กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) หุ้นระยะยาว

ชื่อย่อกองทุน CIMB-PRINCIPAL (FAM) LTF
ระดับความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง 6
ระดับความเสี่ยง 6: มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของ NAV
ชื่อย่อกองทุน CIMB-Principal (FAM) LTF
รายชื่อผู้จัดการกองทุน คุณวิน พรหมแพทย์
คุณวศิน ปริธัญ
คุณธนัท เจตจันทร์ประภา
คุณปุณยนุช บุณยรัตพันธุ์
คุณชาตรี มีชัยเจริญยิ่ง
นโยบายการลงทุน กองทุนจะลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนและตราสารแห่งทุนซึ่งผลตอบแทนของตราสารดังกล่าวอ้างอิงกับผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยพิจารณาจาก มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ผลประกอบการ การจ่ายเงินปันผล สภาพคล่องของหลักทรัพย์ (Free Float) และการควบคุมการกระจุกตัวของหลักทรัพย์ในแต่ละอุตสาหกรรม (Sector)
ประเภทกองทุน กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
อายุโครงการ ไม่กำหนด
ขนาดกองทุนที่ได้รับการอนุมัติ 1,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน 13 ธันวาคม 2547
มูลค่าสั่งซื้อครั้งแรก  ขั้นต่ำ 1,000 บาท
มูลค่าสั่งซื้อครั้งถัดไป  ไม่กำหนด
วันเสนอขายหน่วยลงทุน ทุกวันทำการตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.30 น
วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทุกวันทำการตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15.30 น
นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่มี
การป้องกันความเสี่ยงและอัตราแลกเปลี่ยน ไม่มี
ดัชนีเปรียบเทียบ  SET 50 INDEX
การชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน  ภายใน 5 วันทำการ (ปัจจุบันT+3)
CIMBT/ BBL/ KBANK/ SCB/ BAY/ TMB

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนการตัดสินใจลงทุน
กองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะอาจได้รับเงินคืนมากกว่า หรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ 
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวด้วย
 

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2019
กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล (แฟม) หุ้นระยะยาว 5.29 1.08 -2.13 -6.25 9.98 6.55 8.44 10.48 31.6329 89.97
เกณฑ์มาตรฐาน 21 5.51 1.15 -2.63 -6.06 12.39 7.47

เกณฑ์มาตรฐาน 21: SET50 TRI Index 100.00%ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ของมูลค่าหน่วยลงทุน)
การขายหน่วยลงทุน-สับเปลี่ยนเข้า
ตามชี้ชวน ไม่เกิน 0.25%
ที่คิดจริง  ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ
การรับซื้อคืน-สับเปลี่ยนออก
ตามชี้ชวน ไม่เกิน 0.25%
ที่คิดจริง ปัจจุบันเก็บไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน ของ NAV ของกองทุนต่อปี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ตามชี้ชวน ไม่เกิน 1.00%
ที่คิดจริง ปัจจุบันเก็บ  1.00%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
ตามชี้ชวน ไม่เกิน 0.055%
ที่คิดจริง ปัจจุบันเก็บ 0.055%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ตามชี้ชวน ไม่เกิน 0.70%
ที่คิดจริง ปัจจุบันเก็บ 0.070%

กลับไปหน้าแรก