• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
29 มิถุนายน 2559
ราคาหน่วยลงทุน
รายวัน
LTF
16.7433
Up
15.5481
Up
15.1094
Up
15.3044
Up
12.7153
Up
11.2564
Up
13.2099
Up
11.2732
Up
10.9824
Up
11.3089
Up