ผลการดำเนินงานของกองทุน

 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสั้น  0.93 0.21 0.43 N/A N/A N/A 1.62 1.64 11.4682 1,119.07 31 ธันวาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 17  N/A 0.31 0.62 1.22 1.33 1.66 1.67
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) เพิ่มพูนทรัพย์  1.15 0.26 0.54 N/A N/A N/A 1.99 1.30 11.5166 766.34 31 ธันวาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 50   N/A 0.23 0.47 0.96 0.99 1.23 1.34

 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส  1.36 0.32 0.63 N/A N/A N/A 1.63 1.95 10.4716 10,842.75 31 ธันวาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 37  0.99 0.49 0.99 1.96 N/A N/A 2.00
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม-ชนิดสะสมมูลค่า   2.47 0.46 1.16 N/A N/A N/A 2.94 3.30 11.5807 3,206.21 31 ธันวาคม 2560
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม-ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ   2.47 0.46 1.16 N/A N/A N/A 2.96 3.30 11.5944 86.78 31 ธันวาคม 2560
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม   2.45 0.46 1.15 N/A N/A N/A 4.20 3.02 11.5868 2,176.66 31 ธันวาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 29  1.44 0.74 1.44 2.44 3.18 N/A 3.40
5 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้  0.84 0.20 0.39 N/A N/A N/A 1.82 4.84 12.1630 39.81 31 ธันวาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 4  N/A 1.39 2.20 0.28 4.72 4.59 5.43
6 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม -ชนิดสะสมมูลค่า  1.17 0.27 0.55 N/A N/A N/A 1.97 2.09 11.1830 635.88 31 ธันวาคม 2560
7 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม - ชนิดจ่ายเงินปันผล  1.17 0.26 0.54 N/A N/A N/A 2.04 2.09 10.2138 0.90 31 ธันวาคม 2560
8 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม  1.17 0.27 0.55 N/A N/A N/A 3.36 1.78 11.2677 207.45 31 ธันวาคม 2560
9 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม -ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ  1.18 0.28 0.56 N/A N/A N/A 1.99 2.09 11.1949 0.49 31 ธันวาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 24  0.85 0.43 0.85 1.66 1.82 2.13 2.16
10 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม -ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.22 0.26 11.1863 167.05 31 ธันวาคม 2560
11 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) ตราสารหนี้  2.91 0.59 1.40 N/A N/A N/A 3.15 3.84 13.2337 4,306.88 31 ธันวาคม 2560

เกณฑ์มาตรฐาน 17: เกณฑ์มาตรฐาน 17 : ค่าเฉลี่ยระหว่างอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 3 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยจาก ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกรไทย ธ.ไทยพาณิชย์ และอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุคงที่ 3 เดือน
เกณฑ์มาตรฐาน 50 : Avg3MFixed 100.00% (Source: Fixed Deposit 1M Baht, 3 Monthsผลการดำเนินงานของกองทุนรวมได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน( AIMC )/ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต
เกณฑ์มาตรฐาน 24: อัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุคงที่ 3 เดือน บวกส่วนต่างตราสารหนี้ภาคเอกชน และอัตราผลตอบแทนที่ปรับปรุงเพื่อการลงทุนในตลาดเงินต่างประเทศ อายุ 3 เดือนในสัดส่วน 21:79 หรือตามที่ประกาศไว้

เกณฑ์มาตรฐาน 29: ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลระยะเวลา 1-3 ปี และ ดัชนีตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชนระยะเวลา 1-3 ปี
เกณฑ์มาตรฐาน 37: อัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐและเอกชนที่มีอายุคงที่ 1 ปี และอัตราผลตอบแทนที่ปรับปรุงแล้วอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมระหว่างธนาคารในต่างประเทศ อายุ 1ปี ในสัดส่วน 10.5:10.5:79 หรือตามที่ประกาศไว้

เกณฑ์มาตรฐาน 4: ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาล และ ดัชนีตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชน
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม -ชนิดขายคืนอัตโนมัติ   18.47 6.97 13.28 N/A N/A N/A 8.37 5.77 14.1525 299.87 31 ธันวาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 30  2.80 0.97 2.80 6.41 3.11 N/A 4.48
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล สตราทีจิค อินคัม ฟันด์  7.26 1.76 4.67 N/A N/A N/A 4.97 3.67 10.8178 3,869.37 31 ธันวาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 51:   N/A 0.71 2.10 0.27 N/A N/A 1.63

เกณฑ์มาตรฐาน 30: ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET INDEX, ดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลอายุคงเหลือไม่เกิน 10 ปี, ดัชนีตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชน และ พันธบัตรที่มีอายุคงที่ 3 เดือน กำหนดน้ำหนัก 50:15:15:20
เกณฑ์มาตรฐาน 51: : CorpBBBup Index 25.00% + STGovBond Index 10.00% + GovBond Index 25.00% + SETPFUND Index 20.00% + FSTREI Index 20.00% (source: ThaiBMA Corporate Bond Index (BBB+up) Group 1 , ThaiBMA Government Bond Index , ThaiBMA Short-term Government Bond Index , Bloomberg , Bloomberg as of 30 June 2017)ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน( AIMC )/ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์  18.70 5.76 13.55 N/A N/A N/A 12.03 10.51 24.7158 24.97 31 ธันวาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 21  N/A 1.02 5.19 12.83 3.14 7.54 10.68
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม-ชนิดสะสมมูลค่า   22.88 8.25 15.96 N/A N/A N/A 13.97 4.14 20.7883 197.94 31 ธันวาคม 2560
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม  23.55 8.92 16.67 N/A N/A N/A 22.26 4.94 20.7641 1,003.41 31 ธันวาคม 2560
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม-ชนิดจ่ายเงินปันผล   23.90 8.89 16.56 N/A N/A N/A 13.71 4.14 12.8706 136.20 31 ธันวาคม 2560
5 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม-ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ   23.71 8.97 16.80 N/A N/A N/A 14.30 4.14 21.1177 97.31 31 ธันวาคม 2560
6 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) หุ้นปันผล  25.94 9.56 17.96 N/A N/A N/A 15.29 3.90 15.2490 69.32 31 ธันวาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 53  N/A -1.64 8.21 14.91 4.89 6.26
7 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้-ชนิดจ่ายเงินปันผล  N/A 11.17 17.15 N/A N/A N/A 20.18 13.77 11.7005 726.77 31 ธันวาคม 2560
8 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) SET เพิ่มพูนปันผล  26.57 9.80 18.39 N/A N/A N/A 12.17 7.88 28.7507 1,950.00 31 ธันวาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 1  N/A 1.12 4.12 11.17 2.69 5.42 7.27
9 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์  26.97 9.83 23.18 N/A N/A N/A 8.02 5.48 12.6000 1,133.45 31 ธันวาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 40  N/A -1.41 0.72 13.53 0.91 0.99 3.19

เกณฑ์มาตรฐาน 1: SET TRI Index 100.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 21: SET50 TRI Index 100.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 40: EPIF Index 100.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 53: SETHD TRI Index 100.00%
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์  9.96 -0.04 3.15 N/A N/A N/A -4.41 -3.25 7.6870 38.46 31 ธันวาคม 2560
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์ 2  9.74 -0.07 2.93 N/A N/A N/A -3.99 -2.72 7.9384 23.66 31 ธันวาคม 2560
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ อินคัม-ชนิดสะสมมูลค่า   8.08 -0.49 2.23 N/A N/A N/A -5.65 -3.93 7.4215 81.56 31 ธันวาคม 2560
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ อินคัม-ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ   7.88 -0.52 2.03 N/A N/A N/A -6.04 -3.91 7.2677 2.64 31 ธันวาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 26  N/A 0.07 8.99 -5.00 -0.22 -3.17 -4.04
5 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ชนิดสะสมมูลค่า  11.32 3.46 7.41 N/A N/A N/A 11.25 5.33 16.9044 1,554.77 31 ธันวาคม 2560
6 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม   11.48 3.53 7.50 N/A N/A N/A 18.13 3.31 16.8090 1,333.65 31 ธันวาคม 2560
7 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ชนิดจ่ายเงินปันผล  11.42 3.50 7.42 N/A N/A N/A 10.75 5.95 12.2408 2,599.11 31 ธันวาคม 2560
8 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ   11.48 3.50 7.45 N/A N/A N/A 10.60 5.95 16.9666 1,045.05 31 ธันวาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 23  N/A 0.03 2.06 -2.09 1.02 4.07

เกณฑ์มาตรฐาน 23: SETPFUND Index 50.00% + FSTREI Index (THB) 50.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 26: Gold London PM Fix plus Hedging Cost (USD) 100.00%ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน( AIMC )/ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
Since Inception (%)Benchmark Since Inception (%)มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้   N/A 13.96 12.15 5.79 14.18 N/A N/A N/A 13.96 12.15 11.3962 2,907.73 31 ธันวาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 45   N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล รีทส์   N/A 7.38 9.01 2.99 4.07 N/A N/A N/A 7.38 9.01 10.3618 1,677.92 31 ธันวาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 44  N/A 5.17 2.21 N/A N/A N/A N/A 5.17
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้  34.58 12.81 7.22 9.39 13.18 N/A N/A N/A 12.81 7.22 18.9556 1,230.15 31 ธันวาคม 2560
4 กองทุนเปิดซีแพม เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อิควิตี้  34.30 8.47 5.10 9.30 12.92 N/A N/A N/A 8.47 5.10 13.2361 90.16 31 ธันวาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 27  N/A 5.51 4.96 13.66 19.25 N/A N/A 5.51
5 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ ไชน่า-อินเดีย-อินโด อิควิตี้  19.53 3.67 3.07 2.37 6.43 N/A N/A N/A 3.67 3.07 12.9280 47.20 31 ธันวาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 20  -1.25 7.83 1.44 -11.62 2.72 -1.24
6 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ยูโรเปี้ยน อิควิตี้  13.27 4.39 3.25 1.12 4.84 N/A N/A N/A 4.39 3.25 11.1558 330.70 31 ธันวาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 39  -3.38 6.76 -5.42 N/A N/A N/A
7 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ยูโร ไฮ ยิลด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย  6.94 3.83 3.61 0.70 2.32 N/A N/A N/A 3.83 3.61 11.2690 69.11 31 ธันวาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 36  5.69 8.86 6.57 8.80 N/A N/A
8 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล บาลานซ์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย  12.48 1.40 5.18 2.78 4.68 N/A N/A N/A 1.40 5.18 10.3904 167.73 31 ธันวาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 38  1.13 5.49 0.52 3.52 N/A N/A
9 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เยอรมัน อิควิตี้   9.52 17.72 20.60 -0.01 4.02 N/A N/A N/A 17.72 20.60 12.7527 89.26 31 ธันวาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 46  N/A 16.46 1.39 2.20 N/A N/A N/A 16.46
10 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้  14.59 14.18 14.14 -0.90 1.98 N/A N/A N/A 14.18 14.14 12.8531 2,371.73 31 ธันวาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 42  N/A 17.17 3.63 10.55 10.15 N/A N/A 17.17
11 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ  16.41 6.73 14.01 2.49 3.64 N/A N/A N/A 6.73 14.01 11.5692 604.18 31 ธันวาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 43  1.80 9.08 0.01 N/A N/A N/A
12 กองทุนเปิดซีแพม โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้-ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ  17.36 6.86 8.15 4.19 9.01 N/A N/A N/A 6.86 8.15 12.7645 231.35 31 ธันวาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 33  1.86 11.33 0.06 -0.45 N/A N/A
13 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้  13.81 8.35 9.12 6.74 9.31 N/A N/A N/A 8.35 9.12 13.6540 178.14 31 ธันวาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 31   N/A 7.79 3.74 4.37 15.69 7.10 N/A 7.79
14 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เกาหลี อิควิตี้   27.76 1.93 5.35 8.98 8.76 N/A N/A N/A 1.93 5.35 10.7374 52.99 31 ธันวาคม 2560
15 กองทุนเปิดซีแพม เกาหลี อิควิตี้  27.58 0.92 4.81 8.99 8.80 N/A N/A N/A 0.92 4.81 10.3326 30.56 31 ธันวาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 34  1.18 7.79 -3.33 -7.45 N/A N/A
16 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) โกบอล คอมมอดิตี้  5.57 -2.73 -1.77 5.53 12.18 N/A N/A N/A -2.73 -1.77 6.6182 43.51 31 ธันวาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 48   N/A -1.26 -5.80 -10.12 -6.97 -12.87 -7.21 -1.26
17 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) โกลบอล เอควิตี้  19.12 7.41 6.76 5.38 9.60 N/A N/A N/A 7.41 6.76 12.9858 583.00 31 ธันวาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 49   N/A 4.56 4.03 10.66 17.22 3.58 N/A 4.56
18 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้  N/A 9.61 18.03 N/A N/A N/A N/A N/A 9.61 18.03 10.9606 1,624.62 31 ธันวาคม 2560
19 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล โทเทิล รีเทิร์น  N/A -1.45 0.33 N/A N/A N/A N/A N/A -1.45 0.33 9.8555 2,585.66 31 ธันวาคม 2560

เกณฑ์มาตรฐาน 20: อัตราผลตอบแทนของดัชนีที่ปรับปรุงเพื่อการลงทุนในประเทศ จีน อินเดีย และ อินโดนีเซีย (แปลงเป็นสกุลบาท) ในสัดส่วนที่เท่ากันหรือที่ประกาศไว้
เกณฑ์มาตรฐาน 27: MXAPJ Index (THB) 100.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 31 : NDDLJN Index (THB) 100.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 33: อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี MSCI ACWI Small PR USD (แปลงเป็นสกุลบาท)
เกณฑ์มาตรฐาน 34: อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี KOSPI (แปลงเป็นสกุลบาท)
เกณฑ์มาตรฐาน 36: อัตราผลตอบแทน ดัชนี BofA Merrill Lynch EUR High Yield 3%Constrained (แปลงเป็นสกุลบาท)
เกณฑ์มาตรฐาน 38: MSCI ACWI NR และ Citigroup WGBI hedged EUR ในสัดส่วน 60:40 หรือที่ประกาศไว้ (แปลงเป็นสกุลบาท)
เกณฑ์มาตรฐาน 39: อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี MSCI Europe NR EUR (แปลงเป็นสกุลบาท)
เกณฑ์มาตรฐาน 42: FDCICUHN Index 100.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 43: MSCI World (net dividends reinvested)
เกณฑ์มาตรฐาน 44: TRNGLU index 60.00% + RNXG Index 40.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 45 : MSCI All Country World ้ี Index (Total Return Index)
เกณฑ์มาตรฐาน 46: DAX Index (THB) 100.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 48 : MLCX03TR Index (THB) 100.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 49 : M1WO Index 100.00%ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน( AIMC )/ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) หุ้นระยะยาว  18.33 6.49 14.07 N/A N/A N/A 9.45 7.27 32.5058 77.61 31 ธันวาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 21  N/A 1.02 5.19 12.83 3.14 7.54 10.68
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ*  33.91 9.12 13.10 N/A N/A N/A 8.85 7.81 12.9145 48.38 31 ธันวาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 27  N/A 4.96 13.66 19.25 N/A N/A 5.51
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ 70 หุ้นระยะยาวปันผล  18.92 7.21 13.35 N/A N/A N/A 5.34 8.49 15.2414 272.11 31 ธันวาคม 2560
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ หุ้นระยะยาว  24.03 8.76 16.92 N/A N/A N/A 6.37 8.60 22.6787 537.44 31 ธันวาคม 2560
5 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ*  24.11 8.94 17.15 N/A N/A N/A 6.60 8.44 20.3792 111.07 31 ธันวาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 1  N/A 1.12 4.12 11.17 2.69 5.42 7.27
6 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ*  10.24 3.30 9.42 N/A N/A N/A 8.07 3.12 14.7782 445.52 31 ธันวาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 41  N/A 0.03 -1.68 -2.19 4.14 N/A 1.56
7 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ*  2.02 0.37 0.95 N/A N/A N/A 2.29 4.97 13.2209 41.81 31 ธันวาคม 2560
8 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ*  0.44 0.10 0.20 N/A N/A N/A 1.56 5.41 12.0736 83.50 31 ธันวาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 4  N/A 1.39 2.20 0.28 4.72 4.59 5.43
9 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) เพิ่มพูนทรัพย์ฟอร์เรน เบลนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ  1.24 0.30 0.61 N/A N/A N/A 1.80 0.76 11.3481 5.50 31 ธันวาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 54  N/A 0.16 0.31 0.49 0.67 0.76 0.78
10 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) เพื่อการเลี้ยงชีพ  7.78 3.82 7.94 N/A N/A N/A 2.74 3.60 14.2273 26.56 31 ธันวาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 55  N/A -0.28 5.80 8.69 -1.44 3.07 3.02
11 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) รีไทร์เมนท์ โซลูชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ  10.73 4.47 7.94 N/A N/A N/A 4.58 7.69 13.0880 4.76 31 ธันวาคม 2560
เกณฑ์มำตรฐาน 56  N/A 2.11 2.34 4.66 4.38 4.87 6.37
12 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ  18.75 5.32 13.55 N/A N/A N/A 10.05 8.30 19.7269 13.61 31 ธันวาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 28  N/A 1.05 5.00 12.87 3.92 8.29 9.64

เกณฑ์มาตรฐาน 1: SET TRI Index 100.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 21: SET50 TRI Index 100.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 27: MXAPJ Index (THB) 100.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 28: SET100 TRI Index 100.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 4: ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาล และ ดัชนีตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชน
เกณฑ์มาตรฐาน 41: SETPFUND Index 50.00% + FSTREI Index (THB) 50.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 54: CoprBBB+up 75% + TB3MFIX 25%
เกณฑ์มาตรฐาน 55: SET TRI Index 30.00% + M1WO Index (THB) 40.00% + RICI (THB) 30.00%
เกณฑ์มำตรฐาน 56: GovBond Index 45.00% + SET50 TRI Index 45.00% + GOLDS Comdty 10.00% 

*กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (RMF for PVD) และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิดังกล่าวเป็นจำนวนที่รวมเงินทุนรับโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไว้ด้วยแล้ว

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน( AIMC )/ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
No record found.

 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
No record found.

กองทุนตลาดเงิน
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสั้น  0.93 0.21 0.43 N/A N/A N/A 1.62 1.64 11.4682 1,119.07 31 ธันวาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 17  N/A 0.31 0.62 1.22 1.33 1.66 1.67
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) เพิ่มพูนทรัพย์  1.15 0.26 0.54 N/A N/A N/A 1.99 1.30 11.5166 766.34 31 ธันวาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 50   N/A 0.23 0.47 0.96 0.99 1.23 1.34
กองทุนตราสารหนี้
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส  1.36 0.32 0.63 N/A N/A N/A 1.63 1.95 10.4716 10,842.75 31 ธันวาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 37  0.99 0.49 0.99 1.96 N/A N/A 2.00
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม-ชนิดสะสมมูลค่า   2.47 0.46 1.16 N/A N/A N/A 2.94 3.30 11.5807 3,206.21 31 ธันวาคม 2560
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม-ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ   2.47 0.46 1.16 N/A N/A N/A 2.96 3.30 11.5944 86.78 31 ธันวาคม 2560
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม   2.45 0.46 1.15 N/A N/A N/A 4.20 3.02 11.5868 2,176.66 31 ธันวาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 29  1.44 0.74 1.44 2.44 3.18 N/A 3.40
5 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้  0.84 0.20 0.39 N/A N/A N/A 1.82 4.84 12.1630 39.81 31 ธันวาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 4  N/A 1.39 2.20 0.28 4.72 4.59 5.43
6 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม -ชนิดสะสมมูลค่า  1.17 0.27 0.55 N/A N/A N/A 1.97 2.09 11.1830 635.88 31 ธันวาคม 2560
7 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม - ชนิดจ่ายเงินปันผล  1.17 0.26 0.54 N/A N/A N/A 2.04 2.09 10.2138 0.90 31 ธันวาคม 2560
8 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม  1.17 0.27 0.55 N/A N/A N/A 3.36 1.78 11.2677 207.45 31 ธันวาคม 2560
9 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม -ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ  1.18 0.28 0.56 N/A N/A N/A 1.99 2.09 11.1949 0.49 31 ธันวาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 24  0.85 0.43 0.85 1.66 1.82 2.13 2.16
10 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม -ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.22 0.26 11.1863 167.05 31 ธันวาคม 2560
11 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) ตราสารหนี้  2.91 0.59 1.40 N/A N/A N/A 3.15 3.84 13.2337 4,306.88 31 ธันวาคม 2560

เกณฑ์มาตรฐาน 17: เกณฑ์มาตรฐาน 17 : ค่าเฉลี่ยระหว่างอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 3 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยจาก ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกรไทย ธ.ไทยพาณิชย์ และอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุคงที่ 3 เดือน
เกณฑ์มาตรฐาน 50 : Avg3MFixed 100.00% (Source: Fixed Deposit 1M Baht, 3 Monthsผลการดำเนินงานของกองทุนรวมได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน( AIMC )/ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต
เกณฑ์มาตรฐาน 24: อัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุคงที่ 3 เดือน บวกส่วนต่างตราสารหนี้ภาคเอกชน และอัตราผลตอบแทนที่ปรับปรุงเพื่อการลงทุนในตลาดเงินต่างประเทศ อายุ 3 เดือนในสัดส่วน 21:79 หรือตามที่ประกาศไว้

เกณฑ์มาตรฐาน 29: ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลระยะเวลา 1-3 ปี และ ดัชนีตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชนระยะเวลา 1-3 ปี
เกณฑ์มาตรฐาน 37: อัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐและเอกชนที่มีอายุคงที่ 1 ปี และอัตราผลตอบแทนที่ปรับปรุงแล้วอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมระหว่างธนาคารในต่างประเทศ อายุ 1ปี ในสัดส่วน 10.5:10.5:79 หรือตามที่ประกาศไว้

เกณฑ์มาตรฐาน 4: ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาล และ ดัชนีตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชน


กองทุนผสม
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม -ชนิดขายคืนอัตโนมัติ   18.47 6.97 13.28 N/A N/A N/A 8.37 5.77 14.1525 299.87 31 ธันวาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 30  2.80 0.97 2.80 6.41 3.11 N/A 4.48
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล สตราทีจิค อินคัม ฟันด์  7.26 1.76 4.67 N/A N/A N/A 4.97 3.67 10.8178 3,869.37 31 ธันวาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 51:   N/A 0.71 2.10 0.27 N/A N/A 1.63

เกณฑ์มาตรฐาน 30: ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET INDEX, ดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลอายุคงเหลือไม่เกิน 10 ปี, ดัชนีตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชน และ พันธบัตรที่มีอายุคงที่ 3 เดือน กำหนดน้ำหนัก 50:15:15:20
เกณฑ์มาตรฐาน 51: : CorpBBBup Index 25.00% + STGovBond Index 10.00% + GovBond Index 25.00% + SETPFUND Index 20.00% + FSTREI Index 20.00% (source: ThaiBMA Corporate Bond Index (BBB+up) Group 1 , ThaiBMA Government Bond Index , ThaiBMA Short-term Government Bond Index , Bloomberg , Bloomberg as of 30 June 2017)ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน( AIMC )/ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต


กองทุนตราสารทุน
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์  18.70 5.76 13.55 N/A N/A N/A 12.03 10.51 24.7158 24.97 31 ธันวาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 21  N/A 1.02 5.19 12.83 3.14 7.54 10.68
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม-ชนิดสะสมมูลค่า   22.88 8.25 15.96 N/A N/A N/A 13.97 4.14 20.7883 197.94 31 ธันวาคม 2560
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม  23.55 8.92 16.67 N/A N/A N/A 22.26 4.94 20.7641 1,003.41 31 ธันวาคม 2560
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม-ชนิดจ่ายเงินปันผล   23.90 8.89 16.56 N/A N/A N/A 13.71 4.14 12.8706 136.20 31 ธันวาคม 2560
5 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม-ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ   23.71 8.97 16.80 N/A N/A N/A 14.30 4.14 21.1177 97.31 31 ธันวาคม 2560
6 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) หุ้นปันผล  25.94 9.56 17.96 N/A N/A N/A 15.29 3.90 15.2490 69.32 31 ธันวาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 53  N/A -1.64 8.21 14.91 4.89 6.26
7 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้-ชนิดจ่ายเงินปันผล  N/A 11.17 17.15 N/A N/A N/A 20.18 13.77 11.7005 726.77 31 ธันวาคม 2560
8 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) SET เพิ่มพูนปันผล  26.57 9.80 18.39 N/A N/A N/A 12.17 7.88 28.7507 1,950.00 31 ธันวาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 1  N/A 1.12 4.12 11.17 2.69 5.42 7.27
9 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์  26.97 9.83 23.18 N/A N/A N/A 8.02 5.48 12.6000 1,133.45 31 ธันวาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 40  N/A -1.41 0.72 13.53 0.91 0.99 3.19


เกณฑ์มาตรฐาน 1: SET TRI Index 100.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 21: SET50 TRI Index 100.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 40: EPIF Index 100.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 53: SETHD TRI Index 100.00%


ตราสารทางเลือก
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์  9.96 -0.04 3.15 N/A N/A N/A -4.41 -3.25 7.6870 38.46 31 ธันวาคม 2560
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์ 2  9.74 -0.07 2.93 N/A N/A N/A -3.99 -2.72 7.9384 23.66 31 ธันวาคม 2560
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ อินคัม-ชนิดสะสมมูลค่า   8.08 -0.49 2.23 N/A N/A N/A -5.65 -3.93 7.4215 81.56 31 ธันวาคม 2560
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ อินคัม-ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ   7.88 -0.52 2.03 N/A N/A N/A -6.04 -3.91 7.2677 2.64 31 ธันวาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 26  N/A 0.07 8.99 -5.00 -0.22 -3.17 -4.04
5 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ชนิดสะสมมูลค่า  11.32 3.46 7.41 N/A N/A N/A 11.25 5.33 16.9044 1,554.77 31 ธันวาคม 2560
6 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม   11.48 3.53 7.50 N/A N/A N/A 18.13 3.31 16.8090 1,333.65 31 ธันวาคม 2560
7 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ชนิดจ่ายเงินปันผล  11.42 3.50 7.42 N/A N/A N/A 10.75 5.95 12.2408 2,599.11 31 ธันวาคม 2560
8 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ   11.48 3.50 7.45 N/A N/A N/A 10.60 5.95 16.9666 1,045.05 31 ธันวาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 23  N/A 0.03 2.06 -2.09 1.02 4.07

เกณฑ์มาตรฐาน 23: SETPFUND Index 50.00% + FSTREI Index (THB) 50.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 26: Gold London PM Fix plus Hedging Cost (USD) 100.00%ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน( AIMC )/ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต


กองทุนรวมต่างประเทศ
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้   N/A 5.79 14.18 N/A N/A N/A 13.96 12.15 11.3962 2,907.73 31 ธันวาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 45   N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล รีทส์   N/A 2.99 4.07 N/A N/A N/A 7.38 9.01 10.3618 1,677.92 31 ธันวาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 44  N/A 2.21 N/A N/A N/A N/A 5.17
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้  34.58 9.39 13.18 N/A N/A N/A 12.81 7.22 18.9556 1,230.15 31 ธันวาคม 2560
4 กองทุนเปิดซีแพม เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อิควิตี้  34.30 9.30 12.92 N/A N/A N/A 8.47 5.10 13.2361 90.16 31 ธันวาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 27  N/A 4.96 13.66 19.25 N/A N/A 5.51
5 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ ไชน่า-อินเดีย-อินโด อิควิตี้  19.53 2.37 6.43 N/A N/A N/A 3.67 3.07 12.9280 47.20 31 ธันวาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 20  -1.25 7.83 1.44 -11.62 2.72 -1.24
6 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ยูโรเปี้ยน อิควิตี้  13.27 1.12 4.84 N/A N/A N/A 4.39 3.25 11.1558 330.70 31 ธันวาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 39  -3.38 6.76 -5.42 N/A N/A N/A
7 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ยูโร ไฮ ยิลด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย  6.94 0.70 2.32 N/A N/A N/A 3.83 3.61 11.2690 69.11 31 ธันวาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 36  5.69 8.86 6.57 8.80 N/A N/A
8 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล บาลานซ์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย  12.48 2.78 4.68 N/A N/A N/A 1.40 5.18 10.3904 167.73 31 ธันวาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 38  1.13 5.49 0.52 3.52 N/A N/A
9 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เยอรมัน อิควิตี้   9.52 -0.01 4.02 N/A N/A N/A 17.72 20.60 12.7527 89.26 31 ธันวาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 46  N/A 1.39 2.20 N/A N/A N/A 16.46
10 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้  14.59 -0.90 1.98 N/A N/A N/A 14.18 14.14 12.8531 2,371.73 31 ธันวาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 42  N/A 3.63 10.55 10.15 N/A N/A 17.17
11 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ  16.41 2.49 3.64 N/A N/A N/A 6.73 14.01 11.5692 604.18 31 ธันวาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 43  1.80 9.08 0.01 N/A N/A N/A
12 กองทุนเปิดซีแพม โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้-ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ  17.36 4.19 9.01 N/A N/A N/A 6.86 8.15 12.7645 231.35 31 ธันวาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 33  1.86 11.33 0.06 -0.45 N/A N/A
13 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้  13.81 6.74 9.31 N/A N/A N/A 8.35 9.12 13.6540 178.14 31 ธันวาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 31   N/A 3.74 4.37 15.69 7.10 N/A 7.79
14 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เกาหลี อิควิตี้   27.76 8.98 8.76 N/A N/A N/A 1.93 5.35 10.7374 52.99 31 ธันวาคม 2560
15 กองทุนเปิดซีแพม เกาหลี อิควิตี้  27.58 8.99 8.80 N/A N/A N/A 0.92 4.81 10.3326 30.56 31 ธันวาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 34  1.18 7.79 -3.33 -7.45 N/A N/A
16 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) โกบอล คอมมอดิตี้  5.57 5.53 12.18 N/A N/A N/A -2.73 -1.77 6.6182 43.51 31 ธันวาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 48   N/A -5.80 -10.12 -6.97 -12.87 -7.21 -1.26
17 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) โกลบอล เอควิตี้  19.12 5.38 9.60 N/A N/A N/A 7.41 6.76 12.9858 583.00 31 ธันวาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 49   N/A 4.03 10.66 17.22 3.58 N/A 4.56
18 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 9.61 18.03 10.9606 1,624.62 31 ธันวาคม 2560
19 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล โทเทิล รีเทิร์น  N/A N/A N/A N/A N/A N/A -1.45 0.33 9.8555 2,585.66 31 ธันวาคม 2560

เกณฑ์มาตรฐาน 20: อัตราผลตอบแทนของดัชนีที่ปรับปรุงเพื่อการลงทุนในประเทศ จีน อินเดีย และ อินโดนีเซีย (แปลงเป็นสกุลบาท) ในสัดส่วนที่เท่ากันหรือที่ประกาศไว้
เกณฑ์มาตรฐาน 27: MXAPJ Index (THB) 100.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 31 : NDDLJN Index (THB) 100.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 33: อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี MSCI ACWI Small PR USD (แปลงเป็นสกุลบาท)
เกณฑ์มาตรฐาน 34: อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี KOSPI (แปลงเป็นสกุลบาท)
เกณฑ์มาตรฐาน 36: อัตราผลตอบแทน ดัชนี BofA Merrill Lynch EUR High Yield 3%Constrained (แปลงเป็นสกุลบาท)
เกณฑ์มาตรฐาน 38: MSCI ACWI NR และ Citigroup WGBI hedged EUR ในสัดส่วน 60:40 หรือที่ประกาศไว้ (แปลงเป็นสกุลบาท)
เกณฑ์มาตรฐาน 39: อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี MSCI Europe NR EUR (แปลงเป็นสกุลบาท)
เกณฑ์มาตรฐาน 42: FDCICUHN Index 100.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 43: MSCI World (net dividends reinvested)
เกณฑ์มาตรฐาน 44: TRNGLU index 60.00% + RNXG Index 40.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 45 : MSCI All Country World ้ี Index (Total Return Index)
เกณฑ์มาตรฐาน 46: DAX Index (THB) 100.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 48 : MLCX03TR Index (THB) 100.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 49 : M1WO Index 100.00%ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน( AIMC )/ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต


LTF & RMF
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) หุ้นระยะยาว  18.33 6.49 14.07 N/A N/A N/A 9.45 7.27 32.5058 77.61 31 ธันวาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 21  N/A 1.02 5.19 12.83 3.14 7.54 10.68
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ*  33.91 9.12 13.10 N/A N/A N/A 8.85 7.81 12.9145 48.38 31 ธันวาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 27  N/A 4.96 13.66 19.25 N/A N/A 5.51
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ 70 หุ้นระยะยาวปันผล  18.92 7.21 13.35 N/A N/A N/A 5.34 8.49 15.2414 272.11 31 ธันวาคม 2560
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ หุ้นระยะยาว  24.03 8.76 16.92 N/A N/A N/A 6.37 8.60 22.6787 537.44 31 ธันวาคม 2560
5 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ*  24.11 8.94 17.15 N/A N/A N/A 6.60 8.44 20.3792 111.07 31 ธันวาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 1  N/A 1.12 4.12 11.17 2.69 5.42 7.27
6 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ*  10.24 3.30 9.42 N/A N/A N/A 8.07 3.12 14.7782 445.52 31 ธันวาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 41  N/A 0.03 -1.68 -2.19 4.14 N/A 1.56
7 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ*  2.02 0.37 0.95 N/A N/A N/A 2.29 4.97 13.2209 41.81 31 ธันวาคม 2560
8 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ*  0.44 0.10 0.20 N/A N/A N/A 1.56 5.41 12.0736 83.50 31 ธันวาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 4  N/A 1.39 2.20 0.28 4.72 4.59 5.43
9 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) เพิ่มพูนทรัพย์ฟอร์เรน เบลนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ  1.24 0.30 0.61 N/A N/A N/A 1.80 0.76 11.3481 5.50 31 ธันวาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 54  N/A 0.16 0.31 0.49 0.67 0.76 0.78
10 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) เพื่อการเลี้ยงชีพ  7.78 3.82 7.94 N/A N/A N/A 2.74 3.60 14.2273 26.56 31 ธันวาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 55  N/A -0.28 5.80 8.69 -1.44 3.07 3.02
11 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) รีไทร์เมนท์ โซลูชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ  10.73 4.47 7.94 N/A N/A N/A 4.58 7.69 13.0880 4.76 31 ธันวาคม 2560
เกณฑ์มำตรฐาน 56  N/A 2.11 2.34 4.66 4.38 4.87 6.37
12 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ  18.75 5.32 13.55 N/A N/A N/A 10.05 8.30 19.7269 13.61 31 ธันวาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 28  N/A 1.05 5.00 12.87 3.92 8.29 9.64

เกณฑ์มาตรฐาน 1: SET TRI Index 100.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 21: SET50 TRI Index 100.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 27: MXAPJ Index (THB) 100.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 28: SET100 TRI Index 100.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 4: ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาล และ ดัชนีตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชน
เกณฑ์มาตรฐาน 41: SETPFUND Index 50.00% + FSTREI Index (THB) 50.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 54: CoprBBB+up 75% + TB3MFIX 25%
เกณฑ์มาตรฐาน 55: SET TRI Index 30.00% + M1WO Index (THB) 40.00% + RICI (THB) 30.00%
เกณฑ์มำตรฐาน 56: GovBond Index 45.00% + SET50 TRI Index 45.00% + GOLDS Comdty 10.00% 

*กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (RMF for PVD) และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิดังกล่าวเป็นจำนวนที่รวมเงินทุนรับโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไว้ด้วยแล้ว

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน( AIMC )/ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต


กองทุนที่ระบุระยะเวลาครบกำหนด
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
No record found.
กองทุนอสังหาริมทรัพย์
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
No record found.
กลับไปหน้าแรก