ผลการดำเนินงานของกองทุน

 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม -ชนิดสะสมมูลค่า  N/A 1.50 1.87 2.05 2.48 N/A 2.55 2.72 10.8639 2,728.66 31 สิงหาคม 2558
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม -ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ  N/A 1.51 1.89 2.06 2.50 N/A 2.57 2.72 10.8714 11.84 31 สิงหาคม 2558
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม - ชนิดจ่ายเงินปันผล  N/A 1.48 2.34 2.29 2.62 N/A 2.68 2.72 10.1992 0.21 31 สิงหาคม 2558
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม  1.41 0.50 1.06 2.76 N/A N/A 2.70 2.72 10.9469 3.13 31 สิงหาคม 2558
เกณฑ์มาตรฐาน 24 คือ อัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุคงที่ 3 เดือน บวกส่วนต่างตราสารหนี้ภาคเอกชน และอัตราผลตอบแทนที่ปรับปรุงเพื่อการลงทุนในตลาดเงินต่างประเทศ อายุ 3 เดือนในสัดส่วน 21:79 (หรือตามที่ประกาศไว้)  N/A 2.07 2.22 2.39 2.65 N/A 2.72
5 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม-ชนิดสะสมมูลค่า   2.28 0.41 1.69 3.90 N/A N/A 3.73 4.17 11.0515 3,913.27 31 สิงหาคม 2558
6 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม-ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ   2.29 0.41 1.70 3.92 N/A N/A 3.77 4.17 11.0623 74.04 31 สิงหาคม 2558
7 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม   2.30 0.42 1.71 3.92 N/A N/A 3.75 4.37 11.0582 149.89 31 สิงหาคม 2558
ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลระยะเวลา 1-3 ปี และ ดัชนีตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชนระยะเวลา 1-3 ปี  2.85 0.88 2.47 4.83 N/A N/A 4.17
8 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสั้น  0.95 0.30 0.69 1.52 1.98 2.11 1.87 1.82 11.2131 919.12 31 สิงหาคม 2558
ค่าเฉลี่ยระหว่างอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 3 เดือน( BBL,KBANK,SCB) และอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุคงที่ 3 เดือน 
 
0.95 0.32 0.75 1.59 1.96 2.02 1.82
9 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้  0.82 0.23 0.58 1.34 1.91 2.06 2.09 5.17 11.9221 110.32 31 สิงหาคม 2558
ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลและดัชนีตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชน
 
3.07 0.90 2.07 6.76 5.10 4.28 5.17
10 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส  N/A 1.53 2.34 0.00 N/A N/A 2.33 2.13 10.1206 13,836.77 31 สิงหาคม 2558

ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลและดัชนีตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชน
:  
ค่าเฉลี่ยระหว่างอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 3 เดือน( BBL,KBANK,SCB) และอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุคงที่ 3 เดือน 
:  
เกณฑ์มาตรฐาน 24 คือ อัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุคงที่ 3 เดือน บวกส่วนต่างตราสารหนี้ภาคเอกชน และอัตราผลตอบแทนที่ปรับปรุงเพื่อการลงทุนในตลาดเงินต่างประเทศ อายุ 3 เดือนในสัดส่วน 21:79 (หรือตามที่ประกาศไว้):  
ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลระยะเวลา 1-3 ปี และ ดัชนีตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชนระยะเวลา 1-3 ปี: กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม -ชนิดขายคืนอัตโนมัติ   0.38 -3.76 -5.83 -1.64 N/A N/A 3.12 3.47 10.6319 669.19 31 สิงหาคม 2558
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET INDEX): ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงเหลือน้อยกว่า 10 ปี : ดัชนีหุ้นกู้เอกชน:พันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ 3 เดือน ในสัดส่วน 50:15:15:20
 
-2.69 -3.53 -5.78 -3.61 N/A N/A 3.47
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 3+3 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์   -0.63 -5.60 -8.91 -5.01 N/A N/A -4.62 -4.62 9.4143 199.30 31 สิงหาคม 2558
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ทริกเกอร์ 8 เปอร์เซ็นต์ 4  0.23 -5.48 -8.44 -3.38 N/A N/A -3.85 0.08 8.8321 365.52 31 สิงหาคม 2558
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 4+4 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์   -0.53 -5.58 -8.92 -4.14 N/A N/A -3.33 0.52 9.3050 75.59 31 สิงหาคม 2558

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET INDEX): ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงเหลือน้อยกว่า 10 ปี : ดัชนีหุ้นกู้เอกชน:พันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ 3 เดือน ในสัดส่วน 50:15:15:20
: กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม-ชนิดสะสมมูลค่า   -0.87 -5.96 -9.34 -2.37 8.33 N/A 12.51 -1.11 14.6304 140.41 31 สิงหาคม 2558
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม-ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ   -0.70 -5.96 -9.22 -2.79 8.00 N/A 12.11 -1.11 14.4616 134.24 31 สิงหาคม 2558
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม-ชนิดจ่ายเงินปันผล   -0.34 -5.73 -8.94 -2.02 8.03 N/A 12.15 -1.11 10.2441 6.31 31 สิงหาคม 2558
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม  -0.09 -5.44 -8.76 -1.40 N/A N/A 4.50 -6.88 14.5554 102.31 31 สิงหาคม 2558
ดัชนีราคา SET High Dividend (SETHD)
 
-10.99 -12.79 -14.75 -16.73 -2.51 N/A -1.11
5 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์  -7.73 -7.51 -11.22 -11.53 4.74 10.15 12.26 9.97 19.1724 20.22 31 สิงหาคม 2558
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 50 (SET 50)
 
-9.52 -8.09 -13.15 -13.27 2.53 7.78 9.97
6 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ โกรท  0.10 -5.53 -8.51 -3.61 6.85 11.73 5.18 6.98 14.4769 17.92 31 สิงหาคม 2558
7 กองทุนเปิด ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ทริกเกอร์ 8 เปอร์เซ็นต์ 3  0.25 -5.46 -8.41 -3.31 N/A N/A -4.76 -4.26 8.8809 269.47 31 สิงหาคม 2558
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET INDEX
 
-7.70 -7.60 -12.89 -11.48 4.04 8.65 7.70

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 50 (SET 50)
:  
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET INDEX
:  
ดัชนีราคา SET High Dividend (SETHD)
:
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ชนิดสะสมมูลค่า  2.45 -3.23 -1.53 2.55 6.54 N/A 8.33 3.59 13.2476 532.44 31 สิงหาคม 2558
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ   2.48 -3.12 -1.51 2.47 6.55 N/A 9.38 4.49 13.2689 711.80 31 สิงหาคม 2558
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ชนิดจ่ายเงินปันผล  2.56 -3.14 -1.42 2.51 6.58 N/A 9.20 4.49 10.5867 206.81 31 สิงหาคม 2558
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม   2.58 -3.30 -1.46 2.61 N/A N/A 4.82 -1.66 13.1183 331.75 31 สิงหาคม 2558
ดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (PFUND) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ The FTSE Strait times REIT Index (แปลงสกุลเป็นบาท) ในสัดส่วนที่ลงทุนและที่ได้ประกาศไว้
 
-0.97 -2.23 -3.22 -0.54 3.40 N/A 4.73
5 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ อินคัม-ชนิดสะสมมูลค่า   -4.45 -4.61 -5.67 -11.30 N/A N/A -13.04 -13.74 6.7658 46.90 31 สิงหาคม 2558
6 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ อินคัม-ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ   -4.43 -4.41 -5.57 -11.26 N/A N/A -13.08 -13.74 6.7572 3.58 31 สิงหาคม 2558
7 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์  -3.90 -4.28 -5.32 -10.48 -10.72 N/A -10.17 -10.78 6.7885 77.52 31 สิงหาคม 2558
8 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์ 2  -3.97 -4.29 -5.37 -10.34 -10.88 N/A -8.92 -9.58 7.0630 37.79 31 สิงหาคม 2558

ดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (PFUND) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ The FTSE Strait times REIT Index (แปลงสกุลเป็นบาท) ในสัดส่วนที่ลงทุนและที่ได้ประกาศไว้
:  
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
Since Inception (%)Benchmark Since Inception (%)มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้  8.09 14.00 12.65 -9.53 0.08 17.30 N/A N/A 14.00 12.65 12.2431 211.89 31 สิงหาคม 2558
อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี MSCI JAPAN NTR
 
22.29 16.82 6.95 20.12 18.76 N/A N/A 16.82
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ ไชน่า-อินเดีย-อินโด อิควิตี้  -1.77 1.46 -1.06 -8.68 -5.22 -1.17 9.47 N/A 1.46 -1.06 10.5524 37.27 31 สิงหาคม 2558
อัตราผลตอบแทนของการลงทุนในดัชนีที่ปรับปรุงเพื่อการลงทุนในประเทศ จีน อินเดีย และอินโดนีเซีย (แปลงสกุลบาท)ในสัดส่วนเท่าๆกันหรือตามประกาศ
 
-5.91 -1.06 -12.72 -9.22 -4.68 6.12 N/A -1.06
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล บอนด์  -4.28 2.60 -1.29 -5.83 -5.04 -6.72 2.31 N/A 2.60 -1.29 11.0989 21.59 31 สิงหาคม 2558
อัตราผลตอบแทนของการลงทุนในดัชนี JP Morgan Global GBI Unhedged TR
 
-2.85 -1.43 -1.84 -3.16 -6.11 -2.30 N/A -1.43
4 กองทุนเปิดซีแพม เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อิควิตี้  -1.52 -1.14 -10.72 -8.65 -3.53 -3.12 N/A N/A -1.14 -10.72 9.8858 344.49 31 สิงหาคม 2558
5 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้  -1.04 12.11 3.14 -8.34 -3.06 -2.71 N/A N/A 12.11 3.14 14.0424 1,141.78 31 สิงหาคม 2558
อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี MSCI AC Asia Pacific exJapan CR USD
 
3.40 7.05 -6.09 2.43 N/A N/A N/A 7.05
6 กองทุนเปิดซีแพม เกาหลี อิควิตี้  4.00 -8.49 -5.81 -6.17 1.25 -12.88 N/A N/A -8.49 -5.81 8.9847 87.03 31 สิงหาคม 2558
7 กองทุนเปิดซีแพม เกาหลี อิควิตี้ ทริกเกอร์ 2.5X4  4.96 -7.58 -5.81 -5.92 2.22 -12.02 N/A N/A -7.58 -5.81 9.0912 861.32 31 สิงหาคม 2558
8 กองทุนเปิดซีแพม โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้-ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ  2.70 2.93 6.62 -5.64 0.97 1.22 N/A N/A 2.93 6.62 10.3388 527.58 31 สิงหาคม 2558
9 กองทุนเปิดซีแพม ยูโร ไฮ ยิลด์   1.09 -0.18 -4.53 -0.53 1.53 0.00 N/A N/A -0.18 -4.53 9.9841 134.52 31 กรกฎาคม 2558
10 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี พรินซิเพิล เกาหลี อิควิตี้ ทริกเกอร์ 2X4   4.04 -8.56 -5.94 -6.68 1.33 -12.61 N/A N/A -8.56 -5.94 9.0578 361.35 31 สิงหาคม 2558
11 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เกาหลี อิควิตี้   5.80 -5.09 -3.91 -6.59 2.74 -10.77 N/A N/A -5.09 -3.91 9.2991 179.62 31 สิงหาคม 2558
12 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล บาลานซ์   N/A -11.43 18.86 -5.56 0.00 0.00 N/A N/A -11.43 18.86 9.5014 1,389.04 31 สิงหาคม 2558
13 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ยูโร ไฮ ยิลด์   0.50 0.51 -0.50 -1.23 -0.75 0.00 N/A N/A 0.51 -0.50 10.0428 1,898.48 31 สิงหาคม 2558
14 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ยูโรเปี้ยน อิควิตี้  N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A N/A 0.00 0.00 9.5781 948.30 31 สิงหาคม 2558

อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี MSCI AC Asia Pacific exJapan CR USD
:  
อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี MSCI JAPAN NTR
:  
อัตราผลตอบแทนของการลงทุนในดัชนี JP Morgan Global GBI Unhedged TR
:  
อัตราผลตอบแทนของการลงทุนในดัชนีที่ปรับปรุงเพื่อการลงทุนในประเทศ จีน อินเดีย และอินโดนีเซีย (แปลงสกุลบาท)ในสัดส่วนเท่าๆกันหรือตามประกาศ
:  
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ  0.58 0.14 0.40 0.95 1.50 1.54 1.85 5.84 11.9505 80.81 31 สิงหาคม 2558
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ  2.47 0.44 1.91 4.13 3.51 2.96 2.40 3.07 12.6994 22.98 31 สิงหาคม 2558
ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลและดัชนีตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชน
 
3.07 0.90 2.07 6.76 5.10 4.28 5.17
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ  10.68 3.59 6.60 7.26 N/A N/A 1.91 -0.25 10.5240 25.34 31 สิงหาคม 2558
ดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  4.77 4.62 5.07 1.83 N/A N/A -0.25
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ  -0.79 -5.83 -9.10 -4.71 5.79 10.82 4.04 7.47 14.1510 23.45 31 สิงหาคม 2558
5 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ 70 หุ้นระยะยาวปันผล  -0.04 -3.91 -6.09 -2.59 5.11 8.78 3.97 7.70 12.4364 128.17 31 สิงหาคม 2558
6 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ หุ้นระยะยาว  -0.33 -5.64 -8.73 -4.09 6.35 11.39 4.68 7.86 15.5938 89.72 31 สิงหาคม 2558
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET INDEX
 
-7.70 -7.60 -12.89 -11.48 4.04 8.65 7.70
7 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ  -1.98 -8.56 -3.60 0.00 N/A N/A -2.54 -7.58 9.8247 5.74 31 สิงหาคม 2558

ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลและดัชนีตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชน
:  
ดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:  
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET INDEX
:  
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ตราสารหนี้ รับรายเดือน 3Y1M1   2.28 0.39 1.65 3.65 N/A N/A 4.18 3.24 10.9955 1,440.49 31 สิงหาคม 2558

 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
No record found.

กองทุนตลาดเงินและตราสารหนี้
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม -ชนิดสะสมมูลค่า  N/A 1.50 1.87 2.05 2.48 N/A 2.55 2.72 10.8639 2,728.66 31 สิงหาคม 2558
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม -ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ  N/A 1.51 1.89 2.06 2.50 N/A 2.57 2.72 10.8714 11.84 31 สิงหาคม 2558
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม - ชนิดจ่ายเงินปันผล  N/A 1.48 2.34 2.29 2.62 N/A 2.68 2.72 10.1992 0.21 31 สิงหาคม 2558
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม  1.41 0.50 1.06 2.76 N/A N/A 2.70 2.72 10.9469 3.13 31 สิงหาคม 2558
เกณฑ์มาตรฐาน 24 คือ อัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุคงที่ 3 เดือน บวกส่วนต่างตราสารหนี้ภาคเอกชน และอัตราผลตอบแทนที่ปรับปรุงเพื่อการลงทุนในตลาดเงินต่างประเทศ อายุ 3 เดือนในสัดส่วน 21:79 (หรือตามที่ประกาศไว้)  N/A 2.07 2.22 2.39 2.65 N/A 2.72
5 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม-ชนิดสะสมมูลค่า   2.28 0.41 1.69 3.90 N/A N/A 3.73 4.17 11.0515 3,913.27 31 สิงหาคม 2558
6 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม-ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ   2.29 0.41 1.70 3.92 N/A N/A 3.77 4.17 11.0623 74.04 31 สิงหาคม 2558
7 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม   2.30 0.42 1.71 3.92 N/A N/A 3.75 4.37 11.0582 149.89 31 สิงหาคม 2558
ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลระยะเวลา 1-3 ปี และ ดัชนีตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชนระยะเวลา 1-3 ปี  2.85 0.88 2.47 4.83 N/A N/A 4.17
8 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสั้น  0.95 0.30 0.69 1.52 1.98 2.11 1.87 1.82 11.2131 919.12 31 สิงหาคม 2558
ค่าเฉลี่ยระหว่างอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 3 เดือน( BBL,KBANK,SCB) และอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุคงที่ 3 เดือน 
 
0.95 0.32 0.75 1.59 1.96 2.02 1.82
9 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้  0.82 0.23 0.58 1.34 1.91 2.06 2.09 5.17 11.9221 110.32 31 สิงหาคม 2558
ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลและดัชนีตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชน
 
3.07 0.90 2.07 6.76 5.10 4.28 5.17
10 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส  N/A 1.53 2.34 0.00 N/A N/A 2.33 2.13 10.1206 13,836.77 31 สิงหาคม 2558

ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลและดัชนีตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชน
:  
ค่าเฉลี่ยระหว่างอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 3 เดือน( BBL,KBANK,SCB) และอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุคงที่ 3 เดือน 
:  
เกณฑ์มาตรฐาน 24 คือ อัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุคงที่ 3 เดือน บวกส่วนต่างตราสารหนี้ภาคเอกชน และอัตราผลตอบแทนที่ปรับปรุงเพื่อการลงทุนในตลาดเงินต่างประเทศ อายุ 3 เดือนในสัดส่วน 21:79 (หรือตามที่ประกาศไว้):  
ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลระยะเวลา 1-3 ปี และ ดัชนีตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชนระยะเวลา 1-3 ปี:


กองทุนผสม
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม -ชนิดขายคืนอัตโนมัติ   0.38 -3.76 -5.83 -1.64 N/A N/A 3.12 3.47 10.6319 669.19 31 สิงหาคม 2558
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET INDEX): ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงเหลือน้อยกว่า 10 ปี : ดัชนีหุ้นกู้เอกชน:พันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ 3 เดือน ในสัดส่วน 50:15:15:20
 
-2.69 -3.53 -5.78 -3.61 N/A N/A 3.47
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 3+3 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์   -0.63 -5.60 -8.91 -5.01 N/A N/A -4.62 -4.62 9.4143 199.30 31 สิงหาคม 2558
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ทริกเกอร์ 8 เปอร์เซ็นต์ 4  0.23 -5.48 -8.44 -3.38 N/A N/A -3.85 0.08 8.8321 365.52 31 สิงหาคม 2558
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 4+4 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์   -0.53 -5.58 -8.92 -4.14 N/A N/A -3.33 0.52 9.3050 75.59 31 สิงหาคม 2558

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET INDEX): ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงเหลือน้อยกว่า 10 ปี : ดัชนีหุ้นกู้เอกชน:พันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ 3 เดือน ในสัดส่วน 50:15:15:20
:


กองทุนตราสารทุน
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม-ชนิดสะสมมูลค่า   -0.87 -5.96 -9.34 -2.37 8.33 N/A 12.51 -1.11 14.6304 140.41 31 สิงหาคม 2558
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม-ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ   -0.70 -5.96 -9.22 -2.79 8.00 N/A 12.11 -1.11 14.4616 134.24 31 สิงหาคม 2558
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม-ชนิดจ่ายเงินปันผล   -0.34 -5.73 -8.94 -2.02 8.03 N/A 12.15 -1.11 10.2441 6.31 31 สิงหาคม 2558
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม  -0.09 -5.44 -8.76 -1.40 N/A N/A 4.50 -6.88 14.5554 102.31 31 สิงหาคม 2558
ดัชนีราคา SET High Dividend (SETHD)
 
-10.99 -12.79 -14.75 -16.73 -2.51 N/A -1.11
5 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์  -7.73 -7.51 -11.22 -11.53 4.74 10.15 12.26 9.97 19.1724 20.22 31 สิงหาคม 2558
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 50 (SET 50)
 
-9.52 -8.09 -13.15 -13.27 2.53 7.78 9.97
6 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ โกรท  0.10 -5.53 -8.51 -3.61 6.85 11.73 5.18 6.98 14.4769 17.92 31 สิงหาคม 2558
7 กองทุนเปิด ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ทริกเกอร์ 8 เปอร์เซ็นต์ 3  0.25 -5.46 -8.41 -3.31 N/A N/A -4.76 -4.26 8.8809 269.47 31 สิงหาคม 2558
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET INDEX
 
-7.70 -7.60 -12.89 -11.48 4.04 8.65 7.70


ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 50 (SET 50)
:  
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET INDEX
:  
ดัชนีราคา SET High Dividend (SETHD)
:


ตราสารทางเลือก
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ชนิดสะสมมูลค่า  2.45 -3.23 -1.53 2.55 6.54 N/A 8.33 3.59 13.2476 532.44 31 สิงหาคม 2558
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ   2.48 -3.12 -1.51 2.47 6.55 N/A 9.38 4.49 13.2689 711.80 31 สิงหาคม 2558
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ชนิดจ่ายเงินปันผล  2.56 -3.14 -1.42 2.51 6.58 N/A 9.20 4.49 10.5867 206.81 31 สิงหาคม 2558
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม   2.58 -3.30 -1.46 2.61 N/A N/A 4.82 -1.66 13.1183 331.75 31 สิงหาคม 2558
ดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (PFUND) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ The FTSE Strait times REIT Index (แปลงสกุลเป็นบาท) ในสัดส่วนที่ลงทุนและที่ได้ประกาศไว้
 
-0.97 -2.23 -3.22 -0.54 3.40 N/A 4.73
5 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ อินคัม-ชนิดสะสมมูลค่า   -4.45 -4.61 -5.67 -11.30 N/A N/A -13.04 -13.74 6.7658 46.90 31 สิงหาคม 2558
6 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ อินคัม-ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ   -4.43 -4.41 -5.57 -11.26 N/A N/A -13.08 -13.74 6.7572 3.58 31 สิงหาคม 2558
7 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์  -3.90 -4.28 -5.32 -10.48 -10.72 N/A -10.17 -10.78 6.7885 77.52 31 สิงหาคม 2558
8 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์ 2  -3.97 -4.29 -5.37 -10.34 -10.88 N/A -8.92 -9.58 7.0630 37.79 31 สิงหาคม 2558

ดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (PFUND) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ The FTSE Strait times REIT Index (แปลงสกุลเป็นบาท) ในสัดส่วนที่ลงทุนและที่ได้ประกาศไว้
:  


กองทุนรวมต่างประเทศ
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้  8.09 -9.53 0.08 17.30 N/A N/A 14.00 12.65 12.2431 211.89 31 สิงหาคม 2558
อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี MSCI JAPAN NTR
 
22.29 6.95 20.12 18.76 N/A N/A 16.82
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ ไชน่า-อินเดีย-อินโด อิควิตี้  -1.77 -8.68 -5.22 -1.17 9.47 N/A 1.46 -1.06 10.5524 37.27 31 สิงหาคม 2558
อัตราผลตอบแทนของการลงทุนในดัชนีที่ปรับปรุงเพื่อการลงทุนในประเทศ จีน อินเดีย และอินโดนีเซีย (แปลงสกุลบาท)ในสัดส่วนเท่าๆกันหรือตามประกาศ
 
-5.91 -12.72 -9.22 -4.68 6.12 N/A -1.06
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล บอนด์  -4.28 -5.83 -5.04 -6.72 2.31 N/A 2.60 -1.29 11.0989 21.59 31 สิงหาคม 2558
อัตราผลตอบแทนของการลงทุนในดัชนี JP Morgan Global GBI Unhedged TR
 
-2.85 -1.84 -3.16 -6.11 -2.30 N/A -1.43
4 กองทุนเปิดซีแพม เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อิควิตี้  -1.52 -8.65 -3.53 -3.12 N/A N/A -1.14 -10.72 9.8858 344.49 31 สิงหาคม 2558
5 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้  -1.04 -8.34 -3.06 -2.71 N/A N/A 12.11 3.14 14.0424 1,141.78 31 สิงหาคม 2558
อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี MSCI AC Asia Pacific exJapan CR USD
 
3.40 -6.09 2.43 N/A N/A N/A 7.05
6 กองทุนเปิดซีแพม เกาหลี อิควิตี้  4.00 -6.17 1.25 -12.88 N/A N/A -8.49 -5.81 8.9847 87.03 31 สิงหาคม 2558
7 กองทุนเปิดซีแพม เกาหลี อิควิตี้ ทริกเกอร์ 2.5X4  4.96 -5.92 2.22 -12.02 N/A N/A -7.58 -5.81 9.0912 861.32 31 สิงหาคม 2558
8 กองทุนเปิดซีแพม โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้-ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ  2.70 -5.64 0.97 1.22 N/A N/A 2.93 6.62 10.3388 527.58 31 สิงหาคม 2558
9 กองทุนเปิดซีแพม ยูโร ไฮ ยิลด์   1.09 -0.53 1.53 0.00 N/A N/A -0.18 -4.53 9.9841 134.52 31 กรกฎาคม 2558
10 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี พรินซิเพิล เกาหลี อิควิตี้ ทริกเกอร์ 2X4   4.04 -6.68 1.33 -12.61 N/A N/A -8.56 -5.94 9.0578 361.35 31 สิงหาคม 2558
11 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เกาหลี อิควิตี้   5.80 -6.59 2.74 -10.77 N/A N/A -5.09 -3.91 9.2991 179.62 31 สิงหาคม 2558
12 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล บาลานซ์   N/A -5.56 0.00 0.00 N/A N/A -11.43 18.86 9.5014 1,389.04 31 สิงหาคม 2558
13 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ยูโร ไฮ ยิลด์   0.50 -1.23 -0.75 0.00 N/A N/A 0.51 -0.50 10.0428 1,898.48 31 สิงหาคม 2558
14 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ยูโรเปี้ยน อิควิตี้  N/A 0.00 0.00 0.00 N/A N/A 0.00 0.00 9.5781 948.30 31 สิงหาคม 2558

อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี MSCI AC Asia Pacific exJapan CR USD
:  
อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี MSCI JAPAN NTR
:  
อัตราผลตอบแทนของการลงทุนในดัชนี JP Morgan Global GBI Unhedged TR
:  
อัตราผลตอบแทนของการลงทุนในดัชนีที่ปรับปรุงเพื่อการลงทุนในประเทศ จีน อินเดีย และอินโดนีเซีย (แปลงสกุลบาท)ในสัดส่วนเท่าๆกันหรือตามประกาศ
:  


LTF & RMF
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ  0.58 0.14 0.40 0.95 1.50 1.54 1.85 5.84 11.9505 80.81 31 สิงหาคม 2558
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ  2.47 0.44 1.91 4.13 3.51 2.96 2.40 3.07 12.6994 22.98 31 สิงหาคม 2558
ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลและดัชนีตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชน
 
3.07 0.90 2.07 6.76 5.10 4.28 5.17
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ  10.68 3.59 6.60 7.26 N/A N/A 1.91 -0.25 10.5240 25.34 31 สิงหาคม 2558
ดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  4.77 4.62 5.07 1.83 N/A N/A -0.25
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ  -0.79 -5.83 -9.10 -4.71 5.79 10.82 4.04 7.47 14.1510 23.45 31 สิงหาคม 2558
5 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ 70 หุ้นระยะยาวปันผล  -0.04 -3.91 -6.09 -2.59 5.11 8.78 3.97 7.70 12.4364 128.17 31 สิงหาคม 2558
6 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ หุ้นระยะยาว  -0.33 -5.64 -8.73 -4.09 6.35 11.39 4.68 7.86 15.5938 89.72 31 สิงหาคม 2558
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET INDEX
 
-7.70 -7.60 -12.89 -11.48 4.04 8.65 7.70
7 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ  -1.98 -8.56 -3.60 0.00 N/A N/A -2.54 -7.58 9.8247 5.74 31 สิงหาคม 2558

ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลและดัชนีตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชน
:  
ดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:  
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET INDEX
:  


กองทุนที่ระบุระยะเวลาครบกำหนด
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ตราสารหนี้ รับรายเดือน 3Y1M1   2.28 0.39 1.65 3.65 N/A N/A 4.18 3.24 10.9955 1,440.49 31 สิงหาคม 2558
กองทุนอสังหาริมทรัพย์
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
No record found.
กลับไปหน้าแรก