กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้

ชื่อย่อกองทุน CIMB-PRINCIPAL APDI
ระดับความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง 6
ระดับความเสี่ยง 6: มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของ NAV
รายชื่อผู้จัดการกองทุน คุณวิน พรหมแพทย์
คุณวิทยา เจนจรัสโชติ
คุณดาราวรรณ ประกายทิพย์
คุณวิริยา  โภไคศวรรย์
คุณธนา เชนะกุล
คุณปณิธิ จิตรีโภชน์
คุณวรุณ ทรัพย์ทวีกุล
ประเภทกองทุน กองทุนรวมชนิดพิเศษ ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ คือ กองทุน Asia Pacific Dynamic Income
นโยบายการลงทุน กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund ที่จดทะเบียนในประเทศมาเลเซีย ทั้งนี้ กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุน ของกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว ซึ่งจะส่งผลให้มี Net Exposure ในหน่วย CIS ของ กองทุนดังกล่าว คิดเป็นอัตราเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุน
ซึ่งกองทุนหลักมีจุดมุ่งหมายในการบริหารจัดการผลตอบแทนของกองทุนให้มีเสถียรภาพและเชิงบวกจากการลงทุนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นประเทศญี่ปุ่น
)
 
เกณฑ์มาตรฐาน ดัชนี MSCI AC Asia Pacific ex Japan
นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
ลงทุนขั้นต่ำ 5,000 บาทขึ้นไป
วันเสนอขายหน่วยลงทุน ทุกวันทำการตั้งแต่เวลาเริ่มทำการ ถึง 15.30 น. มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท
วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทุกวันทำการตั้งแต่เวลาเริ่มทำการ ถึง 15.00 น.
อายุของกองทุน ไม่กำหนด
วันจดทะเบียนกองทุน 21 ธันวาคม 2554
ขนาดกองทุนที่ได้รับการอนุมัติ 2,500 ล้านบาท

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนการตัดสินใจลงทุน
กองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะอาจได้รับเงินคืนมากกว่า หรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ 
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวด้วย
 

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2019
กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ 7.60 4.88 -4.06 -11.53 9.76 6.13 8.97 4.40 17.4300 1,955.45
เกณฑ์มาตรฐาน 27 6.38 2.35 -4.88 -6.80 9.17 2.92

เกณฑ์มาตรฐาน 27: M1APJ Index (THB)100.00%ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน( ของNAV ของกองทุนต่อปี ) 
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกินร้อยละ 1.50 ต่อปี
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์  ไม่เกินร้อยละ 0.08 ต่อปี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย( ของมูลค่าหน่วยลงทุน)
 
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกินร้อยละ 2.00  ( ปัจจุบัน 1.50%)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่เกินร้อยละ 1.00 (ปัจจุบัน ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน กรณีสับเปลี่ยนเข้า - เหมือนค่าธรรมเนียมการขาย
กรณีสับเปลี่ยนออก - เหมือนค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน

กลับไปหน้าแรก