ผลการดำเนินงานของกองทุน

 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส  0.58 0.41 0.88 1.75 N/A N/A 2.02 2.06 10.2400 10,353.93 30 เมษายน 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 37  0.50 0.50 1.00 2.00 N/A N/A 2.06
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม -ชนิดสะสมมูลค่า  0.42 0.31 0.66 1.43 2.08 N/A 2.29 2.30 10.9600 2,453.57 30 เมษายน 2559
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม -ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ  0.46 0.34 0.69 1.47 2.11 N/A 2.31 2.30 10.9700 1.60 30 เมษายน 2559
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม - ชนิดจ่ายเงินปันผล  0.44 0.33 0.66 1.46 2.18 N/A 2.38 2.30 10.2000 1.23 30 เมษายน 2559
5 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม  0.43 0.31 0.67 1.56 N/A N/A 5.26 1.94 11.0500 24.01 30 เมษายน 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 24  0.44 0.44 0.84 1.71 2.13 N/A 2.31
6 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม-ชนิดสะสมมูลค่า   1.14 0.72 1.59 2.40 3.43 N/A 3.55 3.86 11.2600 6,325.07 30 เมษายน 2559
7 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม-ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ   1.14 0.73 1.61 2.40 3.46 N/A 3.59 3.86 11.2700 117.50 30 เมษายน 2559
8 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม   1.12 0.73 1.58 2.39 N/A N/A 6.43 3.76 11.2600 739.57 30 เมษายน 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 29  0.89 0.89 1.51 3.48 3.93 N/A 3.92
9 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสั้น  0.35 0.25 0.53 1.11 1.65 2.06 1.79 1.74 11.2900 780.16 30 เมษายน 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 17   0.31 0.31 0.62 1.27 1.66 1.97 1.75
10 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้  0.30 0.22 0.45 0.92 1.54 2.00 2.00 5.49 11.9900 81.92 30 เมษายน 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 4  4.36 4.36 6.01 7.76 6.43 5.69 5.58
11 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) เพิ่มพูนทรัพย์  0.40 0.30 0.60 1.27 1.93 2.29 2.24 1.41 11.3000 1,115.53 30 เมษายน 2559
12 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) ตราสารหนี้  1.31 0.82 1.86 3.16 3.88 3.87 3.36 4.26 12.7600 3,819.03 30 เมษายน 2559
13 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) ตราสารหนี้พลัส โรล โอเวอร์ 6เดือน6  0.74 0.54 1.11 2.30 2.74 N/A 2.80 2.55 10.9400 92.75 30 เมษายน 2559

เกณฑ์มาตรฐาน 17 : ค่าเฉลี่ยระหว่างอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 3 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยจาก ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกรไทย ธ.ไทยพาณิชย์ และอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุคงที่ 3 เดือน
เกณฑ์มาตรฐาน 24: อัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุคงที่ 3 เดือน บวกส่วนต่างตราสารหนี้ภาคเอกชน และอัตราผลตอบแทนที่ปรับปรุงเพื่อการลงทุนในตลาดเงินต่างประเทศ อายุ 3 เดือนในสัดส่วน 21:79 หรือตามที่ประกาศไว้

เกณฑ์มาตรฐาน 29: ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลระยะเวลา 1-3 ปี และ ดัชนีตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชนระยะเวลา 1-3 ปี
เกณฑ์มาตรฐาน 37: อัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐและเอกชนที่มีอายุคงที่ 1 ปี และอัตราผลตอบแทนที่ปรับปรุงแล้วอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมระหว่างธนาคารในต่างประเทศ อายุ 1ปี ในสัดส่วน 10.5:10.5:79 หรือตามที่ประกาศไว้

*ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน  มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เกณฑ์มาตรฐาน 4: ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาล และ ดัชนีตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชน

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน( AIMC )/ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม -ชนิดขายคืนอัตโนมัติ   1.62 2.97 1.04 -2.48 N/A N/A 3.41 3.82 10.9300 510.30 30 เมษายน 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 30  5.52 5.52 3.65 -1.12 N/A N/A 3.98
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 3+3 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์   1.35 3.92 0.35 -5.16 N/A N/A -2.13 -1.99 9.6400 121.14 30 เมษายน 2559
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ทริกเกอร์ 8 เปอร์เซ็นต์ 4  1.93 4.33 1.24 -3.94 -4.01 N/A -2.82 -0.32 9.1500 271.79 30 เมษายน 2559
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 4+4 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์   1.83 4.19 1.14 -4.20 N/A N/A -1.32 1.10 9.6300 54.63 30 เมษายน 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 32  4.85 4.85 2.71 -2.23 N/A N/A -2.06

เกณฑ์มาตรฐาน 30: ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET INDEX, ดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลอายุคงเหลือไม่เกิน 10 ปี, ดัชนีตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชน และ พันธบัตรที่มีอายุคงที่ 3 เดือน กำหนดน้ำหนัก 50:15:15:20
เกณฑ์มาตรฐาน 32: ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET INDEX และ ผลตอบแทนการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุคงที่ 6 เดือน

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน( AIMC )/ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม-ชนิดสะสมมูลค่า   1.00 3.63 0.02 -6.12 -4.40 N/A 10.71 0.13 14.9000 130.41 30 เมษายน 2559
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม-ชนิดจ่ายเงินปันผล   1.00 3.62 -0.11 -5.89 -4.65 N/A 9.75 0.13 10.0400 9.09 30 เมษายน 2559
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม-ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ   2.68 3.66 1.64 -4.10 -4.29 N/A 10.98 0.13 15.0500 47.22 30 เมษายน 2559
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม  0.58 3.61 -0.39 -5.91 N/A N/A 21.99 -2.36 14.7800 212.33 30 เมษายน 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 25  13.50 12.87 4.99 -11.97 -5.69 N/A 0.13
5 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์  10.38 9.07 -0.02 -9.81 -3.41 5.20 10.82 8.66 19.1000 21.49 30 เมษายน 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 21  10.38 7.94 -0.85 -11.36 -5.47 2.96 8.66
6 กองทุนเปิด ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ทริกเกอร์ 8 เปอร์เซ็นต์ 3  1.97 4.38 1.35 -3.71 -3.77 N/A -2.51 -2.68 9.2200 202.13 30 เมษายน 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 1  9.05 7.97 0.69 -8.00 -4.21 5.13 7.32
7 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) SET เพิ่มพูนปันผล  1.60 3.97 0.74 -4.01 -0.09 7.32 10.26 6.62 21.0400 1,305.92 30 เมษายน 2559
8 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) หุ้นปันผล  1.42 4.14 -1.20 -7.58 -3.27 N/A 11.71 0.04 12.3900 51.42 30 เมษายน 2559
9 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์  23.35 23.40 11.81 -7.81 -1.92 -3.19 4.49 1.98 13.5500 9,749.20 30 เมษายน 2559

เกณฑ์มาตรฐาน 1: ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET INDEX
เกณฑ์มาตรฐาน 21: ดัชนี SET 50
เกณฑ์มาตรฐาน 25: ดัชนี SET HD 



ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน( AIMC )/ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ชนิดสะสมมูลค่า  16.11 14.60 13.76 15.13 5.50 N/A 13.41 6.32 15.4200 579.38 30 เมษายน 2559
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ   16.10 14.60 13.71 15.10 5.46 N/A 12.24 7.10 15.4400 688.32 30 เมษายน 2559
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ชนิดจ่ายเงินปันผล  16.08 14.58 13.72 15.20 5.50 N/A 11.69 7.10 12.0100 281.94 30 เมษายน 2559
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม   16.29 14.55 13.92 15.19 N/A N/A 29.76 3.49 15.2900 604.60 30 เมษายน 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 23  7.17 7.17 8.55 6.38 -0.10 N/A 5.68
5 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ อินคัม-ชนิดสะสมมูลค่า   18.16 13.75 10.36 5.03 -4.27 N/A -7.80 -6.00 7.5500 46.53 30 เมษายน 2559
6 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ อินคัม-ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ   17.55 13.31 9.75 4.69 -4.49 N/A -7.97 -6.00 7.5000 4.22 30 เมษายน 2559
7 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์  18.36 13.94 10.82 6.20 -3.70 N/A -6.29 -4.72 7.6300 72.25 30 เมษายน 2559
8 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์ 2  18.05 13.66 10.53 5.87 -3.71 N/A -5.69 -4.06 7.9100 34.04 30 เมษายน 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 26  17.10 17.10 11.91 7.03 -6.13 N/A -7.24

เกณฑ์มาตรฐาน 23: ดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ดัชนี FTSE ST REIT (แปลงเป็นสกุลบาท) ในสัดส่วนที่ลงทุนและได้ประกาศไว้
เกณฑ์มาตรฐาน 26: อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี Gold London PM Fix (ดอลล่าร์) ปรับต้นทุนประกันความเสี่ยงค่าเงิน

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน( AIMC )/ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
Since Inception (%)Benchmark Since Inception (%)มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีแพม โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้-ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ  -3.17 -0.13 3.81 7.89 -4.42 -7.11 N/A N/A -0.13 3.81 9.9700 508.43 30 เมษายน 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 33  -2.52 3.26 -2.52 0.90 1.75 N/A N/A 3.26
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ยูโรเปี้ยน อิควิตี้  -6.27 -5.39 -6.79 1.02 -5.45 N/A N/A N/A -5.39 -6.79 9.4600 1,135.40 30 เมษายน 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 39  -7.09 -8.06 -7.09 -4.80 N/A N/A N/A -8.06
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล บาลานซ์   -5.64 -8.15 4.54 -1.30 -6.34 -8.56 N/A N/A -8.15 4.54 9.1200 947.12 30 เมษายน 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 38  -1.27 5.63 -1.27 0.98 5.63 N/A N/A 5.63
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้  -13.79 3.87 6.87 -7.22 -13.94 -15.71 N/A N/A 3.87 6.87 10.8700 431.33 30 เมษายน 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 31 
 
-8.88 4.90 -8.88 -1.36 0.33 N/A N/A 4.90
5 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ยูโร ไฮ ยิลด์   1.36 0.75 1.33 3.35 0.84 -0.51 N/A N/A 0.75 1.33 10.1100 937.86 30 เมษายน 2559
6 กองทุนเปิดซีแพม ยูโร ไฮ ยิลด์   1.36 -0.09 0.25 3.34 0.77 -0.53 N/A N/A -0.09 0.25 9.9800 91.85 30 เมษายน 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 36  3.94 0.16 3.94 1.97 14.13 N/A N/A 0.16
7 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ ไชน่า-อินเดีย-อินโด อิควิตี้  -4.34 0.51 -1.36 3.04 -3.94 -10.03 3.18 0.21 0.51 -1.36 10.2800 27.06 30 เมษายน 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 20  -1.03 -1.20 -1.03 5.16 -8.91 3.72 -1.51 -1.20
8 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เกาหลี อิควิตี้   -2.01 -4.30 -0.75 1.57 -4.06 -7.29 N/A N/A -4.30 -0.75 9.1400 97.31 30 เมษายน 2559
9 กองทุนเปิดซีแพม เกาหลี อิควิตี้ ทริกเกอร์ 2.5X4  -1.73 -5.51 -2.49 1.69 -3.58 -6.85 N/A N/A -5.51 -2.49 8.9700 591.19 30 เมษายน 2559
10 กองทุนเปิดซีแพม เกาหลี อิควิตี้  -2.25 -6.60 -2.21 1.49 -4.14 -8.71 N/A N/A -6.60 -2.21 8.7900 68.04 30 เมษายน 2559
11 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี พรินซิเพิล เกาหลี อิควิตี้ ทริกเกอร์ 2X4   -1.67 -5.80 -1.87 1.72 -2.71 -7.08 N/A N/A -5.80 -1.87 8.9900 185.43 30 เมษายน 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 34  1.76 -0.57 1.76 1.68 2.45 N/A N/A -0.57
12 กองทุนเปิดซีแพม เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อิควิตี้  -0.09 -1.78 -5.36 5.81 -1.74 -12.31 N/A N/A -1.78 -5.36 9.6900 292.43 30 เมษายน 2559
13 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้  -0.05 9.24 2.80 5.73 -1.63 -11.69 4.91 N/A 9.24 2.80 13.7900 900.41 30 เมษายน 2559
14 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ ทริกเกอร์ 3+3 (2)  0.57 -12.30 -14.22 6.33 -0.79 N/A N/A N/A -12.30 -14.22 8.7700 1,369.44 30 เมษายน 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 27  -0.79 3.14 -0.79 2.82 -6.99 N/A N/A 3.14
15 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ  -3.26 0.16 3.16 3.83 -2.84 N/A N/A N/A 0.16 3.16 10.0200 898.96 30 เมษายน 2559
16 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซีเพิล อินเดีย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 3+3  -1.57 -13.78 -9.20 4.18 -5.30 N/A N/A N/A -13.78 -9.20 8.6200 123.98 30 เมษายน 2559
17 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) โกลบอล เอควิตี้  -0.93 1.19 -0.51 7.27 -2.03 -4.94 N/A N/A 1.19 -0.51 10.2400 313.75 30 เมษายน 2559
18 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) โกบอล คอมมอดิตี้  5.82 -4.13 -2.86 9.31 -4.62 -13.79 -11.94 -11.11 -4.13 -2.86 6.0300 83.22 30 เมษายน 2559
19 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) โกบอล อโลเคชั่น  -4.11 -0.71 3.93 1.93 -4.79 -2.83 0.13 -0.18 -0.71 3.93 8.9600 31.69 30 เมษายน 2559

เกณฑ์มาตรฐาน 20: อัตราผลตอบแทนของดัชนีที่ปรับปรุงเพื่อการลงทุนในประเทศ จีน อินเดีย และ อินโดนีเซีย (แปลงเป็นสกุลบาท) ในสัดส่วนที่เท่ากันหรือที่ประกาศไว้
เกณฑ์มาตรฐาน 27: อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี MSCI AC Asia Pacific exJapan CR USD (แปลงเป็นสกุลบาท)
เกณฑ์มาตรฐาน 31 
: อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี MSCI JAPAN NTR (แปลงเป็นสกุลบาท)
เกณฑ์มาตรฐาน 33: อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี MSCI ACWI Small PR USD (แปลงเป็นสกุลบาท)
เกณฑ์มาตรฐาน 34: อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี KOSPI (แปลงเป็นสกุลบาท)
เกณฑ์มาตรฐาน 36: อัตราผลตอบแทน ดัชนี BofA Merrill Lynch EUR High Yield 3%Constrained (แปลงเป็นสกุลบาท)
เกณฑ์มาตรฐาน 38: MSCI ACWI NR และ Citigroup WGBI hedged EUR ในสัดส่วน 60:40 หรือที่ประกาศไว้ (แปลงเป็นสกุลบาท)
เกณฑ์มาตรฐาน 39: อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี MSCI Europe NR EUR (แปลงเป็นสกุลบาท)

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน( AIMC )/ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ หุ้นระยะยาว  1.74 3.91 0.62 -4.87 -4.59 7.93 3.91 7.40 16.0400 123.76 30 เมษายน 2559
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ 70 หุ้นระยะยาวปันผล  1.24 2.84 0.38 -3.50 -3.06 5.60 3.54 7.32 12.3100 162.25 30 เมษายน 2559
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ  1.39 3.70 0.21 -5.60 -5.30 7.36 3.99 7.10 14.4800 27.29 30 เมษายน 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 1  9.05 7.97 0.69 -8.00 -4.21 5.13 7.32
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ  1.19 0.83 1.57 2.57 3.41 3.24 2.45 5.55 12.9400 25.22 30 เมษายน 2559
5 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ  0.16 0.10 0.23 0.52 1.16 1.51 1.74 6.08 11.9900 82.76 30 เมษายน 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 4  4.36 4.36 6.01 7.76 6.43 5.69 5.58
6 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ  0.06 5.66 -1.88 -12.32 N/A N/A -2.89 -3.11 9.6100 7.25 30 เมษายน 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 27  -0.79 -0.79 2.82 -6.99 N/A N/A 3.14
7 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ  22.31 19.57 21.46 33.75 9.85 N/A 9.11 3.38 13.4000 111.50 30 เมษายน 2559
8 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) หุ้นระยะยาว  4.15 4.15 0.19 -7.70 -2.28 5.76 8.21 5.81 24.5600 65.42 30 เมษายน 2559
9 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ  11.46 9.25 1.36 -7.72 -2.45 6.50 8.18 5.45 15.3100 11.11 30 เมษายน 2559
10 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) เพิ่มพูนทรัพย์ฟอร์เรน เบลนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ  0.38 0.28 0.58 1.21 1.68 2.00 1.98 0.85 11.1200 5.17 30 เมษายน 2559
11 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) รีไทร์เมนท์ โซลูชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ  0.39 1.59 -0.28 -3.30 -0.15 N/A 2.57 6.80 11.1700 4.59 30 เมษายน 2559
12 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) เพื่อการเลี้ยงชีพ  -0.91 4.88 -3.41 -6.52 -1.62 0.04 1.67 1.68 12.0800 23.55 30 เมษายน 2559

เกณฑ์มาตรฐาน 1: ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET INDEX
เกณฑ์มาตรฐาน 27: อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี MSCI AC Asia Pacific exJapan CR USD (แปลงเป็นสกุลบาท)
เกณฑ์มาตรฐาน 4: ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาล และ ดัชนีตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชน

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน( AIMC )/ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ตราสารหนี้ รับรายเดือน 3Y1M1   1.01 0.85 1.67 2.61 N/A N/A 3.95 4.22 11.2200 1,433.32 30 เมษายน 2559

 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
No record found.

กองทุนตลาดเงินและตราสารหนี้
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส  0.58 0.41 0.88 1.75 N/A N/A 2.02 2.06 10.2400 10,353.93 30 เมษายน 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 37  0.50 0.50 1.00 2.00 N/A N/A 2.06
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม -ชนิดสะสมมูลค่า  0.42 0.31 0.66 1.43 2.08 N/A 2.29 2.30 10.9600 2,453.57 30 เมษายน 2559
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม -ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ  0.46 0.34 0.69 1.47 2.11 N/A 2.31 2.30 10.9700 1.60 30 เมษายน 2559
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม - ชนิดจ่ายเงินปันผล  0.44 0.33 0.66 1.46 2.18 N/A 2.38 2.30 10.2000 1.23 30 เมษายน 2559
5 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม  0.43 0.31 0.67 1.56 N/A N/A 5.26 1.94 11.0500 24.01 30 เมษายน 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 24  0.44 0.44 0.84 1.71 2.13 N/A 2.31
6 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม-ชนิดสะสมมูลค่า   1.14 0.72 1.59 2.40 3.43 N/A 3.55 3.86 11.2600 6,325.07 30 เมษายน 2559
7 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม-ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ   1.14 0.73 1.61 2.40 3.46 N/A 3.59 3.86 11.2700 117.50 30 เมษายน 2559
8 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม   1.12 0.73 1.58 2.39 N/A N/A 6.43 3.76 11.2600 739.57 30 เมษายน 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 29  0.89 0.89 1.51 3.48 3.93 N/A 3.92
9 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสั้น  0.35 0.25 0.53 1.11 1.65 2.06 1.79 1.74 11.2900 780.16 30 เมษายน 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 17   0.31 0.31 0.62 1.27 1.66 1.97 1.75
10 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้  0.30 0.22 0.45 0.92 1.54 2.00 2.00 5.49 11.9900 81.92 30 เมษายน 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 4  4.36 4.36 6.01 7.76 6.43 5.69 5.58
11 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) เพิ่มพูนทรัพย์  0.40 0.30 0.60 1.27 1.93 2.29 2.24 1.41 11.3000 1,115.53 30 เมษายน 2559
12 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) ตราสารหนี้  1.31 0.82 1.86 3.16 3.88 3.87 3.36 4.26 12.7600 3,819.03 30 เมษายน 2559
13 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) ตราสารหนี้พลัส โรล โอเวอร์ 6เดือน6  0.74 0.54 1.11 2.30 2.74 N/A 2.80 2.55 10.9400 92.75 30 เมษายน 2559

เกณฑ์มาตรฐาน 17 : ค่าเฉลี่ยระหว่างอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 3 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยจาก ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกรไทย ธ.ไทยพาณิชย์ และอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุคงที่ 3 เดือน
เกณฑ์มาตรฐาน 24: อัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุคงที่ 3 เดือน บวกส่วนต่างตราสารหนี้ภาคเอกชน และอัตราผลตอบแทนที่ปรับปรุงเพื่อการลงทุนในตลาดเงินต่างประเทศ อายุ 3 เดือนในสัดส่วน 21:79 หรือตามที่ประกาศไว้

เกณฑ์มาตรฐาน 29: ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลระยะเวลา 1-3 ปี และ ดัชนีตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชนระยะเวลา 1-3 ปี
เกณฑ์มาตรฐาน 37: อัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐและเอกชนที่มีอายุคงที่ 1 ปี และอัตราผลตอบแทนที่ปรับปรุงแล้วอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมระหว่างธนาคารในต่างประเทศ อายุ 1ปี ในสัดส่วน 10.5:10.5:79 หรือตามที่ประกาศไว้

*ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน  มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เกณฑ์มาตรฐาน 4: ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาล และ ดัชนีตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชน

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน( AIMC )/ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต


กองทุนผสม
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม -ชนิดขายคืนอัตโนมัติ   1.62 2.97 1.04 -2.48 N/A N/A 3.41 3.82 10.9300 510.30 30 เมษายน 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 30  5.52 5.52 3.65 -1.12 N/A N/A 3.98
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 3+3 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์   1.35 3.92 0.35 -5.16 N/A N/A -2.13 -1.99 9.6400 121.14 30 เมษายน 2559
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ทริกเกอร์ 8 เปอร์เซ็นต์ 4  1.93 4.33 1.24 -3.94 -4.01 N/A -2.82 -0.32 9.1500 271.79 30 เมษายน 2559
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 4+4 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์   1.83 4.19 1.14 -4.20 N/A N/A -1.32 1.10 9.6300 54.63 30 เมษายน 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 32  4.85 4.85 2.71 -2.23 N/A N/A -2.06

เกณฑ์มาตรฐาน 30: ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET INDEX, ดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลอายุคงเหลือไม่เกิน 10 ปี, ดัชนีตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชน และ พันธบัตรที่มีอายุคงที่ 3 เดือน กำหนดน้ำหนัก 50:15:15:20
เกณฑ์มาตรฐาน 32: ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET INDEX และ ผลตอบแทนการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุคงที่ 6 เดือน

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน( AIMC )/ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต


กองทุนตราสารทุน
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม-ชนิดสะสมมูลค่า   1.00 3.63 0.02 -6.12 -4.40 N/A 10.71 0.13 14.9000 130.41 30 เมษายน 2559
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม-ชนิดจ่ายเงินปันผล   1.00 3.62 -0.11 -5.89 -4.65 N/A 9.75 0.13 10.0400 9.09 30 เมษายน 2559
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม-ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ   2.68 3.66 1.64 -4.10 -4.29 N/A 10.98 0.13 15.0500 47.22 30 เมษายน 2559
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม  0.58 3.61 -0.39 -5.91 N/A N/A 21.99 -2.36 14.7800 212.33 30 เมษายน 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 25  13.50 12.87 4.99 -11.97 -5.69 N/A 0.13
5 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์  10.38 9.07 -0.02 -9.81 -3.41 5.20 10.82 8.66 19.1000 21.49 30 เมษายน 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 21  10.38 7.94 -0.85 -11.36 -5.47 2.96 8.66
6 กองทุนเปิด ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ทริกเกอร์ 8 เปอร์เซ็นต์ 3  1.97 4.38 1.35 -3.71 -3.77 N/A -2.51 -2.68 9.2200 202.13 30 เมษายน 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 1  9.05 7.97 0.69 -8.00 -4.21 5.13 7.32
7 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) SET เพิ่มพูนปันผล  1.60 3.97 0.74 -4.01 -0.09 7.32 10.26 6.62 21.0400 1,305.92 30 เมษายน 2559
8 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) หุ้นปันผล  1.42 4.14 -1.20 -7.58 -3.27 N/A 11.71 0.04 12.3900 51.42 30 เมษายน 2559
9 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์  23.35 23.40 11.81 -7.81 -1.92 -3.19 4.49 1.98 13.5500 9,749.20 30 เมษายน 2559


เกณฑ์มาตรฐาน 1: ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET INDEX
เกณฑ์มาตรฐาน 21: ดัชนี SET 50
เกณฑ์มาตรฐาน 25: ดัชนี SET HD 



ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน( AIMC )/ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต


ตราสารทางเลือก
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ชนิดสะสมมูลค่า  16.11 14.60 13.76 15.13 5.50 N/A 13.41 6.32 15.4200 579.38 30 เมษายน 2559
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ   16.10 14.60 13.71 15.10 5.46 N/A 12.24 7.10 15.4400 688.32 30 เมษายน 2559
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ชนิดจ่ายเงินปันผล  16.08 14.58 13.72 15.20 5.50 N/A 11.69 7.10 12.0100 281.94 30 เมษายน 2559
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม   16.29 14.55 13.92 15.19 N/A N/A 29.76 3.49 15.2900 604.60 30 เมษายน 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 23  7.17 7.17 8.55 6.38 -0.10 N/A 5.68
5 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ อินคัม-ชนิดสะสมมูลค่า   18.16 13.75 10.36 5.03 -4.27 N/A -7.80 -6.00 7.5500 46.53 30 เมษายน 2559
6 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ อินคัม-ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ   17.55 13.31 9.75 4.69 -4.49 N/A -7.97 -6.00 7.5000 4.22 30 เมษายน 2559
7 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์  18.36 13.94 10.82 6.20 -3.70 N/A -6.29 -4.72 7.6300 72.25 30 เมษายน 2559
8 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์ 2  18.05 13.66 10.53 5.87 -3.71 N/A -5.69 -4.06 7.9100 34.04 30 เมษายน 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 26  17.10 17.10 11.91 7.03 -6.13 N/A -7.24

เกณฑ์มาตรฐาน 23: ดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ดัชนี FTSE ST REIT (แปลงเป็นสกุลบาท) ในสัดส่วนที่ลงทุนและได้ประกาศไว้
เกณฑ์มาตรฐาน 26: อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี Gold London PM Fix (ดอลล่าร์) ปรับต้นทุนประกันความเสี่ยงค่าเงิน

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน( AIMC )/ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต


กองทุนรวมต่างประเทศ
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีแพม โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้-ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ  -3.17 7.89 -4.42 -7.11 N/A N/A -0.13 3.81 9.9700 508.43 30 เมษายน 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 33  -2.52 -2.52 0.90 1.75 N/A N/A 3.26
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ยูโรเปี้ยน อิควิตี้  -6.27 1.02 -5.45 N/A N/A N/A -5.39 -6.79 9.4600 1,135.40 30 เมษายน 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 39  -7.09 -7.09 -4.80 N/A N/A N/A -8.06
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล บาลานซ์   -5.64 -1.30 -6.34 -8.56 N/A N/A -8.15 4.54 9.1200 947.12 30 เมษายน 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 38  -1.27 -1.27 0.98 5.63 N/A N/A 5.63
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้  -13.79 -7.22 -13.94 -15.71 N/A N/A 3.87 6.87 10.8700 431.33 30 เมษายน 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 31 
 
-8.88 -8.88 -1.36 0.33 N/A N/A 4.90
5 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ยูโร ไฮ ยิลด์   1.36 3.35 0.84 -0.51 N/A N/A 0.75 1.33 10.1100 937.86 30 เมษายน 2559
6 กองทุนเปิดซีแพม ยูโร ไฮ ยิลด์   1.36 3.34 0.77 -0.53 N/A N/A -0.09 0.25 9.9800 91.85 30 เมษายน 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 36  3.94 3.94 1.97 14.13 N/A N/A 0.16
7 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ ไชน่า-อินเดีย-อินโด อิควิตี้  -4.34 3.04 -3.94 -10.03 3.18 0.21 0.51 -1.36 10.2800 27.06 30 เมษายน 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 20  -1.03 -1.03 5.16 -8.91 3.72 -1.51 -1.20
8 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เกาหลี อิควิตี้   -2.01 1.57 -4.06 -7.29 N/A N/A -4.30 -0.75 9.1400 97.31 30 เมษายน 2559
9 กองทุนเปิดซีแพม เกาหลี อิควิตี้ ทริกเกอร์ 2.5X4  -1.73 1.69 -3.58 -6.85 N/A N/A -5.51 -2.49 8.9700 591.19 30 เมษายน 2559
10 กองทุนเปิดซีแพม เกาหลี อิควิตี้  -2.25 1.49 -4.14 -8.71 N/A N/A -6.60 -2.21 8.7900 68.04 30 เมษายน 2559
11 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี พรินซิเพิล เกาหลี อิควิตี้ ทริกเกอร์ 2X4   -1.67 1.72 -2.71 -7.08 N/A N/A -5.80 -1.87 8.9900 185.43 30 เมษายน 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 34  1.76 1.76 1.68 2.45 N/A N/A -0.57
12 กองทุนเปิดซีแพม เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อิควิตี้  -0.09 5.81 -1.74 -12.31 N/A N/A -1.78 -5.36 9.6900 292.43 30 เมษายน 2559
13 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้  -0.05 5.73 -1.63 -11.69 4.91 N/A 9.24 2.80 13.7900 900.41 30 เมษายน 2559
14 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ ทริกเกอร์ 3+3 (2)  0.57 6.33 -0.79 N/A N/A N/A -12.30 -14.22 8.7700 1,369.44 30 เมษายน 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 27  -0.79 -0.79 2.82 -6.99 N/A N/A 3.14
15 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ  -3.26 3.83 -2.84 N/A N/A N/A 0.16 3.16 10.0200 898.96 30 เมษายน 2559
16 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซีเพิล อินเดีย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 3+3  -1.57 4.18 -5.30 N/A N/A N/A -13.78 -9.20 8.6200 123.98 30 เมษายน 2559
17 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) โกลบอล เอควิตี้  -0.93 7.27 -2.03 -4.94 N/A N/A 1.19 -0.51 10.2400 313.75 30 เมษายน 2559
18 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) โกบอล คอมมอดิตี้  5.82 9.31 -4.62 -13.79 -11.94 -11.11 -4.13 -2.86 6.0300 83.22 30 เมษายน 2559
19 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) โกบอล อโลเคชั่น  -4.11 1.93 -4.79 -2.83 0.13 -0.18 -0.71 3.93 8.9600 31.69 30 เมษายน 2559

เกณฑ์มาตรฐาน 20: อัตราผลตอบแทนของดัชนีที่ปรับปรุงเพื่อการลงทุนในประเทศ จีน อินเดีย และ อินโดนีเซีย (แปลงเป็นสกุลบาท) ในสัดส่วนที่เท่ากันหรือที่ประกาศไว้
เกณฑ์มาตรฐาน 27: อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี MSCI AC Asia Pacific exJapan CR USD (แปลงเป็นสกุลบาท)
เกณฑ์มาตรฐาน 31 
: อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี MSCI JAPAN NTR (แปลงเป็นสกุลบาท)
เกณฑ์มาตรฐาน 33: อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี MSCI ACWI Small PR USD (แปลงเป็นสกุลบาท)
เกณฑ์มาตรฐาน 34: อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี KOSPI (แปลงเป็นสกุลบาท)
เกณฑ์มาตรฐาน 36: อัตราผลตอบแทน ดัชนี BofA Merrill Lynch EUR High Yield 3%Constrained (แปลงเป็นสกุลบาท)
เกณฑ์มาตรฐาน 38: MSCI ACWI NR และ Citigroup WGBI hedged EUR ในสัดส่วน 60:40 หรือที่ประกาศไว้ (แปลงเป็นสกุลบาท)
เกณฑ์มาตรฐาน 39: อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี MSCI Europe NR EUR (แปลงเป็นสกุลบาท)

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน( AIMC )/ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต


LTF & RMF
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ หุ้นระยะยาว  1.74 3.91 0.62 -4.87 -4.59 7.93 3.91 7.40 16.0400 123.76 30 เมษายน 2559
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ 70 หุ้นระยะยาวปันผล  1.24 2.84 0.38 -3.50 -3.06 5.60 3.54 7.32 12.3100 162.25 30 เมษายน 2559
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ  1.39 3.70 0.21 -5.60 -5.30 7.36 3.99 7.10 14.4800 27.29 30 เมษายน 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 1  9.05 7.97 0.69 -8.00 -4.21 5.13 7.32
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ  1.19 0.83 1.57 2.57 3.41 3.24 2.45 5.55 12.9400 25.22 30 เมษายน 2559
5 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ  0.16 0.10 0.23 0.52 1.16 1.51 1.74 6.08 11.9900 82.76 30 เมษายน 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 4  4.36 4.36 6.01 7.76 6.43 5.69 5.58
6 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ  0.06 5.66 -1.88 -12.32 N/A N/A -2.89 -3.11 9.6100 7.25 30 เมษายน 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 27  -0.79 -0.79 2.82 -6.99 N/A N/A 3.14
7 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ  22.31 19.57 21.46 33.75 9.85 N/A 9.11 3.38 13.4000 111.50 30 เมษายน 2559
8 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) หุ้นระยะยาว  4.15 4.15 0.19 -7.70 -2.28 5.76 8.21 5.81 24.5600 65.42 30 เมษายน 2559
9 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ  11.46 9.25 1.36 -7.72 -2.45 6.50 8.18 5.45 15.3100 11.11 30 เมษายน 2559
10 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) เพิ่มพูนทรัพย์ฟอร์เรน เบลนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ  0.38 0.28 0.58 1.21 1.68 2.00 1.98 0.85 11.1200 5.17 30 เมษายน 2559
11 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) รีไทร์เมนท์ โซลูชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ  0.39 1.59 -0.28 -3.30 -0.15 N/A 2.57 6.80 11.1700 4.59 30 เมษายน 2559
12 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) เพื่อการเลี้ยงชีพ  -0.91 4.88 -3.41 -6.52 -1.62 0.04 1.67 1.68 12.0800 23.55 30 เมษายน 2559

เกณฑ์มาตรฐาน 1: ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET INDEX
เกณฑ์มาตรฐาน 27: อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี MSCI AC Asia Pacific exJapan CR USD (แปลงเป็นสกุลบาท)
เกณฑ์มาตรฐาน 4: ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาล และ ดัชนีตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชน

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน( AIMC )/ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต


กองทุนที่ระบุระยะเวลาครบกำหนด
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ตราสารหนี้ รับรายเดือน 3Y1M1   1.01 0.85 1.67 2.61 N/A N/A 3.95 4.22 11.2200 1,433.32 30 เมษายน 2559




กองทุนอสังหาริมทรัพย์
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
No record found.




กลับไปหน้าแรก