ผลการดำเนินงานของกองทุน

 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสั้น  0.10 0.27 0.50 0.97 1.33 1.79 1.70 1.69 11.3735 1,072.03 31 มกราคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 17   0.50 0.29 0.60 1.21 1.60 1.95
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) เพิ่มพูนทรัพย์  0.11 0.31 0.60 1.18 1.59 2.03 2.11 1.36 11.3982 993.60 31 มกราคม 2560

 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้  0.09 0.24 0.45 0.86 1.19 1.71 1.91 4.83 12.0715 63.07 31 มกราคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 4  2.86 0.64 3.69 5.72 5.59 5.30
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส  0.14 0.39 0.74 1.46 N/A N/A 1.77 2.01 10.3458 8,579.95 31 มกราคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 37  0.80 0.48 0.96 1.94 N/A N/A
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม -ชนิดสะสมมูลค่า  0.11 0.34 0.65 1.27 1.74 N/A 2.13 2.20 11.0656 817.83 31 มกราคม 2560
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม  0.11 0.33 0.64 1.25 N/A N/A 4.12 1.86 11.1495 198.11 31 มกราคม 2560
5 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม - ชนิดจ่ายเงินปันผล  0.11 0.34 0.71 1.33 1.84 N/A 2.21 2.20 10.2098 0.55 31 มกราคม 2560
6 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม -ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ  0.11 0.34 0.65 1.29 1.76 N/A 2.15 2.20 11.0761 1.68 31 มกราคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 24  0.73 0.44 0.87 1.69 2.08 N/A
7 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม-ชนิดสะสมมูลค่า   0.24 0.25 0.40 1.34 3.09 N/A 3.05 3.46 11.3288 3,901.58 31 มกราคม 2560
8 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม   0.23 0.25 0.40 1.36 N/A N/A 4.82 3.17 11.3357 1,475.73 31 มกราคม 2560
9 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม-ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ   0.23 0.25 0.40 1.36 3.11 N/A 3.08 3.46 11.3417 118.00 31 มกราคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 29  0.64 0.09 0.84 2.23 3.65 N/A
10 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) ตราสารหนี้  0.30 0.45 0.81 1.95 3.36 3.53 3.18 3.91 12.8972 3,674.20 31 มกราคม 2560
11 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) ตราสารหนี้พลัส โรล โอเวอร์ 6เดือน6  0.16 0.52 1.01 2.13 2.54 N/A 2.67 2.53 11.1134 93.00 31 มกราคม 2560

เกณฑ์มาตรฐาน 17 : ค่าเฉลี่ยระหว่างอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 3 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยจาก ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกรไทย ธ.ไทยพาณิชย์ และอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุคงที่ 3 เดือน
เกณฑ์มาตรฐาน 24: อัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุคงที่ 3 เดือน บวกส่วนต่างตราสารหนี้ภาคเอกชน และอัตราผลตอบแทนที่ปรับปรุงเพื่อการลงทุนในตลาดเงินต่างประเทศ อายุ 3 เดือนในสัดส่วน 21:79 หรือตามที่ประกาศไว้

เกณฑ์มาตรฐาน 29: ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลระยะเวลา 1-3 ปี และ ดัชนีตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชนระยะเวลา 1-3 ปี
เกณฑ์มาตรฐาน 37: อัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐและเอกชนที่มีอายุคงที่ 1 ปี และอัตราผลตอบแทนที่ปรับปรุงแล้วอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมระหว่างธนาคารในต่างประเทศ อายุ 1ปี ในสัดส่วน 10.5:10.5:79 หรือตามที่ประกาศไว้

เกณฑ์มาตรฐาน 4: ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาล และ ดัชนีตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชน
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม -ชนิดขายคืนอัตโนมัติ   1.05 3.80 2.62 13.75 8.93 N/A 5.68 4.82 12.0717 262.92 31 มกราคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 30  5.81 3.45 3.22 -0.83 N/A N/A
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล สตราทีจิค อินคัม ฟันด์  0.99 0.06 0.78 N/A N/A N/A 1.85 -0.09 10.1853 9,905.00 31 มกราคม 2560

เกณฑ์มาตรฐาน 30: ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET INDEX, ดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลอายุคงเหลือไม่เกิน 10 ปี, ดัชนีตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชน และ พันธบัตรที่มีอายุคงที่ 3 เดือน กำหนดน้ำหนัก 50:15:15:20
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์  1.93 5.13 3.11 21.21 6.35 7.54 11.26 9.21 21.2255 19.71 31 มกราคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 21  11.92 7.92 15.54 8.57 3.65 5.65
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม-ชนิดสะสมมูลค่า   1.39 5.43 3.49 19.28 10.95 N/A 12.22 2.53 17.1537 75.10 31 มกราคม 2560
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม  1.32 5.34 3.76 19.41 N/A N/A 21.61 2.41 17.0285 542.38 31 มกราคม 2560
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม-ชนิดจ่ายเงินปันผล   1.73 5.78 3.19 18.72 10.88 N/A 11.30 2.53 11.0894 17.21 31 มกราคม 2560
5 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม-ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ   1.38 5.44 3.46 19.21 11.56 N/A 12.44 2.53 17.3061 28.74 31 มกราคม 2560
6 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) หุ้นปันผล  1.47 5.97 4.49 21.38 11.60 N/A 13.29 2.33 14.4350 55.36 31 มกราคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 25  17.06 3.62 17.06 -7.20 -2.34 N/A
7 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) SET เพิ่มพูนปันผล  1.49 6.01 4.62 21.48 11.53 10.92 11.05 7.24 23.6157 1,349.32 31 มกราคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 1  10.58 6.90 4.75 -4.80 -3.03 5.81
8 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์  4.26 11.17 13.76 48.87 8.13 2.91 6.41 3.98 10.3463 7,445.26 31 มกราคม 2560

เกณฑ์มาตรฐาน 40

 
19.90 13.12 13.55 -8.85 -4.55 -5.01

เกณฑ์มาตรฐาน 40

: ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
เกณฑ์มาตรฐาน 1: ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET INDEX
เกณฑ์มาตรฐาน 21: ดัชนี SET 50
เกณฑ์มาตรฐาน 25: ดัชนี SET HD ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน( AIMC )/ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์  2.97 -5.67 -9.51 7.52 -0.94 N/A -6.46 -5.00 7.1985 60.73 31 มกราคม 2560
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์ 2  2.98 -5.73 -9.57 6.99 -1.06 N/A -6.01 -4.46 7.4494 26.52 31 มกราคม 2560
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ อินคัม-ชนิดสะสมมูลค่า   2.79 -5.70 -9.90 6.29 -2.04 N/A -7.94 -6.10 7.0583 52.35 31 มกราคม 2560
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ อินคัม-ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ   2.78 -5.81 -10.71 4.55 -2.60 N/A -8.36 -6.10 6.9240 2.77 31 มกราคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 26  14.96 -1.55 14.91 3.70 -2.49 N/A
5 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ชนิดสะสมมูลค่า  2.47 -1.82 -0.05 17.04 12.42 N/A 11.60 4.59 15.7504 537.59 31 มกราคม 2560
6 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม   2.49 -1.71 0.11 17.20 N/A N/A 21.30 1.31 15.6422 831.91 31 มกราคม 2560
7 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ชนิดจ่ายเงินปันผล  2.48 -1.69 0.08 17.02 12.39 N/A 10.29 5.36 11.8774 810.51 31 มกราคม 2560
8 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ   2.50 -1.73 0.07 17.19 12.43 N/A 10.78 5.36 15.7894 641.45 31 มกราคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 23  6.94 2.90 7.54 3.58 0.27 N/A

เกณฑ์มาตรฐาน 23: ดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ดัชนี FTSE ST REIT (แปลงเป็นสกุลบาท) ในสัดส่วนที่ลงทุนและได้ประกาศไว้
เกณฑ์มาตรฐาน 26: อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี Gold London PM Fix (ดอลล่าร์) ปรับต้นทุนประกันความเสี่ยงค่าเงินผลการดำเนินงานของกองทุนรวมได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน( AIMC )/ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
Since Inception (%)Benchmark Since Inception (%)มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้  4.03 9.09 4.31 -0.58 -1.73 12.35 4.98 N/A 9.09 4.31 14.6532 762.93 31 มกราคม 2560
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ ทริกเกอร์ 3+3 (2)  4.13 -4.03 -3.94 -0.58 -1.70 13.02 N/A N/A -4.03 -3.94 9.3212 1,145.28 31 มกราคม 2560
3 กองทุนเปิดซีแพม เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อิควิตี้  4.14 1.03 -0.52 -0.67 -1.81 12.13 N/A N/A 1.03 -0.52 10.2638 151.99 31 มกราคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 27  -1.77 9.16 -1.05 -13.07 N/A N/A
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ ไชน่า-อินเดีย-อินโด อิควิตี้  1.78 1.56 -0.04 -4.06 -0.49 10.32 6.27 4.28 1.56 -0.04 11.0073 18.21 31 มกราคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 20  -1.25 7.83 1.44 -11.62 2.72 -1.24
5 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ยูโรเปี้ยน อิควิตี้  1.47 -0.04 -3.91 6.29 5.81 6.71 N/A N/A -0.04 -3.91 9.9933 803.07 31 มกราคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 39  -3.38 6.76 -5.42 N/A N/A N/A
6 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ยูโร ไฮ ยิลด์   0.78 2.69 1.21 1.62 3.85 8.53 N/A N/A 2.69 1.21 10.6197 149.88 31 มกราคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 36  5.69 8.86 6.57 8.80 N/A N/A
7 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล บาลานซ์   1.05 -3.67 5.07 1.23 0.77 1.03 N/A N/A -3.67 5.07 9.3348 656.49 31 มกราคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 38  1.13 5.49 0.52 3.52 N/A N/A
8 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้  -0.75 11.33 12.95 4.76 2.43 N/A N/A N/A 11.33 12.95 11.1329 559.90 31 มกราคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 42  N/A N/A N/A N/A N/A N/A
9 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ  1.56 0.71 9.09 4.59 -1.90 4.63 N/A N/A 0.71 9.09 10.0934 675.01 31 มกราคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 43  1.80 9.08 0.01 N/A N/A N/A
10 กองทุนเปิดซีแพม โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้-ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ  0.65 3.32 6.47 5.80 5.00 18.42 N/A N/A 3.32 6.47 10.9463 278.38 31 มกราคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 33  1.86 11.33 0.06 -0.45 N/A N/A
11 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้  0.29 6.43 7.98 7.85 12.80 2.65 N/A N/A 6.43 7.98 12.0318 423.35 31 มกราคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 31 
 
-8.48 0.59 -8.48 -5.81 N/A N/A
12 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เกาหลี อิควิตี้   5.93 -4.05 0.27 1.68 -4.76 -1.02 N/A N/A -4.05 0.27 8.9028 63.02 31 มกราคม 2560
13 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี พรินซิเพิล เกาหลี อิควิตี้ ทริกเกอร์ 2X4   5.96 -4.61 -0.41 1.94 -4.11 0.38 N/A N/A -4.61 -0.41 8.8760 94.71 31 มกราคม 2560
14 กองทุนเปิดซีแพม เกาหลี อิควิตี้  5.90 -5.63 -0.72 1.59 -4.86 -0.95 N/A N/A -5.63 -0.72 8.5765 62.66 31 มกราคม 2560
15 กองทุนเปิดซีแพม เกาหลี อิควิตี้ ทริกเกอร์ 2.5X4  5.94 -4.59 -0.94 1.99 -4.09 -0.01 N/A N/A -4.59 -0.94 8.8225 410.97 31 มกราคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 34  1.18 7.79 -3.33 -7.45 N/A N/A
16 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เยอรมัน อิควิตี้   0.55 17.08 14.11 6.52 9.06 N/A N/A N/A 17.08 14.11 11.7082 29.93 31 มกราคม 2560
17 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซีเพิล อินเดีย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 3+3  3.29 -7.22 -3.33 -3.70 -9.82 7.55 N/A N/A -7.22 -3.33 8.9004 109.44 31 มกราคม 2560
18 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) โกบอล คอมมอดิตี้  1.04 -3.40 -1.95 5.29 7.75 14.23 -9.23 -8.02 -3.40 -1.95 6.3346 99.09 31 มกราคม 2560
19 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) โกลบอล เอควิตี้  1.34 3.71 2.24 5.36 4.16 15.78 N/A N/A 3.71 2.24 11.0479 400.57 31 มกราคม 2560

เกณฑ์มาตรฐาน 20: อัตราผลตอบแทนของดัชนีที่ปรับปรุงเพื่อการลงทุนในประเทศ จีน อินเดีย และ อินโดนีเซีย (แปลงเป็นสกุลบาท) ในสัดส่วนที่เท่ากันหรือที่ประกาศไว้
เกณฑ์มาตรฐาน 27: อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี MSCI AC Asia Pacific exJapan CR USD (แปลงเป็นสกุลบาท)
เกณฑ์มาตรฐาน 31 
: อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี MSCI JAPAN NTR (แปลงเป็นสกุลบาท)
เกณฑ์มาตรฐาน 33: อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี MSCI ACWI Small PR USD (แปลงเป็นสกุลบาท)
เกณฑ์มาตรฐาน 34: อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี KOSPI (แปลงเป็นสกุลบาท)
เกณฑ์มาตรฐาน 36: อัตราผลตอบแทน ดัชนี BofA Merrill Lynch EUR High Yield 3%Constrained (แปลงเป็นสกุลบาท)
เกณฑ์มาตรฐาน 38: MSCI ACWI NR และ Citigroup WGBI hedged EUR ในสัดส่วน 60:40 หรือที่ประกาศไว้ (แปลงเป็นสกุลบาท)
เกณฑ์มาตรฐาน 39: อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี MSCI Europe NR EUR (แปลงเป็นสกุลบาท)ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน( AIMC )/ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต
เกณฑ์มาตรฐาน 42: ดัชนี FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Invex
เกณฑ์มาตรฐาน 43: MSCI World (net dividends reinvested)
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) หุ้นระยะยาว  0.97 4.47 4.24 17.61 7.87 8.39 8.77 6.30 27.7388 65.64 31 มกราคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 21  11.92 7.92 15.54 8.57 3.65 5.65
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ*  3.95 -1.79 -3.20 10.19 N/A N/A 0.12 2.03 10.0249 10.90 31 มกราคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 27  -1.77 9.16 -1.05 -13.07 N/A N/A
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ 70 หุ้นระยะยาวปันผล  1.03 4.20 2.97 14.68 7.75 8.83 4.29 7.90 13.3878 194.39 31 มกราคม 2560
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ หุ้นระยะยาว  1.08 5.15 3.39 19.77 10.54 11.83 4.97 8.00 18.4826 190.22 31 มกราคม 2560
5 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ*  1.27 4.97 3.07 19.10 9.90 11.23 5.10 7.78 16.6295 40.66 31 มกราคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 1  10.58 6.90 4.75 -4.80 -3.03 5.81
6 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ*  1.52 -1.85 1.00 21.38 16.62 N/A 7.77 2.29 13.6084 298.32 31 มกราคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 41  8.47 3.39 9.23 14.15 1.26 N/A
7 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ*  0.18 0.09 0.20 1.16 2.85 2.87 2.31 4.97 12.9823 33.55 31 มกราคม 2560
8 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ*  0.05 0.13 0.22 0.42 0.78 1.27 1.65 5.45 12.0268 85.50 31 มกราคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 4  2.86 0.64 3.69 5.72 5.59 5.30
9 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ  1.88 4.85 3.30 20.74 6.79 8.62 8.89 6.69 16.9253 11.17 31 มกราคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 28  11.64 7.33 4.86 -7.17 -4.01 4.36
10 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) เพิ่มพูนทรัพย์ฟอร์เรน เบลนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ  0.11 0.32 0.62 1.18 1.44 1.79 1.88 0.79 11.2225 5.36 31 มกราคม 2560
11 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) เพื่อการเลี้ยงชีพ  -0.12 5.17 4.97 14.56 2.47 3.25 2.31 2.31 13.1919 25.12 31 มกราคม 2560
12 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) รีไทร์เมนท์ โซลูชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ  0.65 2.59 1.45 8.25 2.07 3.93 3.47 6.26 11.8972 4.31 31 มกราคม 2560

เกณฑ์มาตรฐาน 1: ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET INDEX
เกณฑ์มาตรฐาน 21: ดัชนี SET 50
เกณฑ์มาตรฐาน 27: อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี MSCI AC Asia Pacific exJapan CR USD (แปลงเป็นสกุลบาท)
เกณฑ์มาตรฐาน 28: SET 100
เกณฑ์มาตรฐาน 4: ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาล และ ดัชนีตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชน
เกณฑ์มาตรฐาน 41: ดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย*กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (RMF for PVD) และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิดังกล่าวเป็นจำนวนที่รวมเงินทุนรับโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไว้ด้วยแล้ว


ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน( AIMC )/ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
No record found.

 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
No record found.

กองทุนตลาดเงิน
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสั้น  0.10 0.27 0.50 0.97 1.33 1.79 1.70 1.69 11.3735 1,072.03 31 มกราคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 17   0.50 0.29 0.60 1.21 1.60 1.95
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) เพิ่มพูนทรัพย์  0.11 0.31 0.60 1.18 1.59 2.03 2.11 1.36 11.3982 993.60 31 มกราคม 2560
กองทุนตราสารหนี้
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้  0.09 0.24 0.45 0.86 1.19 1.71 1.91 4.83 12.0715 63.07 31 มกราคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 4  2.86 0.64 3.69 5.72 5.59 5.30
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส  0.14 0.39 0.74 1.46 N/A N/A 1.77 2.01 10.3458 8,579.95 31 มกราคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 37  0.80 0.48 0.96 1.94 N/A N/A
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม -ชนิดสะสมมูลค่า  0.11 0.34 0.65 1.27 1.74 N/A 2.13 2.20 11.0656 817.83 31 มกราคม 2560
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม  0.11 0.33 0.64 1.25 N/A N/A 4.12 1.86 11.1495 198.11 31 มกราคม 2560
5 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม - ชนิดจ่ายเงินปันผล  0.11 0.34 0.71 1.33 1.84 N/A 2.21 2.20 10.2098 0.55 31 มกราคม 2560
6 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม -ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ  0.11 0.34 0.65 1.29 1.76 N/A 2.15 2.20 11.0761 1.68 31 มกราคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 24  0.73 0.44 0.87 1.69 2.08 N/A
7 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม-ชนิดสะสมมูลค่า   0.24 0.25 0.40 1.34 3.09 N/A 3.05 3.46 11.3288 3,901.58 31 มกราคม 2560
8 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม   0.23 0.25 0.40 1.36 N/A N/A 4.82 3.17 11.3357 1,475.73 31 มกราคม 2560
9 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม-ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ   0.23 0.25 0.40 1.36 3.11 N/A 3.08 3.46 11.3417 118.00 31 มกราคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 29  0.64 0.09 0.84 2.23 3.65 N/A
10 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) ตราสารหนี้  0.30 0.45 0.81 1.95 3.36 3.53 3.18 3.91 12.8972 3,674.20 31 มกราคม 2560
11 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) ตราสารหนี้พลัส โรล โอเวอร์ 6เดือน6  0.16 0.52 1.01 2.13 2.54 N/A 2.67 2.53 11.1134 93.00 31 มกราคม 2560

เกณฑ์มาตรฐาน 17 : ค่าเฉลี่ยระหว่างอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 3 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยจาก ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกรไทย ธ.ไทยพาณิชย์ และอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุคงที่ 3 เดือน
เกณฑ์มาตรฐาน 24: อัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุคงที่ 3 เดือน บวกส่วนต่างตราสารหนี้ภาคเอกชน และอัตราผลตอบแทนที่ปรับปรุงเพื่อการลงทุนในตลาดเงินต่างประเทศ อายุ 3 เดือนในสัดส่วน 21:79 หรือตามที่ประกาศไว้

เกณฑ์มาตรฐาน 29: ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลระยะเวลา 1-3 ปี และ ดัชนีตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชนระยะเวลา 1-3 ปี
เกณฑ์มาตรฐาน 37: อัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐและเอกชนที่มีอายุคงที่ 1 ปี และอัตราผลตอบแทนที่ปรับปรุงแล้วอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมระหว่างธนาคารในต่างประเทศ อายุ 1ปี ในสัดส่วน 10.5:10.5:79 หรือตามที่ประกาศไว้

เกณฑ์มาตรฐาน 4: ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาล และ ดัชนีตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชน


กองทุนผสม
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม -ชนิดขายคืนอัตโนมัติ   1.05 3.80 2.62 13.75 8.93 N/A 5.68 4.82 12.0717 262.92 31 มกราคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 30  5.81 3.45 3.22 -0.83 N/A N/A
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล สตราทีจิค อินคัม ฟันด์  0.99 0.06 0.78 N/A N/A N/A 1.85 -0.09 10.1853 9,905.00 31 มกราคม 2560

เกณฑ์มาตรฐาน 30: ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET INDEX, ดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลอายุคงเหลือไม่เกิน 10 ปี, ดัชนีตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชน และ พันธบัตรที่มีอายุคงที่ 3 เดือน กำหนดน้ำหนัก 50:15:15:20


กองทุนตราสารทุน
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์  1.93 5.13 3.11 21.21 6.35 7.54 11.26 9.21 21.2255 19.71 31 มกราคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 21  11.92 7.92 15.54 8.57 3.65 5.65
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม-ชนิดสะสมมูลค่า   1.39 5.43 3.49 19.28 10.95 N/A 12.22 2.53 17.1537 75.10 31 มกราคม 2560
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม  1.32 5.34 3.76 19.41 N/A N/A 21.61 2.41 17.0285 542.38 31 มกราคม 2560
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม-ชนิดจ่ายเงินปันผล   1.73 5.78 3.19 18.72 10.88 N/A 11.30 2.53 11.0894 17.21 31 มกราคม 2560
5 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม-ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ   1.38 5.44 3.46 19.21 11.56 N/A 12.44 2.53 17.3061 28.74 31 มกราคม 2560
6 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) หุ้นปันผล  1.47 5.97 4.49 21.38 11.60 N/A 13.29 2.33 14.4350 55.36 31 มกราคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 25  17.06 3.62 17.06 -7.20 -2.34 N/A
7 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) SET เพิ่มพูนปันผล  1.49 6.01 4.62 21.48 11.53 10.92 11.05 7.24 23.6157 1,349.32 31 มกราคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 1  10.58 6.90 4.75 -4.80 -3.03 5.81
8 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์  4.26 11.17 13.76 48.87 8.13 2.91 6.41 3.98 10.3463 7,445.26 31 มกราคม 2560

เกณฑ์มาตรฐาน 40

 
19.90 13.12 13.55 -8.85 -4.55 -5.01


เกณฑ์มาตรฐาน 40

: ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
เกณฑ์มาตรฐาน 1: ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET INDEX
เกณฑ์มาตรฐาน 21: ดัชนี SET 50
เกณฑ์มาตรฐาน 25: ดัชนี SET HD ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน( AIMC )/ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต


ตราสารทางเลือก
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์  2.97 -5.67 -9.51 7.52 -0.94 N/A -6.46 -5.00 7.1985 60.73 31 มกราคม 2560
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์ 2  2.98 -5.73 -9.57 6.99 -1.06 N/A -6.01 -4.46 7.4494 26.52 31 มกราคม 2560
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ อินคัม-ชนิดสะสมมูลค่า   2.79 -5.70 -9.90 6.29 -2.04 N/A -7.94 -6.10 7.0583 52.35 31 มกราคม 2560
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ อินคัม-ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ   2.78 -5.81 -10.71 4.55 -2.60 N/A -8.36 -6.10 6.9240 2.77 31 มกราคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 26  14.96 -1.55 14.91 3.70 -2.49 N/A
5 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ชนิดสะสมมูลค่า  2.47 -1.82 -0.05 17.04 12.42 N/A 11.60 4.59 15.7504 537.59 31 มกราคม 2560
6 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม   2.49 -1.71 0.11 17.20 N/A N/A 21.30 1.31 15.6422 831.91 31 มกราคม 2560
7 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ชนิดจ่ายเงินปันผล  2.48 -1.69 0.08 17.02 12.39 N/A 10.29 5.36 11.8774 810.51 31 มกราคม 2560
8 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ   2.50 -1.73 0.07 17.19 12.43 N/A 10.78 5.36 15.7894 641.45 31 มกราคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 23  6.94 2.90 7.54 3.58 0.27 N/A

เกณฑ์มาตรฐาน 23: ดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ดัชนี FTSE ST REIT (แปลงเป็นสกุลบาท) ในสัดส่วนที่ลงทุนและได้ประกาศไว้
เกณฑ์มาตรฐาน 26: อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี Gold London PM Fix (ดอลล่าร์) ปรับต้นทุนประกันความเสี่ยงค่าเงินผลการดำเนินงานของกองทุนรวมได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน( AIMC )/ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต


กองทุนรวมต่างประเทศ
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้  4.03 -0.58 -1.73 12.35 4.98 N/A 9.09 4.31 14.6532 762.93 31 มกราคม 2560
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ ทริกเกอร์ 3+3 (2)  4.13 -0.58 -1.70 13.02 N/A N/A -4.03 -3.94 9.3212 1,145.28 31 มกราคม 2560
3 กองทุนเปิดซีแพม เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อิควิตี้  4.14 -0.67 -1.81 12.13 N/A N/A 1.03 -0.52 10.2638 151.99 31 มกราคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 27  -1.77 9.16 -1.05 -13.07 N/A N/A
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ ไชน่า-อินเดีย-อินโด อิควิตี้  1.78 -4.06 -0.49 10.32 6.27 4.28 1.56 -0.04 11.0073 18.21 31 มกราคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 20  -1.25 7.83 1.44 -11.62 2.72 -1.24
5 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ยูโรเปี้ยน อิควิตี้  1.47 6.29 5.81 6.71 N/A N/A -0.04 -3.91 9.9933 803.07 31 มกราคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 39  -3.38 6.76 -5.42 N/A N/A N/A
6 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ยูโร ไฮ ยิลด์   0.78 1.62 3.85 8.53 N/A N/A 2.69 1.21 10.6197 149.88 31 มกราคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 36  5.69 8.86 6.57 8.80 N/A N/A
7 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล บาลานซ์   1.05 1.23 0.77 1.03 N/A N/A -3.67 5.07 9.3348 656.49 31 มกราคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 38  1.13 5.49 0.52 3.52 N/A N/A
8 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้  -0.75 4.76 2.43 N/A N/A N/A 11.33 12.95 11.1329 559.90 31 มกราคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 42  N/A N/A N/A N/A N/A N/A
9 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ  1.56 4.59 -1.90 4.63 N/A N/A 0.71 9.09 10.0934 675.01 31 มกราคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 43  1.80 9.08 0.01 N/A N/A N/A
10 กองทุนเปิดซีแพม โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้-ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ  0.65 5.80 5.00 18.42 N/A N/A 3.32 6.47 10.9463 278.38 31 มกราคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 33  1.86 11.33 0.06 -0.45 N/A N/A
11 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้  0.29 7.85 12.80 2.65 N/A N/A 6.43 7.98 12.0318 423.35 31 มกราคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 31 
 
-8.48 0.59 -8.48 -5.81 N/A N/A
12 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เกาหลี อิควิตี้   5.93 1.68 -4.76 -1.02 N/A N/A -4.05 0.27 8.9028 63.02 31 มกราคม 2560
13 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี พรินซิเพิล เกาหลี อิควิตี้ ทริกเกอร์ 2X4   5.96 1.94 -4.11 0.38 N/A N/A -4.61 -0.41 8.8760 94.71 31 มกราคม 2560
14 กองทุนเปิดซีแพม เกาหลี อิควิตี้  5.90 1.59 -4.86 -0.95 N/A N/A -5.63 -0.72 8.5765 62.66 31 มกราคม 2560
15 กองทุนเปิดซีแพม เกาหลี อิควิตี้ ทริกเกอร์ 2.5X4  5.94 1.99 -4.09 -0.01 N/A N/A -4.59 -0.94 8.8225 410.97 31 มกราคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 34  1.18 7.79 -3.33 -7.45 N/A N/A
16 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เยอรมัน อิควิตี้   0.55 6.52 9.06 N/A N/A N/A 17.08 14.11 11.7082 29.93 31 มกราคม 2560
17 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซีเพิล อินเดีย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 3+3  3.29 -3.70 -9.82 7.55 N/A N/A -7.22 -3.33 8.9004 109.44 31 มกราคม 2560
18 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) โกบอล คอมมอดิตี้  1.04 5.29 7.75 14.23 -9.23 -8.02 -3.40 -1.95 6.3346 99.09 31 มกราคม 2560
19 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) โกลบอล เอควิตี้  1.34 5.36 4.16 15.78 N/A N/A 3.71 2.24 11.0479 400.57 31 มกราคม 2560

เกณฑ์มาตรฐาน 20: อัตราผลตอบแทนของดัชนีที่ปรับปรุงเพื่อการลงทุนในประเทศ จีน อินเดีย และ อินโดนีเซีย (แปลงเป็นสกุลบาท) ในสัดส่วนที่เท่ากันหรือที่ประกาศไว้
เกณฑ์มาตรฐาน 27: อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี MSCI AC Asia Pacific exJapan CR USD (แปลงเป็นสกุลบาท)
เกณฑ์มาตรฐาน 31 
: อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี MSCI JAPAN NTR (แปลงเป็นสกุลบาท)
เกณฑ์มาตรฐาน 33: อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี MSCI ACWI Small PR USD (แปลงเป็นสกุลบาท)
เกณฑ์มาตรฐาน 34: อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี KOSPI (แปลงเป็นสกุลบาท)
เกณฑ์มาตรฐาน 36: อัตราผลตอบแทน ดัชนี BofA Merrill Lynch EUR High Yield 3%Constrained (แปลงเป็นสกุลบาท)
เกณฑ์มาตรฐาน 38: MSCI ACWI NR และ Citigroup WGBI hedged EUR ในสัดส่วน 60:40 หรือที่ประกาศไว้ (แปลงเป็นสกุลบาท)
เกณฑ์มาตรฐาน 39: อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี MSCI Europe NR EUR (แปลงเป็นสกุลบาท)ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน( AIMC )/ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต
เกณฑ์มาตรฐาน 42: ดัชนี FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Invex
เกณฑ์มาตรฐาน 43: MSCI World (net dividends reinvested)


LTF & RMF
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) หุ้นระยะยาว  0.97 4.47 4.24 17.61 7.87 8.39 8.77 6.30 27.7388 65.64 31 มกราคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 21  11.92 7.92 15.54 8.57 3.65 5.65
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ*  3.95 -1.79 -3.20 10.19 N/A N/A 0.12 2.03 10.0249 10.90 31 มกราคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 27  -1.77 9.16 -1.05 -13.07 N/A N/A
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ 70 หุ้นระยะยาวปันผล  1.03 4.20 2.97 14.68 7.75 8.83 4.29 7.90 13.3878 194.39 31 มกราคม 2560
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ หุ้นระยะยาว  1.08 5.15 3.39 19.77 10.54 11.83 4.97 8.00 18.4826 190.22 31 มกราคม 2560
5 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ*  1.27 4.97 3.07 19.10 9.90 11.23 5.10 7.78 16.6295 40.66 31 มกราคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 1  10.58 6.90 4.75 -4.80 -3.03 5.81
6 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ*  1.52 -1.85 1.00 21.38 16.62 N/A 7.77 2.29 13.6084 298.32 31 มกราคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 41  8.47 3.39 9.23 14.15 1.26 N/A
7 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ*  0.18 0.09 0.20 1.16 2.85 2.87 2.31 4.97 12.9823 33.55 31 มกราคม 2560
8 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ*  0.05 0.13 0.22 0.42 0.78 1.27 1.65 5.45 12.0268 85.50 31 มกราคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 4  2.86 0.64 3.69 5.72 5.59 5.30
9 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ  1.88 4.85 3.30 20.74 6.79 8.62 8.89 6.69 16.9253 11.17 31 มกราคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 28  11.64 7.33 4.86 -7.17 -4.01 4.36
10 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) เพิ่มพูนทรัพย์ฟอร์เรน เบลนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ  0.11 0.32 0.62 1.18 1.44 1.79 1.88 0.79 11.2225 5.36 31 มกราคม 2560
11 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) เพื่อการเลี้ยงชีพ  -0.12 5.17 4.97 14.56 2.47 3.25 2.31 2.31 13.1919 25.12 31 มกราคม 2560
12 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) รีไทร์เมนท์ โซลูชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ  0.65 2.59 1.45 8.25 2.07 3.93 3.47 6.26 11.8972 4.31 31 มกราคม 2560

เกณฑ์มาตรฐาน 1: ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET INDEX
เกณฑ์มาตรฐาน 21: ดัชนี SET 50
เกณฑ์มาตรฐาน 27: อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี MSCI AC Asia Pacific exJapan CR USD (แปลงเป็นสกุลบาท)
เกณฑ์มาตรฐาน 28: SET 100
เกณฑ์มาตรฐาน 4: ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาล และ ดัชนีตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชน
เกณฑ์มาตรฐาน 41: ดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย*กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (RMF for PVD) และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิดังกล่าวเป็นจำนวนที่รวมเงินทุนรับโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไว้ด้วยแล้ว


ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน( AIMC )/ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต


กองทุนที่ระบุระยะเวลาครบกำหนด
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
No record found.
กองทุนอสังหาริมทรัพย์
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
No record found.
กลับไปหน้าแรก