ผลการดำเนินงานของกองทุน

 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส  0.48 0.48 0.96 1.95 N/A N/A 2.07 2.06 10.2285 10,348.59 31 มีนาคม 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 37  0.50 0.50 1.00 2.00 N/A N/A 2.06
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม -ชนิดสะสมมูลค่า  0.33 0.33 0.69 1.52 2.12 N/A 2.31 2.31 10.9509 2,453.08 31 มีนาคม 2559
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม -ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ  0.36 0.36 0.72 1.55 2.16 N/A 2.34 2.31 10.9621 1.68 31 มีนาคม 2559
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม - ชนิดจ่ายเงินปันผล  0.34 0.34 0.68 1.75 2.23 N/A 2.40 2.31 10.1861 1.64 31 มีนาคม 2559
5 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม  0.34 0.34 0.69 1.63 N/A N/A 2.28 1.94 11.0354 23.69 31 มีนาคม 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 24  0.44 0.44 0.84 1.71 2.13 N/A 2.31
6 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม-ชนิดสะสมมูลค่า   1.11 1.11 1.83 3.08 3.51 N/A 3.63 3.92 11.2558 4,707.87 31 มีนาคม 2559
7 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม-ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ   1.11 1.11 1.84 3.09 3.54 N/A 3.66 3.92 11.2675 120.07 31 มีนาคม 2559
8 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม   1.08 1.08 1.81 3.08 N/A N/A 3.56 3.48 11.2608 705.57 31 มีนาคม 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 29  0.89 0.89 1.51 3.48 3.93 N/A 3.92
9 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสั้น  0.27 0.27 0.55 1.16 1.69 2.07 1.80 1.75 11.2835 808.92 31 มีนาคม 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 17   0.31 0.31 0.62 1.27 1.66 1.97 1.75
10 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้  0.23 0.23 0.47 0.98 1.59 2.01 2.01 5.52 11.9858 83.35 31 มีนาคม 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 4  4.36 4.36 6.01 7.76 6.43 5.69 5.58

เกณฑ์มาตรฐาน 17 : ค่าเฉลี่ยระหว่างอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 3 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยจาก ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกรไทย ธ.ไทยพาณิชย์ และอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุคงที่ 3 เดือน
เกณฑ์มาตรฐาน 24: อัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุคงที่ 3 เดือน บวกส่วนต่างตราสารหนี้ภาคเอกชน และอัตราผลตอบแทนที่ปรับปรุงเพื่อการลงทุนในตลาดเงินต่างประเทศ อายุ 3 เดือนในสัดส่วน 21:79 หรือตามที่ประกาศไว้
เกณฑ์มาตรฐาน 29: ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลระยะเวลา 1-3 ปี และ ดัชนีตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชนระยะเวลา 1-3 ปี
เกณฑ์มาตรฐาน 37: อัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐและเอกชนที่มีอายุคงที่ 1 ปี และอัตราผลตอบแทนที่ปรับปรุงแล้วอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมระหว่างธนาคารในต่างประเทศ อายุ 1ปี ในสัดส่วน 10.5:10.5:79 หรือตามที่ประกาศไว้
เกณฑ์มาตรฐาน 4: ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาล และ ดัชนีตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชน
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม -ชนิดขายคืนอัตโนมัติ   2.63 2.63 4.63 -0.64 N/A N/A 3.92 3.98 11.0373 560.85 31 มีนาคม 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 30  5.52 5.52 3.65 -1.12 N/A N/A 3.98
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 3+3 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์   2.68 2.68 5.25 -3.13 N/A N/A -1.45 -2.06 9.7701 130.72 31 มีนาคม 2559
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ทริกเกอร์ 8 เปอร์เซ็นต์ 4  3.08 3.08 5.97 -1.74 -3.50 N/A -2.53 -0.32 9.2527 283.61 31 มีนาคม 2559
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 4+4 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์   3.15 3.15 6.19 -2.16 N/A N/A -0.90 1.15 9.7511 57.40 31 มีนาคม 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 32  4.85 4.85 2.71 -2.23 N/A N/A -2.06

เกณฑ์มาตรฐาน 30: ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET INDEX, ดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลอายุคงเหลือไม่เกิน 10 ปี, ดัชนีตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชน และ พันธบัตรที่มีอายุคงที่ 3 เดือน กำหนดน้ำหนัก 50:15:15:20
เกณฑ์มาตรฐาน 32: ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET INDEX และ ผลตอบแทนการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุคงที่ 6 เดือน
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม-ชนิดสะสมมูลค่า   2.39 2.39 4.65 -3.89 -3.46 N/A 11.34 0.01 15.1074 136.10 31 มีนาคม 2559
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม-ชนิดจ่ายเงินปันผล   2.38 2.38 4.51 -3.63 -3.72 N/A 10.36 0.01 10.1752 9.18 31 มีนาคม 2559
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม-ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ   4.03 4.03 6.29 -1.78 -3.30 N/A 11.61 0.01 15.2468 53.53 31 มีนาคม 2559
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม  1.95 1.95 4.36 -3.64 N/A N/A 23.94 -2.70 14.9776 214.87 31 มีนาคม 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 25  12.97 12.97 8.36 -9.04 -5.91 N/A 0.01
5 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์  11.21 11.21 4.21 -7.66 -2.00 6.50 11.11 9.05 19.2421 21.21 31 มีนาคม 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 21  11.36 11.36 4.28 -9.17 -4.02 4.24 9.05
6 กองทุนเปิด ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ทริกเกอร์ 8 เปอร์เซ็นต์ 3  3.16 3.16 6.26 -1.47 -3.32 N/A -2.22 -2.69 9.3269 208.42 31 มีนาคม 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 1  9.29 9.29 4.35 -6.51 -3.38 6.08 -2.69

เกณฑ์มาตรฐาน 1: ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET INDEX
เกณฑ์มาตรฐาน 21: ดัชนี SET 50
เกณฑ์มาตรฐาน 25: ดัชนี SET HD 
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ชนิดสะสมมูลค่า  10.70 10.70 12.14 10.96 4.92 N/A 12.29 5.68 14.7032 542.02 31 มีนาคม 2559
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ   10.66 10.66 12.05 10.90 4.87 N/A 11.20 6.52 14.7161 661.12 31 มีนาคม 2559
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ชนิดจ่ายเงินปันผล  10.60 10.60 12.03 10.97 4.88 N/A 10.63 6.52 11.4392 223.08 31 มีนาคม 2559
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม   10.83 10.83 12.25 10.99 N/A N/A 27.79 2.03 14.5713 568.99 31 มีนาคม 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 23  7.17 7.17 8.55 6.38 -0.10 N/A 5.68
5 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ อินคัม-ชนิดสะสมมูลค่า   14.45 14.45 8.90 4.02 -7.82 N/A -8.85 -7.24 7.3167 48.38 31 มีนาคม 2559
6 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ อินคัม-ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ   14.20 14.20 8.61 3.96 -7.91 N/A -8.94 -7.24 7.2908 4.56 31 มีนาคม 2559
7 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์  14.75 14.75 9.51 5.26 -7.21 N/A -7.12 -5.73 7.3957 76.07 31 มีนาคม 2559
8 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์ 2  14.42 14.42 9.20 4.88 -7.28 N/A -6.55 -5.11 7.6708 33.38 31 มีนาคม 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 26  17.10 17.10 11.91 7.03 -6.13 N/A -7.24

เกณฑ์มาตรฐาน 23: ดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ดัชนี FTSE ST REIT (แปลงเป็นสกุลบาท) ในสัดส่วนที่ลงทุนและได้ประกาศไว้
เกณฑ์มาตรฐาน 26: อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี Gold London PM Fix (ดอลล่าร์) ปรับต้นทุนประกันความเสี่ยงค่าเงิน
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
Since Inception (%)Benchmark Since Inception (%)มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีแพม โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้-ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ  -3.48 -0.31 3.26 -3.48 0.98 -5.81 N/A N/A -0.31 3.26 9.9411 513.19 31 มีนาคม 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 33  -2.52 3.26 -2.52 0.90 1.75 N/A N/A 3.26
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ยูโรเปี้ยน อิควิตี้  -7.41 -6.54 -8.06 -7.41 0.36 N/A N/A N/A -6.54 -8.06 9.3462 1,128.52 31 มีนาคม 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 39  -7.09 -8.06 -7.09 -4.80 N/A N/A N/A -8.06
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล บาลานซ์   -4.63 -7.78 5.63 -4.63 0.53 -7.78 N/A N/A -7.78 5.63 9.1811 1,002.91 31 มีนาคม 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 38  -1.27 5.63 -1.27 0.98 5.63 N/A N/A 5.63
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้  -13.47 4.20 4.90 -13.47 -4.52 -11.69 N/A N/A 4.20 4.90 10.9157 454.48 31 มีนาคม 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 31 
 
-8.88 4.90 -8.88 -1.36 0.33 N/A N/A 4.90
5 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ยูโร ไฮ ยิลด์   0.02 -0.15 0.16 0.02 1.49 -1.08 N/A N/A -0.15 0.16 9.9857 1,064.26 31 มีนาคม 2559
6 กองทุนเปิดซีแพม ยูโร ไฮ ยิลด์   -0.10 -1.02 -0.86 -0.10 1.41 -1.23 N/A N/A -1.02 -0.86 9.8451 103.26 31 มีนาคม 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 36  3.94 0.16 3.94 1.97 14.13 N/A N/A 0.16
7 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ ไชน่า-อินเดีย-อินโด อิควิตี้  -2.31 0.91 -1.20 -2.31 3.40 -5.69 4.89 0.92 0.91 -1.20 10.4986 29.57 31 มีนาคม 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 20  -1.03 -1.20 -1.03 5.16 -8.91 3.72 -1.51 -1.20
8 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เกาหลี อิควิตี้   -2.30 -4.62 -0.57 -2.30 -1.93 -2.87 N/A N/A -4.62 -0.57 9.1086 104.88 31 มีนาคม 2559
9 กองทุนเปิดซีแพม เกาหลี อิควิตี้ ทริกเกอร์ 2.5X4  -2.02 -5.90 -2.38 -2.02 -1.50 -2.82 N/A N/A -5.90 -2.38 8.9460 643.29 31 มีนาคม 2559
10 กองทุนเปิดซีแพม เกาหลี อิควิตี้  -2.50 -7.01 -2.09 -2.50 -2.11 -4.76 N/A N/A -7.01 -2.09 8.7661 74.31 31 มีนาคม 2559
11 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี พรินซิเพิล เกาหลี อิควิตี้ ทริกเกอร์ 2X4   -1.99 -6.26 -1.72 -1.99 -0.67 -3.10 N/A N/A -6.26 -1.72 8.9651 199.82 31 มีนาคม 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 34  1.76 -0.57 1.76 1.68 2.45 N/A N/A -0.57
12 กองทุนเปิดซีแพม เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อิควิตี้  1.50 -0.94 -5.10 1.50 1.36 -3.99 N/A N/A -0.94 -5.10 9.8404 286.35 31 มีนาคม 2559
13 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้  1.62 9.97 3.14 1.62 1.62 -3.24 6.89 N/A 9.97 3.14 14.0195 917.37 31 มีนาคม 2559
14 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ ทริกเกอร์ 3+3 (2)  2.08 -10.99 -13.42 2.08 2.45 N/A N/A N/A -10.99 -13.42 8.9008 1,389.93 31 มีนาคม 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 27  -0.79 3.14 -0.79 2.82 -6.99 N/A N/A 3.14
15 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ  -4.16 -0.77 1.55 -4.16 -0.77 N/A N/A N/A -0.77 1.55 9.9023 940.43 31 มีนาคม 2559
16 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซีเพิล อินเดีย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 3+3  -1.45 -13.68 -9.15 -1.45 -2.26 N/A N/A N/A -13.68 -9.15 8.6321 124.13 31 มีนาคม 2559

เกณฑ์มาตรฐาน 20: อัตราผลตอบแทนของดัชนีที่ปรับปรุงเพื่อการลงทุนในประเทศ จีน อินเดีย และ อินโดนีเซีย (แปลงเป็นสกุลบาท) ในสัดส่วนที่เท่ากันหรือที่ประกาศไว้
เกณฑ์มาตรฐาน 27: อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี MSCI AC Asia Pacific exJapan CR USD (แปลงเป็นสกุลบาท)
เกณฑ์มาตรฐาน 31 
:  อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี MSCI JAPAN NTR (แปลงเป็นสกุลบาท)
เกณฑ์มาตรฐาน 33: อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี MSCI ACWI Small PR USD (แปลงเป็นสกุลบาท)
เกณฑ์มาตรฐาน 34: อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี KOSPI (แปลงเป็นสกุลบาท)
เกณฑ์มาตรฐาน 36: อัตราผลตอบแทน ดัชนี BofA Merrill Lynch EUR High Yield 3%Constrained (แปลงเป็นสกุลบาท)
เกณฑ์มาตรฐาน 38: MSCI ACWI NR และ Citigroup WGBI hedged EUR ในสัดส่วน 60:40 หรือที่ประกาศไว้ (แปลงเป็นสกุลบาท)
เกณฑ์มาตรฐาน 39: อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี MSCI Europe NR EUR (แปลงเป็นสกุลบาท)
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ  14.78 14.78 16.77 27.58 6.88 N/A 7.25 2.18 12.5794 100.61 31 มีนาคม 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 28  8.26 8.26 10.82 14.65 0.52 N/A 2.18
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ หุ้นระยะยาว  3.04 3.04 5.47 -2.59 -3.81 9.26 4.07 7.48 16.2400 125.62 31 มีนาคม 2559
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ 70 หุ้นระยะยาวปันผล  2.16 2.16 3.75 -1.84 -2.47 6.54 3.66 7.40 12.4259 164.08 31 มีนาคม 2559
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ  2.71 2.71 5.05 -3.36 -4.53 8.67 4.17 7.19 14.6671 27.74 31 มีนาคม 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 1  9.29 9.29 4.35 -6.51 -3.38 6.08 -2.69
5 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ  1.27 1.27 1.95 3.32 3.55 3.27 2.47 5.58 12.9503 25.18 31 มีนาคม 2559
6 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ  1.75 0.12 0.25 0.58 1.20 1.52 1.75 6.11 11.9847 83.13 31 มีนาคม 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 4  4.36 4.36 6.01 7.76 6.43 5.69 5.58
7 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ  1.70 1.70 1.19 -4.08 N/A N/A -1.82 -2.60 9.7707 7.37 31 มีนาคม 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 27  -0.79 -0.79 2.82 -6.99 N/A N/A 3.14

เกณฑ์มาตรฐาน 28:  ดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เกณฑ์มาตรฐาน 1: ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET INDEX
เกณฑ์มาตรฐาน 27: อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี MSCI AC Asia Pacific exJapan CR USD (แปลงเป็นสกุลบาท)
เกณฑ์มาตรฐาน 4: ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาล และ ดัชนีตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชน
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ตราสารหนี้ รับรายเดือน 3Y1M1   0.82 0.82 2.13 3.20 N/A N/A 4.00 4.33 11.2022 1,435.30 31 มีนาคม 2559

 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
No record found.

กองทุนตลาดเงินและตราสารหนี้
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส  0.48 0.48 0.96 1.95 N/A N/A 2.07 2.06 10.2285 10,348.59 31 มีนาคม 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 37  0.50 0.50 1.00 2.00 N/A N/A 2.06
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม -ชนิดสะสมมูลค่า  0.33 0.33 0.69 1.52 2.12 N/A 2.31 2.31 10.9509 2,453.08 31 มีนาคม 2559
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม -ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ  0.36 0.36 0.72 1.55 2.16 N/A 2.34 2.31 10.9621 1.68 31 มีนาคม 2559
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม - ชนิดจ่ายเงินปันผล  0.34 0.34 0.68 1.75 2.23 N/A 2.40 2.31 10.1861 1.64 31 มีนาคม 2559
5 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม  0.34 0.34 0.69 1.63 N/A N/A 2.28 1.94 11.0354 23.69 31 มีนาคม 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 24  0.44 0.44 0.84 1.71 2.13 N/A 2.31
6 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม-ชนิดสะสมมูลค่า   1.11 1.11 1.83 3.08 3.51 N/A 3.63 3.92 11.2558 4,707.87 31 มีนาคม 2559
7 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม-ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ   1.11 1.11 1.84 3.09 3.54 N/A 3.66 3.92 11.2675 120.07 31 มีนาคม 2559
8 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม   1.08 1.08 1.81 3.08 N/A N/A 3.56 3.48 11.2608 705.57 31 มีนาคม 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 29  0.89 0.89 1.51 3.48 3.93 N/A 3.92
9 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสั้น  0.27 0.27 0.55 1.16 1.69 2.07 1.80 1.75 11.2835 808.92 31 มีนาคม 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 17   0.31 0.31 0.62 1.27 1.66 1.97 1.75
10 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้  0.23 0.23 0.47 0.98 1.59 2.01 2.01 5.52 11.9858 83.35 31 มีนาคม 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 4  4.36 4.36 6.01 7.76 6.43 5.69 5.58

เกณฑ์มาตรฐาน 17 : ค่าเฉลี่ยระหว่างอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 3 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยจาก ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกรไทย ธ.ไทยพาณิชย์ และอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุคงที่ 3 เดือน
เกณฑ์มาตรฐาน 24: อัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุคงที่ 3 เดือน บวกส่วนต่างตราสารหนี้ภาคเอกชน และอัตราผลตอบแทนที่ปรับปรุงเพื่อการลงทุนในตลาดเงินต่างประเทศ อายุ 3 เดือนในสัดส่วน 21:79 หรือตามที่ประกาศไว้
เกณฑ์มาตรฐาน 29: ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลระยะเวลา 1-3 ปี และ ดัชนีตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชนระยะเวลา 1-3 ปี
เกณฑ์มาตรฐาน 37: อัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐและเอกชนที่มีอายุคงที่ 1 ปี และอัตราผลตอบแทนที่ปรับปรุงแล้วอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมระหว่างธนาคารในต่างประเทศ อายุ 1ปี ในสัดส่วน 10.5:10.5:79 หรือตามที่ประกาศไว้
เกณฑ์มาตรฐาน 4: ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาล และ ดัชนีตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชน


กองทุนผสม
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม -ชนิดขายคืนอัตโนมัติ   2.63 2.63 4.63 -0.64 N/A N/A 3.92 3.98 11.0373 560.85 31 มีนาคม 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 30  5.52 5.52 3.65 -1.12 N/A N/A 3.98
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 3+3 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์   2.68 2.68 5.25 -3.13 N/A N/A -1.45 -2.06 9.7701 130.72 31 มีนาคม 2559
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ทริกเกอร์ 8 เปอร์เซ็นต์ 4  3.08 3.08 5.97 -1.74 -3.50 N/A -2.53 -0.32 9.2527 283.61 31 มีนาคม 2559
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 4+4 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์   3.15 3.15 6.19 -2.16 N/A N/A -0.90 1.15 9.7511 57.40 31 มีนาคม 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 32  4.85 4.85 2.71 -2.23 N/A N/A -2.06

เกณฑ์มาตรฐาน 30: ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET INDEX, ดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลอายุคงเหลือไม่เกิน 10 ปี, ดัชนีตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชน และ พันธบัตรที่มีอายุคงที่ 3 เดือน กำหนดน้ำหนัก 50:15:15:20
เกณฑ์มาตรฐาน 32: ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET INDEX และ ผลตอบแทนการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุคงที่ 6 เดือน


กองทุนตราสารทุน
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม-ชนิดสะสมมูลค่า   2.39 2.39 4.65 -3.89 -3.46 N/A 11.34 0.01 15.1074 136.10 31 มีนาคม 2559
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม-ชนิดจ่ายเงินปันผล   2.38 2.38 4.51 -3.63 -3.72 N/A 10.36 0.01 10.1752 9.18 31 มีนาคม 2559
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม-ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ   4.03 4.03 6.29 -1.78 -3.30 N/A 11.61 0.01 15.2468 53.53 31 มีนาคม 2559
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม  1.95 1.95 4.36 -3.64 N/A N/A 23.94 -2.70 14.9776 214.87 31 มีนาคม 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 25  12.97 12.97 8.36 -9.04 -5.91 N/A 0.01
5 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์  11.21 11.21 4.21 -7.66 -2.00 6.50 11.11 9.05 19.2421 21.21 31 มีนาคม 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 21  11.36 11.36 4.28 -9.17 -4.02 4.24 9.05
6 กองทุนเปิด ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ทริกเกอร์ 8 เปอร์เซ็นต์ 3  3.16 3.16 6.26 -1.47 -3.32 N/A -2.22 -2.69 9.3269 208.42 31 มีนาคม 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 1  9.29 9.29 4.35 -6.51 -3.38 6.08 -2.69


เกณฑ์มาตรฐาน 1: ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET INDEX
เกณฑ์มาตรฐาน 21: ดัชนี SET 50
เกณฑ์มาตรฐาน 25: ดัชนี SET HD 


ตราสารทางเลือก
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ชนิดสะสมมูลค่า  10.70 10.70 12.14 10.96 4.92 N/A 12.29 5.68 14.7032 542.02 31 มีนาคม 2559
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ   10.66 10.66 12.05 10.90 4.87 N/A 11.20 6.52 14.7161 661.12 31 มีนาคม 2559
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ชนิดจ่ายเงินปันผล  10.60 10.60 12.03 10.97 4.88 N/A 10.63 6.52 11.4392 223.08 31 มีนาคม 2559
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม   10.83 10.83 12.25 10.99 N/A N/A 27.79 2.03 14.5713 568.99 31 มีนาคม 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 23  7.17 7.17 8.55 6.38 -0.10 N/A 5.68
5 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ อินคัม-ชนิดสะสมมูลค่า   14.45 14.45 8.90 4.02 -7.82 N/A -8.85 -7.24 7.3167 48.38 31 มีนาคม 2559
6 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ อินคัม-ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ   14.20 14.20 8.61 3.96 -7.91 N/A -8.94 -7.24 7.2908 4.56 31 มีนาคม 2559
7 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์  14.75 14.75 9.51 5.26 -7.21 N/A -7.12 -5.73 7.3957 76.07 31 มีนาคม 2559
8 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์ 2  14.42 14.42 9.20 4.88 -7.28 N/A -6.55 -5.11 7.6708 33.38 31 มีนาคม 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 26  17.10 17.10 11.91 7.03 -6.13 N/A -7.24

เกณฑ์มาตรฐาน 23: ดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ดัชนี FTSE ST REIT (แปลงเป็นสกุลบาท) ในสัดส่วนที่ลงทุนและได้ประกาศไว้
เกณฑ์มาตรฐาน 26: อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี Gold London PM Fix (ดอลล่าร์) ปรับต้นทุนประกันความเสี่ยงค่าเงิน


กองทุนรวมต่างประเทศ
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีแพม โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้-ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ  -3.48 -3.48 0.98 -5.81 N/A N/A -0.31 3.26 9.9411 513.19 31 มีนาคม 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 33  -2.52 -2.52 0.90 1.75 N/A N/A 3.26
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ยูโรเปี้ยน อิควิตี้  -7.41 -7.41 0.36 N/A N/A N/A -6.54 -8.06 9.3462 1,128.52 31 มีนาคม 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 39  -7.09 -7.09 -4.80 N/A N/A N/A -8.06
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล บาลานซ์   -4.63 -4.63 0.53 -7.78 N/A N/A -7.78 5.63 9.1811 1,002.91 31 มีนาคม 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 38  -1.27 -1.27 0.98 5.63 N/A N/A 5.63
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้  -13.47 -13.47 -4.52 -11.69 N/A N/A 4.20 4.90 10.9157 454.48 31 มีนาคม 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 31 
 
-8.88 -8.88 -1.36 0.33 N/A N/A 4.90
5 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ยูโร ไฮ ยิลด์   0.02 0.02 1.49 -1.08 N/A N/A -0.15 0.16 9.9857 1,064.26 31 มีนาคม 2559
6 กองทุนเปิดซีแพม ยูโร ไฮ ยิลด์   -0.10 -0.10 1.41 -1.23 N/A N/A -1.02 -0.86 9.8451 103.26 31 มีนาคม 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 36  3.94 3.94 1.97 14.13 N/A N/A 0.16
7 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ ไชน่า-อินเดีย-อินโด อิควิตี้  -2.31 -2.31 3.40 -5.69 4.89 0.92 0.91 -1.20 10.4986 29.57 31 มีนาคม 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 20  -1.03 -1.03 5.16 -8.91 3.72 -1.51 -1.20
8 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เกาหลี อิควิตี้   -2.30 -2.30 -1.93 -2.87 N/A N/A -4.62 -0.57 9.1086 104.88 31 มีนาคม 2559
9 กองทุนเปิดซีแพม เกาหลี อิควิตี้ ทริกเกอร์ 2.5X4  -2.02 -2.02 -1.50 -2.82 N/A N/A -5.90 -2.38 8.9460 643.29 31 มีนาคม 2559
10 กองทุนเปิดซีแพม เกาหลี อิควิตี้  -2.50 -2.50 -2.11 -4.76 N/A N/A -7.01 -2.09 8.7661 74.31 31 มีนาคม 2559
11 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี พรินซิเพิล เกาหลี อิควิตี้ ทริกเกอร์ 2X4   -1.99 -1.99 -0.67 -3.10 N/A N/A -6.26 -1.72 8.9651 199.82 31 มีนาคม 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 34  1.76 1.76 1.68 2.45 N/A N/A -0.57
12 กองทุนเปิดซีแพม เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อิควิตี้  1.50 1.50 1.36 -3.99 N/A N/A -0.94 -5.10 9.8404 286.35 31 มีนาคม 2559
13 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้  1.62 1.62 1.62 -3.24 6.89 N/A 9.97 3.14 14.0195 917.37 31 มีนาคม 2559
14 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ ทริกเกอร์ 3+3 (2)  2.08 2.08 2.45 N/A N/A N/A -10.99 -13.42 8.9008 1,389.93 31 มีนาคม 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 27  -0.79 -0.79 2.82 -6.99 N/A N/A 3.14
15 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ  -4.16 -4.16 -0.77 N/A N/A N/A -0.77 1.55 9.9023 940.43 31 มีนาคม 2559
16 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซีเพิล อินเดีย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 3+3  -1.45 -1.45 -2.26 N/A N/A N/A -13.68 -9.15 8.6321 124.13 31 มีนาคม 2559

เกณฑ์มาตรฐาน 20: อัตราผลตอบแทนของดัชนีที่ปรับปรุงเพื่อการลงทุนในประเทศ จีน อินเดีย และ อินโดนีเซีย (แปลงเป็นสกุลบาท) ในสัดส่วนที่เท่ากันหรือที่ประกาศไว้
เกณฑ์มาตรฐาน 27: อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี MSCI AC Asia Pacific exJapan CR USD (แปลงเป็นสกุลบาท)
เกณฑ์มาตรฐาน 31 
:  อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี MSCI JAPAN NTR (แปลงเป็นสกุลบาท)
เกณฑ์มาตรฐาน 33: อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี MSCI ACWI Small PR USD (แปลงเป็นสกุลบาท)
เกณฑ์มาตรฐาน 34: อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี KOSPI (แปลงเป็นสกุลบาท)
เกณฑ์มาตรฐาน 36: อัตราผลตอบแทน ดัชนี BofA Merrill Lynch EUR High Yield 3%Constrained (แปลงเป็นสกุลบาท)
เกณฑ์มาตรฐาน 38: MSCI ACWI NR และ Citigroup WGBI hedged EUR ในสัดส่วน 60:40 หรือที่ประกาศไว้ (แปลงเป็นสกุลบาท)
เกณฑ์มาตรฐาน 39: อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี MSCI Europe NR EUR (แปลงเป็นสกุลบาท)


LTF & RMF
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ  14.78 14.78 16.77 27.58 6.88 N/A 7.25 2.18 12.5794 100.61 31 มีนาคม 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 28  8.26 8.26 10.82 14.65 0.52 N/A 2.18
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ หุ้นระยะยาว  3.04 3.04 5.47 -2.59 -3.81 9.26 4.07 7.48 16.2400 125.62 31 มีนาคม 2559
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ 70 หุ้นระยะยาวปันผล  2.16 2.16 3.75 -1.84 -2.47 6.54 3.66 7.40 12.4259 164.08 31 มีนาคม 2559
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ  2.71 2.71 5.05 -3.36 -4.53 8.67 4.17 7.19 14.6671 27.74 31 มีนาคม 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 1  9.29 9.29 4.35 -6.51 -3.38 6.08 -2.69
5 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ  1.27 1.27 1.95 3.32 3.55 3.27 2.47 5.58 12.9503 25.18 31 มีนาคม 2559
6 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ  1.75 0.12 0.25 0.58 1.20 1.52 1.75 6.11 11.9847 83.13 31 มีนาคม 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 4  4.36 4.36 6.01 7.76 6.43 5.69 5.58
7 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ  1.70 1.70 1.19 -4.08 N/A N/A -1.82 -2.60 9.7707 7.37 31 มีนาคม 2559
เกณฑ์มาตรฐาน 27  -0.79 -0.79 2.82 -6.99 N/A N/A 3.14

เกณฑ์มาตรฐาน 28:  ดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เกณฑ์มาตรฐาน 1: ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET INDEX
เกณฑ์มาตรฐาน 27: อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี MSCI AC Asia Pacific exJapan CR USD (แปลงเป็นสกุลบาท)
เกณฑ์มาตรฐาน 4: ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาล และ ดัชนีตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชน


กองทุนที่ระบุระยะเวลาครบกำหนด
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ตราสารหนี้ รับรายเดือน 3Y1M1   0.82 0.82 2.13 3.20 N/A N/A 4.00 4.33 11.2022 1,435.30 31 มีนาคม 2559
กองทุนอสังหาริมทรัพย์
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
No record found.
กลับไปหน้าแรก