กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ หุ้นระยะยาว

ชื่อย่อกองทุน CIMB-PRINCIPAL LTF
ระดับความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง 6
ระดับความเสี่ยง 6: มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของ NAV
รายชื่อผู้จัดการกองทุน คุณวิน พรหมแพทย์
คุณวศิน ปริธัญ
คุณธนัท เจตจันทร์ประภา
คุณปุณยนุช บุณยรัตพันธุ์
นโยบายการลงทุน กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนที่มีปัจจัยพื้นฐานดี หรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ หรือเป็นธุรกิจอุตสาหกรรม ที่ได้รับการสนับสนุนหรือมีโอกาสได้รับผลดีจากนโยบายของรัฐบาล หรือมีศักยภาพในการเติบโตสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้
ประเภทกองทุน

เป็นกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

อายุโครงการ ไม่กำหนด
ขนาดกองทุนที่ได้รับการอนุมัติ 5,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน 1 ธันวาคม 2005
มูลค่าสั่งซื้อครั้งแรก  ขั้นต่ำ 1,000 บาท
มูลค่าสั่งซื้อครั้งถัดไป  1,000 บาท
วันเสนอขายหน่วยลงทุน ทุกวันทำการตั้งแต่เวลา
เริ่มทำการถึง 15.30 น.
วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทุกวันทำการตั้งแต่เวลา
เริ่มทำการถึง 15.00 น.
นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่มี
การป้องกันความเสี่ยงและอัตราแลกเปลี่ยน ไม่มี
ดัชนีเปรียบเทียบ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน  ภายใน 5 วันทำการ (ปัจจุบันT+4, กองทุนจะปรับ T+3 ตั้งแต่ 2 มีนาคม 2561)
CIMBT / SCB / KBANK / BAY / TMB / BBL/ LHBANK/ KK/ TBANK
Promotion LTF/RMF ดูรายละเอียดเพิ่มเติม Click
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่
แผนกลูกค้าสัมพันธ์ (Client Service) หมายเลข (662) 686 9595 ทุกวันทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น. 
(เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดประจำปี)


ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนการตัดสินใจลงทุน
กองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะอาจได้รับเงินคืนมากกว่า หรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ 
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวด้วย
 

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2018
กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ หุ้นระยะยาว -4.43 -5.76 -2.25 15.73 9.43 3.69 5.77 8.32 21.6736 592.63
เกณฑ์มาตรฐาน 1 0.27 -4.14 3.68 13.94 6.65 3.04

เกณฑ์มาตรฐาน 1: SET TRI Index 100.00%ค่าธรรมเนียมการซื้อ
ค่าธรรมเนียมขาย
ของมูล่าหน่วยลงทุน
 
ยกเว้น
ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมกองทุน ของ NAV ของกองทุนต่อปี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ตามชี้ชวน 1.071% 
ที่คิดจริง  
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
ตามชี้ชวน 0.08%
ที่คิดจริง
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ตามชี้ชวน 0.136%
ที่คิดจริง  

กลับไปหน้าแรก