กองทุนเปิดซีแพม โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้-ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ชื่อย่อกองทุน CPAM GSCEQ-R
ระดับความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง 6
ระดับความเสี่ยง 6: มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของ NAV
รายชื่อผู้จัดการกองทุน คุณวิน พรหมแพทย์
คุณวิทยา เจนจรัสโชติ
คุณดาราวรรณ ประกายทิพย์
คุณวิริยา  โภไคศวรรย์
คุณปณิธิ จิตรีโภชน์
คุณธนา เชนะกุล
คุณวรุณ ทรัพย์ทวีกุล
ประเภทกองทุน - กองทุนรวมหน่วยลงทุนที่เน้นลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund)
- กองทุนรวมตราสารแห่งทุน
อายุโครงการ ไม่มีกำหนด
ขนาดกองทุน

4,000 ล้านบาท

กองทุนนี้เหมาะสำหรับ นักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการแสวงหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน ในตราสารทุน โดยเข้าใจความผันผวนและยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารทุนในต่างประเทศได้
นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่มี
นโยบายการลงทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Principal Global Small Cap Equity Fund (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว ซึ่งกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดห้นที่มีมูลค่าตลาดขนาดเล็กจากทั่วโลก    
สกุลเงินที่ลงทุน US Dollar (USD)
การป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทจัดการอาจใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน (Hedging) ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนอัตราส่วนในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนในแต่ละช่วงเวลาของการลงทุน
ดัชนีเปรียบเทียบ MSCI All Country World Small Cap
วันเสนอขายหน่วยลงทุน ทุกวันทำการ, ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ 8.30- 15.30 น.
วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทุกวันทำการ, ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ 8.30- 15.00 น.
วันที่จดทะเบียนกองทุน 14 พฤษภาคม 2014
 มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อ   5,000 บาท
การชำระค่าขายคืน    

กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกรณีปกติ

สำหรับ CIMBT/SCB/KBANK/BAY/TMB ภายใน 5 วันทำการ นับถัดจากวันคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (T+6)
สำหรับธนาคารอื่น ภายใน 6 วันทำการ นับถัดจากวันคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (T+7)


กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ไม่เกิน 12 ครั้งต่อปี ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติจะโอนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ ภายใน 5 วันทำการ นับถัดจากวันคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (T+6)
                                            

ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจกองทุนจากหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุนและควรเก็บหนังสือชี้ชวนเพื่อเป็นเอกสารอ้างอิงในการลงทุน/การลงทุนในกองทุนรวมมีการเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย/ เราขอแนะนำว่าผู้ลงทุนควรพิจารณาค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอย่างรอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจลงทุน/ ราคาต่อหน่วยและผลตอบแทนจากการลงทุน(ถ้ามี)อาจลดลงหรือเพิ่มขึ้น/ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน( AIMC )/ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต


ณ วันที่ 31 มกราคม 2019
กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุนเปิดซีแพม โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้-ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 10.51 -0.10 -12.87 -13.15 7.07 N/A 2.69 3.89 11.3468 154.34
เกณฑ์มาตรฐาน 33 5.35 -4.32 -14.05 -9.92 6.52 N/A 3.89

เกณฑ์มาตรฐาน 33: MSLUAWON Index (THB) 100.00%
รวม 16 ครั้ง
Most Recent Fund Distribution ()
2018
ธันวาคม
0.1000
2018
กันยายน
0.1000
2018
มิถุนายน
0.3400
2018
มีนาคม
0.2200
2017
ธันวาคม
0.4700
2017
กันยายน
0.1700
2017
มิถุนายน
0.2200
2017
มีนาคม
0.6200
2016
ธันวาคม
0.1600
2016
กันยายน
0.3500
2016
มิถุนายน
0.6900
2015
ธันวาคม
0.1500
2015
มิถุนายน
0.4700
2015
มีนาคม
0.2000
2014
กันยายน
0.0700
2014
มิถุนายน
0.1600

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ของมูลค่าหน่วยลงทุน)
การขายหน่วยลงทุน-สับเปลี่ยนเข้า
ตามชี้ชวน ไม่เกิน 2.00%
ที่คิดจริง  ปัจจุบันเก็บ 1.50%
การรับซื้อคืน-สับเปลี่ยนออก
ตามชี้ชวน ไม่เกิน 1.00%
ที่คิดจริง  ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน ของ NAV ของกองทุนต่อปี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ตามชี้ชวน ไม่เกิน 1.50% ต่อปีของเงินทุนจดทะเบียน
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
ตามชี้ชวน ไม่เกิน 0.10% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ตามชี้ชวน ไม่เกิน 0.50% ต่อปี

กลับไปหน้าแรก