• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
18 สิงหาคม 2560
ราคาหน่วยลงทุน
รายวัน
13.8921
Up
16.0709
Up
11.1396
Up
11.4920
Up
11.4340
Up
12.5494
Down
13.9579
Down
18.0119
Down
17.4809
Down
LTF
19.4977
Down