• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
22 กรกฎาคม 2559
ราคาหน่วยลงทุน
รายวัน
LTF
17.5703
Up
15.8552
Up
16.2948
Up
13.1717
Up
11.6331
Up
13.3614
Up
11.2858
Up
10.9916
Up
11.3155
Up
15.6055
Down