ผลการดำเนินงานของกองทุน

 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสั้น  0.50 0.25 0.50 0.98 1.21 1.65 1.67 1.67 11.4196 1,233.12 30 มิถุนายน 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 17  N/A 0.31 0.62 1.22 1.33 1.66 1.67
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) เพิ่มพูนทรัพย์  0.61 0.30 0.61 1.19 1.44 1.89 2.06 1.33 11.4547 802.21 30 มิถุนายน 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 50   N/A 0.23 0.47 0.96 0.99 1.23 1.34

 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้  0.45 0.23 0.45 0.88 1.07 1.56 1.87 4.84 12.1159 51.13 30 มิถุนายน 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 4  N/A 1.39 2.20 0.28 4.72 4.59 5.43
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส  0.73 0.36 0.73 1.44 N/A N/A 1.71 2.00 10.4064 9,325.88 30 มิถุนายน 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 37  0.99 0.49 0.99 1.96 N/A N/A 2.00
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม -ชนิดสะสมมูลค่า  0.62 0.31 0.62 1.26 1.59 2.02 2.06 2.16 11.1218 719.79 30 มิถุนายน 2560
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม  0.62 0.31 0.62 1.25 1.84 N/A 3.73 1.84 11.2059 201.63 30 มิถุนายน 2560
5 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม - ชนิดจ่ายเงินปันผล  0.63 0.31 0.63 1.32 1.69 2.09 2.14 2.16 10.1983 0.33 30 มิถุนายน 2560
6 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม -ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ  0.62 0.31 0.62 1.26 1.61 2.03 2.08 2.16 11.1327 0.93 30 มิถุนายน 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 24  0.85 0.43 0.85 1.66 1.82 2.13 2.16
7 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม-ชนิดสะสมมูลค่า   1.29 0.64 1.29 1.57 2.71 N/A 3.01 3.41 11.4481 2,845.42 30 มิถุนายน 2560
8 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม   1.29 0.64 1.29 1.57 2.71 N/A 4.51 3.12 11.4547 1,618.49 30 มิถุนายน 2560
9 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม-ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ   1.29 0.64 1.29 1.58 2.74 N/A 3.03 3.41 11.4613 104.15 30 มิถุนายน 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 29  1.44 0.74 1.44 2.44 3.18 N/A 3.40
10 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) ตราสารหนี้  1.49 0.70 1.49 2.20 3.23 3.46 3.17 3.89 13.0505 3,759.15 30 มิถุนายน 2560

เกณฑ์มาตรฐาน 17: เกณฑ์มาตรฐาน 17 : ค่าเฉลี่ยระหว่างอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 3 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยจาก ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกรไทย ธ.ไทยพาณิชย์ และอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุคงที่ 3 เดือน
เกณฑ์มาตรฐาน 50 : Avg3MFixed 100.00% (Source: Fixed Deposit 1M Baht, 3 Monthsผลการดำเนินงานของกองทุนรวมได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน( AIMC )/ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต
เกณฑ์มาตรฐาน 24: อัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุคงที่ 3 เดือน บวกส่วนต่างตราสารหนี้ภาคเอกชน และอัตราผลตอบแทนที่ปรับปรุงเพื่อการลงทุนในตลาดเงินต่างประเทศ อายุ 3 เดือนในสัดส่วน 21:79 หรือตามที่ประกาศไว้

เกณฑ์มาตรฐาน 29: ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลระยะเวลา 1-3 ปี และ ดัชนีตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชนระยะเวลา 1-3 ปี
เกณฑ์มาตรฐาน 37: อัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐและเอกชนที่มีอายุคงที่ 1 ปี และอัตราผลตอบแทนที่ปรับปรุงแล้วอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมระหว่างธนาคารในต่างประเทศ อายุ 1ปี ในสัดส่วน 10.5:10.5:79 หรือตามที่ประกาศไว้

เกณฑ์มาตรฐาน 4: ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาล และ ดัชนีตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชน
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม -ชนิดขายคืนอัตโนมัติ   4.58 3.42 4.58 10.68 6.57 N/A 6.01 4.72 12.4933 252.34 30 มิถุนายน 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 30  2.80 0.97 2.80 6.41 3.11 N/A 4.48
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล สตราทีจิค อินคัม ฟันด์  2.47 1.09 2.47 2.82 N/A N/A 3.00 1.00 10.3351 6,469.80 30 มิถุนายน 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 51:   N/A 0.71 2.10 0.27 N/A N/A 1.63

เกณฑ์มาตรฐาน 30: ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET INDEX, ดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลอายุคงเหลือไม่เกิน 10 ปี, ดัชนีตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชน และ พันธบัตรที่มีอายุคงที่ 3 เดือน กำหนดน้ำหนัก 50:15:15:20
เกณฑ์มาตรฐาน 51: : CorpBBBup Index 25.00% + STGovBond Index 10.00% + GovBond Index 25.00% + SETPFUND Index 20.00% + FSTREI Index 20.00% (source: ThaiBMA Corporate Bond Index (BBB+up) Group 1 , ThaiBMA Government Bond Index , ThaiBMA Short-term Government Bond Index , Bloomberg , Bloomberg as of 30 June 2017)ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน( AIMC )/ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์  4.53 0.79 4.53 11.58 1.73 6.23 10.98 9.13 21.7661 25.93 30 มิถุนายน 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 21  N/A 1.02 5.19 12.83 3.14 7.54 10.68
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม-ชนิดสะสมมูลค่า   5.97 4.49 5.97 14.82 7.10 11.58 12.15 3.21 17.9271 76.11 30 มิถุนายน 2560
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม  5.89 4.48 5.89 15.07 7.09 N/A 20.21 3.53 17.7966 667.90 30 มิถุนายน 2560
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม-ชนิดจ่ายเงินปันผล   6.30 4.48 6.30 14.32 7.00 10.79 11.30 3.21 11.3013 25.09 30 มิถุนายน 2560
5 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม-ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ   5.92 4.43 5.92 14.74 7.67 11.79 12.34 3.21 18.0800 51.12 30 มิถุนายน 2560
6 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) หุ้นปันผล  6.76 4.94 6.76 16.98 8.77 13.22 13.28 2.99 12.9272 50.57 30 มิถุนายน 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 53  N/A -1.64 8.21 14.91 4.89 6.26
7 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้-ชนิดจ่ายเงินปันผล  N/A 2.05 N/A N/A N/A N/A 2.59 1.83 10.2588 979.11 30 มิถุนายน 2560
8 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) SET เพิ่มพูนปันผล  6.91 5.04 6.91 17.26 7.52 10.56 11.13 7.15 24.8755 1,436.73 30 มิถุนายน 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 1  N/A 1.12 4.12 11.17 2.69 5.42 7.27
9 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์  3.08 -1.85 3.08 17.06 3.45 4.00 5.97 3.48 10.2287 905.50 30 มิถุนายน 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 40  N/A -1.41 0.72 13.53 0.91 0.99 3.19

เกณฑ์มาตรฐาน 1: SET TRI Index 100.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 21: SET50 TRI Index 100.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 40: EPIF Index 100.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 53: SETHD TRI Index 100.00%
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์  6.60 0.06 6.60 -5.46 -1.18 -3.86 -5.37 -4.11 7.4520 60.84 30 มิถุนายน 2560
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์ 2  6.61 0.10 6.61 -5.60 -1.30 -4.08 -4.91 -3.58 7.7123 24.83 30 มิถุนายน 2560
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ อินคัม-ชนิดสะสมมูลค่า   5.73 -0.25 5.73 -6.50 -2.30 N/A -6.69 -4.99 7.2598 60.66 30 มิถุนายน 2560
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ อินคัม-ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ   5.73 -0.25 5.73 -7.64 -2.86 N/A -7.08 -4.99 7.1228 2.81 30 มิถุนายน 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 26  N/A 0.07 8.99 -5.00 -0.22 -3.17 -4.04
5 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ชนิดสะสมมูลค่า  3.64 0.94 3.64 4.20 9.14 9.55 10.85 4.16 15.7380 846.13 30 มิถุนายน 2560
6 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม   3.70 0.99 3.70 4.42 N/A N/A 18.59 1.05 15.6361 1,097.36 30 มิถุนายน 2560
7 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ชนิดจ่ายเงินปันผล  3.73 1.01 3.73 4.39 9.14 9.22 9.71 4.90 11.6796 881.06 30 มิถุนายน 2560
8 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ   3.75 1.02 3.75 4.41 9.17 9.58 10.17 4.90 15.7906 651.43 30 มิถุนายน 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 23  N/A 0.03 2.06 -2.09 1.02 4.07

เกณฑ์มาตรฐาน 23: SETPFUND Index 50.00% + FSTREI Index (THB) 50.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 26: Gold London PM Fix plus Hedging Cost (USD) 100.00%ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน( AIMC )/ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
Since Inception (%)Benchmark Since Inception (%)มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้   N/A -0.19 0.85 N/A N/A N/A N/A N/A -0.19 0.85 9.9810 2,359.76 30 มิถุนายน 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 45   N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล รีทส์   N/A 3.18 4.00 2.41 N/A N/A N/A N/A 3.18 4.00 10.3118 845.19 30 มิถุนายน 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 44  N/A 5.17 2.21 N/A N/A N/A N/A 5.17
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้  18.91 11.34 5.95 9.29 18.91 17.47 6.13 N/A 11.34 5.95 16.7488 475.54 30 มิถุนายน 2560
4 กองทุนเปิดซีแพม เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อิควิตี้  18.94 5.54 2.73 9.30 18.94 17.18 N/A N/A 5.54 2.73 11.7218 120.95 30 มิถุนายน 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 27  N/A 5.51 4.96 13.66 19.25 N/A N/A 5.51
5 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ ไชน่า-อินเดีย-อินโด อิควิตี้  12.31 2.98 1.74 7.39 12.31 13.44 5.51 8.51 2.98 1.74 12.1468 18.00 30 มิถุนายน 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 20  -1.25 7.83 1.44 -11.62 2.72 -1.24
6 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ยูโรเปี้ยน อิควิตี้  8.04 3.09 1.00 3.15 8.04 17.23 N/A N/A 3.09 1.00 10.6406 300.84 30 มิถุนายน 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 39  -3.38 6.76 -5.42 N/A N/A N/A
7 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ยูโร ไฮ ยิลด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย  4.51 3.68 2.94 2.92 4.51 9.55 N/A N/A 3.68 2.94 11.0134 112.71 30 มิถุนายน 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 36  5.69 8.86 6.57 8.80 N/A N/A
8 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล บาลานซ์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย  7.45 -0.33 5.17 3.07 7.45 9.83 N/A N/A -0.33 5.17 9.9256 533.74 30 มิถุนายน 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 38  1.13 5.49 0.52 3.52 N/A N/A
9 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เยอรมัน อิควิตี้   5.29 22.60 16.46 -0.56 5.29 N/A N/A N/A 22.60 16.46 12.2603 28.33 30 มิถุนายน 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 46  N/A 16.46 1.39 2.20 N/A N/A N/A 16.46
10 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้  12.36 18.12 17.17 3.53 12.36 19.28 N/A N/A 18.12 17.17 12.6031 804.46 30 มิถุนายน 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 42  N/A 17.17 3.63 10.55 10.15 N/A N/A 17.17
11 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ  12.33 6.55 11.74 6.46 12.33 10.51 N/A N/A 6.55 11.74 11.1631 415.09 30 มิถุนายน 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 43  1.80 9.08 0.01 N/A N/A N/A
12 กองทุนเปิดซีแพม โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้-ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ  7.66 5.09 6.96 3.34 7.66 18.22 3.80 N/A 5.09 6.96 11.7091 179.09 30 มิถุนายน 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 33  1.86 11.33 0.06 -0.45 N/A N/A
13 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้  4.12 6.81 7.79 4.93 4.12 23.00 6.31 N/A 6.81 7.79 12.4915 296.51 30 มิถุนายน 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 31   N/A 7.79 3.74 4.37 15.69 7.10 N/A 7.79
14 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เกาหลี อิควิตี้   17.47 -0.40 4.33 4.17 17.47 9.22 -1.10 N/A -0.40 4.33 9.8725 61.44 30 มิถุนายน 2560
15 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี พรินซิเพิล เกาหลี อิควิตี้ ทริกเกอร์ 2X4   17.99 -0.40 4.11 4.42 17.99 10.68 N/A N/A -0.40 4.11 9.8836 83.80 30 มิถุนายน 2560
16 กองทุนเปิดซีแพม เกาหลี อิควิตี้  17.26 -1.67 3.65 4.05 17.26 9.09 -2.11 N/A -1.67 3.65 9.4965 65.05 30 มิถุนายน 2560
17 กองทุนเปิดซีแพม เกาหลี อิควิตี้ ทริกเกอร์ 2.5X4  18.13 -0.53 3.43 4.47 18.13 10.63 -1.00 N/A -0.53 3.43 9.8376 348.17 30 มิถุนายน 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 34  1.18 7.79 -3.33 -7.45 N/A N/A
18 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) โกบอล คอมมอดิตี้  -5.90 -3.93 -2.86 -4.09 -5.90 -4.92 -13.03 -8.26 -3.93 -2.86 5.8994 34.50 30 มิถุนายน 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 48   N/A -1.26 -5.80 -10.12 -6.97 -12.87 -7.21 -1.26
19 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) โกลบอล เอควิตี้  8.69 5.53 4.48 3.22 8.69 16.61 4.52 N/A 5.53 4.48 11.8489 512.53 30 มิถุนายน 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 49   N/A 4.56 4.03 10.66 17.22 3.58 N/A 4.56

เกณฑ์มาตรฐาน 20: อัตราผลตอบแทนของดัชนีที่ปรับปรุงเพื่อการลงทุนในประเทศ จีน อินเดีย และ อินโดนีเซีย (แปลงเป็นสกุลบาท) ในสัดส่วนที่เท่ากันหรือที่ประกาศไว้
เกณฑ์มาตรฐาน 27: MXAPJ Index (THB) 100.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 31 : NDDLJN Index (THB) 100.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 33: อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี MSCI ACWI Small PR USD (แปลงเป็นสกุลบาท)
เกณฑ์มาตรฐาน 34: อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี KOSPI (แปลงเป็นสกุลบาท)
เกณฑ์มาตรฐาน 36: อัตราผลตอบแทน ดัชนี BofA Merrill Lynch EUR High Yield 3%Constrained (แปลงเป็นสกุลบาท)
เกณฑ์มาตรฐาน 38: MSCI ACWI NR และ Citigroup WGBI hedged EUR ในสัดส่วน 60:40 หรือที่ประกาศไว้ (แปลงเป็นสกุลบาท)
เกณฑ์มาตรฐาน 39: อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี MSCI Europe NR EUR (แปลงเป็นสกุลบาท)
เกณฑ์มาตรฐาน 42: FDCICUHN Index 100.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 43: MSCI World (net dividends reinvested)
เกณฑ์มาตรฐาน 44: TRNGLU index 60.00% + RNXG Index 40.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 45 : MSCI All Country World ้ี Index (Total Return Index)
เกณฑ์มาตรฐาน 46: DAX Index (THB) 100.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 48 : MLCX03TR Index (THB) 100.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 49 : M1WO Index 100.00%ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน( AIMC )/ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) หุ้นระยะยาว  3.73 2.21 3.73 12.59 3.64 7.73 8.70 6.35 28.4969 65.35 30 มิถุนายน 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 21  N/A 1.02 5.19 12.83 3.14 7.54 10.68
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ*  18.40 9.03 18.40 15.24 N/A N/A 5.42 5.51 11.4185 13.46 30 มิถุนายน 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 27  N/A 4.96 13.66 19.25 N/A N/A 5.51
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ 70 หุ้นระยะยาวปันผล  4.91 3.66 4.91 11.81 5.93 7.76 4.47 7.78 13.9031 200.20 30 มิถุนายน 2560
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ หุ้นระยะยาว  6.08 4.74 6.08 15.37 7.76 10.20 5.22 7.87 19.3961 200.07 30 มิถุนายน 2560
5 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ*  5.94 4.53 5.94 14.67 7.06 9.60 5.35 7.65 17.3962 54.41 30 มิถุนายน 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 1  N/A 1.12 4.12 11.17 2.69 5.42 7.27
6 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ*  0.75 -0.36 0.75 2.41 12.92 N/A 6.86 1.61 13.5061 309.29 30 มิถุนายน 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 41  N/A 0.03 -1.68 -2.19 4.14 N/A 1.56
7 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ*  1.06 0.52 1.06 1.19 2.62 2.86 2.31 4.98 13.0964 33.77 30 มิถุนายน 2560
8 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ*  0.24 0.13 0.24 0.45 0.66 1.14 1.61 5.44 12.0499 82.64 30 มิถุนายน 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 4  N/A 1.39 2.20 0.28 4.72 4.59 5.43
9 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) เพิ่มพูนทรัพย์ฟอร์เรน เบลนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ  0.63 0.33 0.63 1.23 1.36 1.68 1.84 0.78 11.2805 5.35 30 มิถุนายน 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 54  N/A 0.16 0.31 0.49 0.67 0.76 0.78
10 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) เพื่อการเลี้ยงชีพ  -0.15 -0.14 -0.15 6.79 -0.55 3.57 2.22 2.89 13.1810 24.47 30 มิถุนายน 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 55  N/A -0.28 5.80 8.69 -1.44 3.07 3.02
11 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) รีไทร์เมนท์ โซลูชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ  2.58 1.95 2.58 6.36 1.98 4.01 3.56 7.04 12.1249 4.48 30 มิถุนายน 2560
เกณฑ์มำตรฐาน 56  N/A 2.11 2.34 4.66 4.38 4.87 6.37
12 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ  4.57 0.69 4.57 11.17 2.72 7.53 8.74 6.71 17.3727 11.61 30 มิถุนายน 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 28  N/A 1.05 5.00 12.87 3.92 8.29 9.64

เกณฑ์มาตรฐาน 1: SET TRI Index 100.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 21: SET50 TRI Index 100.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 27: MXAPJ Index (THB) 100.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 28: SET100 TRI Index 100.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 4: ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาล และ ดัชนีตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชน
เกณฑ์มาตรฐาน 41: SETPFUND Index 50.00% + FSTREI Index (THB) 50.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 54: CoprBBB+up 75% + TB3MFIX 25%
เกณฑ์มาตรฐาน 55: SET TRI Index 30.00% + M1WO Index (THB) 40.00% + RICI (THB) 30.00%
เกณฑ์มำตรฐาน 56: GovBond Index 45.00% + SET50 TRI Index 45.00% + GOLDS Comdty 10.00% 

*กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (RMF for PVD) และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิดังกล่าวเป็นจำนวนที่รวมเงินทุนรับโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไว้ด้วยแล้ว

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน( AIMC )/ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
No record found.

 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
No record found.

กองทุนตลาดเงิน
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสั้น  0.50 0.25 0.50 0.98 1.21 1.65 1.67 1.67 11.4196 1,233.12 30 มิถุนายน 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 17  N/A 0.31 0.62 1.22 1.33 1.66 1.67
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) เพิ่มพูนทรัพย์  0.61 0.30 0.61 1.19 1.44 1.89 2.06 1.33 11.4547 802.21 30 มิถุนายน 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 50   N/A 0.23 0.47 0.96 0.99 1.23 1.34
กองทุนตราสารหนี้
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้  0.45 0.23 0.45 0.88 1.07 1.56 1.87 4.84 12.1159 51.13 30 มิถุนายน 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 4  N/A 1.39 2.20 0.28 4.72 4.59 5.43
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส  0.73 0.36 0.73 1.44 N/A N/A 1.71 2.00 10.4064 9,325.88 30 มิถุนายน 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 37  0.99 0.49 0.99 1.96 N/A N/A 2.00
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม -ชนิดสะสมมูลค่า  0.62 0.31 0.62 1.26 1.59 2.02 2.06 2.16 11.1218 719.79 30 มิถุนายน 2560
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม  0.62 0.31 0.62 1.25 1.84 N/A 3.73 1.84 11.2059 201.63 30 มิถุนายน 2560
5 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม - ชนิดจ่ายเงินปันผล  0.63 0.31 0.63 1.32 1.69 2.09 2.14 2.16 10.1983 0.33 30 มิถุนายน 2560
6 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม -ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ  0.62 0.31 0.62 1.26 1.61 2.03 2.08 2.16 11.1327 0.93 30 มิถุนายน 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 24  0.85 0.43 0.85 1.66 1.82 2.13 2.16
7 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม-ชนิดสะสมมูลค่า   1.29 0.64 1.29 1.57 2.71 N/A 3.01 3.41 11.4481 2,845.42 30 มิถุนายน 2560
8 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม   1.29 0.64 1.29 1.57 2.71 N/A 4.51 3.12 11.4547 1,618.49 30 มิถุนายน 2560
9 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม-ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ   1.29 0.64 1.29 1.58 2.74 N/A 3.03 3.41 11.4613 104.15 30 มิถุนายน 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 29  1.44 0.74 1.44 2.44 3.18 N/A 3.40
10 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) ตราสารหนี้  1.49 0.70 1.49 2.20 3.23 3.46 3.17 3.89 13.0505 3,759.15 30 มิถุนายน 2560

เกณฑ์มาตรฐาน 17: เกณฑ์มาตรฐาน 17 : ค่าเฉลี่ยระหว่างอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 3 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยจาก ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกรไทย ธ.ไทยพาณิชย์ และอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุคงที่ 3 เดือน
เกณฑ์มาตรฐาน 50 : Avg3MFixed 100.00% (Source: Fixed Deposit 1M Baht, 3 Monthsผลการดำเนินงานของกองทุนรวมได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน( AIMC )/ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต
เกณฑ์มาตรฐาน 24: อัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุคงที่ 3 เดือน บวกส่วนต่างตราสารหนี้ภาคเอกชน และอัตราผลตอบแทนที่ปรับปรุงเพื่อการลงทุนในตลาดเงินต่างประเทศ อายุ 3 เดือนในสัดส่วน 21:79 หรือตามที่ประกาศไว้

เกณฑ์มาตรฐาน 29: ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลระยะเวลา 1-3 ปี และ ดัชนีตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชนระยะเวลา 1-3 ปี
เกณฑ์มาตรฐาน 37: อัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐและเอกชนที่มีอายุคงที่ 1 ปี และอัตราผลตอบแทนที่ปรับปรุงแล้วอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมระหว่างธนาคารในต่างประเทศ อายุ 1ปี ในสัดส่วน 10.5:10.5:79 หรือตามที่ประกาศไว้

เกณฑ์มาตรฐาน 4: ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาล และ ดัชนีตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชน


กองทุนผสม
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม -ชนิดขายคืนอัตโนมัติ   4.58 3.42 4.58 10.68 6.57 N/A 6.01 4.72 12.4933 252.34 30 มิถุนายน 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 30  2.80 0.97 2.80 6.41 3.11 N/A 4.48
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล สตราทีจิค อินคัม ฟันด์  2.47 1.09 2.47 2.82 N/A N/A 3.00 1.00 10.3351 6,469.80 30 มิถุนายน 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 51:   N/A 0.71 2.10 0.27 N/A N/A 1.63

เกณฑ์มาตรฐาน 30: ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET INDEX, ดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลอายุคงเหลือไม่เกิน 10 ปี, ดัชนีตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชน และ พันธบัตรที่มีอายุคงที่ 3 เดือน กำหนดน้ำหนัก 50:15:15:20
เกณฑ์มาตรฐาน 51: : CorpBBBup Index 25.00% + STGovBond Index 10.00% + GovBond Index 25.00% + SETPFUND Index 20.00% + FSTREI Index 20.00% (source: ThaiBMA Corporate Bond Index (BBB+up) Group 1 , ThaiBMA Government Bond Index , ThaiBMA Short-term Government Bond Index , Bloomberg , Bloomberg as of 30 June 2017)ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน( AIMC )/ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต


กองทุนตราสารทุน
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์  4.53 0.79 4.53 11.58 1.73 6.23 10.98 9.13 21.7661 25.93 30 มิถุนายน 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 21  N/A 1.02 5.19 12.83 3.14 7.54 10.68
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม-ชนิดสะสมมูลค่า   5.97 4.49 5.97 14.82 7.10 11.58 12.15 3.21 17.9271 76.11 30 มิถุนายน 2560
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม  5.89 4.48 5.89 15.07 7.09 N/A 20.21 3.53 17.7966 667.90 30 มิถุนายน 2560
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม-ชนิดจ่ายเงินปันผล   6.30 4.48 6.30 14.32 7.00 10.79 11.30 3.21 11.3013 25.09 30 มิถุนายน 2560
5 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม-ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ   5.92 4.43 5.92 14.74 7.67 11.79 12.34 3.21 18.0800 51.12 30 มิถุนายน 2560
6 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) หุ้นปันผล  6.76 4.94 6.76 16.98 8.77 13.22 13.28 2.99 12.9272 50.57 30 มิถุนายน 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 53  N/A -1.64 8.21 14.91 4.89 6.26
7 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้-ชนิดจ่ายเงินปันผล  N/A 2.05 N/A N/A N/A N/A 2.59 1.83 10.2588 979.11 30 มิถุนายน 2560
8 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) SET เพิ่มพูนปันผล  6.91 5.04 6.91 17.26 7.52 10.56 11.13 7.15 24.8755 1,436.73 30 มิถุนายน 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 1  N/A 1.12 4.12 11.17 2.69 5.42 7.27
9 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์  3.08 -1.85 3.08 17.06 3.45 4.00 5.97 3.48 10.2287 905.50 30 มิถุนายน 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 40  N/A -1.41 0.72 13.53 0.91 0.99 3.19


เกณฑ์มาตรฐาน 1: SET TRI Index 100.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 21: SET50 TRI Index 100.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 40: EPIF Index 100.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 53: SETHD TRI Index 100.00%


ตราสารทางเลือก
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์  6.60 0.06 6.60 -5.46 -1.18 -3.86 -5.37 -4.11 7.4520 60.84 30 มิถุนายน 2560
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์ 2  6.61 0.10 6.61 -5.60 -1.30 -4.08 -4.91 -3.58 7.7123 24.83 30 มิถุนายน 2560
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ อินคัม-ชนิดสะสมมูลค่า   5.73 -0.25 5.73 -6.50 -2.30 N/A -6.69 -4.99 7.2598 60.66 30 มิถุนายน 2560
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ อินคัม-ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ   5.73 -0.25 5.73 -7.64 -2.86 N/A -7.08 -4.99 7.1228 2.81 30 มิถุนายน 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 26  N/A 0.07 8.99 -5.00 -0.22 -3.17 -4.04
5 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ชนิดสะสมมูลค่า  3.64 0.94 3.64 4.20 9.14 9.55 10.85 4.16 15.7380 846.13 30 มิถุนายน 2560
6 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม   3.70 0.99 3.70 4.42 N/A N/A 18.59 1.05 15.6361 1,097.36 30 มิถุนายน 2560
7 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ชนิดจ่ายเงินปันผล  3.73 1.01 3.73 4.39 9.14 9.22 9.71 4.90 11.6796 881.06 30 มิถุนายน 2560
8 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ   3.75 1.02 3.75 4.41 9.17 9.58 10.17 4.90 15.7906 651.43 30 มิถุนายน 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 23  N/A 0.03 2.06 -2.09 1.02 4.07

เกณฑ์มาตรฐาน 23: SETPFUND Index 50.00% + FSTREI Index (THB) 50.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 26: Gold London PM Fix plus Hedging Cost (USD) 100.00%ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน( AIMC )/ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต


กองทุนรวมต่างประเทศ
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้   N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0.19 0.85 9.9810 2,359.76 30 มิถุนายน 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 45   N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล รีทส์   N/A 2.41 N/A N/A N/A N/A 3.18 4.00 10.3118 845.19 30 มิถุนายน 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 44  N/A 2.21 N/A N/A N/A N/A 5.17
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้  18.91 9.29 18.91 17.47 6.13 N/A 11.34 5.95 16.7488 475.54 30 มิถุนายน 2560
4 กองทุนเปิดซีแพม เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อิควิตี้  18.94 9.30 18.94 17.18 N/A N/A 5.54 2.73 11.7218 120.95 30 มิถุนายน 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 27  N/A 4.96 13.66 19.25 N/A N/A 5.51
5 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ ไชน่า-อินเดีย-อินโด อิควิตี้  12.31 7.39 12.31 13.44 5.51 8.51 2.98 1.74 12.1468 18.00 30 มิถุนายน 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 20  -1.25 7.83 1.44 -11.62 2.72 -1.24
6 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ยูโรเปี้ยน อิควิตี้  8.04 3.15 8.04 17.23 N/A N/A 3.09 1.00 10.6406 300.84 30 มิถุนายน 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 39  -3.38 6.76 -5.42 N/A N/A N/A
7 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ยูโร ไฮ ยิลด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย  4.51 2.92 4.51 9.55 N/A N/A 3.68 2.94 11.0134 112.71 30 มิถุนายน 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 36  5.69 8.86 6.57 8.80 N/A N/A
8 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล บาลานซ์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย  7.45 3.07 7.45 9.83 N/A N/A -0.33 5.17 9.9256 533.74 30 มิถุนายน 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 38  1.13 5.49 0.52 3.52 N/A N/A
9 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เยอรมัน อิควิตี้   5.29 -0.56 5.29 N/A N/A N/A 22.60 16.46 12.2603 28.33 30 มิถุนายน 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 46  N/A 1.39 2.20 N/A N/A N/A 16.46
10 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้  12.36 3.53 12.36 19.28 N/A N/A 18.12 17.17 12.6031 804.46 30 มิถุนายน 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 42  N/A 3.63 10.55 10.15 N/A N/A 17.17
11 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ  12.33 6.46 12.33 10.51 N/A N/A 6.55 11.74 11.1631 415.09 30 มิถุนายน 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 43  1.80 9.08 0.01 N/A N/A N/A
12 กองทุนเปิดซีแพม โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้-ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ  7.66 3.34 7.66 18.22 3.80 N/A 5.09 6.96 11.7091 179.09 30 มิถุนายน 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 33  1.86 11.33 0.06 -0.45 N/A N/A
13 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้  4.12 4.93 4.12 23.00 6.31 N/A 6.81 7.79 12.4915 296.51 30 มิถุนายน 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 31   N/A 3.74 4.37 15.69 7.10 N/A 7.79
14 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เกาหลี อิควิตี้   17.47 4.17 17.47 9.22 -1.10 N/A -0.40 4.33 9.8725 61.44 30 มิถุนายน 2560
15 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี พรินซิเพิล เกาหลี อิควิตี้ ทริกเกอร์ 2X4   17.99 4.42 17.99 10.68 N/A N/A -0.40 4.11 9.8836 83.80 30 มิถุนายน 2560
16 กองทุนเปิดซีแพม เกาหลี อิควิตี้  17.26 4.05 17.26 9.09 -2.11 N/A -1.67 3.65 9.4965 65.05 30 มิถุนายน 2560
17 กองทุนเปิดซีแพม เกาหลี อิควิตี้ ทริกเกอร์ 2.5X4  18.13 4.47 18.13 10.63 -1.00 N/A -0.53 3.43 9.8376 348.17 30 มิถุนายน 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 34  1.18 7.79 -3.33 -7.45 N/A N/A
18 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) โกบอล คอมมอดิตี้  -5.90 -4.09 -5.90 -4.92 -13.03 -8.26 -3.93 -2.86 5.8994 34.50 30 มิถุนายน 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 48   N/A -5.80 -10.12 -6.97 -12.87 -7.21 -1.26
19 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) โกลบอล เอควิตี้  8.69 3.22 8.69 16.61 4.52 N/A 5.53 4.48 11.8489 512.53 30 มิถุนายน 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 49   N/A 4.03 10.66 17.22 3.58 N/A 4.56

เกณฑ์มาตรฐาน 20: อัตราผลตอบแทนของดัชนีที่ปรับปรุงเพื่อการลงทุนในประเทศ จีน อินเดีย และ อินโดนีเซีย (แปลงเป็นสกุลบาท) ในสัดส่วนที่เท่ากันหรือที่ประกาศไว้
เกณฑ์มาตรฐาน 27: MXAPJ Index (THB) 100.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 31 : NDDLJN Index (THB) 100.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 33: อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี MSCI ACWI Small PR USD (แปลงเป็นสกุลบาท)
เกณฑ์มาตรฐาน 34: อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี KOSPI (แปลงเป็นสกุลบาท)
เกณฑ์มาตรฐาน 36: อัตราผลตอบแทน ดัชนี BofA Merrill Lynch EUR High Yield 3%Constrained (แปลงเป็นสกุลบาท)
เกณฑ์มาตรฐาน 38: MSCI ACWI NR และ Citigroup WGBI hedged EUR ในสัดส่วน 60:40 หรือที่ประกาศไว้ (แปลงเป็นสกุลบาท)
เกณฑ์มาตรฐาน 39: อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี MSCI Europe NR EUR (แปลงเป็นสกุลบาท)
เกณฑ์มาตรฐาน 42: FDCICUHN Index 100.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 43: MSCI World (net dividends reinvested)
เกณฑ์มาตรฐาน 44: TRNGLU index 60.00% + RNXG Index 40.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 45 : MSCI All Country World ้ี Index (Total Return Index)
เกณฑ์มาตรฐาน 46: DAX Index (THB) 100.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 48 : MLCX03TR Index (THB) 100.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 49 : M1WO Index 100.00%ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน( AIMC )/ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต


LTF & RMF
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) หุ้นระยะยาว  3.73 2.21 3.73 12.59 3.64 7.73 8.70 6.35 28.4969 65.35 30 มิถุนายน 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 21  N/A 1.02 5.19 12.83 3.14 7.54 10.68
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ*  18.40 9.03 18.40 15.24 N/A N/A 5.42 5.51 11.4185 13.46 30 มิถุนายน 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 27  N/A 4.96 13.66 19.25 N/A N/A 5.51
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ 70 หุ้นระยะยาวปันผล  4.91 3.66 4.91 11.81 5.93 7.76 4.47 7.78 13.9031 200.20 30 มิถุนายน 2560
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ หุ้นระยะยาว  6.08 4.74 6.08 15.37 7.76 10.20 5.22 7.87 19.3961 200.07 30 มิถุนายน 2560
5 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ*  5.94 4.53 5.94 14.67 7.06 9.60 5.35 7.65 17.3962 54.41 30 มิถุนายน 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 1  N/A 1.12 4.12 11.17 2.69 5.42 7.27
6 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ*  0.75 -0.36 0.75 2.41 12.92 N/A 6.86 1.61 13.5061 309.29 30 มิถุนายน 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 41  N/A 0.03 -1.68 -2.19 4.14 N/A 1.56
7 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ*  1.06 0.52 1.06 1.19 2.62 2.86 2.31 4.98 13.0964 33.77 30 มิถุนายน 2560
8 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ*  0.24 0.13 0.24 0.45 0.66 1.14 1.61 5.44 12.0499 82.64 30 มิถุนายน 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 4  N/A 1.39 2.20 0.28 4.72 4.59 5.43
9 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) เพิ่มพูนทรัพย์ฟอร์เรน เบลนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ  0.63 0.33 0.63 1.23 1.36 1.68 1.84 0.78 11.2805 5.35 30 มิถุนายน 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 54  N/A 0.16 0.31 0.49 0.67 0.76 0.78
10 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) เพื่อการเลี้ยงชีพ  -0.15 -0.14 -0.15 6.79 -0.55 3.57 2.22 2.89 13.1810 24.47 30 มิถุนายน 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 55  N/A -0.28 5.80 8.69 -1.44 3.07 3.02
11 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) รีไทร์เมนท์ โซลูชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ  2.58 1.95 2.58 6.36 1.98 4.01 3.56 7.04 12.1249 4.48 30 มิถุนายน 2560
เกณฑ์มำตรฐาน 56  N/A 2.11 2.34 4.66 4.38 4.87 6.37
12 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ  4.57 0.69 4.57 11.17 2.72 7.53 8.74 6.71 17.3727 11.61 30 มิถุนายน 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 28  N/A 1.05 5.00 12.87 3.92 8.29 9.64

เกณฑ์มาตรฐาน 1: SET TRI Index 100.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 21: SET50 TRI Index 100.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 27: MXAPJ Index (THB) 100.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 28: SET100 TRI Index 100.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 4: ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาล และ ดัชนีตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชน
เกณฑ์มาตรฐาน 41: SETPFUND Index 50.00% + FSTREI Index (THB) 50.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 54: CoprBBB+up 75% + TB3MFIX 25%
เกณฑ์มาตรฐาน 55: SET TRI Index 30.00% + M1WO Index (THB) 40.00% + RICI (THB) 30.00%
เกณฑ์มำตรฐาน 56: GovBond Index 45.00% + SET50 TRI Index 45.00% + GOLDS Comdty 10.00% 

*กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (RMF for PVD) และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิดังกล่าวเป็นจำนวนที่รวมเงินทุนรับโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไว้ด้วยแล้ว

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน( AIMC )/ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต


กองทุนที่ระบุระยะเวลาครบกำหนด
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
No record found.
กองทุนอสังหาริมทรัพย์
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
No record found.
กลับไปหน้าแรก