กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม

ชื่อย่อกองทุน CIMB-PRINCIPAL iFIXED-C
ระดับความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง 4
ระดับความเสี่ยง 4: มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
รายชื่อผู้จัดการกองทุน คุณวิน พรหมแพทย์
คุณชนัยกานต์ สวัสดิฤกษ์
คุณวสุชนม์  ทรายแก้ว
คุณปิยะศํกดิ์ ดวงบัณฑิตกุล
ประเภทกองทุน กองทุนรวมตราสารหนี้ โดยมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
นโยบายการลงทุน กองทุนมีนโยบายลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน หรือเงินฝากที่เสนอขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ออกโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน หรือเอกชนที่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและเงินต้นสูง โดยมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) เท่านั้น กองทุนจะนำเงินไปลงทุนแบบมีความเสี่ยงในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาล และดัชนีตราสารหนี้หุ้นกู้เอกชน
นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
ลงทุนขั้นต่ำ 1 บาทขึ้นไป
วันเสนอขายหน่วยลงทุน ทุกวันทำการตั้งแต่เวลาเริ่มทำการ ถึง 15.30 น.
วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทุกวันทำการตั้งแต่เวลาเริ่มทำการ ถึง 15.00 น.
วันจดทะเบียนกองทุน 7 ธันวาคม 2555
ขนาดกองทุนที่ได้รับการอนุมัติ 10,000 ล้านบาท
การชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการ (ปัจจุบันT+2)
CIMBT / SCB / KBANK / BAY / TMB / BBL/ LHBANK/ KK/ TBANK

ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจกองทุนจากหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุนและควรเก็บหนังสือชี้ชวนเพื่อเป็นเอกสารอ้างอิงในการลงทุน/การลงทุนในกองทุนรวมมีการเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย/ เราขอแนะนำว่าผู้ลงทุนควรพิจารณาค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอย่างรอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจลงทุน/ ราคาต่อหน่วยและผลตอบแทนจากการลงทุน(ถ้ามี)อาจลดลงหรือเพิ่มขึ้น/ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน( AIMC )/ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต


ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2019
กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม 0.20 0.45 0.84 1.12 1.61 N/A 3.49 2.90 11.7675 3,673.15
เกณฑ์มาตรฐาน 29 0.49 1.34 2.18 2.43 2.35 2.97

เกณฑ์มาตรฐาน 29: GovBond Index 50.00% + MTMCorpBBBup Index 50.00%ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% of NAV)*
ค่าธรรมเนียมการจัดการ  ไม่เกิน 0.81% (ปัจจุบัน 0.535%)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์   ไม่เกิน 0.11% (ปัจจุบัน 0.040%)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน  ไม่เกิน 0.54% (ปัจจุบัน 0.075%)
* ข้อมูล 1 ธ.ค. 2559 -30 พ.ย. 2560 : ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน

ตามเงื่อนไขการขาย และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

กลับไปหน้าแรก