ผลการดำเนินงานของกองทุน

 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม -ชนิดสะสมมูลค่า  1.55 0.34 0.77 1.91 2.32 N/A 2.42 2.39 10.8890 2,860.04 30 ตุลาคม 2558
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม -ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ  1.55 0.34 0.77 1.92 2.34 N/A 2.44 2.39 10.8966 11.81 30 ตุลาคม 2558
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม - ชนิดจ่ายเงินปันผล  1.78 0.34 0.80 2.14 2.43 N/A 2.52 2.39 10.1886 0.26 30 ตุลาคม 2558
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม  1.65 0.33 0.88 2.54 N/A N/A 2.54 2.03 10.9723 3.33 30 ตุลาคม 2558
เกณฑ์มาตรฐาน 24 คือ อัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุคงที่ 3 เดือน บวกส่วนต่างตราสารหนี้ภาคเอกชน และอัตราผลตอบแทนที่ปรับปรุงเพื่อการลงทุนในตลาดเงินต่างประเทศ อายุ 3 เดือนในสัดส่วน 21:79 (หรือตามที่ประกาศไว้)  1.59 0.42 0.85 1.95 2.27 N/A 2.39
5 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม-ชนิดสะสมมูลค่า   2.57 0.29 0.79 3.36 N/A N/A 3.61 3.97 11.0821 4,257.99 30 ตุลาคม 2558
6 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม-ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ   2.58 0.28 0.78 3.37 N/A N/A 3.64 3.97 11.0928 80.44 30 ตุลาคม 2558
7 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม   2.60 0.29 0.80 3.39 N/A N/A 3.51 4.10 11.0898 346.12 30 ตุลาคม 2558
ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลระยะเวลา 1-3 ปี และ ดัชนีตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชนระยะเวลา 1-3 ปี  3.31 0.59 1.33 4.15 N/A N/A 3.97
8 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสั้น  1.13 0.27 0.58 1.41 1.89 2.11 1.84 1.78 11.2326 828.22 30 ตุลาคม 2558
ค่าเฉลี่ยระหว่างอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 3 เดือน( BBL,KBANK,SCB) และอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุคงที่ 3 เดือน 
 
1.17 0.30 0.61 1.43 1.80 1.99 1.78
9 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้  0.97 0.22 0.47 1.22 1.79 2.05 2.06 5.19 11.9396 96.87 30 ตุลาคม 2558
ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลและดัชนีตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชน
 
4.14 1.37 1.38 6.00 5.10 4.44 5.19
10 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส  N/A 0.37 0.86 N/A N/A N/A 1.48 1.44 10.1489 11,186.92 30 ตุลาคม 2558

ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลและดัชนีตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชน
:  
ค่าเฉลี่ยระหว่างอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 3 เดือน( BBL,KBANK,SCB) และอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุคงที่ 3 เดือน 
:  
เกณฑ์มาตรฐาน 24 คือ อัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุคงที่ 3 เดือน บวกส่วนต่างตราสารหนี้ภาคเอกชน และอัตราผลตอบแทนที่ปรับปรุงเพื่อการลงทุนในตลาดเงินต่างประเทศ อายุ 3 เดือนในสัดส่วน 21:79 (หรือตามที่ประกาศไว้):  
ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลระยะเวลา 1-3 ปี และ ดัชนีตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชนระยะเวลา 1-3 ปี: กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม -ชนิดขายคืนอัตโนมัติ   2.12 0.10 -3.48 -0.88 N/A N/A 3.69 3.93 10.8160 642.49 30 ตุลาคม 2558
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET INDEX): ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงเหลือน้อยกว่า 10 ปี : ดัชนีหุ้นกู้เอกชน:พันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ 3 เดือน ในสัดส่วน 50:15:15:20
 
-2.00 -1.17 -3.80 -4.17 N/A N/A 3.93
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 3+3 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์   1.44 -0.53 -5.49 -3.16 N/A N/A -2.29 -3.53 9.6105 152.17 30 ตุลาคม 2558
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ทริกเกอร์ 8 เปอร์เซ็นต์ 4  2.56 -0.17 -5.12 -2.24 N/A N/A -3.84 -0.72 9.0369 325.39 30 ตุลาคม 2558
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 4+4 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์   1.75 -0.32 -5.28 -3.02 N/A N/A -2.16 0.96 9.5182 63.07 30 ตุลาคม 2558

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET INDEX): ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงเหลือน้อยกว่า 10 ปี : ดัชนีหุ้นกู้เอกชน:พันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ 3 เดือน ในสัดส่วน 50:15:15:20
: กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม-ชนิดสะสมมูลค่า   0.95 -0.85 -6.14 -2.37 7.31 N/A 12.35 1.26 14.8999 144.44 30 ตุลาคม 2558
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม-ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ   1.67 -0.30 -5.64 -2.10 7.18 N/A 12.14 -1.26 14.8067 145.84 30 ตุลาคม 2558
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม-ชนิดจ่ายเงินปันผล   1.50 -0.83 -5.79 -2.01 6.91 N/A 11.28 -1.26 10.2889 5.36 30 ตุลาคม 2558
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม  1.82 -0.32 -5.54 -1.46 N/A N/A 5.33 -6.31 14.8335 196.59 30 ตุลาคม 2558
ดัชนีราคา SET High Dividend (SETHD)
 
-12.05 -7.96 -16.16 -18.70 -3.97 N/A -1.26
5 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์  -8.06 -4.42 -9.80 -12.75 3.00 8.25 11.92 9.60 19.1024 20.15 30 ตุลาคม 2558
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 50 (SET 50)
 
-10.14 -5.36 -10.59 -14.59 0.77 5.83 9.60
6 กองทุนเปิด ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ทริกเกอร์ 8 เปอร์เซ็นต์ 3  2.68 -0.07 -4.99 -2.14 N/A N/A -3.49 -3.42 9.0969 237.59 30 ตุลาคม 2558
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET INDEX  -6.86 -3.14 -8.63 -11.94 N/A N/A -3.42

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 50 (SET 50)
:  
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET INDEX:  
ดัชนีราคา SET High Dividend (SETHD)
:
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ชนิดสะสมมูลค่า  6.76 1.20 1.21 7.98 6.09 N/A 9.23 6.67 13.8054 545.93 30 ตุลาคม 2558
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ   6.79 1.20 1.22 7.99 6.09 N/A 10.15 7.53 13.8273 718.31 30 ตุลาคม 2558
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ชนิดจ่ายเงินปันผล  6.89 1.26 1.30 8.07 6.14 N/A 9.53 7.53 10.9195 217.95 30 ตุลาคม 2558
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม   6.89 1.23 1.12 8.14 N/A N/A 7.47 2.81 13.6696 361.69 30 ตุลาคม 2558
ดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (PFUND) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ The FTSE Strait times REIT Index (แปลงสกุลเป็นบาท) ในสัดส่วนที่ลงทุนและที่ได้ประกาศไว้
 
2.64 -1.34 1.03 3.90 2.31 N/A 7.53
5 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ อินคัม-ชนิดสะสมมูลค่า   -3.34 5.70 -4.83 -2.70 N/A N/A -12.00 -10.84 6.8446 47.45 30 ตุลาคม 2558
6 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ อินคัม-ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ   -3.29 5.64 -4.61 -2.63 N/A N/A -12.03 -10.84 6.8380 3.53 30 ตุลาคม 2558
7 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์  -2.55 6.07 -4.16 -1.74 -11.22 N/A -9.62 -8.52 6.8837 77.42 30 ตุลาคม 2558
8 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์ 2  -2.65 6.07 -4.22 -1.84 -11.21 N/A -9.10 -7.99 7.1600 37.61 30 ตุลาคม 2558

ดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (PFUND) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ The FTSE Strait times REIT Index (แปลงสกุลเป็นบาท) ในสัดส่วนที่ลงทุนและที่ได้ประกาศไว้
:  
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
Since Inception (%)Benchmark Since Inception (%)มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้  10.65 14.12 11.87 -5.20 -2.86 16.17 N/A N/A 14.12 11.87 12.6360 257.25 30 ตุลาคม 2558
อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี MSCI JAPAN NTR
 
19.34 11.87 -1.61 4.10 19.46 N/A N/A 11.87
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ ไชน่า-อินเดีย-อินโด อิควิตี้  0.46 1.55 -1.04 -4.34 -5.55 -0.32 7.35 N/A 1.55 -1.04 10.7022 33.61 30 ตุลาคม 2558
อัตราผลตอบแทนของการลงทุนในดัชนีที่ปรับปรุงเพื่อการลงทุนในประเทศ จีน อินเดีย และอินโดนีเซีย (แปลงสกุลบาท)ในสัดส่วนเท่าๆกันหรือตามประกาศ
 
-3.99 -1.04 -5.52 -8.40 -3.48 3.63 N/A -1.04
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล บอนด์  -2.98 2.83 2.91 -2.55 -4.41 -5.46 1.53 N/A 2.83 2.91 11.2472 19.82 30 ตุลาคม 2558
อัตราผลตอบแทนของการลงทุนในดัชนี JP Morgan Global GBI Unhedged TR
 
6.36 2.91 2.19 7.25 6.56 2.75 N/A 2.91
4 กองทุนเปิดซีแพม เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อิควิตี้  -1.46 -0.85 -4.95 -5.74 -10.44 -3.65 N/A N/A -0.85 -4.95 9.8575 339.33 30 ตุลาคม 2558
5 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้  -0.88 11.48 4.35 -5.52 -9.93 -2.98 11.32 N/A 11.48 4.35 14.0182 1,118.48 30 ตุลาคม 2558
อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี MSCI AC Asia Pacific exJapan CR USD  -2.13 4.35 -4.66 -11.23 -4.95 3.42 N/A 4.35
6 กองทุนเปิดซีแพม เกาหลี อิควิตี้  6.44 -5.84 -0.38 -1.30 -4.48 -0.53 N/A N/A -5.84 -0.38 9.1680 85.95 30 ตุลาคม 2558
7 กองทุนเปิดซีแพม เกาหลี อิควิตี้ ทริกเกอร์ 2.5X4  7.76 -4.76 -0.80 -1.07 -3.10 0.63 N/A N/A -4.76 -0.80 9.3058 839.41 30 ตุลาคม 2558
8 กองทุนเปิดซีแพม โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้-ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ  3.87 3.00 5.95 -3.05 -2.61 8.80 N/A N/A 3.00 5.95 10.4340 527.39 30 ตุลาคม 2558
9 กองทุนเปิดซีแพม ยูโร ไฮ ยิลด์   0.22 -0.89 -2.84 -0.86 -1.38 0.01 N/A N/A -0.89 -2.84 9.9077 119.72 30 ตุลาคม 2558
10 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี พรินซิเพิล เกาหลี อิควิตี้ ทริกเกอร์ 2X4   6.52 -5.75 0.27 -1.35 -4.20 -0.45 N/A N/A -5.75 0.27 9.2449 288.42 30 ตุลาคม 2558
11 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เกาหลี อิควิตี้   8.67 -2.90 1.39 -1.13 -3.07 1.80 N/A N/A -2.90 1.39 9.5223 128.54 30 ตุลาคม 2558
12 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ ทริกเกอร์ 3+3 (2)  N/A -10.95 -11.34 -5.35 N/A N/A N/A N/A -10.95 -11.34 8.8395 1,380.36 30 ตุลาคม 2558
13 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล บาลานซ์   N/A -2.47 6.66 -2.92 -2.23 N/A N/A N/A -2.47 6.66 9.7358 1,331.55 30 ตุลาคม 2558
14 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ยูโร ไฮ ยิลด์   0.26 0.19 -1.70 -1.02 -1.43 0.21 N/A N/A 0.19 -1.70 10.0287 1,605.10 30 ตุลาคม 2558
15 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ยูโรเปี้ยน อิควิตี้  N/A 0.04 0.75 -3.44 N/A N/A N/A N/A 0.04 0.75 10.0067 1,134.12 30 ตุลาคม 2558
16 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซีเพิล อินเดีย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 3+3  N/A -8.79 -2.50 -8.89 N/A N/A N/A N/A -8.79 -2.50 9.1044 130.92 30 ตุลาคม 2558

อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี MSCI AC Asia Pacific exJapan CR USD:  
อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี MSCI JAPAN NTR
:  
อัตราผลตอบแทนของการลงทุนในดัชนี JP Morgan Global GBI Unhedged TR
:  
อัตราผลตอบแทนของการลงทุนในดัชนีที่ปรับปรุงเพื่อการลงทุนในประเทศ จีน อินเดีย และอินโดนีเซีย (แปลงสกุลบาท)ในสัดส่วนเท่าๆกันหรือตามประกาศ
:  
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ  0.67 0.13 0.29 0.86 1.41 1.54 1.82 5.84 11.9613 81.15 30 ตุลาคม 2558
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ  2.81 0.29 0.99 3.65 3.42 3.01 2.39 5.29 12.7406 21.00 30 ตุลาคม 2558
ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลและดัชนีตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชน
 
4.14 1.37 1.38 6.00 5.10 4.44 5.19
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ  16.06 4.88 10.12 15.56 N/A N/A 3.51 -0.56 11.0361 28.64 30 ตุลาคม 2558
ดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  4.60 -0.61 4.76 4.02 N/A N/A -0.56
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ  1.29 -0.47 -5.80 -3.72 4.77 9.37 4.21 7.43 14.4482 23.53 30 ตุลาคม 2558
5 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ 70 หุ้นระยะยาวปันผล  1.40 -0.27 -3.87 -2.05 4.24 7.12 4.00 7.61 12.6144 130.71 30 ตุลาคม 2558
6 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ หุ้นระยะยาว  1.86 -0.33 -5.46 -3.13 5.29 9.91 4.82 7.71 15.9363 87.32 30 ตุลาคม 2558
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET INDEX  -6.86 -3.14 -8.63 -11.94 N/A N/A -3.42
7 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ  -1.93 -5.61 -10.35 N/A N/A N/A -1.69 -0.95 9.7970 5.95 30 ตุลาคม 2558

ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลและดัชนีตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชน
:  
ดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:  
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET INDEX:  
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ตราสารหนี้ รับรายเดือน 3Y1M1   2.68 -0.15 0.93 3.30 N/A N/A 4.06 4.32 11.0382 1,436.89 30 ตุลาคม 2558

 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
No record found.

กองทุนตลาดเงินและตราสารหนี้
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม -ชนิดสะสมมูลค่า  1.55 0.34 0.77 1.91 2.32 N/A 2.42 2.39 10.8890 2,860.04 30 ตุลาคม 2558
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม -ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ  1.55 0.34 0.77 1.92 2.34 N/A 2.44 2.39 10.8966 11.81 30 ตุลาคม 2558
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม - ชนิดจ่ายเงินปันผล  1.78 0.34 0.80 2.14 2.43 N/A 2.52 2.39 10.1886 0.26 30 ตุลาคม 2558
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม  1.65 0.33 0.88 2.54 N/A N/A 2.54 2.03 10.9723 3.33 30 ตุลาคม 2558
เกณฑ์มาตรฐาน 24 คือ อัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุคงที่ 3 เดือน บวกส่วนต่างตราสารหนี้ภาคเอกชน และอัตราผลตอบแทนที่ปรับปรุงเพื่อการลงทุนในตลาดเงินต่างประเทศ อายุ 3 เดือนในสัดส่วน 21:79 (หรือตามที่ประกาศไว้)  1.59 0.42 0.85 1.95 2.27 N/A 2.39
5 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม-ชนิดสะสมมูลค่า   2.57 0.29 0.79 3.36 N/A N/A 3.61 3.97 11.0821 4,257.99 30 ตุลาคม 2558
6 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม-ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ   2.58 0.28 0.78 3.37 N/A N/A 3.64 3.97 11.0928 80.44 30 ตุลาคม 2558
7 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม   2.60 0.29 0.80 3.39 N/A N/A 3.51 4.10 11.0898 346.12 30 ตุลาคม 2558
ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลระยะเวลา 1-3 ปี และ ดัชนีตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชนระยะเวลา 1-3 ปี  3.31 0.59 1.33 4.15 N/A N/A 3.97
8 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสั้น  1.13 0.27 0.58 1.41 1.89 2.11 1.84 1.78 11.2326 828.22 30 ตุลาคม 2558
ค่าเฉลี่ยระหว่างอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 3 เดือน( BBL,KBANK,SCB) และอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุคงที่ 3 เดือน 
 
1.17 0.30 0.61 1.43 1.80 1.99 1.78
9 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้  0.97 0.22 0.47 1.22 1.79 2.05 2.06 5.19 11.9396 96.87 30 ตุลาคม 2558
ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลและดัชนีตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชน
 
4.14 1.37 1.38 6.00 5.10 4.44 5.19
10 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส  N/A 0.37 0.86 N/A N/A N/A 1.48 1.44 10.1489 11,186.92 30 ตุลาคม 2558

ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลและดัชนีตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชน
:  
ค่าเฉลี่ยระหว่างอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 3 เดือน( BBL,KBANK,SCB) และอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุคงที่ 3 เดือน 
:  
เกณฑ์มาตรฐาน 24 คือ อัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุคงที่ 3 เดือน บวกส่วนต่างตราสารหนี้ภาคเอกชน และอัตราผลตอบแทนที่ปรับปรุงเพื่อการลงทุนในตลาดเงินต่างประเทศ อายุ 3 เดือนในสัดส่วน 21:79 (หรือตามที่ประกาศไว้):  
ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลระยะเวลา 1-3 ปี และ ดัชนีตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชนระยะเวลา 1-3 ปี:


กองทุนผสม
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม -ชนิดขายคืนอัตโนมัติ   2.12 0.10 -3.48 -0.88 N/A N/A 3.69 3.93 10.8160 642.49 30 ตุลาคม 2558
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET INDEX): ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงเหลือน้อยกว่า 10 ปี : ดัชนีหุ้นกู้เอกชน:พันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ 3 เดือน ในสัดส่วน 50:15:15:20
 
-2.00 -1.17 -3.80 -4.17 N/A N/A 3.93
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 3+3 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์   1.44 -0.53 -5.49 -3.16 N/A N/A -2.29 -3.53 9.6105 152.17 30 ตุลาคม 2558
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ทริกเกอร์ 8 เปอร์เซ็นต์ 4  2.56 -0.17 -5.12 -2.24 N/A N/A -3.84 -0.72 9.0369 325.39 30 ตุลาคม 2558
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 4+4 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์   1.75 -0.32 -5.28 -3.02 N/A N/A -2.16 0.96 9.5182 63.07 30 ตุลาคม 2558

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET INDEX): ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงเหลือน้อยกว่า 10 ปี : ดัชนีหุ้นกู้เอกชน:พันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ 3 เดือน ในสัดส่วน 50:15:15:20
:


กองทุนตราสารทุน
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม-ชนิดสะสมมูลค่า   0.95 -0.85 -6.14 -2.37 7.31 N/A 12.35 1.26 14.8999 144.44 30 ตุลาคม 2558
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม-ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ   1.67 -0.30 -5.64 -2.10 7.18 N/A 12.14 -1.26 14.8067 145.84 30 ตุลาคม 2558
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม-ชนิดจ่ายเงินปันผล   1.50 -0.83 -5.79 -2.01 6.91 N/A 11.28 -1.26 10.2889 5.36 30 ตุลาคม 2558
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม  1.82 -0.32 -5.54 -1.46 N/A N/A 5.33 -6.31 14.8335 196.59 30 ตุลาคม 2558
ดัชนีราคา SET High Dividend (SETHD)
 
-12.05 -7.96 -16.16 -18.70 -3.97 N/A -1.26
5 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์  -8.06 -4.42 -9.80 -12.75 3.00 8.25 11.92 9.60 19.1024 20.15 30 ตุลาคม 2558
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 50 (SET 50)
 
-10.14 -5.36 -10.59 -14.59 0.77 5.83 9.60
6 กองทุนเปิด ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ทริกเกอร์ 8 เปอร์เซ็นต์ 3  2.68 -0.07 -4.99 -2.14 N/A N/A -3.49 -3.42 9.0969 237.59 30 ตุลาคม 2558
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET INDEX  -6.86 -3.14 -8.63 -11.94 N/A N/A -3.42


ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 50 (SET 50)
:  
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET INDEX:  
ดัชนีราคา SET High Dividend (SETHD)
:


ตราสารทางเลือก
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ชนิดสะสมมูลค่า  6.76 1.20 1.21 7.98 6.09 N/A 9.23 6.67 13.8054 545.93 30 ตุลาคม 2558
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ   6.79 1.20 1.22 7.99 6.09 N/A 10.15 7.53 13.8273 718.31 30 ตุลาคม 2558
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ชนิดจ่ายเงินปันผล  6.89 1.26 1.30 8.07 6.14 N/A 9.53 7.53 10.9195 217.95 30 ตุลาคม 2558
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม   6.89 1.23 1.12 8.14 N/A N/A 7.47 2.81 13.6696 361.69 30 ตุลาคม 2558
ดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (PFUND) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ The FTSE Strait times REIT Index (แปลงสกุลเป็นบาท) ในสัดส่วนที่ลงทุนและที่ได้ประกาศไว้
 
2.64 -1.34 1.03 3.90 2.31 N/A 7.53
5 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ อินคัม-ชนิดสะสมมูลค่า   -3.34 5.70 -4.83 -2.70 N/A N/A -12.00 -10.84 6.8446 47.45 30 ตุลาคม 2558
6 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ อินคัม-ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ   -3.29 5.64 -4.61 -2.63 N/A N/A -12.03 -10.84 6.8380 3.53 30 ตุลาคม 2558
7 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์  -2.55 6.07 -4.16 -1.74 -11.22 N/A -9.62 -8.52 6.8837 77.42 30 ตุลาคม 2558
8 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์ 2  -2.65 6.07 -4.22 -1.84 -11.21 N/A -9.10 -7.99 7.1600 37.61 30 ตุลาคม 2558

ดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (PFUND) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ The FTSE Strait times REIT Index (แปลงสกุลเป็นบาท) ในสัดส่วนที่ลงทุนและที่ได้ประกาศไว้
:  


กองทุนรวมต่างประเทศ
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้  10.65 -5.20 -2.86 16.17 N/A N/A 14.12 11.87 12.6360