ผลการดำเนินงานของกองทุน

 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม -ชนิดสะสมมูลค่า  0.92 0.56 1.12 2.21 2.59 N/A 2.62 2.76 10.8222 3,024.38 29 พฤษภาคม 2558
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม -ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ  0.92 0.56 1.12 2.22 2.61 N/A 2.64 2.76 10.8293 22.02 29 พฤษภาคม 2558
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม - ชนิดจ่ายเงินปันผล  1.16 0.80 1.35 2.45 2.73 N/A 2.76 2.76 10.2065 0.22 29 พฤษภาคม 2558
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม  0.91 0.56 1.63 2.89 N/A N/A 2.86 2.76 10.8925 1.44 29 พฤษภาคม 2558
อัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุคงที่ 3 เดือน บวกส่วนต่างตราสารหนี้ภาคเอกชนและอัตราผลตอบแทนที่ปรับปรุงเพื่อการลงทุนในตลาดเงินต่างประเทศ อายุ 3 เดือน ในสัดส่วน 21:79 (หรือตามที่ประกาศไว้)
 
2.46 2.36 2.47 2.50 2.74 N/A
5 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม-ชนิดสะสมมูลค่า   1.87 1.28 1.88 4.22 N/A N/A 3.94 4.24 11.0064 1,933.99 29 พฤษภาคม 2558
6 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม-ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ   1.87 1.28 1.89 4.30 N/A N/A 3.98 4.24 11.0168 66.50 29 พฤษภาคม 2558
7 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม   1.88 1.29 1.89 0.00 N/A N/A 4.29 4.61 11.0123 153.24 29 พฤษภาคม 2558
ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลระยะเวลา 1-3 ปีและดัชนีตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชนระยะเวลา 1-3 ปี
 
5.59 6.93 5.01 4.60 N/A N/A
8 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสั้น  0.65 0.38 0.80 1.65 2.10 2.09 1.90 1.85 11.1791 1,352.76 29 พฤษภาคม 2558
ค่าเฉลี่ยระหว่างอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 3 เดือน( BBL,KBANK,SCB) และอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุคงที่ 3 เดือน 
 
1.60 1.60 1.59 1.59 2.03 2.04
9 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้  0.59 0.35 0.72 1.50 2.06 2.06 2.12 5.22 11.8944 149.50 29 พฤษภาคม 2558
ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลและดัชนีตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชน
 
5.20 4.64 5.26 7.28 6.04 4.97
10 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส  N/A 0.78 0.00 0.00 N/A N/A 3.03 2.36 10.0804 9,987.12 29 พฤษภาคม 2558

ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลและดัชนีตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชน
:  
ค่าเฉลี่ยระหว่างอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 3 เดือน( BBL,KBANK,SCB) และอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุคงที่ 3 เดือน 
:  
อัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุคงที่ 3 เดือน บวกส่วนต่างตราสารหนี้ภาคเอกชนและอัตราผลตอบแทนที่ปรับปรุงเพื่อการลงทุนในตลาดเงินต่างประเทศ อายุ 3 เดือน ในสัดส่วน 21:79 (หรือตามที่ประกาศไว้)
:  
ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลระยะเวลา 1-3 ปีและดัชนีตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชนระยะเวลา 1-3 ปี
: กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม -ชนิดขายคืนอัตโนมัติ   4.31 -2.15 0.29 8.58 N/A N/A 5.90 6.17 11.0474 754.47 29 พฤษภาคม 2558
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET INDEX): ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงเหลือน้อยกว่า 10 ปี : ดัชนีหุ้นกู้เอกชน:พันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ 3 เดือน ในสัดส่วน 50:15:15:20
 
0.81 -2.38 -2.11 5.36 N/A N/A 10.47
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ทริกเกอร์ 8 เปอร์เซ็นต์ 4  6.05 -3.13 -0.23 9.57 N/A N/A -1.79 1.79 9.3445 413.09 29 พฤษภาคม 2558
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 4+4 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์   5.35 -3.54 -0.82 8.89 N/A N/A -0.87 2.52 9.8552 86.01 29 พฤษภาคม 2558
ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET INDEX และผลตอบแทนการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุคงที่ 6 เดือน  11.97 1.59 6.79 5.70 N/A N/A
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 3+3 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์   5.27 -3.50 -0.76 0.00 N/A N/A 1.29 -1.42 9.9733 226.12 29 พฤษภาคม 2558

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET INDEX): ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงเหลือน้อยกว่า 10 ปี : ดัชนีหุ้นกู้เอกชน:พันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ 3 เดือน ในสัดส่วน 50:15:15:20
:
ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET INDEX และผลตอบแทนการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุคงที่ 6 เดือน:
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม-ชนิดสะสมมูลค่า   5.41 -3.59 -0.07 8.96 16.10 N/A 15.98 3.41 15.5581 157.79 29 พฤษภาคม 2558
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม-ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ   5.59 -3.47 -0.27 8.47 15.66 N/A 15.53 3.41 15.3778 144.54 29 พฤษภาคม 2558
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม-ชนิดจ่ายเงินปันผล   5.72 -3.41 0.24 9.05 15.64 N/A 15.48 3.41 11.2066 5.88 29 พฤษภาคม 2558
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม  5.66 -3.51 0.20 8.54 N/A N/A 11.41 4.34 15.3923 94.43 29 พฤษภาคม 2558
ดัชนีราคา SET High Dividend (SETHD)
 
2.07 -2.25 -8.00 4.82 N/A N/A
5 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์  -0.24 -4.01 -6.68 5.08 9.83 15.69 14.53 12.21 20.7289 22.55 29 พฤษภาคม 2558
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 50 (SET 50)
 
-1.56 -5.51 -7.85 3.48 25.23 92.00 86.38
6 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ โกรท  5.95 -3.16 -0.28 9.82 13.16 15.79 6.22 8.44 15.3239 19.94 29 พฤษภาคม 2558
7 กองทุนเปิด ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ทริกเกอร์ 8 เปอร์เซ็นต์ 3  6.04 -3.12 -0.26 9.70 N/A N/A -2.88 -1.32 9.3939 317.58 29 พฤษภาคม 2558
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET INDEX
 
-0.11 -5.73 -6.14 5.67 32.06 102.91

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 50 (SET 50)
:  
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET INDEX
:  
ดัชนีราคา SET High Dividend (SETHD)
:
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ชนิดสะสมมูลค่า  5.87 1.75 5.44 10.12 N/A N/A 10.30 5.68 13.6896 409.92 29 พฤษภาคม 2558
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ   5.89 1.77 5.46 10.03 10.24 N/A 11.23 6.44 13.7096 780.98 29 พฤษภาคม 2558
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ชนิดจ่ายเงินปันผล  5.89 1.78 5.45 9.99 10.01 N/A 11.01 6.44 11.1501 168.57 29 พฤษภาคม 2558
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม   6.09 1.91 5.70 0.00 N/A N/A 10.19 3.38 13.5665 74.13 29 พฤษภาคม 2558
ดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (PFUND) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ The FTSE Strait times REIT Index (แปลงสกุลเป็นบาท) ในสัดส่วนที่ลงทุนและำได้ประกาศไว้
 
2.28 -0.52 -2.20 2.28 N/A N/A
5 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ อินคัม-ชนิดสะสมมูลค่า   0.17 -1.12 0.57 -4.81 N/A N/A -12.63 -13.35 7.0927 57.23 29 พฤษภาคม 2558
6 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ อินคัม-ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ   -0.02 -1.21 0.30 -4.95 N/A N/A -12.74 -13.35 7.0691 5.05 29 พฤษภาคม 2558
7 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์  0.40 -1.09 0.82 -3.75 -7.87 N/A -9.70 -10.23 7.0919 83.56 29 พฤษภาคม 2558
8 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์ 2  0.34 -1.13 0.74 -3.66 -8.10 N/A -8.31 -8.89 7.3796 49.38 29 พฤษภาคม 2558
อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี Gold London PM Fix (ดอลล่าร์) ปรับต้นทุนประกันความเสี่ยงค่าเงิน  -2.25 -9.54 -9.50 -11.52 N/A N/A

ดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (PFUND) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ The FTSE Strait times REIT Index (แปลงสกุลเป็นบาท) ในสัดส่วนที่ลงทุนและำได้ประกาศไว้
:  
อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี Gold London PM Fix (ดอลล่าร์) ปรับต้นทุนประกันความเสี่ยงค่าเงิน:
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
Since Inception (%)Benchmark Since Inception (%)มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีแพม โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้-ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ  8.84 9.58 10.96 4.95 10.90 7.21 N/A N/A 9.58 10.96 10.9567 847.88 29 พฤษภาคม 2558
อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี MSCI ACWI Small PR USD   N/A -1.20 -1.54 N/A N/A N/A N/A -1.20
2 กองทุนเปิดซีแพม เกาหลี อิควิตี้  11.48 -3.86 1.56 8.54 7.79 0.00 N/A N/A -3.86 1.56 9.6311 190.38 29 พฤษภาคม 2558
3 กองทุนเปิดซีแพม เกาหลี อิควิตี้ ทริกเกอร์ 2.5X4  11.57 -3.51 1.56 8.65 7.85 0.00 N/A N/A -3.51 1.56 9.6636 1,607.66 29 พฤษภาคม 2558
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี พรินซิเพิล เกาหลี อิควิตี้ ทริกเกอร์ 2X4   11.49 -3.43 2.29 8.59 7.77 0.00 N/A N/A -3.43 2.29 9.7065 494.59 29 พฤษภาคม 2558
5 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เกาหลี อิควิตี้   13.26 -0.40 2.81 9.98 9.63 -0.66 N/A N/A -0.40 2.81 9.9547 218.13 29 พฤษภาคม 2558
อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี KOSPI  N/A -4.90 -5.16 -2.12 N/A N/A N/A -4.90
6 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้  19.48 26.38 16.10 10.63 18.20 36.66 N/A N/A 26.38 16.10 13.5332 209.25 29 พฤษภาคม 2558
อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี MSCI JAPAN NTR
 
17.69 10.81 16.73 18.83 N/A N/A
7 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ ไชน่า-อินเดีย-อินโด อิควิตี้  7.57 3.61 1.90 3.79 4.98 12.45 13.58 N/A 3.61 1.90 11.5559 56.63 29 พฤษภาคม 2558
อัตราผลตอบแทนของการลงทุนในดัชนีที่ปรับปรุงเพื่อการลงทุนในประเทศ จีน อินเดีย และอินโดนีเซีย (แปลงสกุลบาท)ในสัดส่วนเท่าๆกันหรือตามประกาศ
 
8.15 3.49 5.58 13.71 35.68 N/A
8 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล บอนด์  1.64 4.41 -1.57 0.83 -0.38 0.43 7.09 N/A 4.41 -1.57 11.7855 28.81 29 พฤษภาคม 2558
อัตราผลตอบแทนของการลงทุนในดัชนี JP Morgan Global GBI Unhedged TR
 
-1.11 1.82 -1.10 -4.20 0.29 N/A
9 กองทุนเปิดซีแพม เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อิควิตี้  7.81 9.84 2.97 5.61 4.71 0.00 N/A N/A 9.84 2.97 10.8223 411.52 29 พฤษภาคม 2558
10 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้  7.97 17.00 9.20 5.76 4.98 10.75 N/A N/A 17.00 9.20 15.3209 1,141.69 29 พฤษภาคม 2558
อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี MSCI AC Asia Pacific exJapan CR USD
 
9.35 6.23 6.74 4.75 N/A N/A
11 กองทุนเปิดซีแพม ยูโร ไฮ ยิลด์   1.60 0.49 -11.68 0.38 0.67 0.00 N/A N/A 0.49 -11.68 10.0343 177.59 29 พฤษภาคม 2558
12 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ยูโร ไฮ ยิลด์   0.95 2.10 -27.13 0.95 0.00 0.00 N/A N/A 2.10 -27.13 10.0881 2,488.83 31 มีนาคม 2558

อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี KOSPI:
อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี MSCI AC Asia Pacific exJapan CR USD
:  
อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี MSCI ACWI Small PR USD :
อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี MSCI JAPAN NTR
:  
อัตราผลตอบแทนของการลงทุนในดัชนี JP Morgan Global GBI Unhedged TR
:  
อัตราผลตอบแทนของการลงทุนในดัชนีที่ปรับปรุงเพื่อการลงทุนในประเทศ จีน อินเดีย และอินโดนีเซีย (แปลงสกุลบาท)ในสัดส่วนเท่าๆกันหรือตามประกาศ
:  
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ  0.43 0.26 0.53 1.10 1.64 1.51 1.88 5.90 11.9332 81.14 29 พฤษภาคม 2558
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ  2.02 1.47 2.21 4.41 3.74 2.86 2.42 5.34 12.6436 22.38 29 พฤษภาคม 2558
ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลและดัชนีตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชน
 
5.20 4.64 5.26 7.28 6.04 4.97
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ  6.84 2.91 5.45 11.06 N/A N/A 0.65 -2.09 10.1593 22.74 29 พฤษภาคม 2558
ดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  1.26 2.07 0.73 -0.17 N/A N/A
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ  5.34 -3.47 -0.83 8.52 12.16 14.63 4.90 8.70 15.0265 24.49 29 พฤษภาคม 2558
5 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ 70 หุ้นระยะยาวปันผล  4.03 -2.27 -0.27 6.71 9.53 11.68 4.50 8.77 12.9420 126.93 29 พฤษภาคม 2558
6 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ หุ้นระยะยาว  5.62 -3.28 -0.52 9.19 12.66 15.48 5.45 8.98 16.5250 92.35 29 พฤษภาคม 2558
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET INDEX
 
-0.11 -5.73 -6.14 5.67 32.06 102.91
7 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ  7.20 5.43 0.00 0.00 N/A N/A 18.37 24.54 10.7444 4.92 29 พฤษภาคม 2558

ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลและดัชนีตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชน
:  
ดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:  
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET INDEX
:  
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
No record found.

 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
No record found.

กองทุนตลาดเงินและตราสารหนี้
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม -ชนิดสะสมมูลค่า  0.92 0.56 1.12 2.21 2.59 N/A 2.62 2.76 10.8222 3,024.38 29 พฤษภาคม 2558
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม -ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ  0.92 0.56 1.12 2.22 2.61 N/A 2.64 2.76 10.8293 22.02 29 พฤษภาคม 2558
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม - ชนิดจ่ายเงินปันผล  1.16 0.80 1.35 2.45 2.73 N/A 2.76 2.76 10.2065 0.22 29 พฤษภาคม 2558
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม  0.91 0.56 1.63 2.89 N/A N/A 2.86 2.76 10.8925 1.44 29 พฤษภาคม 2558
อัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุคงที่ 3 เดือน บวกส่วนต่างตราสารหนี้ภาคเอกชนและอัตราผลตอบแทนที่ปรับปรุงเพื่อการลงทุนในตลาดเงินต่างประเทศ อายุ 3 เดือน ในสัดส่วน 21:79 (หรือตามที่ประกาศไว้)
 
2.46 2.36 2.47 2.50 2.74 N/A
5 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม-ชนิดสะสมมูลค่า   1.87 1.28 1.88 4.22 N/A N/A 3.94 4.24 11.0064 1,933.99 29 พฤษภาคม 2558
6 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม-ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ   1.87 1.28 1.89 4.30 N/A N/A 3.98 4.24 11.0168 66.50 29 พฤษภาคม 2558
7 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม   1.88 1.29 1.89 0.00 N/A N/A 4.29 4.61 11.0123 153.24 29 พฤษภาคม 2558
ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลระยะเวลา 1-3 ปีและดัชนีตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชนระยะเวลา 1-3 ปี
 
5.59 6.93 5.01 4.60 N/A N/A
8 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสั้น  0.65 0.38 0.80 1.65 2.10 2.09 1.90 1.85 11.1791 1,352.76 29 พฤษภาคม 2558
ค่าเฉลี่ยระหว่างอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 3 เดือน( BBL,KBANK,SCB) และอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุคงที่ 3 เดือน 
 
1.60 1.60 1.59 1.59 2.03 2.04
9 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้  0.59 0.35 0.72 1.50 2.06 2.06 2.12 5.22 11.8944 149.50 29 พฤษภาคม 2558
ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลและดัชนีตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชน
 
5.20 4.64 5.26 7.28 6.04 4.97
10 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส  N/A 0.78 0.00 0.00 N/A N/A 3.03 2.36 10.0804 9,987.12 29 พฤษภาคม 2558

ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลและดัชนีตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชน
:  
ค่าเฉลี่ยระหว่างอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 3 เดือน( BBL,KBANK,SCB) และอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุคงที่ 3 เดือน 
:  
อัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุคงที่ 3 เดือน บวกส่วนต่างตราสารหนี้ภาคเอกชนและอัตราผลตอบแทนที่ปรับปรุงเพื่อการลงทุนในตลาดเงินต่างประเทศ อายุ 3 เดือน ในสัดส่วน 21:79 (หรือตามที่ประกาศไว้)
:  
ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลระยะเวลา 1-3 ปีและดัชนีตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชนระยะเวลา 1-3 ปี
:


กองทุนผสม
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม -ชนิดขายคืนอัตโนมัติ   4.31 -2.15 0.29 8.58 N/A N/A 5.90 6.17 11.0474 754.47 29 พฤษภาคม 2558
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET INDEX): ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงเหลือน้อยกว่า 10 ปี : ดัชนีหุ้นกู้เอกชน:พันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ 3 เดือน ในสัดส่วน 50:15:15:20
 
0.81 -2.38 -2.11 5.36 N/A N/A 10.47
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ทริกเกอร์ 8 เปอร์เซ็นต์ 4  6.05 -3.13 -0.23 9.57 N/A N/A -1.79 1.79 9.3445 413.09 29 พฤษภาคม 2558
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 4+4 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์   5.35 -3.54 -0.82 8.89 N/A N/A -0.87 2.52 9.8552 86.01 29 พฤษภาคม 2558
ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET INDEX และผลตอบแทนการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุคงที่ 6 เดือน  11.97 1.59 6.79 5.70 N/A N/A
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 3+3 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์   5.27 -3.50 -0.76 0.00 N/A N/A 1.29 -1.42 9.9733 226.12 29 พฤษภาคม 2558

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET INDEX): ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงเหลือน้อยกว่า 10 ปี : ดัชนีหุ้นกู้เอกชน:พันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ 3 เดือน ในสัดส่วน 50:15:15:20
:
ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET INDEX และผลตอบแทนการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุคงที่ 6 เดือน:


กองทุนตราสารทุน
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม-ชนิดสะสมมูลค่า   5.41 -3.59 -0.07 8.96 16.10 N/A 15.98 3.41 15.5581 157.79 29 พฤษภาคม 2558
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม-ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ   5.59 -3.47 -0.27 8.47 15.66 N/A 15.53 3.41 15.3778 144.54 29 พฤษภาคม 2558
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม-ชนิดจ่ายเงินปันผล   5.72 -3.41 0.24 9.05 15.64 N/A 15.48 3.41 11.2066 5.88 29 พฤษภาคม 2558
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม  5.66 -3.51 0.20 8.54 N/A N/A 11.41 4.34 15.3923 94.43 29 พฤษภาคม 2558
ดัชนีราคา SET High Dividend (SETHD)
 
2.07 -2.25 -8.00 4.82 N/A N/A
5 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์  -0.24 -4.01 -6.68 5.08 9.83 15.69 14.53 12.21 20.7289 22.55 29 พฤษภาคม 2558
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 50 (SET 50)
 
-1.56 -5.51 -7.85 3.48 25.23 92.00 86.38
6 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ โกรท  5.95 -3.16 -0.28 9.82 13.16 15.79 6.22 8.44 15.3239 19.94 29 พฤษภาคม 2558
7 กองทุนเปิด ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ทริกเกอร์ 8 เปอร์เซ็นต์ 3  6.04 -3.12 -0.26 9.70 N/A N/A -2.88 -1.32 9.3939 317.58 29 พฤษภาคม 2558
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET INDEX
 
-0.11 -5.73 -6.14 5.67 32.06 102.91


ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 50 (SET 50)
:  
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET INDEX
:  
ดัชนีราคา SET High Dividend (SETHD)
:


ตราสารทางเลือก
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ชนิดสะสมมูลค่า  5.87 1.75 5.44 10.12 N/A N/A 10.30 5.68 13.6896 409.92 29 พฤษภาคม 2558
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ   5.89 1.77 5.46 10.03 10.24 N/A 11.23 6.44 13.7096 780.98 29 พฤษภาคม 2558
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ชนิดจ่ายเงินปันผล  5.89 1.78 5.45 9.99 10.01 N/A 11.01 6.44 11.1501 168.57 29 พฤษภาคม 2558
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม   6.09 1.91 5.70 0.00 N/A N/A 10.19 3.38 13.5665 74.13 29 พฤษภาคม 2558
ดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (PFUND) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ The FTSE Strait times REIT Index (แปลงสกุลเป็นบาท) ในสัดส่วนที่ลงทุนและำได้ประกาศไว้
 
2.28 -0.52 -2.20 2.28 N/A N/A
5 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ อินคัม-ชนิดสะสมมูลค่า   0.17 -1.12 0.57 -4.81 N/A N/A -12.63 -13.35 7.0927 57.23 29 พฤษภาคม 2558
6 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ อินคัม-ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ   -0.02 -1.21 0.30 -4.95 N/A N/A -12.74 -13.35 7.0691 5.05 29 พฤษภาคม 2558
7 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์  0.40 -1.09 0.82 -3.75 -7.87 N/A -9.70 -10.23 7.0919 83.56 29 พฤษภาคม 2558
8 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์ 2  0.34 -1.13 0.74 -3.66 -8.10 N/A -8.31 -8.89 7.3796 49.38 29 พฤษภาคม 2558
อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี Gold London PM Fix (ดอลล่าร์) ปรับต้นทุนประกันความเสี่ยงค่าเงิน  -2.25 -9.54 -9.50 -11.52 N/A N/A

ดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (PFUND) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ The FTSE Strait times REIT Index (แปลงสกุลเป็นบาท) ในสัดส่วนที่ลงทุนและำได้ประกาศไว้
:  
อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี Gold London PM Fix (ดอลล่าร์) ปรับต้นทุนประกันความเสี่ยงค่าเงิน:


กองทุนรวมต่างประเทศ
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีแพม โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้-ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ  8.84 4.95 10.90 7.21 N/A N/A 9.58 10.96 10.9567 847.88 29 พฤษภาคม 2558
อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี MSCI ACWI Small PR USD   N/A -1.54 N/A N/A N/A N/A -1.20
2 กองทุนเปิดซีแพม เกาหลี อิควิตี้  11.48 8.54 7.79 0.00 N/A N/A -3.86 1.56 9.6311 190.38 29 พฤษภาคม 2558
3 กองทุนเปิดซีแพม เกาหลี อิควิตี้ ทริกเกอร์ 2.5X4  11.57 8.65 7.85 0.00 N/A N/A -3.51 1.56 9.6636 1,607.66 29 พฤษภาคม 2558
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี พรินซิเพิล เกาหลี อิควิตี้ ทริกเกอร์ 2X4   11.49 8.59 7.77 0.00 N/A N/A -3.43 2.29 9.7065 494.59 29 พฤษภาคม 2558
5 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เกาหลี อิควิตี้   13.26 9.98 9.63 -0.66 N/A N/A -0.40 2.81 9.9547 218.13 29 พฤษภาคม 2558
อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี KOSPI  N/A -5.16 -2.12 N/A N/A N/A -4.90
6 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้  19.48 10.63 18.20 36.66 N/A N/A 26.38 16.10 13.5332 209.25 29 พฤษภาคม 2558
อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี MSCI JAPAN NTR
 
17.69 10.81 16.73 18.83 N/A N/A
7 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ ไชน่า-อินเดีย-อินโด อิควิตี้  7.57 3.79 4.98 12.45 13.58 N/A 3.61 1.90 11.5559 56.63 29 พฤษภาคม 2558
อัตราผลตอบแทนของการลงทุนในดัชนีที่ปรับปรุงเพื่อการลงทุนในประเทศ จีน อินเดีย และอินโดนีเซีย (แปลงสกุลบาท)ในสัดส่วนเท่าๆกันหรือตามประกาศ
 
8.15 3.49 5.58 13.71 35.68 N/A
8 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล บอนด์  1.64 0.83 -0.38 0.43 7.09 N/A 4.41 -1.57 11.7855 28.81 29 พฤษภาคม 2558
อัตราผลตอบแทนของการลงทุนในดัชนี JP Morgan Global GBI Unhedged TR
 
-1.11 1.82 -1.10 -4.20 0.29 N/A
9 กองทุนเปิดซีแพม เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อิควิตี้  7.81 5.61 4.71 0.00 N/A N/A 9.84 2.97 10.8223 411.52 29 พฤษภาคม 2558
10 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้  7.97 5.76 4.98 10.75 N/A N/A 17.00 9.20 15.3209 1,141.69 29 พฤษภาคม 2558
อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี MSCI AC Asia Pacific exJapan CR USD
 
9.35 6.23 6.74 4.75 N/A N/A
11 กองทุนเปิดซีแพม ยูโร ไฮ ยิลด์   1.60 0.38 0.67 0.00 N/A N/A 0.49 -11.68 10.0343 177.59 29 พฤษภาคม 2558
12 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ยูโร ไฮ ยิลด์   0.95 0.95 0.00 0.00 N/A N/A 2.10 -27.13 10.0881 2,488.83 31 มีนาคม 2558

อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี KOSPI:
อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี MSCI AC Asia Pacific exJapan CR USD
:  
อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี MSCI ACWI Small PR USD :
อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี MSCI JAPAN NTR
:  
อัตราผลตอบแทนของการลงทุนในดัชนี JP Morgan Global GBI Unhedged TR
:  
อัตราผลตอบแทนของการลงทุนในดัชนีที่ปรับปรุงเพื่อการลงทุนในประเทศ จีน อินเดีย และอินโดนีเซีย (แปลงสกุลบาท)ในสัดส่วนเท่าๆกันหรือตามประกาศ
:  


LTF & RMF
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ  0.43 0.26 0.53 1.10 1.64 1.51 1.88 5.90 11.9332 81.14 29 พฤษภาคม 2558
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ  2.02 1.47 2.21 4.41 3.74 2.86 2.42 5.34 12.6436 22.38 29 พฤษภาคม 2558
ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลและดัชนีตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชน
 
5.20 4.64 5.26 7.28 6.04 4.97
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ  6.84 2.91 5.45 11.06 N/A N/A 0.65 -2.09 10.1593 22.74 29 พฤษภาคม 2558
ดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  1.26 2.07 0.73 -0.17 N/A N/A
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ  5.34 -3.47 -0.83 8.52 12.16 14.63 4.90 8.70 15.0265 24.49 29 พฤษภาคม 2558
5 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ 70 หุ้นระยะยาวปันผล  4.03 -2.27 -0.27 6.71 9.53 11.68 4.50 8.77 12.9420 126.93 29 พฤษภาคม 2558
6 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ หุ้นระยะยาว  5.62 -3.28 -0.52 9.19 12.66 15.48 5.45 8.98 16.5250 92.35 29 พฤษภาคม 2558
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET INDEX
 
-0.11 -5.73 -6.14 5.67 32.06 102.91
7 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ  7.20 5.43 0.00 0.00 N/A N/A 18.37 24.54 10.7444 4.92 29 พฤษภาคม 2558

ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลและดัชนีตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชน
:  
ดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:  
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET INDEX
:  


กองทุนที่ระบุระยะเวลาครบกำหนด
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
No record found.
กองทุนอสังหาริมทรัพย์
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
No record found.
กลับไปหน้าแรก