMC )/ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
Since Inception (%)Benchmark Since Inception (%)มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้   2.03 16.28 11.08 2.03 7.94 N/A N/A N/A 16.28 11.08 11.6278 3,076.31 31 มีนาคม 2018
เกณฑ์มาตรฐาน 45   -0.96 11.08 -0.96 4.71 N/A N/A N/A 11.08
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลิตี้ อิควิตี้   N/A -1.61 -1.11 N/A N/A N/A N/A N/A -1.61 -1.11 9.8387 1,412.63 31 มีนาคม 2018
เกณฑ์มาตรฐาน 62      N/A -1.11 N/A N/A N/A N/A N/A -1.11
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล โทเทิล รีเทิร์น  0.16 -1.28 -2.71 0.16 N/A N/A N/A N/A -1.28 -2.71 9.8717 2,523.37 31 มีนาคม 2018
เกณฑ์มาตรฐาน 59  -3.04 -2.71 -3.04 N/A N/A N/A N/A -2.71
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้  2.39 12.23 33.57 2.39 N/A N/A N/A N/A 12.23 33.57 11.2228 2,244.57 31 มีนาคม 2018
5 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ I  N/A 0.79 3.51 N/A N/A N/A N/A N/A 0.79 3.51 11.2509 491.42 31 มีนาคม 2018
เกณฑ์มาตรฐาน 58  13.17 33.57 13.17 N/A N/A N/A N/A 33.57
6 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล รีทส์   -3.88 3.03 3.42 -3.88 -1.01 2.44 N/A N/A 3.03 3.42 9.6778 1,454.53 31 มีนาคม 2018
เกณฑ์มาตรฐาน 44  -4.93 3.42 -4.93 -1.70 1.85 N/A N/A 3.42
7 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้  1.73 12.55 5.94 1.73 11.29 25.83 9.98 10.92 12.55 5.94 19.2842 1,709.78 31 มีนาคม 2018
8 กองทุนเปิดซีแพม เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อิควิตี้  1.33 8.27 3.35 1.33 10.75 25.07 9.37 N/A 8.27 3.35 13.4126 108.12 31 มีนาคม 2018
เกณฑ์มาตรฐาน 27  -4.83 5.59 -4.83 0.38 9.53 4.71 5.57 5.59
9 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ ไชน่า-อินเดีย-อินโด อิควิตี้  -3.86 2.99 1.81 -3.86 -1.58 9.89 3.73 6.44 2.99 1.81 12.4292 58.03 31 มีนาคม 2018
เกณฑ์มาตรฐาน 20  -7.97 1.81 -7.97 -1.70 7.86 3.53 6.34 1.81
10 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ยูโรเปี้ยน อิควิตี้  -3.23 2.78 0.74 -3.23 -2.15 4.65 N/A N/A 2.78 0.74 10.7952 302.50 31 มีนาคม 2018
เกณฑ์มาตรฐาน 39  -5.90 0.74 -5.90 -5.54 6.08 N/A N/A 0.74
11 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ยูโร ไฮ ยิลด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย  -0.51 3.40 2.68 -0.51 0.18 4.77 3.58 N/A 3.40 2.68 11.2117 60.26 31 มีนาคม 2018
เกณฑ์มาตรฐาน 36  -2.20 2.68 -2.20 -2.19 9.31 7.64 N/A 2.68
12 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล บาลานซ์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย  -1.34 0.83 3.09 -1.34 1.41 6.45 0.84 N/A 0.83 3.09 10.2516 140.19 31 มีนาคม 2018
เกณฑ์มาตรฐาน 38  -4.66 3.09 -4.66 -3.48 -0.65 3.30 N/A 3.09
13 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เยอรมัน อิควิตี้   -6.31 10.79 13.40 -6.31 -6.32 -3.10 N/A N/A 10.79 13.40 11.9476 104.38 31 มีนาคม 2018
เกณฑ์มาตรฐาน 46  -5.90 13.40 -5.90 -5.54 6.08 N/A N/A 13.40
14 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้  -6.62 8.90 9.84 -6.62 -7.46 -1.40 N/A N/A 8.90 9.84 12.0024 2,293.46 31 มีนาคม 2018
เกณฑ์มาตรฐาน 42  -4.84 9.84 -4.84 -3.06 1.64 N/A N/A 9.84
15 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ  -1.45 5.42 11.95 -1.45 1.00 8.73 N/A N/A 5.42 11.95 11.4013 498.25 31 มีนาคม 2018
เกณฑ์มาตรฐาน 43  -1.28 11.95 -1.28 4.15 13.59 N/A N/A 11.95
16 กองทุนเปิดซีแพม โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้-ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ  -2.45 5.75 6.30 -2.45 1.64 9.90 5.65 N/A 5.75 6.30 12.4523 244.46 31 มีนาคม 2018
เกณฑ์มาตรฐาน 33  -4.72 6.30 -4.72 -1.61 5.45 6.74 N/A 6.30
17 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้  -6.60 6.07 7.64 -6.60 -0.30 7.13 1.04 N/A 6.07 7.64 12.7535 363.90 31 มีนาคม 2018
เกณฑ์มาตรฐาน 31   -3.43 7.64 -3.43 2.51 9.12 7.09 N/A 7.64
18 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เกาหลี อิควิตี้   -2.53 1.15 3.72 -2.53 6.22 10.43 3.72 N/A 1.15 3.72 10.4654 46.06 31 มีนาคม 2018
19 กองทุนเปิดซีแพม เกาหลี อิควิตี้  -2.49 0.20 3.16 -2.49 6.27 10.39 3.05 N/A 0.20 3.16 10.0752 22.46 31 มีนาคม 2018
เกณฑ์มาตรฐาน 34  -4.78 3.72 -4.78 2.50 8.06 6.22 N/A 3.72
20 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) โกบอล คอมมอดิตี้  -0.86 -2.75 -2.06 -0.86 4.63 6.67 -0.02 -6.65 -2.75 -2.06 6.5614 35.13 31 มีนาคม 2018
เกณฑ์มาตรฐาน 48   -3.68 -2.06 -3.68 1.15 1.08 -0.85 -5.40 -2.06
21 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) โกลบอล เอควิตี้  -2.75 6.16 5.97 -2.75 2.48 10.01 6.29 N/A 6.16 5.97 12.6283 753.66 31 มีนาคม 2018
เกณฑ์มาตรฐาน 49   -1.28 5.97 -1.28 4.15 13.59 6.72 N/A 5.97

เกณฑ์มาตรฐาน 20: อัตราผลตอบแทนของดัชนีที่ปรับปรุงเพื่อการลงทุนในประเทศ จีน อินเดีย และ อินโดนีเซีย (แปลงเป็นสกุลบาท) ในสัดส่วนที่เท่ากันหรือที่ประกาศไว้
เกณฑ์มาตรฐาน 27: MXAPJ Index (THB) 100.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 31 : NDDLJN Index (THB) 100.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 33: อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี MSCI ACWI Small PR USD (แปลงเป็นสกุลบาท)
เกณฑ์มาตรฐาน 34: อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี KOSPI (แปลงเป็นสกุลบาท)
เกณฑ์มาตรฐาน 36: อัตราผลตอบแทน ดัชนี BofA Merrill Lynch EUR High Yield 3%Constrained (แปลงเป็นสกุลบาท)
เกณฑ์มาตรฐาน 38: MSCI ACWI NR และ Citigroup WGBI hedged EUR ในสัดส่วน 60:40 หรือที่ประกาศไว้ (แปลงเป็นสกุลบาท)
เกณฑ์มาตรฐาน 39: อัตราผลตอบแทนของการลงทุนในดัชนี M7EU Index 100.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 42: FDCICUHN Index 100.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 43: MSCI World (net dividends reinvested)
เกณฑ์มาตรฐาน 44: TRNGLU index 60.00% + RNXG Index 40.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 45 : M1WA Index 100.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 46: DAX Index (THB) 100.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 48 : MLCX03TR Index (THB) 100.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 49 : M1WO Index 100.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 58: VN30TR Index (THB) 100.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 59: LF93TRUU Index (THB) 100.00%

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน( AIMC )/ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต
เกณฑ์มาตรฐาน 62    : MXWO Index 100.00%
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) หุ้นระยะยาว  2.60 2.60 9.26 19.62 8.50 5.45 9.48 7.46 33.3497 80.97 31 มีนาคม 2018
เกณฑ์มาตรฐาน 21  4.05 4.05 10.63 21.43 6.94 3.55 10.72
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ*  0.86 0.86 10.07 24.38 8.53 N/A 8.44 5.59 13.0262 62.36 31 มีนาคม 2018
เกณฑ์มาตรฐาน 27  -4.83 -4.83 0.38 9.53 4.71 5.57 5.59
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ 70 หุ้นระยะยาวปันผล  -0.87 -0.87 6.27 16.48 8.17 3.64 5.16 8.50 15.1084 270.23 31 มีนาคม 2018
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ หุ้นระยะยาว  -1.29 -1.29 7.36 20.89 10.31 4.16 6.12 8.60 22.3868 582.76 31 มีนาคม 2018
5 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ*  -1.33 -1.33 7.49 20.82 9.82 3.58 6.33 8.45 20.1078 118.20 31 มีนาคม 2018
เกณฑ์มาตรฐาน 1  2.12 2.12 7.24 16.35 7.07 3.44 13.78
6 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ*  0.36 0.36 3.67 9.41 14.59 7.56 7.75 2.50 14.8312 467.09 31 มีนาคม 2018
เกณฑ์มาตรฐาน 41  -2.43 -2.43 0.51 6.00 6.77 1.51 2.50
7 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ*  0.48 0.48 0.85 1.97 1.96 2.64 2.28 4.91 13.2844 41.45 31 มีนาคม 2018
8 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ*  0.11 0.11 0.21 0.44 0.48 0.89 1.54 5.33 12.0874 80.84 31 มีนาคม 2018
เกณฑ์มาตรฐาน 4  0.42 0.42 1.09 4.25 3.47 4.39 4.77
9 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) เพิ่มพูนทรัพย์ฟอร์เรน เบลนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ  0.28 0.28 0.59 1.22 1.22 1.51 1.77 0.76 11.3807 5.35 31 มีนาคม 2018
เกณฑ์มาตรฐาน 54  0.12 0.12 0.23 0.56 0.57 0.69 0.76
10 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) เพื่อการเลี้ยงชีพ  -2.03 -2.03 1.71 5.59 3.89 1.95 2.53 3.35 13.9386 26.27 31 มีนาคม 2018
เกณฑ์มาตรฐาน 55  -2.36 -2.36 4.07 7.95 4.23 3.19 3.35
11 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) รีไทร์เมนท์ โซลูชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ  -0.45 -0.45 4.00 9.55 4.25 3.16 4.32 7.59 13.0294 4.84 31 มีนาคม 2018
เกณฑ์มำตรฐาน 56  1.22 1.22 3.86 9.99 6.14 4.58 7.59
12 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ  3.60 3.60 9.11 18.46 7.79 5.04 10.23 8.41 20.4377 15.07 31 มีนาคม 2018
เกณฑ์มาตรฐาน 28  2.72 2.72 8.92 19.13 6.77 3.23 8.41

เกณฑ์มาตรฐาน 1: SET TRI Index 100.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 21: SET50 TRI Index 100.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 27: MXAPJ Index (THB) 100.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 28: SET100 TRI Index 100.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 4: ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาล และ ดัชนีตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชน
เกณฑ์มาตรฐาน 41: SETPFUND Index 50.00% + FSTREI Index (THB) 50.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 54: CoprBBB+up 75% + TB3MFIX 25%
เกณฑ์มาตรฐาน 55: SET TRI Index 30.00% + M1WO Index (THB) 40.00% + RICI (THB) 30.00%
เกณฑ์มำตรฐาน 56: GovBond Index 45.00% + SET50 TRI Index 45.00% + GOLDS Comdty 10.00% 

*กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (RMF for PVD) และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิดังกล่าวเป็นจำนวนที่รวมเงินทุนรับโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไว้ด้วยแล้วผลการดำเนินงานของกองทุนรวมได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน( AIMC )/ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
No record found.

 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
No record found.

กองทุนตลาดเงิน
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสั้น  0.20 0.20 0.41 0.88 1.00 1.38 1.60 1.62 11.4913 914.72 31 มีนาคม 2018
เกณฑ์มาตรฐาน 17  0.28 0.28 0.57 1.20 1.22 1.48 1.62
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) เพิ่มพูนทรัพย์  0.25 0.25 0.52 1.10 1.20 1.63 1.95 1.29 11.5458 809.87 31 มีนาคม 2018
เกณฑ์มาตรฐาน 50   0.23 0.23 0.47 0.94 0.94 1.10 1.29
กองทุนตราสารหนี้
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส  0.32 0.32 0.64 1.31 1.54 N/A 1.60 1.91 10.5054 10,722.27 31 มีนาคม 2018
เกณฑ์มาตรฐาน 37  0.38 0.38 0.79 1.72 1.89 N/A 1.91
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม-ชนิดสะสมมูลค่า   0.61 0.61 1.08 2.43 2.19 2.80 2.92 3.28 11.6517 3,291.48 31 มีนาคม 2018
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม-ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ   0.62 0.62 1.08 2.43 2.20 2.82 2.94 3.28 11.6658 63.55 31 มีนาคม 2018
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม   0.61 0.61 1.08 2.42 2.19 N/A 4.09 3.01 11.6580 2,286.58 31 มีนาคม 2018
เกณฑ์มาตรฐาน 29  0.70 0.70 1.14 2.66 2.65 3.25 3.28
5 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้  0.22 0.22 0.42 0.84 0.89 1.29 1.80 4.77 12.1894 39.92 31 มีนาคม 2018
เกณฑ์มาตรฐาน 4  0.42 0.42 1.09 4.25 3.47 4.39 4.77
6 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม -ชนิดสะสมมูลค่า  0.26 0.26 0.53 1.12 1.30 1.75 1.93 2.06 11.2121 607.83 31 มีนาคม 2018
7 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม - ชนิดจ่ายเงินปันผล  0.26 0.26 0.53 1.12 1.39 1.82 2.00 2.06 10.2168 0.73 31 มีนาคม 2018
8 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม  0.26 0.26 0.53 1.12 1.33 N/A 3.21 1.75 11.2969 206.79 31 มีนาคม 2018
9 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม -ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน  0.29 0.29 N/A N/A N/A N/A 0.51 0.58 11.2183 162.52 31 มีนาคม 2018
10 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม -ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ  0.26 0.26 0.54 1.14 1.31 1.77 1.95 2.06 11.2242 0.37 31 มีนาคม 2018
เกณฑ์มาตรฐาน 24  0.32 0.32 0.66 1.46 1.61 1.90 2.06
11 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) ตราสารหนี้  0.72 0.72 1.31 2.85 2.77 3.28 3.14 3.81 13.3290 4,245.79 31 มีนาคม 2018
เกณฑ์มาตรฐาน 61  0.68 0.68 1.12 3.12 2.86 3.60 3.81

เกณฑ์มาตรฐาน 17: เกณฑ์มาตรฐาน 17 : ค่าเฉลี่ยระหว่างอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 3 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยจาก ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกรไทย ธ.ไทยพาณิชย์ และอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุคงที่ 3 เดือน
เกณฑ์มาตรฐาน 50 : Avg3MFixed 100.00% (Source: Fixed Deposit 1M Baht, 3 Months
เกณฑ์มาตรฐาน 24: อัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุคงที่ 3 เดือน บวกส่วนต่างตราสารหนี้ภาคเอกชน และอัตราผลตอบแทนที่ปรับปรุงเพื่อการลงทุนในตลาดเงินต่างประเทศ อายุ 3 เดือนในสัดส่วน 21:79 หรือตามที่ประกาศไว้
เกณฑ์มาตรฐาน 29: ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลระยะเวลา 1-3 ปี และ ดัชนีตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชนระยะเวลา 1-3 ปี
เกณฑ์มาตรฐาน 37: อัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐและเอกชนที่มีอายุคงที่ 1 ปี และอัตราผลตอบแทนที่ปรับปรุงแล้วอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมระหว่างธนาคารในต่างประเทศ อายุ 1ปี ในสัดส่วน 10.5:10.5:79 หรือตามที่ประกาศไว้

เกณฑ์มาตรฐาน 4: ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาล และ ดัชนีตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชน
เกณฑ์มาตรฐาน 61: ZRR1M Index 25.00% + ZRR4Y Index 25.00% + CorpBBBup Index 50.00%


กองทุนผสม
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม -ชนิดขายคืนอัตโนมัติ   -0.78 -0.78 6.14 16.24 8.12 N/A 7.72 5.76 14.0418 337.66 31 มีนาคม 2018
เกณฑ์มาตรฐาน 30  1.35 1.35 4.10 9.38 4.93 N/A 5.76
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล สตราทีจิค อินคัม ฟันด์  0.35 0.35 2.12 6.18 N/A N/A 4.50 3.05 10.8555 3,479.74 31 มีนาคม 2018
เกณฑ์มาตรฐาน 51  -0.23 -0.23 1.46 5.34 N/A N/A 3.05

เกณฑ์มาตรฐาน 30: ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET INDEX, ดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลอายุคงเหลือไม่เกิน 10 ปี, ดัชนีตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชน และ พันธบัตรที่มีอายุคงที่ 3 เดือน กำหนดน้ำหนัก 50:15:15:20
เกณฑ์มาตรฐาน 51: CorpBBBup Index 25.00% + STGovBond Index 10.00% + GovBond Index 25.00% + SETPFUND Index 20.00% + FSTREI Index 20.00% (source: ThaiBMA Corporate Bond Index (BBB+up) Group 1 , ThaiBMA Government Bond Index , ThaiBMA Short-term Government Bond Index , Bloomberg , Bloomberg as of 30 June 2017)ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน( AIMC )/ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต


กองทุนตราสารทุน
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์  3.65 3.65 9.62 18.63 7.11 4.60 12.13 10.72 25.6181 31.09 31 มีนาคม 2018
เกณฑ์มาตรฐาน 21  4.05 4.05 10.63 21.43 6.94 3.55 10.72
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม-ชนิดสะสมมูลค่า   -1.28 -1.28 6.87 19.62 9.28 4.09 13.10 5.24 20.5232 186.38 31 มีนาคม 2018
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม  -1.17 -1.17 7.64 20.47 9.69 N/A 20.34 6.55 20.5208 1,145.52 31 มีนาคม 2018
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม-ชนิดจ่ายเงินปันผล   -1.29 -1.29 7.49 20.22 9.40 3.92 12.85 5.24 12.5449 110.66 31 มีนาคม 2018
5 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม-ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ   -1.15 -1.15 7.72 20.58 10.37 4.35 13.43 5.24 20.8757 94.06 31 มีนาคม 2018
6 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) หุ้นปันผล  -1.01 -1.01 8.45 22.55 10.61 5.77 14.43 4.96 12.7310 73.04 31 มีนาคม 2018
เกณฑ์มาตรฐาน 53  7.37 7.37 10.26 12.88 7.00 2.32 5.24
7 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้-ชนิดจ่ายเงินปันผล  -5.33 -5.33 5.24 13.17 N/A N/A 11.75 13.78 9.7732 772.92 31 มีนาคม 2018
8 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) SET เพิ่มพูนปันผล  -0.93 -0.93 8.78 23.21 11.98 8.21 11.83 7.90 28.4827 2,074.11 31 มีนาคม 2018
เกณฑ์มาตรฐาน 1  2.12 2.12 7.24 16.35 7.07 3.44 13.78
9 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์  10.57 10.57 21.44 33.68 17.38 9.11 8.94 6.18 13.8314 1,301.23 31 มีนาคม 2018
เกณฑ์มาตรฐาน 40  7.94 7.94 19.22 29.61 13.12 5.48 6.18


เกณฑ์มาตรฐาน 1: SET TRI Index 100.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 21: SET50 TRI Index 100.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 40: EPIF Index 100.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 53: SETHD TRI Index 100.00%


ตราสารทางเลือก
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์  1.64 1.64 1.60 4.91 3.60 -3.34 -3.98 -2.75 7.8130 38.31 31 มีนาคม 2018
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์ 2  1.61 1.61 1.54 4.69 3.32 -3.48 -3.57 -2.23 8.0663 23.88 31 มีนาคม 2018
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ อินคัม-ชนิดสะสมมูลค่า   1.32 1.32 0.82 3.32 2.25 -4.25 -5.17 -3.34 7.5193 86.63 31 มีนาคม 2018
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ อินคัม-ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ   1.30 1.30 0.77 3.10 1.64 -4.64 -5.54 -3.32 7.3624 2.63 31 มีนาคม 2018
เกณฑ์มาตรฐาน 26  2.31 2.31 2.76 5.90 4.78 -2.34 -2.23
5 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ชนิดสะสมมูลค่า  -0.18 -0.18 3.27 8.23 8.83 6.06 10.71 4.65 16.6643 1,432.77 31 มีนาคม 2018
6 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม   -0.04 -0.04 3.49 8.52 9.01 N/A 16.83 2.41 16.5919 1,381.22 31 มีนาคม 2018
7 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ชนิดจ่ายเงินปันผล  -0.04 -0.04 3.47 8.47 8.94 6.09 10.29 5.28 12.0265 2,964.78 31 มีนาคม 2018
8 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ   -0.08 -0.08 3.41 8.45 8.95 6.10 10.14 5.28 16.7428 1,191.83 31 มีนาคม 2018
เกณฑ์มาตรฐาน 23  -2.43 -2.43 0.51 6.00 3.95 1.03 5.28

เกณฑ์มาตรฐาน 23: SETPFUND Index 50.00% + FSTREI Index (THB) 50.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 26: Gold London PM Fix plus Hedging Cost (USD) 100.00%

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน( AIMC )/ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต


กองทุนรวมต่างประเทศ
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้   2.03 2.03 7.94 N/A N/A N/A 16.28 11.08 11.6278 3,076.31 31 มีนาคม 2018
เกณฑ์มาตรฐาน 45   -0.96 -0.96 4.71 N/A N/A N/A 11.08
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลิตี้ อิควิตี้   N/A N/A N/A N/A N/A N/A -1.61 -1.11 9.8387 1,412.63 31 มีนาคม 2018
เกณฑ์มาตรฐาน 62      N/A N/A N/A N/A N/A N/A -1.11
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล โทเทิล รีเทิร์น  0.16 0.16 N/A N/A N/A N/A -1.28 -2.71 9.8717 2,523.37 31 มีนาคม 2018
เกณฑ์มาตรฐาน 59  -3.04 -3.04 N/A N/A N/A N/A -2.71
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้  2.39 2.39 N/A N/A N/A N/A 12.23 33.57 11.2228 2,244.57 31 มีนาคม 2018
5 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ I  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.79 3.51 11.2509 491.42 31 มีนาคม 2018
เกณฑ์มาตรฐาน 58  13.17 13.17 N/A N/A N/A N/A 33.57
6 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล รีทส์   -3.88 -3.88 -1.01 2.44 N/A N/A 3.03 3.42 9.6778 1,454.53 31 มีนาคม 2018
เกณฑ์มาตรฐาน 44  -4.93 -4.93 -1.70 1.85 N/A N/A 3.42
7 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้  1.73 1.73 11.29 25.83 9.98 10.92 12.55 5.94 19.2842 1,709.78 31 มีนาคม 2018
8 กองทุนเปิดซีแพม เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อิควิตี้  1.33 1.33 10.75 25.07 9.37 N/A 8.27 3.35 13.4126 108.12 31 มีนาคม 2018
เกณฑ์มาตรฐาน 27  -4.83 -4.83 0.38 9.53 4.71 5.57 5.59
9 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ ไชน่า-อินเดีย-อินโด อิควิตี้  -3.86 -3.86 -1.58 9.89 3.73 6.44 2.99 1.81 12.4292 58.03 31 มีนาคม 2018
เกณฑ์มาตรฐาน 20  -7.97 -7.97 -1.70 7.86 3.53 6.34 1.81
10 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ยูโรเปี้ยน อิควิตี้  -3.23 -3.23 -2.15 4.65 N/A N/A 2.78 0.74 10.7952 302.50 31 มีนาคม 2018
เกณฑ์มาตรฐาน 39  -5.90 -5.90 -5.54 6.08 N/A N/A 0.74
11 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ยูโร ไฮ ยิลด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย  -0.51 -0.51 0.18 4.77 3.58 N/A 3.40 2.68 11.2117 60.26 31 มีนาคม 2018
เกณฑ์มาตรฐาน 36  -2.20 -2.20 -2.19 9.31 7.64 N/A 2.68
12 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล บาลานซ์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย  -1.34 -1.34 1.41 6.45 0.84 N/A 0.83 3.09 10.2516 140.19 31 มีนาคม 2018
เกณฑ์มาตรฐาน 38  -4.66 -4.66 -3.48 -0.65 3.30 N/A 3.09
13 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เยอรมัน อิควิตี้   -6.31 -6.31 -6.32 -3.10 N/A N/A 10.79 13.40 11.9476 104.38 31 มีนาคม 2018
เกณฑ์มาตรฐาน 46  -5.90 -5.90 -5.54 6.08 N/A N/A 13.40
14 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้  -6.62 -6.62 -7.46 -1.40 N/A N/A 8.90 9.84 12.0024 2,293.46 31 มีนาคม 2018
เกณฑ์มาตรฐาน 42  -4.84 -4.84 -3.06 1.64 N/A N/A 9.84
15 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ  -1.45 -1.45 1.00 8.73 N/A N/A 5.42 11.95 11.4013 498.25 31 มีนาคม 2018
เกณฑ์มาตรฐาน 43  -1.28 -1.28 4.15 13.59 N/A N/A 11.95
16 กองทุนเปิดซีแพม โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้-ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ  -2.45 -2.45 1.64 9.90 5.65 N/A 5.75 6.30 12.4523 244.46 31 มีนาคม 2018
เกณฑ์มาตรฐาน 33  -4.72 -4.72 -1.61 5.45 6.74 N/A 6.30
17 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้  -6.60 -6.60 -0.30 7.13 1.04 N/A 6.07 7.64 12.7535 363.90 31 มีนาคม 2018
เกณฑ์มาตรฐาน 31   -3.43 -3.43 2.51 9.12 7.09 N/A 7.64
18 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เกาหลี อิควิตี้   -2.53 -2.53 6.22 10.43 3.72 N/A 1.15 3.72 10.4654 46.06 31 มีนาคม 2018
19 กองทุนเปิดซีแพม เกาหลี อิควิตี้  -2.49 -2.49 6.27 10.39 3.05 N/A 0.20 3.16 10.0752 22.46 31 มีนาคม 2018
เกณฑ์มาตรฐาน 34  -4.78 -4.78 2.50 8.06 6.22 N/A 3.72
20 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) โกบอล คอมมอดิตี้  -0.86 -0.86 4.63 6.67 -0.02 -6.65 -2.75 -2.06 6.5614 35.13 31 มีนาคม 2018
เกณฑ์มาตรฐาน 48   -3.68 -3.68 1.15 1.08 -0.85 -5.40 -2.06
21 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) โกลบอล เอควิตี้  -2.75 -2.75 2.48 10.01 6.29 N/A 6.16 5.97 12.6283 753.66 31 มีนาคม 2018
เกณฑ์มาตรฐาน 49   -1.28 -1.28 4.15 13.59 6.72 N/A 5.97

เกณฑ์มาตรฐาน 20: อัตราผลตอบแทนของดัชนีที่ปรับปรุงเพื่อการลงทุนในประเทศ จีน อินเดีย และ อินโดนีเซีย (แปลงเป็นสกุลบาท) ในสัดส่วนที่เท่ากันหรือที่ประกาศไว้
เกณฑ์มาตรฐาน 27: MXAPJ Index (THB) 100.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 31 : NDDLJN Index (THB) 100.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 33: อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี MSCI ACWI Small PR USD (แปลงเป็นสกุลบาท)
เกณฑ์มาตรฐาน 34: อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี KOSPI (แปลงเป็นสกุลบาท)
เกณฑ์มาตรฐาน 36: อัตราผลตอบแทน ดัชนี BofA Merrill Lynch EUR High Yield 3%Constrained (แปลงเป็นสกุลบาท)
เกณฑ์มาตรฐาน 38: MSCI ACWI NR และ Citigroup WGBI hedged EUR ในสัดส่วน 60:40 หรือที่ประกาศไว้ (แปลงเป็นสกุลบาท)
เกณฑ์มาตรฐาน 39: อัตราผลตอบแทนของการลงทุนในดัชนี M7EU Index 100.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 42: FDCICUHN Index 100.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 43: MSCI World (net dividends reinvested)
เกณฑ์มาตรฐาน 44: TRNGLU index 60.00% + RNXG Index 40.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 45 : M1WA Index 100.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 46: DAX Index (THB) 100.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 48 : MLCX03TR Index (THB) 100.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 49 : M1WO Index 100.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 58: VN30TR Index (THB) 100.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 59: LF93TRUU Index (THB) 100.00%

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน( AIMC )/ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต
เกณฑ์มาตรฐาน 62    : MXWO Index 100.00%


LTF & RMF
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) หุ้นระยะยาว  2.60 2.60 9.26 19.62 8.50 5.45 9.48 7.46 33.3497 80.97 31 มีนาคม 2018
เกณฑ์มาตรฐาน 21  4.05 4.05 10.63 21.43 6.94 3.55 10.72
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ*  0.86 0.86 10.07 24.38 8.53 N/A 8.44 5.59 13.0262 62.36 31 มีนาคม 2018
เกณฑ์มาตรฐาน 27  -4.83 -4.83 0.38 9.53 4.71 5.57 5.59
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ 70 หุ้นระยะยาวปันผล  -0.87 -0.87 6.27 16.48 8.17 3.64 5.16 8.50 15.1084 270.23 31 มีนาคม 2018
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ หุ้นระยะยาว  -1.29 -1.29 7.36 20.89 10.31 4.16 6.12 8.60 22.3868 582.76 31 มีนาคม 2018
5 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ*  -1.33 -1.33 7.49 20.82 9.82 3.58 6.33 8.45 20.1078 118.20 31 มีนาคม 2018
เกณฑ์มาตรฐาน 1  2.12 2.12 7.24 16.35 7.07 3.44 13.78
6 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ*  0.36 0.36 3.67 9.41 14.59 7.56 7.75 2.50 14.8312 467.09 31 มีนาคม 2018
เกณฑ์มาตรฐาน 41  -2.43 -2.43 0.51 6.00 6.77 1.51 2.50
7 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ*  0.48 0.48 0.85 1.97 1.96 2.64 2.28 4.91 13.2844 41.45 31 มีนาคม 2018
8 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ*  0.11 0.11 0.21 0.44 0.48 0.89 1.54 5.33 12.0874 80.84 31 มีนาคม 2018
เกณฑ์มาตรฐาน 4  0.42 0.42 1.09 4.25 3.47 4.39 4.77
9 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) เพิ่มพูนทรัพย์ฟอร์เรน เบลนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ  0.28 0.28 0.59 1.22 1.22 1.51 1.77 0.76 11.3807 5.35 31 มีนาคม 2018
เกณฑ์มาตรฐาน 54  0.12 0.12 0.23 0.56 0.57 0.69 0.76
10 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) เพื่อการเลี้ยงชีพ  -2.03 -2.03 1.71 5.59 3.89 1.95 2.53 3.35 13.9386 26.27 31 มีนาคม 2018
เกณฑ์มาตรฐาน 55  -2.36 -2.36 4.07 7.95 4.23 3.19 3.35
11 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) รีไทร์เมนท์ โซลูชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ  -0.45 -0.45 4.00 9.55 4.25 3.16 4.32 7.59 13.0294 4.84 31 มีนาคม 2018
เกณฑ์มำตรฐาน 56  1.22 1.22 3.86 9.99 6.14 4.58 7.59
12 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ  3.60 3.60 9.11 18.46 7.79 5.04 10.23 8.41 20.4377 15.07 31 มีนาคม 2018
เกณฑ์มาตรฐาน 28  2.72 2.72 8.92 19.13 6.77 3.23 8.41

เกณฑ์มาตรฐาน 1: SET TRI Index 100.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 21: SET50 TRI Index 100.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 27: MXAPJ Index (THB) 100.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 28: SET100 TRI Index 100.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 4: ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาล และ ดัชนีตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชน
เกณฑ์มาตรฐาน 41: SETPFUND Index 50.00% + FSTREI Index (THB) 50.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 54: CoprBBB+up 75% + TB3MFIX 25%
เกณฑ์มาตรฐาน 55: SET TRI Index 30.00% + M1WO Index (THB) 40.00% + RICI (THB) 30.00%
เกณฑ์มำตรฐาน 56: GovBond Index 45.00% + SET50 TRI Index 45.00% + GOLDS Comdty 10.00% 

*กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (RMF for PVD) และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิดังกล่าวเป็นจำนวนที่รวมเงินทุนรับโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไว้ด้วยแล้วผลการดำเนินงานของกองทุนรวมได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน( AIMC )/ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต


กองทุนที่ระบุระยะเวลาครบกำหนด
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
No record found.
กองทุนอสังหาริมทรัพย์
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
No record found.
กลับไปหน้าแรก