ประกาศ ที่ บลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 005/2556 เรื่อง ขอแจ้งปรับเปลี่ยนวัน/เวลาในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ของกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม(CIMB-PRINCIPAL iPROP)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอแจ้งปรับเปลี่ยนวัน/เวลาในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ของกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม (“กองทุนเปิด”) โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ โดยต้องแจ้งความประสงค์ และส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึง 15.00 น. ตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป
 
ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด ส่วนเจ้าหน้าที่ส่วนการตลาดธุรกิจกองทุนรวม โทร. 0-2686-9595 ได้ทุกวันในเวลาทำการหรือสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website ของบริษัทจัดการ www.cimb-principal.com

ประกาศ ณ วันที่ 4 มีนาคม 2556

(นายเจษฎา สุขทิศ)
ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด

ประกาศ ที่ บลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 005/2556 :แจ้งเปลี่ยนวันในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกอง CIMB-PRINCIPAL iPROP.pdf


กลับไปหน้าแรก

Print this page Bookmark this page
ข่าว