กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ หุ้นระยะยาว

ชื่อย่อกองทุน CIMB-PRINCIPAL LTF
ระดับความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง 6
ระดับความเสี่ยง 6: มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของ NAV
รายชื่อผู้จัดการกองทุน คุณวิน พรหมแพทย์
คุณวศิน ปริธัญ
คุณธนัท เจตจันทร์ประภา
คุณปุณยนุช บุณยรัตพันธุ์
นโยบายการลงทุน กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนที่มีปัจจัยพื้นฐานดี หรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ หรือเป็นธุรกิจอุตสาหกรรม ที่ได้รับการสนับสนุนหรือมีโอกาสได้รับผลดีจากนโยบายของรัฐบาล หรือมีศักยภาพในการเติบโตสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้
ประเภทกองทุน

เป็นกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

อายุโครงการ ไม่กำหนด
ขนาดกองทุนที่ได้รับการอนุมัติ 5,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน 1 ธันวาคม 2548
มูลค่าสั่งซื้อครั้งแรก  ขั้นต่ำ 1,000 บาท
มูลค่าสั่งซื้อครั้งถัดไป  1,000 บาท
วันเสนอขายหน่วยลงทุน ทุกวันทำการตั้งแต่เวลา
เริ่มทำการถึง 15.30 น.
วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทุกวันทำการตั้งแต่เวลา
เริ่มทำการถึง 15.00 น.
นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่มี
การป้องกันความเสี่ยงและอัตราแลกเปลี่ยน ไม่มี
ดัชนีเปรียบเทียบ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน  ภายใน 5 วันทำการ(ปัจจุบัน T+4)
CIMBT / SCB / KBANK / BAY / TMB / BBL/ LHBANK/ KK/ TBANK
Promotion LTF/RMF ดูรายละเอียดเพิ่มเติม Click
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่
แผนกลูกค้าสัมพันธ์ (Client Service) หมายเลข (662) 686 9595 ทุกวันทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น. 
(เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดประจำปี)


ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนการตัดสินใจลงทุน
กองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะอาจได้รับเงินคืนมากกว่า หรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ 
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวด้วย
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ หุ้นระยะยาว 24.03 8.76 16.92 N/A N/A N/A 6.37 8.60 22.6787 537.44
เกณฑ์มาตรฐาน 1 N/A 1.12 4.12 11.17 2.69 5.42 7.27

เกณฑ์มาตรฐาน 1: SET TRI Index 100.00%ค่าธรรมเนียมการซื้อ
ค่าธรรมเนียมขาย
ของมูล่าหน่วยลงทุน
 
ยกเว้น
ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมกองทุน ของ NAV ของกองทุนต่อปี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ตามชี้ชวน 1.071% 
ที่คิดจริง  
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
ตามชี้ชวน 0.08%
ที่คิดจริง
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ตามชี้ชวน 0.136%
ที่คิดจริง  

กลับไปหน้าแรก