ผลการดำเนินงานของกองทุน

 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส  0.62 0.31 0.77 1.61 N/A N/A 1.91 2.03 10.2400 8,566.78 31 พฤษภาคม 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 37  0.80 0.48 0.96 1.94 N/A N/A
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม -ชนิดสะสมมูลค่า  0.53 0.30 0.65 1.39 2.03 N/A 2.27 2.29 10.9700 2,375.53 31 พฤษภาคม 2559
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม -ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ  0.56 0.34 0.68 1.42 2.07 N/A 2.29 2.29 10.9800 1.61 31 พฤษภาคม 2559
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม - ชนิดจ่ายเงินปันผล  0.54 0.30 0.64 1.38 2.10 N/A 2.35 2.29 10.2100 1.76 31 พฤษภาคม 2559
5 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม  0.53 0.30 0.65 1.51 N/A N/A 5.09 1.93 11.0600 24.74 31 พฤษภาคม 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 24  0.73 0.44 0.87 1.69 2.08 N/A
6 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม-ชนิดสะสมมูลค่า   0.91 0.20 1.16 2.07 3.30 N/A 3.40 3.66 11.2300 5,930.69 31 พฤษภาคม 2559
7 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม-ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ   0.92 0.22 1.17 2.09 3.34 N/A 3.43 3.66 11.2500 108.82 31 พฤษภาคม 2559
8 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม   0.90 0.22 1.15 2.07 N/A N/A 6.04 3.40 11.2400 731.00 31 พฤษภาคม 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 29  0.64 0.09 0.84 2.23 3.65 N/A
9 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสั้น  0.43 0.24 0.51 1.09 1.61 2.04 1.78 1.73 11.3000 702.62 31 พฤษภาคม 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 17   0.50 0.29 0.60 1.21 1.60 1.95
10 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้  0.36 0.20 0.44 0.90 1.49 1.97 1.99 5.27 12.0000 77.53 31 พฤษภาคม 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 4  2.86 0.64 3.69 5.72 5.59 5.30
11 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) เพิ่มพูนทรัพย์  0.49 0.27 0.59 1.24 1.89 2.27 2.23 1.41 11.3100 1,138.92 31 พฤษภาคม 2559
12 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) ตราสารหนี้  0.98 0.18 1.30 2.69 3.67 3.76 3.27 4.09 12.7100 3,843.93 31 พฤษภาคม 2559
13 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) ตราสารหนี้พลัส โรล โอเวอร์ 6เดือน6  0.94 0.58 1.13 2.27 2.69 N/A 2.79 2.55 10.9600 92.94 31 พฤษภาคม 2559

เกณฑ์มาตรฐาน 17 : ค่าเฉลี่ยระหว่างอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 3 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยจาก ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกรไทย ธ.ไทยพาณิชย์ และอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุคงที่ 3 เดือน
เกณฑ์มาตรฐาน 24: อัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุคงที่ 3 เดือน บวกส่วนต่างตราสารหนี้ภาคเอกชน และอัตราผลตอบแทนที่ปรับปรุงเพื่อการลงทุนในตลาดเงินต่างประเทศ อายุ 3 เดือนในสัดส่วน 21:79 หรือตามที่ประกาศไว้

เกณฑ์มาตรฐาน 29: ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลระยะเวลา 1-3 ปี และ ดัชนีตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชนระยะเวลา 1-3 ปี
เกณฑ์มาตรฐาน 37: อัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐและเอกชนที่มีอายุคงที่ 1 ปี และอัตราผลตอบแทนที่ปรับปรุงแล้วอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมระหว่างธนาคารในต่างประเทศ อายุ 1ปี ในสัดส่วน 10.5:10.5:79 หรือตามที่ประกาศไว้*ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน  มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เกณฑ์มาตรฐาน 4: ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาล และ ดัชนีตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชน
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม -ชนิดขายคืนอัตโนมัติ   3.51 4.88 3.43 0.77 N/A N/A 4.00 3.84 11.1300 508.25 31 พฤษภาคม 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 30  5.81 3.45 3.22 -0.83 N/A N/A
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 3+3 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์   4.62 7.46 4.46 -0.18 N/A N/A -0.26 -1.48 9.9500 121.11 31 พฤษภาคม 2559
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ทริกเกอร์ 8 เปอร์เซ็นต์ 4  5.36 7.91 5.43 1.21 -1.46 N/A -1.73 -0.08 9.4600 269.75 31 พฤษภาคม 2559
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 4+4 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์   5.21 7.71 5.28 0.93 N/A N/A -0.18 1.32 9.9500 53.46 31 พฤษภาคม 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 32  5.59 3.61 2.87 -1.44 N/A N/A

เกณฑ์มาตรฐาน 30: ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET INDEX, ดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลอายุคงเหลือไม่เกิน 10 ปี, ดัชนีตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชน และ พันธบัตรที่มีอายุคงที่ 3 เดือน กำหนดน้ำหนัก 50:15:15:20
เกณฑ์มาตรฐาน 32: ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET INDEX และ ผลตอบแทนการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุคงที่ 6 เดือนผลการดำเนินงานของกองทุนรวมได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน( AIMC )/ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์  12.86 8.21 5.83 -5.80 -1.93 6.13 11.06 8.90 19.5300 22.29 31 พฤษภาคม 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 21  11.99 7.06 4.80 -7.54 -3.98 3.86
2 กองทุนเปิด ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ทริกเกอร์ 8 เปอร์เซ็นต์ 3  5.35 7.90 5.46 1.40 -1.35 N/A -1.47 -2.20 9.5300 199.25 31 พฤษภาคม 2559
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) SET เพิ่มพูนปันผล  4.76 7.51 4.65 0.79 1.73 8.44 10.49 6.70 21.6900 1,363.22 31 พฤษภาคม 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 1  10.58 6.90 4.75 -4.80 -3.03 5.81
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม-ชนิดสะสมมูลค่า   4.03 7.04 3.97 -1.33 -3.14 N/A 11.28 0.29 15.3500 124.02 31 พฤษภาคม 2559
5 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม-ชนิดจ่ายเงินปันผล   3.98 7.00 3.79 -1.26 -3.51 N/A 10.33 0.29 10.3300 9.90 31 พฤษภาคม 2559
6 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม-ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ   5.75 7.08 5.63 0.79 -3.06 N/A 11.55 0.29 15.5000 46.71 31 พฤษภาคม 2559
7 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม  3.53 7.01 3.47 -1.18 N/A N/A 22.71 -1.94 15.2100 231.81 31 พฤษภาคม 2559
8 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) หุ้นปันผล  4.55 7.73 3.62 -3.07 -1.01 N/A 12.26 0.19 12.7700 52.70 31 พฤษภาคม 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 25  14.26 7.93 8.39 -8.92 -4.25 N/A
9 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์  23.64 15.25 17.40 -4.60 -1.14 -2.30 4.47 2.00 13.5800 9,771.71 31 พฤษภาคม 2559

เกณฑ์มาตรฐาน 40

 
19.90 13.12 13.55 -8.85 -4.55 -5.01

เกณฑ์มาตรฐาน 40

: ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
เกณฑ์มาตรฐาน 1: ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET INDEX
เกณฑ์มาตรฐาน 21: ดัชนี SET 50
เกณฑ์มาตรฐาน 25: ดัชนี SET HD ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน( AIMC )/ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ชนิดสะสมมูลค่า  11.68 4.40 10.62 10.35 5.66 N/A 11.99 5.31 14.8300 489.18 31 พฤษภาคม 2559
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ   11.65 4.42 10.58 10.30 5.61 N/A 10.97 6.15 14.8500 653.17 31 พฤษภาคม 2559
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ชนิดจ่ายเงินปันผล  11.48 4.30 10.41 10.23 5.60 N/A 10.40 6.15 11.5300 191.35 31 พฤษภาคม 2559
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม   11.84 4.39 10.76 10.38 N/A N/A 25.67 1.61 14.7000 598.48 31 พฤษภาคม 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 23  6.94 2.90 7.54 3.58 0.27 N/A
5 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ อินคัม-ชนิดสะสมมูลค่า   12.50 -1.87 13.63 1.40 -4.63 N/A -8.89 -7.39 7.1900 45.17 31 พฤษภาคม 2559
6 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ อินคัม-ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ   11.88 -2.28 12.97 1.04 -4.87 N/A -9.07 -7.39 7.1400 4.02 31 พฤษภาคม 2559
7 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์  12.80 -1.75 14.06 2.51 -4.11 N/A -7.23 -5.92 7.2700 67.40 31 พฤษภาคม 2559
8 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์ 2  12.52 -1.72 13.77 2.22 -4.07 N/A -6.68 -5.34 7.5400 32.45 31 พฤษภาคม 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 26  14.96 -1.55 14.91 3.70 -2.49 N/A

เกณฑ์มาตรฐาน 23: ดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ดัชนี FTSE ST REIT (แปลงเป็นสกุลบาท) ในสัดส่วนที่ลงทุนและได้ประกาศไว้
เกณฑ์มาตรฐาน 26: อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี Gold London PM Fix (ดอลล่าร์) ปรับต้นทุนประกันความเสี่ยงค่าเงินผลการดำเนินงานของกองทุนรวมได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน( AIMC )/ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
Since Inception (%)Benchmark Since Inception (%)มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ  -1.19 2.31 3.74 7.49 -0.80 N/A N/A N/A 2.31 3.74 10.2300 869.58 31 พฤษภาคม 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 43  1.80 9.08 0.01 N/A N/A N/A
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้  -11.22 5.06 7.12 6.86 -12.70 -17.24 N/A N/A 5.06 7.12 11.2000 473.09 31 พฤษภาคม 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 31 
 
-3.76 8.86 -2.98 -2.43 N/A N/A
3 กองทุนเปิดซีแพม โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้-ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ  -1.29 0.79 5.00 9.40 -3.41 -7.22 N/A N/A 0.79 5.00 10.1700 516.35 31 พฤษภาคม 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 33  1.86 11.33 0.06 -0.45 N/A N/A
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ยูโรเปี้ยน อิควิตี้  -3.01 -2.09 -5.74 7.71 -5.13 N/A N/A N/A -2.09 -5.74 9.7900 1,061.99 31 พฤษภาคม 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 39  -3.38 6.76 -5.42 N/A N/A N/A
5 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล บาลานซ์   -4.77 -6.85 6.32 1.94 -6.13 -8.53 N/A N/A -6.85 6.32 9.2000 900.35 31 พฤษภาคม 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 38  1.13 5.49 0.52 3.52 N/A N/A
6 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ยูโร ไฮ ยิลด์   1.84 1.01 0.94 5.34 1.01 -0.07 N/A N/A 1.01 0.94 10.1600 819.01 31 พฤษภาคม 2559
7 กองทุนเปิดซีแพม ยูโร ไฮ ยิลด์   1.81 0.17 -0.05 5.32 0.78 -0.05 N/A N/A 0.17 -0.05 10.0300 81.30 31 พฤษภาคม 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 36  5.69 8.86 6.57 8.80 N/A N/A
8 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ ไชน่า-อินเดีย-อินโด อิควิตี้  -2.38 0.87 -1.13 6.65 -0.50 -9.21 3.77 0.91 0.87 -1.13 10.4900 22.42 31 พฤษภาคม 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 20  -1.25 7.83 1.44 -11.62 2.72 -1.24
9 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เกาหลี อิควิตี้   -4.39 -5.22 -1.88 4.89 -5.05 -10.45 N/A N/A -5.22 -1.88 8.9100 90.15 31 พฤษภาคม 2559
10 กองทุนเปิดซีแพม เกาหลี อิควิตี้ ทริกเกอร์ 2.5X4  -4.05 -6.41 -3.61 5.00 -4.59 -9.34 N/A N/A -6.41 -3.61 8.7600 539.74 31 พฤษภาคม 2559
11 กองทุนเปิดซีแพม เกาหลี อิควิตี้  -4.57 -7.45 -3.35 4.80 -5.26 -10.92 N/A N/A -7.45 -3.35 8.5800 66.38 31 พฤษภาคม 2559
12 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี พรินซิเพิล เกาหลี อิควิตี้ ทริกเกอร์ 2X4   -3.91 -6.71 -3.11 5.05 -4.39 -9.44 N/A N/A -6.71 -3.11 8.7900 160.61 31 พฤษภาคม 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 34  1.18 7.79 -3.33 -7.45 N/A N/A
13 กองทุนเปิดซีแพม เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อิควิตี้  1.41 -0.91 -4.99 6.31 2.33 -9.16 N/A N/A -0.91 -4.99 9.8300 291.43 31 พฤษภาคม 2559
14 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้  1.54 9.48 2.81 6.28 2.51 -8.56 5.47 N/A 9.48 2.81 14.0100 899.27 31 พฤษภาคม 2559
15 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ ทริกเกอร์ 3+3 (2)  2.20 -10.53 -13.55 6.77 3.26 -9.28 N/A N/A -10.53 -13.55 8.9100 1,266.43 31 พฤษภาคม 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 27  -1.77 9.16 -1.05 -13.07 N/A N/A
16 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) โกลบอล เอควิตี้  0.37 1.78 -0.38 7.18 -0.34 -3.53 N/A N/A 1.78 -0.38 10.3700 319.99 31 พฤษภาคม 2559
17 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) โกบอล คอมมอดิตี้  8.24 -3.86 -2.54 11.40 3.59 -10.71 -11.28 -10.14 -3.86 -2.54 6.2000 85.64 31 พฤษภาคม 2559
18 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) โกบอล อโลเคชั่น  -1.72 -0.48 4.15 6.88 -2.56 -1.93 1.93 0.61 -0.48 4.15 9.1800 32.47 31 พฤษภาคม 2559
19 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซีเพิล อินเดีย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 3+3  1.11 -11.44 -5.31 15.77 1.91 N/A N/A N/A -11.44 -5.31 8.8600 127.36 31 พฤษภาคม 2559

เกณฑ์มาตรฐาน 20: อัตราผลตอบแทนของดัชนีที่ปรับปรุงเพื่อการลงทุนในประเทศ จีน อินเดีย และ อินโดนีเซีย (แปลงเป็นสกุลบาท) ในสัดส่วนที่เท่ากันหรือที่ประกาศไว้
เกณฑ์มาตรฐาน 27: อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี MSCI AC Asia Pacific exJapan CR USD (แปลงเป็นสกุลบาท)
เกณฑ์มาตรฐาน 31 
: อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี MSCI JAPAN NTR (แปลงเป็นสกุลบาท)
เกณฑ์มาตรฐาน 33: อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี MSCI ACWI Small PR USD (แปลงเป็นสกุลบาท)
เกณฑ์มาตรฐาน 34: อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี KOSPI (แปลงเป็นสกุลบาท)
เกณฑ์มาตรฐาน 36: อัตราผลตอบแทน ดัชนี BofA Merrill Lynch EUR High Yield 3%Constrained (แปลงเป็นสกุลบาท)
เกณฑ์มาตรฐาน 38: MSCI ACWI NR และ Citigroup WGBI hedged EUR ในสัดส่วน 60:40 หรือที่ประกาศไว้ (แปลงเป็นสกุลบาท)
เกณฑ์มาตรฐาน 39: อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี MSCI Europe NR EUR (แปลงเป็นสกุลบาท)ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน( AIMC )/ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต
เกณฑ์มาตรฐาน 43: MSCI World (net dividends reinvested)
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ  16.61 7.56 14.93 25.80 7.86 N/A 7.38 2.13 12.7800 98.50 31 พฤษภาคม 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 41  8.47 3.39 9.23 14.15 1.26 N/A
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ หุ้นระยะยาว  4.87 7.34 4.50 0.02 -2.96 9.39 4.18 7.48 16.5300 127.75 31 พฤษภาคม 2559
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ 70 หุ้นระยะยาวปันผล  3.53 5.33 3.29 0.06 -1.85 6.35 3.73 7.40 12.5900 165.09 31 พฤษภาคม 2559
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ  4.44 7.11 4.10 -0.75 -3.65 8.82 4.28 7.19 14.9100 28.12 31 พฤษภาคม 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 1  10.58 6.90 4.75 -4.80 -3.03 5.81
5 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ  0.83 0.10 0.97 1.98 3.18 3.16 2.39 5.35 12.8900 28.24 31 พฤษภาคม 2559
6 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ  0.18 0.09 0.20 0.48 1.10 1.50 1.73 5.87 11.9900 84.06 31 พฤษภาคม 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 4  2.86 0.64 3.69 5.72 5.59 5.30
7 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ  1.47 6.14 2.07 -9.27 N/A N/A -1.77 -2.75 9.7500 7.38 31 พฤษภาคม 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 27  -1.77 9.16 -1.05 -13.07 N/A N/A
8 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) หุ้นระยะยาว  7.29 6.42 5.31 -3.14 -0.43 6.81 8.43 5.97 25.3000 66.79 31 พฤษภาคม 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 21  11.99 7.06 4.80 -7.54 -3.98 3.86
9 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ  13.83 7.96 6.94 -4.09 -1.23 7.27 8.46 5.81 15.6400 11.43 31 พฤษภาคม 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 28  11.64 7.33 4.86 -7.17 -4.01 4.36
10 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) เพิ่มพูนทรัพย์ฟอร์เรน เบลนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ  0.47 0.27 0.57 1.17 1.64 1.99 1.96 0.84 11.1300 5.18 31 พฤษภาคม 2559
11 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) รีไทร์เมนท์ โซลูชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ  1.73 3.20 1.56 -1.04 0.10 N/A 2.83 6.53 11.3200 4.67 31 พฤษภาคม 2559
12 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) เพื่อการเลี้ยงชีพ  1.84 8.07 0.60 -4.17 -0.21 0.79 1.90 1.85 12.4100 24.25 31 พฤษภาคม 2559

เกณฑ์มาตรฐาน 1: ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET INDEX
เกณฑ์มาตรฐาน 21: ดัชนี SET 50
เกณฑ์มาตรฐาน 27: อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี MSCI AC Asia Pacific exJapan CR USD (แปลงเป็นสกุลบาท)
เกณฑ์มาตรฐาน 28: SET 100
เกณฑ์มาตรฐาน 4: ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาล และ ดัชนีตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชน
เกณฑ์มาตรฐาน 41: ดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน( AIMC )/ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
No record found.

 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
No record found.

กองทุนตลาดเงินและตราสารหนี้
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส  0.62 0.31 0.77 1.61 N/A N/A 1.91 2.03 10.2400 8,566.78 31 พฤษภาคม 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 37  0.80 0.48 0.96 1.94 N/A N/A
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม -ชนิดสะสมมูลค่า  0.53 0.30 0.65 1.39 2.03 N/A 2.27 2.29 10.9700 2,375.53 31 พฤษภาคม 2559
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม -ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ  0.56 0.34 0.68 1.42 2.07 N/A 2.29 2.29 10.9800 1.61 31 พฤษภาคม 2559
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม - ชนิดจ่ายเงินปันผล  0.54 0.30 0.64 1.38 2.10 N/A 2.35 2.29 10.2100 1.76 31 พฤษภาคม 2559
5 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม  0.53 0.30 0.65 1.51 N/A N/A 5.09 1.93 11.0600 24.74 31 พฤษภาคม 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 24  0.73 0.44 0.87 1.69 2.08 N/A
6 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม-ชนิดสะสมมูลค่า   0.91 0.20 1.16 2.07 3.30 N/A 3.40 3.66 11.2300 5,930.69 31 พฤษภาคม 2559
7 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม-ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ   0.92 0.22 1.17 2.09 3.34 N/A 3.43 3.66 11.2500 108.82 31 พฤษภาคม 2559
8 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม   0.90 0.22 1.15 2.07 N/A N/A 6.04 3.40 11.2400 731.00 31 พฤษภาคม 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 29  0.64 0.09 0.84 2.23 3.65 N/A
9 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสั้น  0.43 0.24 0.51 1.09 1.61 2.04 1.78 1.73 11.3000 702.62 31 พฤษภาคม 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 17   0.50 0.29 0.60 1.21 1.60 1.95
10 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้  0.36 0.20 0.44 0.90 1.49 1.97 1.99 5.27 12.0000 77.53 31 พฤษภาคม 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 4  2.86 0.64 3.69 5.72 5.59 5.30
11 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) เพิ่มพูนทรัพย์  0.49 0.27 0.59 1.24 1.89 2.27 2.23 1.41 11.3100 1,138.92 31 พฤษภาคม 2559
12 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) ตราสารหนี้  0.98 0.18 1.30 2.69 3.67 3.76 3.27 4.09 12.7100 3,843.93 31 พฤษภาคม 2559
13 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) ตราสารหนี้พลัส โรล โอเวอร์ 6เดือน6  0.94 0.58 1.13 2.27 2.69 N/A 2.79 2.55 10.9600 92.94 31 พฤษภาคม 2559

เกณฑ์มาตรฐาน 17 : ค่าเฉลี่ยระหว่างอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 3 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยจาก ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกรไทย ธ.ไทยพาณิชย์ และอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุคงที่ 3 เดือน
เกณฑ์มาตรฐาน 24: อัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุคงที่ 3 เดือน บวกส่วนต่างตราสารหนี้ภาคเอกชน และอัตราผลตอบแทนที่ปรับปรุงเพื่อการลงทุนในตลาดเงินต่างประเทศ อายุ 3 เดือนในสัดส่วน 21:79 หรือตามที่ประกาศไว้

เกณฑ์มาตรฐาน 29: ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลระยะเวลา 1-3 ปี และ ดัชนีตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชนระยะเวลา 1-3 ปี
เกณฑ์มาตรฐาน 37: อัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐและเอกชนที่มีอายุคงที่ 1 ปี และอัตราผลตอบแทนที่ปรับปรุงแล้วอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมระหว่างธนาคารในต่างประเทศ อายุ 1ปี ในสัดส่วน 10.5:10.5:79 หรือตามที่ประกาศไว้*ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน  มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เกณฑ์มาตรฐาน 4: ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาล และ ดัชนีตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชน


กองทุนผสม
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม -ชนิดขายคืนอัตโนมัติ   3.51 4.88 3.43 0.77 N/A N/A 4.00 3.84 11.1300 508.25 31 พฤษภาคม 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 30  5.81 3.45 3.22 -0.83 N/A N/A
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 3+3 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์   4.62 7.46 4.46 -0.18 N/A N/A -0.26 -1.48 9.9500 121.11 31 พฤษภาคม 2559
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ทริกเกอร์ 8 เปอร์เซ็นต์ 4  5.36 7.91 5.43 1.21 -1.46 N/A -1.73 -0.08 9.4600 269.75 31 พฤษภาคม 2559
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 4+4 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์   5.21 7.71 5.28 0.93 N/A N/A -0.18 1.32 9.9500 53.46 31 พฤษภาคม 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 32  5.59 3.61 2.87 -1.44 N/A N/A

เกณฑ์มาตรฐาน 30: ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET INDEX, ดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลอายุคงเหลือไม่เกิน 10 ปี, ดัชนีตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชน และ พันธบัตรที่มีอายุคงที่ 3 เดือน กำหนดน้ำหนัก 50:15:15:20
เกณฑ์มาตรฐาน 32: ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET INDEX และ ผลตอบแทนการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุคงที่ 6 เดือนผลการดำเนินงานของกองทุนรวมได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน( AIMC )/ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต


กองทุนตราสารทุน
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์  12.86 8.21 5.83 -5.80 -1.93 6.13 11.06 8.90 19.5300 22.29 31 พฤษภาคม 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 21  11.99 7.06 4.80 -7.54 -3.98 3.86
2 กองทุนเปิด ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ทริกเกอร์ 8 เปอร์เซ็นต์ 3  5.35 7.90 5.46 1.40 -1.35 N/A -1.47 -2.20 9.5300 199.25 31 พฤษภาคม 2559
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) SET เพิ่มพูนปันผล  4.76 7.51 4.65 0.79 1.73 8.44 10.49 6.70 21.6900 1,363.22 31 พฤษภาคม 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 1  10.58 6.90 4.75 -4.80 -3.03 5.81
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม-ชนิดสะสมมูลค่า   4.03 7.04 3.97 -1.33 -3.14 N/A 11.28 0.29 15.3500 124.02 31 พฤษภาคม 2559
5 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม-ชนิดจ่ายเงินปันผล   3.98 7.00 3.79 -1.26 -3.51 N/A 10.33 0.29 10.3300 9.90 31 พฤษภาคม 2559
6 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม-ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ   5.75 7.08 5.63 0.79 -3.06 N/A 11.55 0.29 15.5000 46.71 31 พฤษภาคม 2559
7 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม  3.53 7.01 3.47 -1.18 N/A N/A 22.71 -1.94 15.2100 231.81 31 พฤษภาคม 2559
8 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) หุ้นปันผล  4.55 7.73 3.62 -3.07 -1.01 N/A 12.26 0.19 12.7700 52.70 31 พฤษภาคม 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 25  14.26 7.93 8.39 -8.92 -4.25 N/A
9 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์  23.64 15.25 17.40 -4.60 -1.14 -2.30 4.47 2.00 13.5800 9,771.71 31 พฤษภาคม 2559

เกณฑ์มาตรฐาน 40

 
19.90 13.12 13.55 -8.85 -4.55 -5.01


เกณฑ์มาตรฐาน 40

: ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
เกณฑ์มาตรฐาน 1: ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET INDEX
เกณฑ์มาตรฐาน 21: ดัชนี SET 50
เกณฑ์มาตรฐาน 25: ดัชนี SET HD ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน( AIMC )/ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต


ตราสารทางเลือก
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ชนิดสะสมมูลค่า  11.68 4.40 10.62 10.35 5.66 N/A 11.99 5.31 14.8300 489.18 31 พฤษภาคม 2559
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ   11.65 4.42 10.58 10.30 5.61 N/A 10.97 6.15 14.8500 653.17 31 พฤษภาคม 2559
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ชนิดจ่ายเงินปันผล  11.48 4.30 10.41 10.23 5.60 N/A 10.40 6.15 11.5300 191.35 31 พฤษภาคม 2559
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม   11.84 4.39 10.76 10.38 N/A N/A 25.67 1.61 14.7000 598.48 31 พฤษภาคม 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 23  6.94 2.90 7.54 3.58 0.27 N/A
5 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ อินคัม-ชนิดสะสมมูลค่า   12.50 -1.87 13.63 1.40 -4.63 N/A -8.89 -7.39 7.1900 45.17 31 พฤษภาคม 2559
6 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ อินคัม-ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ   11.88 -2.28 12.97 1.04 -4.87 N/A -9.07 -7.39 7.1400 4.02 31 พฤษภาคม 2559
7 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์  12.80 -1.75 14.06 2.51 -4.11 N/A -7.23 -5.92 7.2700 67.40 31 พฤษภาคม 2559
8 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์ 2  12.52 -1.72 13.77 2.22 -4.07 N/A -6.68 -5.34 7.5400 32.45 31 พฤษภาคม 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 26  14.96 -1.55 14.91 3.70 -2.49 N/A

เกณฑ์มาตรฐาน 23: ดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ดัชนี FTSE ST REIT (แปลงเป็นสกุลบาท) ในสัดส่วนที่ลงทุนและได้ประกาศไว้
เกณฑ์มาตรฐาน 26: อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี Gold London PM Fix (ดอลล่าร์) ปรับต้นทุนประกันความเสี่ยงค่าเงินผลการดำเนินงานของกองทุนรวมได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน( AIMC )/ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต


กองทุนรวมต่างประเทศ
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ  -1.19 7.49 -0.80 N/A N/A N/A 2.31 3.74 10.2300 869.58 31 พฤษภาคม 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 43  1.80 9.08 0.01 N/A N/A N/A
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้  -11.22 6.86 -12.70 -17.24 N/A N/A 5.06 7.12 11.2000 473.09 31 พฤษภาคม 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 31 
 
-3.76 8.86 -2.98 -2.43 N/A N/A
3 กองทุนเปิดซีแพม โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้-ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ  -1.29 9.40 -3.41 -7.22 N/A N/A 0.79 5.00 10.1700 516.35 31 พฤษภาคม 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 33  1.86 11.33 0.06 -0.45 N/A N/A
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ยูโรเปี้ยน อิควิตี้  -3.01 7.71 -5.13 N/A N/A N/A -2.09 -5.74 9.7900 1,061.99 31 พฤษภาคม 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 39  -3.38 6.76 -5.42 N/A N/A N/A
5 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล บาลานซ์   -4.77 1.94 -6.13 -8.53 N/A N/A -6.85 6.32 9.2000 900.35 31 พฤษภาคม 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 38  1.13 5.49 0.52 3.52 N/A N/A
6 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ยูโร ไฮ ยิลด์   1.84 5.34 1.01 -0.07 N/A N/A 1.01 0.94 10.1600 819.01 31 พฤษภาคม 2559
7 กองทุนเปิดซีแพม ยูโร ไฮ ยิลด์   1.81 5.32 0.78 -0.05 N/A N/A 0.17 -0.05 10.0300 81.30 31 พฤษภาคม 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 36  5.69 8.86 6.57 8.80 N/A N/A
8 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ ไชน่า-อินเดีย-อินโด อิควิตี้  -2.38 6.65 -0.50 -9.21 3.77 0.91 0.87 -1.13 10.4900 22.42 31 พฤษภาคม 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 20  -1.25 7.83 1.44 -11.62 2.72 -1.24
9 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เกาหลี อิควิตี้   -4.39 4.89 -5.05 -10.45 N/A N/A -5.22 -1.88 8.9100 90.15 31 พฤษภาคม 2559
10 กองทุนเปิดซีแพม เกาหลี อิควิตี้ ทริกเกอร์ 2.5X4  -4.05 5.00 -4.59 -9.34 N/A N/A -6.41 -3.61 8.7600 539.74 31 พฤษภาคม 2559
11 กองทุนเปิดซีแพม เกาหลี อิควิตี้  -4.57 4.80 -5.26 -10.92 N/A N/A -7.45 -3.35 8.5800 66.38 31 พฤษภาคม 2559
12 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี พรินซิเพิล เกาหลี อิควิตี้ ทริกเกอร์ 2X4   -3.91 5.05 -4.39 -9.44 N/A N/A -6.71 -3.11 8.7900 160.61 31 พฤษภาคม 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 34  1.18 7.79 -3.33 -7.45 N/A N/A
13 กองทุนเปิดซีแพม เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อิควิตี้  1.41 6.31 2.33 -9.16 N/A N/A -0.91 -4.99 9.8300 291.43 31 พฤษภาคม 2559
14 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้  1.54 6.28 2.51 -8.56 5.47 N/A 9.48 2.81 14.0100 899.27 31 พฤษภาคม 2559
15 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ ทริกเกอร์ 3+3 (2)  2.20 6.77 3.26 -9.28 N/A N/A -10.53 -13.55 8.9100 1,266.43 31 พฤษภาคม 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 27  -1.77 9.16 -1.05 -13.07 N/A N/A
16 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) โกลบอล เอควิตี้  0.37 7.18 -0.34 -3.53 N/A N/A 1.78 -0.38 10.3700 319.99 31 พฤษภาคม 2559
17 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) โกบอล คอมมอดิตี้  8.24 11.40 3.59 -10.71 -11.28 -10.14 -3.86 -2.54 6.2000 85.64 31 พฤษภาคม 2559
18 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) โกบอล อโลเคชั่น  -1.72 6.88 -2.56 -1.93 1.93 0.61 -0.48 4.15 9.1800 32.47 31 พฤษภาคม 2559
19 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซีเพิล อินเดีย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 3+3  1.11 15.77 1.91 N/A N/A N/A -11.44 -5.31 8.8600 127.36 31 พฤษภาคม 2559

เกณฑ์มาตรฐาน 20: อัตราผลตอบแทนของดัชนีที่ปรับปรุงเพื่อการลงทุนในประเทศ จีน อินเดีย และ อินโดนีเซีย (แปลงเป็นสกุลบาท) ในสัดส่วนที่เท่ากันหรือที่ประกาศไว้
เกณฑ์มาตรฐาน 27: อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี MSCI AC Asia Pacific exJapan CR USD (แปลงเป็นสกุลบาท)
เกณฑ์มาตรฐาน 31 
: อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี MSCI JAPAN NTR (แปลงเป็นสกุลบาท)
เกณฑ์มาตรฐาน 33: อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี MSCI ACWI Small PR USD (แปลงเป็นสกุลบาท)
เกณฑ์มาตรฐาน 34: อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี KOSPI (แปลงเป็นสกุลบาท)
เกณฑ์มาตรฐาน 36: อัตราผลตอบแทน ดัชนี BofA Merrill Lynch EUR High Yield 3%Constrained (แปลงเป็นสกุลบาท)
เกณฑ์มาตรฐาน 38: MSCI ACWI NR และ Citigroup WGBI hedged EUR ในสัดส่วน 60:40 หรือที่ประกาศไว้ (แปลงเป็นสกุลบาท)
เกณฑ์มาตรฐาน 39: อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี MSCI Europe NR EUR (แปลงเป็นสกุลบาท)ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน( AIMC )/ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต
เกณฑ์มาตรฐาน 43: MSCI World (net dividends reinvested)


LTF & RMF
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ  16.61 7.56 14.93 25.80 7.86 N/A 7.38 2.13 12.7800 98.50 31 พฤษภาคม 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 41  8.47 3.39 9.23 14.15 1.26 N/A
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ หุ้นระยะยาว  4.87 7.34 4.50 0.02 -2.96 9.39 4.18 7.48 16.5300 127.75 31 พฤษภาคม 2559
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ 70 หุ้นระยะยาวปันผล  3.53 5.33 3.29 0.06 -1.85 6.35 3.73 7.40 12.5900 165.09 31 พฤษภาคม 2559
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ  4.44 7.11 4.10 -0.75 -3.65 8.82 4.28 7.19 14.9100 28.12 31 พฤษภาคม 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 1  10.58 6.90 4.75 -4.80 -3.03 5.81
5 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ  0.83 0.10 0.97 1.98 3.18 3.16 2.39 5.35 12.8900 28.24 31 พฤษภาคม 2559
6 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ  0.18 0.09 0.20 0.48 1.10 1.50 1.73 5.87 11.9900 84.06 31 พฤษภาคม 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 4  2.86 0.64 3.69 5.72 5.59 5.30
7 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ  1.47 6.14 2.07 -9.27 N/A N/A -1.77 -2.75 9.7500 7.38 31 พฤษภาคม 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 27  -1.77 9.16 -1.05 -13.07 N/A N/A
8 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) หุ้นระยะยาว  7.29 6.42 5.31 -3.14 -0.43 6.81 8.43 5.97 25.3000 66.79 31 พฤษภาคม 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 21  11.99 7.06 4.80 -7.54 -3.98 3.86
9 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ  13.83 7.96 6.94 -4.09 -1.23 7.27 8.46 5.81 15.6400 11.43 31 พฤษภาคม 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 28  11.64 7.33 4.86 -7.17 -4.01 4.36
10 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) เพิ่มพูนทรัพย์ฟอร์เรน เบลนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ  0.47 0.27 0.57 1.17 1.64 1.99 1.96 0.84 11.1300 5.18 31 พฤษภาคม 2559
11 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) รีไทร์เมนท์ โซลูชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ  1.73 3.20 1.56 -1.04 0.10 N/A 2.83 6.53 11.3200 4.67 31 พฤษภาคม 2559
12 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) เพื่อการเลี้ยงชีพ  1.84 8.07 0.60 -4.17 -0.21 0.79 1.90 1.85 12.4100 24.25 31 พฤษภาคม 2559

เกณฑ์มาตรฐาน 1: ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET INDEX
เกณฑ์มาตรฐาน 21: ดัชนี SET 50
เกณฑ์มาตรฐาน 27: อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี MSCI AC Asia Pacific exJapan CR USD (แปลงเป็นสกุลบาท)
เกณฑ์มาตรฐาน 28: SET 100
เกณฑ์มาตรฐาน 4: ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาล และ ดัชนีตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชน
เกณฑ์มาตรฐาน 41: ดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน( AIMC )/ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต


กองทุนที่ระบุระยะเวลาครบกำหนด
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
No record found.
กองทุนอสังหาริมทรัพย์
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
No record found.
กลับไปหน้าแรก