ผลการดำเนินงานของกองทุน

 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสั้น  0.17 0.26 0.49 0.96 1.31 1.76 1.70 1.69 113.8170 1,373.10 28 กุมภาพันธ์ 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 17   0.50 0.29 0.60 1.21 1.60 1.95
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) เพิ่มพูนทรัพย์  0.21 0.31 0.59 1.15 1.56 2.00 2.10 1.35 11.4088 977.56 28 กุมภาพันธ์ 2560

 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้  0.15 0.23 0.45 0.86 1.16 1.68 1.91 4.83 120.7960 61.88 28 กุมภาพันธ์ 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 4  2.86 0.64 3.69 5.72 5.59 5.30
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส  0.26 0.38 0.75 1.44 N/A N/A 1.76 2.01 103.5810 8,749.53 28 กุมภาพันธ์ 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 37  0.80 0.48 0.96 1.94 N/A N/A
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม -ชนิดสะสมมูลค่า  0.21 0.32 0.64 1.25 1.71 N/A 2.11 2.19 110.7620 813.39 28 กุมภาพันธ์ 2560
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม  0.21 0.32 0.63 1.24 N/A N/A 4.04 1.85 111.6020 199.20 28 กุมภาพันธ์ 2560
5 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม - ชนิดจ่ายเงินปันผล  0.21 0.33 0.64 1.31 1.81 N/A 2.20 2.19 111.2040 0.93 28 กุมภาพันธ์ 2560
6 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม -ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ  0.21 0.32 0.64 1.28 1.73 N/A 2.13 2.19 110.8670 1.65 28 กุมภาพันธ์ 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 24  0.73 0.44 0.87 1.69 2.08 N/A
7 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม-ชนิดสะสมมูลค่า   0.54 0.60 0.68 1.35 2.97 N/A 3.07 3.46 113.6280 3,862.67 28 กุมภาพันธ์ 2560
8 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม   0.54 0.59 0.69 1.38 N/A N/A 4.79 3.17 113.6980 1,471.25 28 กุมภาพันธ์ 2560
9 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม-ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ   0.53 0.59 0.69 1.37 2.99 N/A 3.09 3.46 113.7580 112.90 28 กุมภาพันธ์ 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 29  0.64 0.09 0.84 2.23 3.65 N/A
10 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) ตราสารหนี้  0.61 0.71 1.03 1.94 3.31 3.57 3.19 3.91 12.9369 3,720.29 28 กุมภาพันธ์ 2560

เกณฑ์มาตรฐาน 17 : ค่าเฉลี่ยระหว่างอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 3 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยจาก ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกรไทย ธ.ไทยพาณิชย์ และอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุคงที่ 3 เดือน
เกณฑ์มาตรฐาน 24: อัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุคงที่ 3 เดือน บวกส่วนต่างตราสารหนี้ภาคเอกชน และอัตราผลตอบแทนที่ปรับปรุงเพื่อการลงทุนในตลาดเงินต่างประเทศ อายุ 3 เดือนในสัดส่วน 21:79 หรือตามที่ประกาศไว้

เกณฑ์มาตรฐาน 29: ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลระยะเวลา 1-3 ปี และ ดัชนีตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชนระยะเวลา 1-3 ปี
เกณฑ์มาตรฐาน 37: อัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐและเอกชนที่มีอายุคงที่ 1 ปี และอัตราผลตอบแทนที่ปรับปรุงแล้วอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมระหว่างธนาคารในต่างประเทศ อายุ 1ปี ในสัดส่วน 10.5:10.5:79 หรือตามที่ประกาศไว้

เกณฑ์มาตรฐาน 4: ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาล และ ดัชนีตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชน
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม -ชนิดขายคืนอัตโนมัติ   0.79 2.97 1.18 13.44 7.92 N/A 5.48 4.62 120.4020 257.69 28 กุมภาพันธ์ 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 30  5.81 3.45 3.22 -0.83 N/A N/A
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล สตราทีจิค อินคัม ฟันด์  1.27 0.85 0.78 N/A N/A N/A 2.14 0.15 102.1370 9,250.54 28 กุมภาพันธ์ 2560

เกณฑ์มาตรฐาน 30: ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET INDEX, ดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลอายุคงเหลือไม่เกิน 10 ปี, ดัชนีตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชน และ พันธบัตรที่มีอายุคงที่ 3 เดือน กำหนดน้ำหนัก 50:15:15:20
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์  1.50 3.95 0.07 17.12 4.82 5.75 11.07 9.06 211.3480 22.39 28 กุมภาพันธ์ 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 21  11.92 7.92 15.54 8.57 3.65 5.65
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม-ชนิดสะสมมูลค่า   0.92 3.99 1.21 19.05 9.20 N/A 11.90 2.98 170.7280 74.67 28 กุมภาพันธ์ 2560
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม  0.85 3.94 1.63 19.25 N/A N/A 20.76 3.18 169.4960 550.67 28 กุมภาพันธ์ 2560
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม-ชนิดจ่ายเงินปันผล   1.26 4.29 1.11 18.54 9.13 N/A 11.00 2.98 164.2894 19.39 28 กุมภาพันธ์ 2560
5 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม-ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ   0.94 4.03 1.28 19.05 9.81 N/A 12.12 2.98 172.3050 35.48 28 กุมภาพันธ์ 2560
6 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) หุ้นปันผล  1.08 4.37 2.25 21.33 10.27 13.00 12.99 2.76 12.2395 46.71 28 กุมภาพันธ์ 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 25  17.06 3.62 17.06 -7.20 -2.34 N/A
7 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) SET เพิ่มพูนปันผล  1.14 4.48 2.44 21.41 9.83 9.12 10.94 7.11 23.5339 1,353.51 28 กุมภาพันธ์ 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 1  10.58 6.90 4.75 -4.80 -3.03 5.81
8 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์  4.04 8.38 10.24 38.42 6.55 1.19 6.33 3.80 10.3248 7,431.07 28 กุมภาพันธ์ 2560

เกณฑ์มาตรฐาน 40

 
19.90 13.12 13.55 -8.85 -4.55 -5.01

เกณฑ์มาตรฐาน 40

: ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
เกณฑ์มาตรฐาน 1: ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET INDEX
เกณฑ์มาตรฐาน 21: ดัชนี SET 50
เกณฑ์มาตรฐาน 25: ดัชนี SET HD ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน( AIMC )/ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์  7.36 4.76 -4.49 1.43 -1.26 N/A -5.58 -4.24 75.0530 63.05 28 กุมภาพันธ์ 2560
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์ 2  7.35 4.72 -4.59 1.17 -1.36 N/A -5.10 -3.69 77.6550 27.64 28 กุมภาพันธ์ 2560
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ อินคัม-ชนิดสะสมมูลค่า   7.01 4.36 -4.88 0.27 -2.31 N/A -6.93 -5.21 73.4820 55.27 28 กุมภาพันธ์ 2560
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ อินคัม-ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ   7.01 4.31 -5.51 -1.37 -2.86 N/A -7.35 -5.21 72.0920 2.87 28 กุมภาพันธ์ 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 26  14.96 -1.55 14.91 3.70 -2.49 N/A
5 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ชนิดสะสมมูลค่า  2.75 0.85 -1.27 11.15 11.55 N/A 11.47 4.54 166.1867 539.96 28 กุมภาพันธ์ 2560
6 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม   2.75 0.89 -1.13 11.34 N/A N/A 20.74 1.32 165.1046 886.01 28 กุมภาพันธ์ 2560
7 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ชนิดจ่ายเงินปันผล  2.74 0.85 -1.10 11.20 11.52 10.31 10.18 5.31 162.9366 856.15 28 กุมภาพันธ์ 2560
8 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ   2.76 0.88 -1.17 11.33 11.57 10.80 10.67 5.31 166.5813 645.33 28 กุมภาพันธ์ 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 23  6.94 2.90 7.54 3.58 0.27 N/A

เกณฑ์มาตรฐาน 23: ดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ดัชนี FTSE ST REIT (แปลงเป็นสกุลบาท) ในสัดส่วนที่ลงทุนและได้ประกาศไว้
เกณฑ์มาตรฐาน 26: อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี Gold London PM Fix (ดอลล่าร์) ปรับต้นทุนประกันความเสี่ยงค่าเงินผลการดำเนินงานของกองทุนรวมได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน( AIMC )/ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
Since Inception (%)Benchmark Since Inception (%)มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้  5.98 9.38 4.87 4.57 -0.42 13.24 4.86 N/A 9.38 4.87 149.2670 691.07 28 กุมภาพันธ์ 2560
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ ทริกเกอร์ 3+3 (2)  6.06 -2.87 -2.29 4.65 -0.41 13.75 N/A N/A -2.87 -2.29 94.9400 1,144.18 28 กุมภาพันธ์ 2560
3 กองทุนเปิดซีแพม เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อิควิตี้  6.08 1.72 0.54 4.59 -0.52 13.05 N/A N/A 1.72 0.54 104.5480 145.17 28 กุมภาพันธ์ 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 27  -1.77 9.16 -1.05 -13.07 N/A N/A
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ ไชน่า-อินเดีย-อินโด อิควิตี้  2.27 1.62 0.51 2.12 -2.52 12.44 4.76 3.89 1.62 0.51 110.6110 18.30 28 กุมภาพันธ์ 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 20  -1.25 7.83 1.44 -11.62 2.72 -1.24
5 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ยูโรเปี้ยน อิควิตี้  2.24 0.40 -3.55 6.06 5.35 10.77 N/A N/A 0.40 -3.55 100.6870 643.33 28 กุมภาพันธ์ 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 39  -3.38 6.76 -5.42 N/A N/A N/A
6 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ยูโร ไฮ ยิลด์   1.48 2.91 0.47 3.02 2.54 10.87 N/A N/A 2.91 0.47 106.9380 139.42 28 กุมภาพันธ์ 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 36  5.69 8.86 6.57 8.80 N/A N/A
7 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล บาลานซ์   2.77 -2.67 5.65 4.12 2.17 5.16 N/A N/A -2.67 5.65 94.9390 618.70 28 กุมภาพันธ์ 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 38  1.13 5.49 0.52 3.52 N/A N/A
8 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้  3.51 15.21 16.36 8.27 7.57 12.01 N/A N/A 15.21 16.36 116.1040 584.82 28 กุมภาพันธ์ 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 42  N/A N/A N/A N/A N/A N/A
9 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ  5.07 3.14 10.72 7.47 3.08 9.71 N/A N/A 3.14 10.72 104.4210 602.80 28 กุมภาพันธ์ 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 43  1.80 9.08 0.01 N/A N/A N/A
10 กองทุนเปิดซีแพม โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้-ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ  4.35 4.56 6.99 5.73 7.60 22.14 N/A N/A 4.56 6.99 113.4920 236.60 28 กุมภาพันธ์ 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 33  1.86 11.33 0.06 -0.45 N/A N/A
11 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้  0.63 6.38 7.80 3.66 12.24 15.19 6.50 N/A 6.38 7.80 120.7270 428.26 28 กุมภาพันธ์ 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 31 
 
-8.48 0.59 -8.48 -5.81 N/A N/A
12 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เกาหลี อิควิตี้   8.02 -3.29 1.47 7.03 -1.76 6.82 N/A N/A -3.29 1.47 90.7850 63.25 28 กุมภาพันธ์ 2560
13 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี พรินซิเพิล เกาหลี อิควิตี้ ทริกเกอร์ 2X4   8.12 -3.73 0.92 7.22 -1.17 8.24 N/A N/A -3.73 0.92 90.5700 95.15 28 กุมภาพันธ์ 2560
14 กองทุนเปิดซีแพม เกาหลี อิควิตี้  7.96 -4.81 0.56 6.94 -1.88 6.81 N/A N/A -4.81 0.56 87.4360 61.82 28 กุมภาพันธ์ 2560
15 กองทุนเปิดซีแพม เกาหลี อิควิตี้ ทริกเกอร์ 2.5X4  8.12 -3.75 0.34 7.25 -1.04 7.91 N/A N/A -3.75 0.34 90.0350 397.53 28 กุมภาพันธ์ 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 34  1.18 7.79 -3.33 -7.45 N/A N/A
16 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เยอรมัน อิควิตี้   2.44 19.28 14.53 9.25 8.50 N/A N/A N/A 19.28 14.53 119.2820 27.83 28 กุมภาพันธ์ 2560
17 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซีเพิล อินเดีย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 3+3  8.97 -3.79 -0.05 8.78 -1.93 22.74 N/A N/A -3.79 -0.05 93.8960 113.00 28 กุมภาพันธ์ 2560
18 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) โกบอล คอมมอดิตี้  1.29 -3.35 -1.95 3.46 8.92 14.08 -10.45 -8.64 -3.35 -1.95 6.3500 99.43 28 กุมภาพันธ์ 2560
19 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) โกลบอล เอควิตี้  4.25 4.65 3.18 6.58 6.96 17.46 N/A N/A 4.65 3.18 11.3652 430.83 28 กุมภาพันธ์ 2560

เกณฑ์มาตรฐาน 20: อัตราผลตอบแทนของดัชนีที่ปรับปรุงเพื่อการลงทุนในประเทศ จีน อินเดีย และ อินโดนีเซีย (แปลงเป็นสกุลบาท) ในสัดส่วนที่เท่ากันหรือที่ประกาศไว้
เกณฑ์มาตรฐาน 27: อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี MSCI AC Asia Pacific exJapan CR USD (แปลงเป็นสกุลบาท)
เกณฑ์มาตรฐาน 31 
: อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี MSCI JAPAN NTR (แปลงเป็นสกุลบาท)
เกณฑ์มาตรฐาน 33: อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี MSCI ACWI Small PR USD (แปลงเป็นสกุลบาท)
เกณฑ์มาตรฐาน 34: อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี KOSPI (แปลงเป็นสกุลบาท)
เกณฑ์มาตรฐาน 36: อัตราผลตอบแทน ดัชนี BofA Merrill Lynch EUR High Yield 3%Constrained (แปลงเป็นสกุลบาท)
เกณฑ์มาตรฐาน 38: MSCI ACWI NR และ Citigroup WGBI hedged EUR ในสัดส่วน 60:40 หรือที่ประกาศไว้ (แปลงเป็นสกุลบาท)
เกณฑ์มาตรฐาน 39: อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี MSCI Europe NR EUR (แปลงเป็นสกุลบาท)ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน( AIMC )/ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต
เกณฑ์มาตรฐาน 42: ดัชนี FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Invex
เกณฑ์มาตรฐาน 43: MSCI World (net dividends reinvested)
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) หุ้นระยะยาว  -0.09 2.51 -0.83 15.43 6.02 6.64 8.61 6.23 27.4470 64.98 28 กุมภาพันธ์ 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 21  11.92 7.92 15.54 8.57 3.65 5.65
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ*  5.79 4.18 -1.96 11.09 N/A N/A 0.93 3.25 102.0310 11.10 28 กุมภาพันธ์ 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 27  -1.77 9.16 -1.05 -13.07 N/A N/A
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ 70 หุ้นระยะยาวปันผล  0.76 3.15 1.40 14.56 6.82 7.62 4.23 7.77 161.9476 192.68 28 กุมภาพันธ์ 2560
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ หุ้นระยะยาว  0.68 3.77 1.21 19.56 9.18 10.13 4.89 7.85 171.2002 189.02 28 กุมภาพันธ์ 2560
5 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ*  0.83 3.75 0.96 18.90 8.51 9.55 5.02 7.62 165.5590 40.90 28 กุมภาพันธ์ 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 1  10.58 6.90 4.75 -4.80 -3.03 5.81
6 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ*  1.36 -0.44 -0.94 14.35 15.64 N/A 7.58 2.08 135.8740 303.56 28 กุมภาพันธ์ 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 41  8.47 3.39 9.23 14.15 1.26 N/A
7 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ*  0.40 0.39 0.40 1.01 2.77 2.92 2.32 4.97 130.3615 33.49 28 กุมภาพันธ์ 2560
8 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ*  0.08 0.13 0.23 0.42 0.75 1.25 1.65 5.45 120.1546 84.37 28 กุมภาพันธ์ 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 4  2.86 0.64 3.69 5.72 5.59 5.30
9 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ  1.61 3.99 0.67 16.51 5.45 6.85 8.73 6.53 16.8795 11.15 28 กุมภาพันธ์ 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 28  11.64 7.33 4.86 -7.17 -4.01 4.36
10 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) เพิ่มพูนทรัพย์ฟอร์เรน เบลนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ  0.21 0.32 0.61 1.18 1.42 1.77 1.87 0.79 11.2328 5.36 28 กุมภาพันธ์ 2560
11 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) เพื่อการเลี้ยงชีพ  0.52 3.29 5.16 15.60 1.73 2.77 2.35 3.07 13.2775 24.82 28 กุมภาพันธ์ 2560
12 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) รีไทร์เมนท์ โซลูชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ  0.42 1.85 0.52 8.25 1.59 3.50 3.37 6.24 11.8691 4.31 28 กุมภาพันธ์ 2560

เกณฑ์มาตรฐาน 1: ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET INDEX
เกณฑ์มาตรฐาน 21: ดัชนี SET 50
เกณฑ์มาตรฐาน 27: อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี MSCI AC Asia Pacific exJapan CR USD (แปลงเป็นสกุลบาท)
เกณฑ์มาตรฐาน 28: SET 100
เกณฑ์มาตรฐาน 4: ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาล และ ดัชนีตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชน
เกณฑ์มาตรฐาน 41: ดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย*กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (RMF for PVD) และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิดังกล่าวเป็นจำนวนที่รวมเงินทุนรับโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไว้ด้วยแล้ว


ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน( AIMC )/ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
No record found.

 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
No record found.

กองทุนตลาดเงิน
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสั้น  0.17 0.26 0.49 0.96 1.31 1.76 1.70 1.69 113.8170 1,373.10 28 กุมภาพันธ์ 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 17   0.50 0.29 0.60 1.21 1.60 1.95
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) เพิ่มพูนทรัพย์  0.21 0.31 0.59 1.15 1.56 2.00 2.10 1.35 11.4088 977.56 28 กุมภาพันธ์ 2560
กองทุนตราสารหนี้
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้  0.15 0.23 0.45 0.86 1.16 1.68 1.91 4.83 120.7960 61.88 28 กุมภาพันธ์ 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 4  2.86 0.64 3.69 5.72 5.59 5.30
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส  0.26 0.38 0.75 1.44 N/A N/A 1.76 2.01 103.5810 8,749.53 28 กุมภาพันธ์ 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 37  0.80 0.48 0.96 1.94 N/A N/A
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม -ชนิดสะสมมูลค่า  0.21 0.32 0.64 1.25 1.71 N/A 2.11 2.19 110.7620 813.39 28 กุมภาพันธ์ 2560
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม  0.21 0.32 0.63 1.24 N/A N/A 4.04 1.85 111.6020 199.20 28 กุมภาพันธ์ 2560
5 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม - ชนิดจ่ายเงินปันผล  0.21 0.33 0.64 1.31 1.81 N/A 2.20 2.19 111.2040 0.93 28 กุมภาพันธ์ 2560
6 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม -ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ  0.21 0.32 0.64 1.28 1.73 N/A 2.13 2.19 110.8670 1.65 28 กุมภาพันธ์ 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 24  0.73 0.44 0.87 1.69 2.08 N/A
7 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม-ชนิดสะสมมูลค่า   0.54 0.60 0.68 1.35 2.97 N/A 3.07 3.46 113.6280 3,862.67 28 กุมภาพันธ์ 2560
8 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม   0.54 0.59 0.69 1.38 N/A N/A 4.79 3.17 113.6980 1,471.25 28 กุมภาพันธ์ 2560
9 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม-ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ   0.53 0.59 0.69 1.37 2.99 N/A 3.09 3.46 113.7580 112.90 28 กุมภาพันธ์ 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 29  0.64 0.09 0.84 2.23 3.65 N/A
10 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) ตราสารหนี้  0.61 0.71 1.03 1.94 3.31 3.57 3.19 3.91 12.9369 3,720.29 28 กุมภาพันธ์ 2560

เกณฑ์มาตรฐาน 17 : ค่าเฉลี่ยระหว่างอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 3 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยจาก ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกรไทย ธ.ไทยพาณิชย์ และอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุคงที่ 3 เดือน
เกณฑ์มาตรฐาน 24: อัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุคงที่ 3 เดือน บวกส่วนต่างตราสารหนี้ภาคเอกชน และอัตราผลตอบแทนที่ปรับปรุงเพื่อการลงทุนในตลาดเงินต่างประเทศ อายุ 3 เดือนในสัดส่วน 21:79 หรือตามที่ประกาศไว้

เกณฑ์มาตรฐาน 29: ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลระยะเวลา 1-3 ปี และ ดัชนีตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชนระยะเวลา 1-3 ปี
เกณฑ์มาตรฐาน 37: อัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐและเอกชนที่มีอายุคงที่ 1 ปี และอัตราผลตอบแทนที่ปรับปรุงแล้วอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมระหว่างธนาคารในต่างประเทศ อายุ 1ปี ในสัดส่วน 10.5:10.5:79 หรือตามที่ประกาศไว้

เกณฑ์มาตรฐาน 4: ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาล และ ดัชนีตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชน


กองทุนผสม
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม -ชนิดขายคืนอัตโนมัติ   0.79 2.97 1.18 13.44 7.92 N/A 5.48 4.62 120.4020 257.69 28 กุมภาพันธ์ 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 30  5.81 3.45 3.22 -0.83 N/A N/A
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล สตราทีจิค อินคัม ฟันด์  1.27 0.85 0.78 N/A N/A N/A 2.14 0.15 102.1370 9,250.54 28 กุมภาพันธ์ 2560

เกณฑ์มาตรฐาน 30: ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET INDEX, ดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลอายุคงเหลือไม่เกิน 10 ปี, ดัชนีตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชน และ พันธบัตรที่มีอายุคงที่ 3 เดือน กำหนดน้ำหนัก 50:15:15:20


กองทุนตราสารทุน
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์  1.50 3.95 0.07 17.12 4.82 5.75 11.07 9.06 211.3480 22.39 28 กุมภาพันธ์ 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 21  11.92 7.92 15.54 8.57 3.65 5.65
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม-ชนิดสะสมมูลค่า   0.92 3.99 1.21 19.05 9.20 N/A 11.90 2.98 170.7280 74.67 28 กุมภาพันธ์ 2560
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม  0.85 3.94 1.63 19.25 N/A N/A 20.76 3.18 169.4960 550.67 28 กุมภาพันธ์ 2560
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม-ชนิดจ่ายเงินปันผล   1.26 4.29 1.11 18.54 9.13 N/A 11.00 2.98 164.2894 19.39 28 กุมภาพันธ์ 2560
5 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม-ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ   0.94 4.03 1.28 19.05 9.81 N/A 12.12 2.98 172.3050 35.48 28 กุมภาพันธ์ 2560
6 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) หุ้นปันผล  1.08 4.37 2.25 21.33 10.27 13.00 12.99 2.76 12.2395 46.71 28 กุมภาพันธ์ 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 25  17.06 3.62 17.06 -7.20 -2.34 N/A
7 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) SET เพิ่มพูนปันผล  1.14 4.48 2.44 21.41 9.83 9.12 10.94 7.11 23.5339 1,353.51 28 กุมภาพันธ์ 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 1  10.58 6.90 4.75 -4.80 -3.03 5.81
8 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์  4.04 8.38 10.24 38.42 6.55 1.19 6.33 3.80 10.3248 7,431.07 28 กุมภาพันธ์ 2560

เกณฑ์มาตรฐาน 40

 
19.90 13.12 13.55 -8.85 -4.55 -5.01


เกณฑ์มาตรฐาน 40

: ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
เกณฑ์มาตรฐาน 1: ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET INDEX
เกณฑ์มาตรฐาน 21: ดัชนี SET 50
เกณฑ์มาตรฐาน 25: ดัชนี SET HD ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน( AIMC )/ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต


ตราสารทางเลือก
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์  7.36 4.76 -4.49 1.43 -1.26 N/A -5.58 -4.24 75.0530 63.05 28 กุมภาพันธ์ 2560
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์ 2  7.35 4.72 -4.59 1.17 -1.36 N/A -5.10 -3.69 77.6550 27.64 28 กุมภาพันธ์ 2560
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ อินคัม-ชนิดสะสมมูลค่า   7.01 4.36 -4.88 0.27 -2.31 N/A -6.93 -5.21 73.4820 55.27 28 กุมภาพันธ์ 2560
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ อินคัม-ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ   7.01 4.31 -5.51 -1.37 -2.86 N/A -7.35 -5.21 72.0920 2.87 28 กุมภาพันธ์ 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 26  14.96 -1.55 14.91 3.70 -2.49 N/A
5 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ชนิดสะสมมูลค่า  2.75 0.85 -1.27 11.15 11.55 N/A 11.47 4.54 166.1867 539.96 28 กุมภาพันธ์ 2560
6 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม   2.75 0.89 -1.13 11.34 N/A N/A 20.74 1.32 165.1046 886.01 28 กุมภาพันธ์ 2560
7 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ชนิดจ่ายเงินปันผล  2.74 0.85 -1.10 11.20 11.52 10.31 10.18 5.31 162.9366 856.15 28 กุมภาพันธ์ 2560
8 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ   2.76 0.88 -1.17 11.33 11.57 10.80 10.67 5.31 166.5813 645.33 28 กุมภาพันธ์ 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 23  6.94 2.90 7.54 3.58 0.27 N/A

เกณฑ์มาตรฐาน 23: ดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ดัชนี FTSE ST REIT (แปลงเป็นสกุลบาท) ในสัดส่วนที่ลงทุนและได้ประกาศไว้
เกณฑ์มาตรฐาน 26: อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี Gold London PM Fix (ดอลล่าร์) ปรับต้นทุนประกันความเสี่ยงค่าเงินผลการดำเนินงานของกองทุนรวมได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน( AIMC )/ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต


กองทุนรวมต่างประเทศ
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้  5.98 4.57 -0.42 13.24 4.86 N/A 9.38 4.87 149.2670 691.07 28 กุมภาพันธ์ 2560
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ ทริกเกอร์ 3+3 (2)  6.06 4.65 -0.41 13.75 N/A N/A -2.87 -2.29 94.9400 1,144.18 28 กุมภาพันธ์ 2560
3 กองทุนเปิดซีแพม เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อิควิตี้  6.08 4.59 -0.52 13.05 N/A N/A 1.72 0.54 104.5480 145.17 28 กุมภาพันธ์ 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 27  -1.77 9.16 -1.05 -13.07 N/A N/A
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ ไชน่า-อินเดีย-อินโด อิควิตี้  2.27 2.12 -2.52 12.44 4.76 3.89 1.62 0.51 110.6110 18.30 28 กุมภาพันธ์ 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 20  -1.25 7.83 1.44 -11.62 2.72 -1.24
5 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ยูโรเปี้ยน อิควิตี้  2.24 6.06 5.35 10.77 N/A N/A 0.40 -3.55 100.6870 643.33 28 กุมภาพันธ์ 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 39  -3.38 6.76 -5.42 N/A N/A N/A
6 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ยูโร ไฮ ยิลด์   1.48 3.02 2.54 10.87 N/A N/A 2.91 0.47 106.9380 139.42 28 กุมภาพันธ์ 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 36  5.69 8.86 6.57 8.80 N/A N/A
7 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล บาลานซ์   2.77 4.12 2.17 5.16 N/A N/A -2.67 5.65 94.9390 618.70 28 กุมภาพันธ์ 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 38  1.13 5.49 0.52 3.52 N/A N/A
8 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้  3.51 8.27 7.57 12.01 N/A N/A 15.21 16.36 116.1040 584.82 28 กุมภาพันธ์ 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 42  N/A N/A N/A N/A N/A N/A
9 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ  5.07 7.47 3.08 9.71 N/A N/A 3.14 10.72 104.4210 602.80 28 กุมภาพันธ์ 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 43  1.80 9.08 0.01 N/A N/A N/A
10 กองทุนเปิดซีแพม โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้-ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ  4.35 5.73 7.60 22.14 N/A N/A 4.56 6.99 113.4920 236.60 28 กุมภาพันธ์ 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 33  1.86 11.33 0.06 -0.45 N/A N/A
11 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้  0.63 3.66 12.24 15.19 6.50 N/A 6.38 7.80 120.7270 428.26 28 กุมภาพันธ์ 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 31 
 
-8.48 0.59 -8.48 -5.81 N/A N/A
12 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เกาหลี อิควิตี้   8.02 7.03 -1.76 6.82 N/A N/A -3.29 1.47 90.7850 63.25 28 กุมภาพันธ์ 2560
13 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี พรินซิเพิล เกาหลี อิควิตี้ ทริกเกอร์ 2X4   8.12 7.22 -1.17 8.24 N/A N/A -3.73 0.92 90.5700 95.15 28 กุมภาพันธ์ 2560
14 กองทุนเปิดซีแพม เกาหลี อิควิตี้  7.96 6.94 -1.88 6.81 N/A N/A -4.81 0.56 87.4360 61.82 28 กุมภาพันธ์ 2560
15 กองทุนเปิดซีแพม เกาหลี อิควิตี้ ทริกเกอร์ 2.5X4  8.12 7.25 -1.04 7.91 N/A N/A -3.75 0.34 90.0350 397.53 28 กุมภาพันธ์ 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 34  1.18 7.79 -3.33 -7.45 N/A N/A
16 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เยอรมัน อิควิตี้   2.44 9.25 8.50 N/A N/A N/A 19.28 14.53 119.2820 27.83 28 กุมภาพันธ์ 2560
17 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซีเพิล อินเดีย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 3+3  8.97 8.78 -1.93 22.74 N/A N/A -3.79 -0.05 93.8960 113.00 28 กุมภาพันธ์ 2560
18 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) โกบอล คอมมอดิตี้  1.29 3.46 8.92 14.08 -10.45 -8.64 -3.35 -1.95 6.3500 99.43 28 กุมภาพันธ์ 2560
19 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) โกลบอล เอควิตี้  4.25 6.58 6.96 17.46 N/A N/A 4.65 3.18 11.3652 430.83 28 กุมภาพันธ์ 2560

เกณฑ์มาตรฐาน 20: อัตราผลตอบแทนของดัชนีที่ปรับปรุงเพื่อการลงทุนในประเทศ จีน อินเดีย และ อินโดนีเซีย (แปลงเป็นสกุลบาท) ในสัดส่วนที่เท่ากันหรือที่ประกาศไว้
เกณฑ์มาตรฐาน 27: อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี MSCI AC Asia Pacific exJapan CR USD (แปลงเป็นสกุลบาท)
เกณฑ์มาตรฐาน 31 
: อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี MSCI JAPAN NTR (แปลงเป็นสกุลบาท)
เกณฑ์มาตรฐาน 33: อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี MSCI ACWI Small PR USD (แปลงเป็นสกุลบาท)
เกณฑ์มาตรฐาน 34: อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี KOSPI (แปลงเป็นสกุลบาท)
เกณฑ์มาตรฐาน 36: อัตราผลตอบแทน ดัชนี BofA Merrill Lynch EUR High Yield 3%Constrained (แปลงเป็นสกุลบาท)
เกณฑ์มาตรฐาน 38: MSCI ACWI NR และ Citigroup WGBI hedged EUR ในสัดส่วน 60:40 หรือที่ประกาศไว้ (แปลงเป็นสกุลบาท)
เกณฑ์มาตรฐาน 39: อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี MSCI Europe NR EUR (แปลงเป็นสกุลบาท)ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน( AIMC )/ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต
เกณฑ์มาตรฐาน 42: ดัชนี FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Invex
เกณฑ์มาตรฐาน 43: MSCI World (net dividends reinvested)


LTF & RMF
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) หุ้นระยะยาว  -0.09 2.51 -0.83 15.43 6.02 6.64 8.61 6.23 27.4470 64.98 28 กุมภาพันธ์ 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 21  11.92 7.92 15.54 8.57 3.65 5.65
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ*  5.79 4.18 -1.96 11.09 N/A N/A 0.93 3.25 102.0310 11.10 28 กุมภาพันธ์ 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 27  -1.77 9.16 -1.05 -13.07 N/A N/A
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ 70 หุ้นระยะยาวปันผล  0.76 3.15 1.40 14.56 6.82 7.62 4.23 7.77 161.9476 192.68 28 กุมภาพันธ์ 2560
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ หุ้นระยะยาว  0.68 3.77 1.21 19.56 9.18 10.13 4.89 7.85 171.2002 189.02 28 กุมภาพันธ์ 2560
5 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ*  0.83 3.75 0.96 18.90 8.51 9.55 5.02 7.62 165.5590 40.90 28 กุมภาพันธ์ 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 1  10.58 6.90 4.75 -4.80 -3.03 5.81
6 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ*  1.36 -0.44 -0.94 14.35 15.64 N/A 7.58 2.08 135.8740 303.56 28 กุมภาพันธ์ 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 41  8.47 3.39 9.23 14.15 1.26 N/A
7 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ*  0.40 0.39 0.40 1.01 2.77 2.92 2.32 4.97 130.3615 33.49 28 กุมภาพันธ์ 2560
8 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ*  0.08 0.13 0.23 0.42 0.75 1.25 1.65 5.45 120.1546 84.37 28 กุมภาพันธ์ 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 4  2.86 0.64 3.69 5.72 5.59 5.30
9 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ  1.61 3.99 0.67 16.51 5.45 6.85 8.73 6.53 16.8795 11.15 28 กุมภาพันธ์ 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 28  11.64 7.33 4.86 -7.17 -4.01 4.36
10 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) เพิ่มพูนทรัพย์ฟอร์เรน เบลนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ  0.21 0.32 0.61 1.18 1.42 1.77 1.87 0.79 11.2328 5.36 28 กุมภาพันธ์ 2560
11 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) เพื่อการเลี้ยงชีพ  0.52 3.29 5.16 15.60 1.73 2.77 2.35 3.07 13.2775 24.82 28 กุมภาพันธ์ 2560
12 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) รีไทร์เมนท์ โซลูชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ  0.42 1.85 0.52 8.25 1.59 3.50 3.37 6.24 11.8691 4.31 28 กุมภาพันธ์ 2560

เกณฑ์มาตรฐาน 1: ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET INDEX
เกณฑ์มาตรฐาน 21: ดัชนี SET 50
เกณฑ์มาตรฐาน 27: อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี MSCI AC Asia Pacific exJapan CR USD (แปลงเป็นสกุลบาท)
เกณฑ์มาตรฐาน 28: SET 100
เกณฑ์มาตรฐาน 4: ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาล และ ดัชนีตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชน
เกณฑ์มาตรฐาน 41: ดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย*กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (RMF for PVD) และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิดังกล่าวเป็นจำนวนที่รวมเงินทุนรับโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไว้ด้วยแล้ว


ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน( AIMC )/ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต


กองทุนที่ระบุระยะเวลาครบกำหนด
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
No record found.
กองทุนอสังหาริมทรัพย์
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
No record found.
กลับไปหน้าแรก