ผลการดำเนินงานของกองทุน

 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสั้น  0.81 0.21 0.47 0.97 1.12 1.52 1.64 1.65 11.4538 1,155.38 31 ตุลาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 17  N/A 0.31 0.62 1.22 1.33 1.66 1.67
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) เพิ่มพูนทรัพย์  0.99 0.26 0.57 1.18 1.33 1.77 2.01 1.31 11.4975 813.68 31 ตุลาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 50   N/A 0.23 0.47 0.96 0.99 1.23 1.34

 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้  0.74 0.20 0.44 0.90 0.99 1.43 1.84 4.88 12.1508 40.25 31 ตุลาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 4  N/A 1.39 2.20 0.28 4.72 4.59 5.43
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม -ชนิดสะสมมูลค่า  1.01 0.27 0.60 1.24 1.48 1.89 2.00 2.12 11.1649 758.68 31 ตุลาคม 2560
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม - ชนิดจ่ายเงินปันผล  1.02 0.27 0.60 1.25 1.57 1.97 2.08 2.12 10.2141 0.40 31 ตุลาคม 2560
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม  1.01 0.27 0.60 1.23 1.68 N/A 3.48 1.80 11.2495 204.61 31 ตุลาคม 2560
5 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม -ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ  1.02 0.27 0.61 1.25 1.49 1.91 2.02 2.12 11.1767 0.60 31 ตุลาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 24  0.85 0.43 0.85 1.66 1.82 2.13 2.16
6 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม-ชนิดสะสมมูลค่า   2.19 0.65 1.35 2.21 2.51 N/A 2.98 3.36 11.5498 3,052.87 31 ตุลาคม 2560
7 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม   2.18 0.64 1.35 2.20 2.51 N/A 4.33 3.08 11.5560 2,134.88 31 ตุลาคม 2560
8 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม-ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ   2.19 0.65 1.35 2.21 2.52 N/A 3.01 3.36 11.5633 91.14 31 ตุลาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 29  1.44 0.74 1.44 2.44 3.18 N/A 3.40
9 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส  1.16 0.30 0.67 1.42 N/A N/A 1.66 1.97 10.4516 13,024.37 31 ตุลาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 37  0.99 0.49 0.99 1.96 N/A N/A 2.00
10 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม -ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.04 0.05 11.1827 50.02 31 ตุลาคม 2560
11 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) ตราสารหนี้  2.55 0.76 1.53 2.71 3.08 3.34 3.17 3.88 13.1866 4,180.13 31 ตุลาคม 2560

เกณฑ์มาตรฐาน 17: เกณฑ์มาตรฐาน 17 : ค่าเฉลี่ยระหว่างอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 3 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยจาก ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกรไทย ธ.ไทยพาณิชย์ และอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุคงที่ 3 เดือน
เกณฑ์มาตรฐาน 50 : Avg3MFixed 100.00% (Source: Fixed Deposit 1M Baht, 3 Monthsผลการดำเนินงานของกองทุนรวมได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน( AIMC )/ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต
เกณฑ์มาตรฐาน 24: อัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุคงที่ 3 เดือน บวกส่วนต่างตราสารหนี้ภาคเอกชน และอัตราผลตอบแทนที่ปรับปรุงเพื่อการลงทุนในตลาดเงินต่างประเทศ อายุ 3 เดือนในสัดส่วน 21:79 หรือตามที่ประกาศไว้

เกณฑ์มาตรฐาน 29: ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลระยะเวลา 1-3 ปี และ ดัชนีตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชนระยะเวลา 1-3 ปี
เกณฑ์มาตรฐาน 37: อัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐและเอกชนที่มีอายุคงที่ 1 ปี และอัตราผลตอบแทนที่ปรับปรุงแล้วอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมระหว่างธนาคารในต่างประเทศ อายุ 1ปี ในสัดส่วน 10.5:10.5:79 หรือตามที่ประกาศไว้

เกณฑ์มาตรฐาน 4: ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาล และ ดัชนีตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชน
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม -ชนิดขายคืนอัตโนมัติ   17.00 10.73 15.35 20.17 8.59 N/A 8.39 5.71 13.9761 268.39 31 ตุลาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 30  2.80 0.97 2.80 6.41 3.11 N/A 4.48
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล สตราทีจิค อินคัม ฟันด์  6.21 2.89 4.86 5.24 N/A N/A 4.85 3.40 10.7125 4,037.50 31 ตุลาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 51:   N/A 0.71 2.10 0.27 N/A N/A 1.63

เกณฑ์มาตรฐาน 30: ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET INDEX, ดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลอายุคงเหลือไม่เกิน 10 ปี, ดัชนีตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชน และ พันธบัตรที่มีอายุคงที่ 3 เดือน กำหนดน้ำหนัก 50:15:15:20
เกณฑ์มาตรฐาน 51: : CorpBBBup Index 25.00% + STGovBond Index 10.00% + GovBond Index 25.00% + SETPFUND Index 20.00% + FSTREI Index 20.00% (source: ThaiBMA Corporate Bond Index (BBB+up) Group 1 , ThaiBMA Government Bond Index , ThaiBMA Short-term Government Bond Index , Bloomberg , Bloomberg as of 30 June 2017)ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน( AIMC )/ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์  14.70 8.95 10.11 18.30 2.94 6.44 11.81 10.22 23.8841 24.07 31 ตุลาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 21  N/A 1.02 5.19 12.83 3.14 7.54 10.68
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม-ชนิดสะสมมูลค่า   21.03 12.77 18.90 25.85 10.28 11.17 14.12 3.99 20.4749 142.69 31 ตุลาคม 2560
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม  21.38 13.18 19.32 26.19 10.65 N/A 22.82 4.73 20.3990 969.34 31 ตุลาคม 2560
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม-ชนิดจ่ายเงินปันผล   21.86 13.11 19.34 26.72 10.33 10.86 13.82 3.99 12.8059 154.10 31 ตุลาคม 2560
5 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม-ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ   21.50 13.24 19.35 26.36 11.09 11.51 14.39 3.99 20.7396 74.22 31 ตุลาคม 2560
6 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) หุ้นปันผล  23.48 14.08 20.81 28.96 9.92 12.78 15.37 3.75 14.9517 63.20 31 ตุลาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 53  N/A -1.64 8.21 14.91 4.89 6.26
7 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้-ชนิดจ่ายเงินปันผล  N/A 16.68 18.32 N/A N/A N/A 19.12 11.48 11.5965 687.22 31 ตุลาคม 2560
8 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) SET เพิ่มพูนปันผล  23.98 14.35 21.23 29.50 10.55 12.11 12.15 7.81 28.1621 1,724.17 31 ตุลาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 1  N/A 1.12 4.12 11.17 2.69 5.42 7.27
9 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์  19.55 12.19 11.81 27.48 7.30 6.27 7.46 4.98 11.8640 1,072.42 31 ตุลาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 40  N/A -1.41 0.72 13.53 0.91 0.99 3.19

เกณฑ์มาตรฐาน 1: SET TRI Index 100.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 21: SET50 TRI Index 100.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 40: EPIF Index 100.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 53: SETHD TRI Index 100.00%
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์  8.60 0.47 0.08 -0.52 2.71 -5.05 -4.74 -3.07 7.5918 38.63 31 ตุลาคม 2560
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์ 2  8.42 0.27 -0.02 -0.75 2.44 -5.17 -4.32 -2.53 7.8429 23.84 31 ตุลาคม 2560
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ อินคัม-ชนิดสะสมมูลค่า   7.05 -0.03 -0.67 -1.79 1.47 N/A -6.02 -3.74 7.3504 66.83 31 ตุลาคม 2560
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ อินคัม-ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ   6.88 -0.17 -0.83 -2.05 0.83 N/A -6.41 -3.74 7.2001 2.63 31 ตุลาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 26  N/A 0.07 8.99 -5.00 -0.22 -3.17 -4.04
5 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ชนิดสะสมมูลค่า  8.68 3.72 6.25 4.13 9.98 8.02 11.12 5.15 16.5039 1,284.65 31 ตุลาคม 2560
6 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม   8.84 3.79 6.39 4.38 10.20 N/A 18.27 2.91 16.4101 1,240.56 31 ตุลาคม 2560
7 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ชนิดจ่ายเงินปันผล  8.79 3.74 6.34 4.36 10.03 8.07 10.62 5.79 12.0981 2,274.97 31 ตุลาคม 2560
8 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ   8.84 3.74 6.37 4.35 10.06 8.07 10.46 5.79 16.5646 860.29 31 ตุลาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 23  N/A 0.03 2.06 -2.09 1.02 4.07

เกณฑ์มาตรฐาน 23: SETPFUND Index 50.00% + FSTREI Index (THB) 50.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 26: Gold London PM Fix plus Hedging Cost (USD) 100.00%ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน( AIMC )/ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
Since Inception (%)Benchmark Since Inception (%)มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้   N/A 10.27 8.28 4.49 N/A N/A N/A N/A 10.27 8.28 11.0267 2,832.88 31 ตุลาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 45   N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล รีทส์   N/A 4.16 4.65 -0.45 1.71 N/A N/A N/A 4.16 4.65 10.0507 1,797.31 31 ตุลาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 44  N/A 5.17 2.21 N/A N/A N/A N/A 5.17
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้  30.32 12.54 7.11 5.54 16.82 24.54 8.18 12.47 12.54 7.11 18.3558 891.20 31 ตุลาคม 2560
4 กองทุนเปิดซีแพม เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อิควิตี้  29.94 7.83 4.83 5.22 16.35 23.94 7.64 N/A 7.83 4.83 12.8067 97.81 31 ตุลาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 27  N/A 5.51 4.96 13.66 19.25 N/A N/A 5.51
5 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ ไชน่า-อินเดีย-อินโด อิควิตี้  19.03 3.70 2.68 3.15 9.76 12.21 5.94 8.09 3.70 2.68 12.8738 42.43 31 ตุลาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 20  -1.25 7.83 1.44 -11.62 2.72 -1.24
6 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ยูโรเปี้ยน อิควิตี้  15.27 5.48 3.34 5.81 5.93 20.74 N/A N/A 5.48 3.34 11.3521 287.23 31 ตุลาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 39  -3.38 6.76 -5.42 N/A N/A N/A
7 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ยูโร ไฮ ยิลด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย  7.12 4.11 3.56 1.62 4.15 8.02 4.12 N/A 4.11 3.56 11.2885 72.24 31 ตุลาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 36  5.69 8.86 6.57 8.80 N/A N/A
8 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล บาลานซ์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย  11.93 1.30 5.45 3.34 5.54 12.13 N/A N/A 1.30 5.45 10.3396 266.55 31 ตุลาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 38  1.13 5.49 0.52 3.52 N/A N/A
9 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เยอรมัน อิควิตี้   12.27 22.45 23.19 7.85 4.98 18.94 N/A N/A 22.45 23.19 13.0733 80.05 31 ตุลาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 46  N/A 16.46 1.39 2.20 N/A N/A N/A 16.46
10 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้  16.06 16.51 15.93 2.70 4.46 22.51 N/A N/A 16.51 15.93 13.0187 2,500.15 31 ตุลาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 42  N/A 17.17 3.63 10.55 10.15 N/A N/A 17.17
11 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ  13.80 6.12 13.30 0.61 4.53 17.19 N/A N/A 6.12 13.30 11.3095 685.11 31 ตุลาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 43  1.80 9.08 0.01 N/A N/A N/A
12 กองทุนเปิดซีแพม โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้-ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ  14.55 6.46 7.98 4.27 6.94 20.41 9.03 N/A 6.46 7.98 12.4584 186.09 31 ตุลาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 33  1.86 11.33 0.06 -0.45 N/A N/A
13 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้  11.51 8.15 9.06 7.19 11.05 19.91 7.43 N/A 8.15 9.06 13.3777 280.15 31 ตุลาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 31   N/A 7.79 3.74 4.37 15.69 7.10 N/A 7.79
14 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เกาหลี อิควิตี้   25.24 1.45 5.48 4.03 12.19 20.21 3.90 N/A 1.45 5.48 10.5250 51.06 31 ตุลาคม 2560
15 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี พรินซิเพิล เกาหลี อิควิตี้ ทริกเกอร์ 2X4   26.32 1.74 5.39 4.36 12.83 21.53 4.34 N/A 1.74 5.39 10.5819 51.11 31 ตุลาคม 2560
16 กองทุนเปิดซีแพม เกาหลี อิควิตี้  24.96 0.35 4.92 4.02 12.06 19.88 3.06 N/A 0.35 4.92 10.1207 58.01 31 ตุลาคม 2560
17 กองทุนเปิดซีแพม เกาหลี อิควิตี้ ทริกเกอร์ 2.5X4  26.56 1.55 4.71 4.42 13.00 21.84 4.35 N/A 1.55 4.71 10.5395 208.71 31 ตุลาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 34  1.18 7.79 -3.33 -7.45 N/A N/A
18 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) โกบอล คอมมอดิตี้  2.82 -3.01 -1.97 4.27 5.69 7.13 -6.79 -7.29 -3.01 -1.97 6.4456 40.36 31 ตุลาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 48   N/A -1.26 -5.80 -10.12 -6.97 -12.87 -7.21 -1.26
19 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) โกลบอล เอควิตี้  14.98 6.69 6.03 3.71 7.87 19.54 7.03 N/A 6.69 6.03 12.5349 517.87 31 ตุลาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 49   N/A 4.56 4.03 10.66 17.22 3.58 N/A 4.56
20 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้  N/A 0.62 2.34 N/A N/A N/A N/A N/A 0.62 2.34 10.0623 1,491.47 31 ตุลาคม 2560

เกณฑ์มาตรฐาน 20: อัตราผลตอบแทนของดัชนีที่ปรับปรุงเพื่อการลงทุนในประเทศ จีน อินเดีย และ อินโดนีเซีย (แปลงเป็นสกุลบาท) ในสัดส่วนที่เท่ากันหรือที่ประกาศไว้
เกณฑ์มาตรฐาน 27: MXAPJ Index (THB) 100.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 31 : NDDLJN Index (THB) 100.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 33: อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี MSCI ACWI Small PR USD (แปลงเป็นสกุลบาท)
เกณฑ์มาตรฐาน 34: อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี KOSPI (แปลงเป็นสกุลบาท)
เกณฑ์มาตรฐาน 36: อัตราผลตอบแทน ดัชนี BofA Merrill Lynch EUR High Yield 3%Constrained (แปลงเป็นสกุลบาท)
เกณฑ์มาตรฐาน 38: MSCI ACWI NR และ Citigroup WGBI hedged EUR ในสัดส่วน 60:40 หรือที่ประกาศไว้ (แปลงเป็นสกุลบาท)
เกณฑ์มาตรฐาน 39: อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี MSCI Europe NR EUR (แปลงเป็นสกุลบาท)
เกณฑ์มาตรฐาน 42: FDCICUHN Index 100.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 43: MSCI World (net dividends reinvested)
เกณฑ์มาตรฐาน 44: TRNGLU index 60.00% + RNXG Index 40.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 45 : MSCI All Country World ้ี Index (Total Return Index)
เกณฑ์มาตรฐาน 46: DAX Index (THB) 100.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 48 : MLCX03TR Index (THB) 100.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 49 : M1WO Index 100.00%ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน( AIMC )/ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) หุ้นระยะยาว  15.26 9.67 13.18 19.26 5.27 8.32 9.35 7.06 31.6647 72.05 31 ตุลาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 21  N/A 1.02 5.19 12.83 3.14 7.54 10.68
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ*  29.97 5.71 16.80 22.80 N/A N/A 8.25 7.66 12.5351 18.49 31 ตุลาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 27  N/A 4.96 13.66 19.25 N/A N/A 5.51
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ 70 หุ้นระยะยาวปันผล  17.22 10.59 15.41 20.90 8.35 8.02 5.29 8.43 15.5338 227.64 31 ตุลาคม 2560
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ หุ้นระยะยาว  22.29 13.76 20.22 27.20 10.76 10.37 6.33 8.54 22.3600 266.96 31 ตุลาคม 2560
5 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ*  22.32 13.93 20.23 26.78 10.19 9.83 6.57 8.38 20.0851 65.48 31 ตุลาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 1  N/A 1.12 4.12 11.17 2.69 5.42 7.27
6 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ*  7.97 5.94 8.01 4.39 14.85 N/A 7.89 2.84 14.4732 353.03 31 ตุลาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 41  N/A 0.03 -1.68 -2.19 4.14 N/A 1.56
7 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ*  1.82 0.56 1.13 1.74 2.39 2.75 2.31 5.00 13.1959 37.52 31 ตุลาคม 2560
8 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ*  0.40 0.10 0.24 0.48 0.58 1.02 1.58 5.45 12.0689 81.24 31 ตุลาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 4  N/A 1.39 2.20 0.28 4.72 4.59 5.43
9 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) เพิ่มพูนทรัพย์ฟอร์เรน เบลนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ  1.06 0.30 0.64 1.27 1.30 1.59 1.81 0.77 11.3284 4.83 31 ตุลาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 54  N/A 0.16 0.31 0.49 0.67 0.76 0.78
10 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) เพื่อการเลี้ยงชีพ  5.73 5.51 5.21 11.27 2.06 3.87 2.62 3.30 13.9572 26.01 31 ตุลาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 55  N/A -0.28 5.80 8.69 -1.44 3.07 3.02
11 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) รีไทร์เมนท์ โซลูชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ  9.70 6.35 8.87 11.82 3.71 4.22 4.55 7.68 12.9666 4.65 31 ตุลาคม 2560
เกณฑ์มำตรฐาน 56  N/A 2.11 2.34 4.66 4.38 4.87 6.37
12 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ  15.01 9.06 10.21 18.36 4.08 7.72 9.80 8.03 19.1068 12.78 31 ตุลาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 28  N/A 1.05 5.00 12.87 3.92 8.29 9.64

เกณฑ์มาตรฐาน 1: SET TRI Index 100.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 21: SET50 TRI Index 100.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 27: MXAPJ Index (THB) 100.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 28: SET100 TRI Index 100.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 4: ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาล และ ดัชนีตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชน
เกณฑ์มาตรฐาน 41: SETPFUND Index 50.00% + FSTREI Index (THB) 50.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 54: CoprBBB+up 75% + TB3MFIX 25%
เกณฑ์มาตรฐาน 55: SET TRI Index 30.00% + M1WO Index (THB) 40.00% + RICI (THB) 30.00%
เกณฑ์มำตรฐาน 56: GovBond Index 45.00% + SET50 TRI Index 45.00% + GOLDS Comdty 10.00% 

*กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (RMF for PVD) และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิดังกล่าวเป็นจำนวนที่รวมเงินทุนรับโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไว้ด้วยแล้ว

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน( AIMC )/ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
No record found.

 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
No record found.

กองทุนตลาดเงิน
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ ตราสารรัฐระยะสั้น  0.81 0.21 0.47 0.97 1.12 1.52 1.64 1.65 11.4538 1,155.38 31 ตุลาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 17  N/A 0.31 0.62 1.22 1.33 1.66 1.67
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) เพิ่มพูนทรัพย์  0.99 0.26 0.57 1.18 1.33 1.77 2.01 1.31 11.4975 813.68 31 ตุลาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 50   N/A 0.23 0.47 0.96 0.99 1.23 1.34
กองทุนตราสารหนี้
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้  0.74 0.20 0.44 0.90 0.99 1.43 1.84 4.88 12.1508 40.25 31 ตุลาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 4  N/A 1.39 2.20 0.28 4.72 4.59 5.43
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม -ชนิดสะสมมูลค่า  1.01 0.27 0.60 1.24 1.48 1.89 2.00 2.12 11.1649 758.68 31 ตุลาคม 2560
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม - ชนิดจ่ายเงินปันผล  1.02 0.27 0.60 1.25 1.57 1.97 2.08 2.12 10.2141 0.40 31 ตุลาคม 2560
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม  1.01 0.27 0.60 1.23 1.68 N/A 3.48 1.80 11.2495 204.61 31 ตุลาคม 2560
5 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม -ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ  1.02 0.27 0.61 1.25 1.49 1.91 2.02 2.12 11.1767 0.60 31 ตุลาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 24  0.85 0.43 0.85 1.66 1.82 2.13 2.16
6 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม-ชนิดสะสมมูลค่า   2.19 0.65 1.35 2.21 2.51 N/A 2.98 3.36 11.5498 3,052.87 31 ตุลาคม 2560
7 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม   2.18 0.64 1.35 2.20 2.51 N/A 4.33 3.08 11.5560 2,134.88 31 ตุลาคม 2560
8 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม-ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ   2.19 0.65 1.35 2.21 2.52 N/A 3.01 3.36 11.5633 91.14 31 ตุลาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 29  1.44 0.74 1.44 2.44 3.18 N/A 3.40
9 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส  1.16 0.30 0.67 1.42 N/A N/A 1.66 1.97 10.4516 13,024.37 31 ตุลาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 37  0.99 0.49 0.99 1.96 N/A N/A 2.00
10 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม -ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.04 0.05 11.1827 50.02 31 ตุลาคม 2560
11 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) ตราสารหนี้  2.55 0.76 1.53 2.71 3.08 3.34 3.17 3.88 13.1866 4,180.13 31 ตุลาคม 2560

เกณฑ์มาตรฐาน 17: เกณฑ์มาตรฐาน 17 : ค่าเฉลี่ยระหว่างอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 3 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยจาก ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกรไทย ธ.ไทยพาณิชย์ และอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุคงที่ 3 เดือน
เกณฑ์มาตรฐาน 50 : Avg3MFixed 100.00% (Source: Fixed Deposit 1M Baht, 3 Monthsผลการดำเนินงานของกองทุนรวมได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน( AIMC )/ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต
เกณฑ์มาตรฐาน 24: อัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุคงที่ 3 เดือน บวกส่วนต่างตราสารหนี้ภาคเอกชน และอัตราผลตอบแทนที่ปรับปรุงเพื่อการลงทุนในตลาดเงินต่างประเทศ อายุ 3 เดือนในสัดส่วน 21:79 หรือตามที่ประกาศไว้

เกณฑ์มาตรฐาน 29: ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลระยะเวลา 1-3 ปี และ ดัชนีตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชนระยะเวลา 1-3 ปี
เกณฑ์มาตรฐาน 37: อัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐและเอกชนที่มีอายุคงที่ 1 ปี และอัตราผลตอบแทนที่ปรับปรุงแล้วอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมระหว่างธนาคารในต่างประเทศ อายุ 1ปี ในสัดส่วน 10.5:10.5:79 หรือตามที่ประกาศไว้

เกณฑ์มาตรฐาน 4: ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาล และ ดัชนีตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชน


กองทุนผสม
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม -ชนิดขายคืนอัตโนมัติ   17.00 10.73 15.35 20.17 8.59 N/A 8.39 5.71 13.9761 268.39 31 ตุลาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 30  2.80 0.97 2.80 6.41 3.11 N/A 4.48
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล สตราทีจิค อินคัม ฟันด์  6.21 2.89 4.86 5.24 N/A N/A 4.85 3.40 10.7125 4,037.50 31 ตุลาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 51:   N/A 0.71 2.10 0.27 N/A N/A 1.63

เกณฑ์มาตรฐาน 30: ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET INDEX, ดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลอายุคงเหลือไม่เกิน 10 ปี, ดัชนีตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชน และ พันธบัตรที่มีอายุคงที่ 3 เดือน กำหนดน้ำหนัก 50:15:15:20
เกณฑ์มาตรฐาน 51: : CorpBBBup Index 25.00% + STGovBond Index 10.00% + GovBond Index 25.00% + SETPFUND Index 20.00% + FSTREI Index 20.00% (source: ThaiBMA Corporate Bond Index (BBB+up) Group 1 , ThaiBMA Government Bond Index , ThaiBMA Short-term Government Bond Index , Bloomberg , Bloomberg as of 30 June 2017)ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน( AIMC )/ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต


กองทุนตราสารทุน
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์  14.70 8.95 10.11 18.30 2.94 6.44 11.81 10.22 23.8841 24.07 31 ตุลาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 21  N/A 1.02 5.19 12.83 3.14 7.54 10.68
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม-ชนิดสะสมมูลค่า   21.03 12.77 18.90 25.85 10.28 11.17 14.12 3.99 20.4749 142.69 31 ตุลาคม 2560
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม  21.38 13.18 19.32 26.19 10.65 N/A 22.82 4.73 20.3990 969.34 31 ตุลาคม 2560
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม-ชนิดจ่ายเงินปันผล   21.86 13.11 19.34 26.72 10.33 10.86 13.82 3.99 12.8059 154.10 31 ตุลาคม 2560
5 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม-ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ   21.50 13.24 19.35 26.36 11.09 11.51 14.39 3.99 20.7396 74.22 31 ตุลาคม 2560
6 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) หุ้นปันผล  23.48 14.08 20.81 28.96 9.92 12.78 15.37 3.75 14.9517 63.20 31 ตุลาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 53  N/A -1.64 8.21 14.91 4.89 6.26
7 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิควิตี้-ชนิดจ่ายเงินปันผล  N/A 16.68 18.32 N/A N/A N/A 19.12 11.48 11.5965 687.22 31 ตุลาคม 2560
8 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) SET เพิ่มพูนปันผล  23.98 14.35 21.23 29.50 10.55 12.11 12.15 7.81 28.1621 1,724.17 31 ตุลาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 1  N/A 1.12 4.12 11.17 2.69 5.42 7.27
9 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์  19.55 12.19 11.81 27.48 7.30 6.27 7.46 4.98 11.8640 1,072.42 31 ตุลาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 40  N/A -1.41 0.72 13.53 0.91 0.99 3.19


เกณฑ์มาตรฐาน 1: SET TRI Index 100.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 21: SET50 TRI Index 100.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 40: EPIF Index 100.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 53: SETHD TRI Index 100.00%


ตราสารทางเลือก
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์  8.60 0.47 0.08 -0.52 2.71 -5.05 -4.74 -3.07 7.5918 38.63 31 ตุลาคม 2560
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ 8 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์ 2  8.42 0.27 -0.02 -0.75 2.44 -5.17 -4.32 -2.53 7.8429 23.84 31 ตุลาคม 2560
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ อินคัม-ชนิดสะสมมูลค่า   7.05 -0.03 -0.67 -1.79 1.47 N/A -6.02 -3.74 7.3504 66.83 31 ตุลาคม 2560
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลด์ อินคัม-ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ   6.88 -0.17 -0.83 -2.05 0.83 N/A -6.41 -3.74 7.2001 2.63 31 ตุลาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 26  N/A 0.07 8.99 -5.00 -0.22 -3.17 -4.04
5 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ชนิดสะสมมูลค่า  8.68 3.72 6.25 4.13 9.98 8.02 11.12 5.15 16.5039 1,284.65 31 ตุลาคม 2560
6 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม   8.84 3.79 6.39 4.38 10.20 N/A 18.27 2.91 16.4101 1,240.56 31 ตุลาคม 2560
7 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ชนิดจ่ายเงินปันผล  8.79 3.74 6.34 4.36 10.03 8.07 10.62 5.79 12.0981 2,274.97 31 ตุลาคม 2560
8 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ   8.84 3.74 6.37 4.35 10.06 8.07 10.46 5.79 16.5646 860.29 31 ตุลาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 23  N/A 0.03 2.06 -2.09 1.02 4.07

เกณฑ์มาตรฐาน 23: SETPFUND Index 50.00% + FSTREI Index (THB) 50.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 26: Gold London PM Fix plus Hedging Cost (USD) 100.00%ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน( AIMC )/ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต


กองทุนรวมต่างประเทศ
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้   N/A 4.49 N/A N/A N/A N/A 10.27 8.28 11.0267 2,832.88 31 ตุลาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 45   N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล รีทส์   N/A -0.45 1.71 N/A N/A N/A 4.16 4.65 10.0507 1,797.31 31 ตุลาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 44  N/A 2.21 N/A N/A N/A N/A 5.17
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้  30.32 5.54 16.82 24.54 8.18 12.47 12.54 7.11 18.3558 891.20 31 ตุลาคม 2560
4 กองทุนเปิดซีแพม เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อิควิตี้  29.94 5.22 16.35 23.94 7.64 N/A 7.83 4.83 12.8067 97.81 31 ตุลาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 27  N/A 4.96 13.66 19.25 N/A N/A 5.51
5 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ ไชน่า-อินเดีย-อินโด อิควิตี้  19.03 3.15 9.76 12.21 5.94 8.09 3.70 2.68 12.8738 42.43 31 ตุลาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 20  -1.25 7.83 1.44 -11.62 2.72 -1.24
6 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ยูโรเปี้ยน อิควิตี้  15.27 5.81 5.93 20.74 N/A N/A 5.48 3.34 11.3521 287.23 31 ตุลาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 39  -3.38 6.76 -5.42 N/A N/A N/A
7 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ยูโร ไฮ ยิลด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย  7.12 1.62 4.15 8.02 4.12 N/A 4.11 3.56 11.2885 72.24 31 ตุลาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 36  5.69 8.86 6.57 8.80 N/A N/A
8 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล บาลานซ์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย  11.93 3.34 5.54 12.13 N/A N/A 1.30 5.45 10.3396 266.55 31 ตุลาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 38  1.13 5.49 0.52 3.52 N/A N/A
9 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เยอรมัน อิควิตี้   12.27 7.85 4.98 18.94 N/A N/A 22.45 23.19 13.0733 80.05 31 ตุลาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 46  N/A 1.39 2.20 N/A N/A N/A 16.46
10 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้  16.06 2.70 4.46 22.51 N/A N/A 16.51 15.93 13.0187 2,500.15 31 ตุลาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 42  N/A 3.63 10.55 10.15 N/A N/A 17.17
11 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ  13.80 0.61 4.53 17.19 N/A N/A 6.12 13.30 11.3095 685.11 31 ตุลาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 43  1.80 9.08 0.01 N/A N/A N/A
12 กองทุนเปิดซีแพม โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้-ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ  14.55 4.27 6.94 20.41 9.03 N/A 6.46 7.98 12.4584 186.09 31 ตุลาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 33  1.86 11.33 0.06 -0.45 N/A N/A
13 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้  11.51 7.19 11.05 19.91 7.43 N/A 8.15 9.06 13.3777 280.15 31 ตุลาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 31   N/A 3.74 4.37 15.69 7.10 N/A 7.79
14 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เกาหลี อิควิตี้   25.24 4.03 12.19 20.21 3.90 N/A 1.45 5.48 10.5250 51.06 31 ตุลาคม 2560
15 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี พรินซิเพิล เกาหลี อิควิตี้ ทริกเกอร์ 2X4   26.32 4.36 12.83 21.53 4.34 N/A 1.74 5.39 10.5819 51.11 31 ตุลาคม 2560
16 กองทุนเปิดซีแพม เกาหลี อิควิตี้  24.96 4.02 12.06 19.88 3.06 N/A 0.35 4.92 10.1207 58.01 31 ตุลาคม 2560
17 กองทุนเปิดซีแพม เกาหลี อิควิตี้ ทริกเกอร์ 2.5X4  26.56 4.42 13.00 21.84 4.35 N/A 1.55 4.71 10.5395 208.71 31 ตุลาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 34  1.18 7.79 -3.33 -7.45 N/A N/A
18 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) โกบอล คอมมอดิตี้  2.82 4.27 5.69 7.13 -6.79 -7.29 -3.01 -1.97 6.4456 40.36 31 ตุลาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 48   N/A -5.80 -10.12 -6.97 -12.87 -7.21 -1.26
19 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) โกลบอล เอควิตี้  14.98 3.71 7.87 19.54 7.03 N/A 6.69 6.03 12.5349 517.87 31 ตุลาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 49   N/A 4.03 10.66 17.22 3.58 N/A 4.56
20 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.62 2.34 10.0623 1,491.47 31 ตุลาคม 2560

เกณฑ์มาตรฐาน 20: อัตราผลตอบแทนของดัชนีที่ปรับปรุงเพื่อการลงทุนในประเทศ จีน อินเดีย และ อินโดนีเซีย (แปลงเป็นสกุลบาท) ในสัดส่วนที่เท่ากันหรือที่ประกาศไว้
เกณฑ์มาตรฐาน 27: MXAPJ Index (THB) 100.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 31 : NDDLJN Index (THB) 100.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 33: อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี MSCI ACWI Small PR USD (แปลงเป็นสกุลบาท)
เกณฑ์มาตรฐาน 34: อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี KOSPI (แปลงเป็นสกุลบาท)
เกณฑ์มาตรฐาน 36: อัตราผลตอบแทน ดัชนี BofA Merrill Lynch EUR High Yield 3%Constrained (แปลงเป็นสกุลบาท)
เกณฑ์มาตรฐาน 38: MSCI ACWI NR และ Citigroup WGBI hedged EUR ในสัดส่วน 60:40 หรือที่ประกาศไว้ (แปลงเป็นสกุลบาท)
เกณฑ์มาตรฐาน 39: อัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน ดัชนี MSCI Europe NR EUR (แปลงเป็นสกุลบาท)
เกณฑ์มาตรฐาน 42: FDCICUHN Index 100.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 43: MSCI World (net dividends reinvested)
เกณฑ์มาตรฐาน 44: TRNGLU index 60.00% + RNXG Index 40.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 45 : MSCI All Country World ้ี Index (Total Return Index)
เกณฑ์มาตรฐาน 46: DAX Index (THB) 100.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 48 : MLCX03TR Index (THB) 100.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 49 : M1WO Index 100.00%ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน( AIMC )/ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต


LTF & RMF
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
1 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) หุ้นระยะยาว  15.26 9.67 13.18 19.26 5.27 8.32 9.35 7.06 31.6647 72.05 31 ตุลาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 21  N/A 1.02 5.19 12.83 3.14 7.54 10.68
2 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ*  29.97 5.71 16.80 22.80 N/A N/A 8.25 7.66 12.5351 18.49 31 ตุลาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 27  N/A 4.96 13.66 19.25 N/A N/A 5.51
3 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ 70 หุ้นระยะยาวปันผล  17.22 10.59 15.41 20.90 8.35 8.02 5.29 8.43 15.5338 227.64 31 ตุลาคม 2560
4 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ หุ้นระยะยาว  22.29 13.76 20.22 27.20 10.76 10.37 6.33 8.54 22.3600 266.96 31 ตุลาคม 2560
5 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ*  22.32 13.93 20.23 26.78 10.19 9.83 6.57 8.38 20.0851 65.48 31 ตุลาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 1  N/A 1.12 4.12 11.17 2.69 5.42 7.27
6 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ*  7.97 5.94 8.01 4.39 14.85 N/A 7.89 2.84 14.4732 353.03 31 ตุลาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 41  N/A 0.03 -1.68 -2.19 4.14 N/A 1.56
7 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ*  1.82 0.56 1.13 1.74 2.39 2.75 2.31 5.00 13.1959 37.52 31 ตุลาคม 2560
8 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ*  0.40 0.10 0.24 0.48 0.58 1.02 1.58 5.45 12.0689 81.24 31 ตุลาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 4  N/A 1.39 2.20 0.28 4.72 4.59 5.43
9 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) เพิ่มพูนทรัพย์ฟอร์เรน เบลนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ  1.06 0.30 0.64 1.27 1.30 1.59 1.81 0.77 11.3284 4.83 31 ตุลาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 54  N/A 0.16 0.31 0.49 0.67 0.76 0.78
10 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) เพื่อการเลี้ยงชีพ  5.73 5.51 5.21 11.27 2.06 3.87 2.62 3.30 13.9572 26.01 31 ตุลาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 55  N/A -0.28 5.80 8.69 -1.44 3.07 3.02
11 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) รีไทร์เมนท์ โซลูชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ  9.70 6.35 8.87 11.82 3.71 4.22 4.55 7.68 12.9666 4.65 31 ตุลาคม 2560
เกณฑ์มำตรฐาน 56  N/A 2.11 2.34 4.66 4.38 4.87 6.37
12 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ  15.01 9.06 10.21 18.36 4.08 7.72 9.80 8.03 19.1068 12.78 31 ตุลาคม 2560
เกณฑ์มาตรฐาน 28  N/A 1.05 5.00 12.87 3.92 8.29 9.64

เกณฑ์มาตรฐาน 1: SET TRI Index 100.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 21: SET50 TRI Index 100.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 27: MXAPJ Index (THB) 100.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 28: SET100 TRI Index 100.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 4: ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาล และ ดัชนีตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชน
เกณฑ์มาตรฐาน 41: SETPFUND Index 50.00% + FSTREI Index (THB) 50.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 54: CoprBBB+up 75% + TB3MFIX 25%
เกณฑ์มาตรฐาน 55: SET TRI Index 30.00% + M1WO Index (THB) 40.00% + RICI (THB) 30.00%
เกณฑ์มำตรฐาน 56: GovBond Index 45.00% + SET50 TRI Index 45.00% + GOLDS Comdty 10.00% 

*กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (RMF for PVD) และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิดังกล่าวเป็นจำนวนที่รวมเงินทุนรับโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไว้ด้วยแล้ว

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน( AIMC )/ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต


กองทุนที่ระบุระยะเวลาครบกำหนด
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
No record found.
กองทุนอสังหาริมทรัพย์
 กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
วันที่แผนภูมิแสดงราคาของหน่วยลงทุนของท่าน
No record found.
กลับไปหน้าแรก