กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สมุย บุรี

ชื่อย่อกองทุน SBPF
ระดับความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง 4
ระดับความเสี่ยง 4: มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
รายชื่อผู้จัดการกองทุน คุณวิน พรหมแพทย์
คุณสุทธิพันธ์  กรีมหา
ส่วนบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวม
คุณชนัยกานต์ สวัสดิฤกษ์
คุณวสุชนม์  ทรายแก้ว
คุณปิยะศํกดิ์ ดวงบัณฑิตกุ
ประเภทกองทุน อสังหาริมทรัพย์ ประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นโยบายการลงทุน ซื้อขาดที่ดิน อาคารโรงแรม สาธารณูปโภค
ข้อดีของกองทุน
  • มีกรรมสิทธิ์ในอาคาร โรงแรม ที่ดิน และสาธารณูปโภค พร้อมเฟอร์นิเจอร์ และระบบในการประกอบธุรกิจโรแรม
  • ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนสุทธิในปีที่ 1-5 ค้ำประกันจากธนาคารพาณิชย์แบบปีต่อปีเป็นหลักประกัน
การกระจายการลงทุน
96.00% ทรัพย์สิน
4.00% เงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด
เกณฑ์มาตรฐาน N/A
นโยบายการจ่ายเงินปันผล จ่ายปันผลปีละ 2 ครั้ง
ระยะเวลาการลงทุน ไม่มีอายุโครงการ
ลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาทขึ้นไป
วันเสนอขายหน่วยลงทุน 5-19 กรกฎาคม 2553
วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ขายได้ในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วันจดทะเบียนกองทุน 25 พฤษภาคม 2553
ขนาดกองทุนที่ได้รับการอนุมัติ  828 ล้านบาท

ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจกองทุนจากหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุนและควรเก็บหนังสือชี้ชวนเพื่อเป็นเอกสารอ้างอิงในการลงทุน/การลงทุนในกองทุนรวมมีการเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย/ เราขอแนะนำว่าผู้ลงทุนควรพิจารณาค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอย่างรอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจลงทุน/ ราคาต่อหน่วยและผลตอบแทนจากการลงทุน(ถ้ามี)อาจลดลงหรือเพิ่มขึ้น/ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน( AIMC )/ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต


Coming Soon

รวม 8 ครั้ง
Most Recent Fund Distribution (Net (THB/Unit))
Not exceeding twice a year
2014
กันยายน
0.0800
2014
มีนาคม
0.3500
2013
กันยายน
0.3500
2013
มีนาคม
0.3500
2012
กันยายน
0.3375
2012
มีนาคม
0.3375
2011
กันยายน
0.3224
2011
มีนาคม
0.2902

ค่าธรรมเนียมการซื้อ 0%
ค่าธรรมเนียมกองทุนรายปี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ตามชี้ชวน 1.00
ที่คิดจริง 0.60
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
ตามชี้ชวน 0.50
ที่คิดจริง 0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ตามชี้ชวน 0.10
ที่คิดจริง 0.10

กลับไปหน้าแรก