กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส

ชื่อย่อกองทุน CIMB-PRINCIPAL DPLUS
ระดับความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง 4
ระดับความเสี่ยง 4: มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

คุณวิน พรหมแพทย์
คุณชนัยกานต์ สวัสดิกฤษ์

คุณวสุชนม์ ทรายแก้ว

ขนาดกองทุนที่ได้รับการอนุมัติ  20,000 ล้านบาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน  24 กุมภาพันธ์ 2015

ประเภทกองทุน

ตราสารหนี้

นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝากที่เสนอขายทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ที่ออกโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือ ภาคเอกชนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ในกรณีตราสารดังกล่าวเป็น Subordinated Debt จะต้องได้รับอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Issue rating) อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) เท่านั้น โดยกองทุนจะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

เกณฑ์มาตรฐาน

อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ 1 ปี ในสัดส่วนร้อยละ 10.5 และอัตราผลตอบแทนของห้นกู้เอกชนที่มีอายุคงที่ 1 ปี ในสัดส่วนร้อยละ 10.5 และอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระหว่างธนาคารในต่างประเทศ ที่มีอายุคงคงที่ 1 ปี ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ในสัดส่วนร้อยละ 79

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

นโยบายการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทจัดการจะใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน (Hedging) ทั้งจำนวน

ระยะเวลาการลงทุน

ไม่มีกำหนด

ลงทุนขั้นต่ำ

1,000 บาทขึ้นไป

วันเสนอขายหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการ ถึง 15.30 น

วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการ ถึง 15.00 น 

การชำระค่าขายคืน

- สำหรับ CIMBT/SCB/KBANK/BAY/BBL/TMB : ภายใน 1 วันทำการ (T+1)
- สำหรับ ธนาคารอื่นๆ : ภายใน 2 วันทำการ (T+2)

ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจกองทุนจากหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุนและควรเก็บหนังสือชี้ชวนเพื่อเป็นเอกสารอ้างอิงในการลงทุน/การลงทุนในกองทุนรวมมีการเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย/ เราขอแนะนำว่าผู้ลงทุนควรพิจารณาค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอย่างรอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจลงทุน/ ราคาต่อหน่วยและผลตอบแทนจากการลงทุน(ถ้ามี)อาจลดลงหรือเพิ่มขึ้น/ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน( AIMC )/ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต


ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2019
กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส 0.23 0.32 0.66 1.23 1.33 N/A 1.52 2.16 10.6231 9,319.49
เกณฑ์มาตรฐาน 37 0.49 1.34 2.29 2.88 2.19 N/A 2.16

เกณฑ์มาตรฐาน 37: GovBond Index 50.00% + MTMCorpBBBup Index 50.00%ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% of NVA)* 
ค่าธรรมเนียมการจัดการ  ไม่เกิน 1.07 % (ปัจจุบัน 0.428%)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์   ไม่เกิน 0.11% (ปัจจุบัน 0.043%)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน  ไม่เกิน 0.54% (ปัจจุบัน 0.075%)
*ข้อมูล 1 ก.พ. 2560 -31 ม.ค. 2561 : ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน

ตามเงื่อนไขการขาย และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

กลับไปหน้าแรก