กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ หุ้นระยะยาว
ติดต่อเรา เลือกกองทุนอื่น

กองทุนนี้เหมาะกับใคร

  • ผู้ที่ต้องการหักลดหย่อนภาษี และต้องการลงทุนใน LTF ที่เน้นลงทุนในหุ้นคุณภาพ

ชื่อย่อกองทุน CIMB-PRINCIPAL LTF
ระดับความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง 6
ระดับความเสี่ยง 6: มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของ NAV
รายชื่อผู้จัดการกองทุน คุณวิน พรหมแพทย์
คุณวิภาดา จิรพณิช
คุณคงศิริ เลิศพิชิตกุล
คุณวศิน ปริธัญ
ประเภทกองทุน กองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
นโยบายการลงทุน เน้นลงทุนหุ้นสามัญบริษัทจดทะเบียนที่มีปัจจัยพื้นฐานดี หรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศหรือได้รับการสนับสนุนจากนโยบายของรัฐบาล หรือหุ้นที่มีศักยภาพในการเติบโตสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ
ข้อดีของกองทุน
  • เน้นลงทุนในหุ้นโดยไม่จำกัดสัดส่วนการลงทุน เพื่ออากาสสร้างผลตอบแทนในตลาดหุ้นตามภาวะตลาด
  • ไม่จ่ายเงินปันผลแต่นำเงินไปลงทุนต่อเพื่อสร้างโอกาสของผลตอบแทนจาก Capital Gain
เกณฑ์มาตรฐาน ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET INDEX
นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
ระยะเวลาการลงทุน ระยะยาว
ลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาทขึ้นไป
การซื้อหน่วยลงทุนในครั้งถัดไป ขั้นต่ำ 1,000 บาท
การขายคืนหน่วยลงทุน ไม่มีข้อกำหนด
วันเสนอขายหน่วยลงทุน ทุกวันทำการของธนาคารพาณิชย์ ระหว่าง 8.30- 15.30 น.
วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทุกวันทำการของธนาคารพาณิชย์ ระหว่าง 8.30- 15.00 น. /td>
วันจดทะเบียนกองทุน 1 ธันวาคม 2548
ขนาดกองทุนที่ได้รับการอนุมัติ 8,000 ล้านบาท

ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจกองทุนจากหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุนและควรเก็บหนังสือชี้ชวนเพื่อเป็นเอกสารอ้างอิงในการลงทุน/การลงทุนในกองทุนรวมมีการเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย/ เราขอแนะนำว่าผู้ลงทุนควรพิจารณาค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอย่างรอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจลงทุน/ ราคาต่อหน่วยและผลตอบแทนจากการลงทุน(ถ้ามี)อาจลดลงหรือเพิ่มขึ้น/ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน( AIMC )/ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต


ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559
กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ หุ้นระยะยาว 4.87 7.34 4.50 0.02 -2.96 9.39 4.18 7.48 16.5300 127.75
เกณฑ์มาตรฐาน 1 10.58 6.90 4.75 -4.80 -3.03 5.81

เกณฑ์มาตรฐาน 1: ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET INDEXค่าธรรมเนียมการซื้อ
ค่าธรรมเนียมขาย
ของมูล่าหน่วยลงทุน
 
ยกเว้น
ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมกองทุน ของ NAV ของกองทุนต่อปี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ตามชี้ชวน 1.071% 
ที่คิดจริง  
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
ตามชี้ชวน 0.08%
ที่คิดจริง
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ตามชี้ชวน 0.136%
ที่คิดจริง  

กลับไปหน้าแรก