• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
26 พฤษภาคม 2559
ราคาหน่วยลงทุน
รายวัน
12.7420
Up
14.8198
Up
LTF
16.2107
Up
15.0556
Up
14.6295
Up
12.4133
Up
10.9934
Up
11.2996
Up
10.9709
11.2466
Down