กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แบบมีกรรมสิทธิ์ 101 มนตรี สโตร์เรจ

ชื่อย่อกองทุน MONTRI
ระดับความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง 4
ระดับความเสี่ยง 4: มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
รายชื่อผู้จัดการกองทุน คุณวิน พรหมแพทย์
คุณสุทธิพันธ์  กรีมหา
ประเภทกองทุน อสังหาริมทรัพย์ ประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นโยบายการลงทุน นำเงินที่ได้จากการขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่เสนอขายครั้งแรกไปลงทุน ซื้อที่ดินและอาคารพร้อมอุปกรณ์ ต่าง ๆ
ข้อดีของกองทุน
  • มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน และคลังสินค้า รวมถึงอุปกรณ์ในการประกอบธุรกิจของบริษัท
  • ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนสุทธิในปีที่ 1-6 ค้ำประกันจากธนาคารพาณิชย์แบบปีต่อปีเป็นหลักประกัน
การกระจายการลงทุน
93.69% ทรัพย์สิน
6.31% เงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด
เกณฑ์มาตรฐาน N/A
นโยบายการจ่ายเงินปันผล จ่ายปันผลปีละ 2 ครั้ง
ระยะเวลาการลงทุน ไม่มีอายุโครงการ
ลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาทขึ้นไป
วันเสนอขายหน่วยลงทุน วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ขายได้ในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วันจดทะเบียนกองทุน 30 มิถุนายน 2552
ขนาดกองทุนที่ได้รับการอนุมัติ 603 ล้านบาท

ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจกองทุนจากหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุนและควรเก็บหนังสือชี้ชวนเพื่อเป็นเอกสารอ้างอิงในการลงทุน/การลงทุนในกองทุนรวมมีการเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย/ เราขอแนะนำว่าผู้ลงทุนควรพิจารณาค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอย่างรอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจลงทุน/ ราคาต่อหน่วยและผลตอบแทนจากการลงทุน(ถ้ามี)อาจลดลงหรือเพิ่มขึ้น/ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน( AIMC )/ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต


Coming Soon

รวม 12 ครั้ง
Most Recent Fund Distribution (Net (THB/Unit))
Not exceeding twice a year
2015
กันยายน
0.3500
2015
มีนาคม
0.3500
2014
กันยายน
0.3500
2014
มีนาคม
0.3500
2013
กันยายน
0.3500
2013
มีนาคม
0.3500
2012
กันยายน
0.3500
2012
มีนาคม
0.3500
2011
กันยายน
0.3500
2011
มีนาคม
0.3500
2010
กันยายน
0.3500
2010
มีนาคม
0.3500

ค่าธรรมเนียมการซื้อ 0%
ค่าธรรมเนียมกองทุนรายปี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ตามชี้ชวน 1.00
ที่คิดจริง 0.60
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
ตามชี้ชวน 0.50
ที่คิดจริง 0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ตามชี้ชวน 0.10
ที่คิดจริง 0.10

กลับไปหน้าแรก