กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้

ชื่อย่อกองทุน CIMB-PRINCIPAL GOPP-A
ระดับความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง 6
ระดับความเสี่ยง 6: มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของ NAV
รายชื่อผู้จัดการกองทุน คุณวิน พรหมแพทย์
คุณวิทยา เจนจรัสโชติ
คุณดาราวรรณ ประกายทิพย์
คุณวิริยา  โภไคศวรรย์
ขนาดกองทุน

5,000 ล้านบาท

ประเภทกองทุน     กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Feeder Fund)
กองทุนนี้เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการแสวงหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุน โดยเข้าใจความผันผวนและรับความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศได้และผลตอบแทนในระยะกลางถึงระยะยาว
นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่มี
นโยบายการลงทุนกองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund (Class Z) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) โดยกองทุนบริหารและจัดการโดย Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited และเป็นกองทุนรวมที่จัดตั้งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO)
การป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทจัดการอาจใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน (Hedging) โดยอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนอัตราส่วนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนในแต่ละช่วงเวลาของการลงทุน ทั้งนี้ กองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจานวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
ดัชนีเปรียบเทียบ MSCI All Country World Index
วันจดทะเบียนกองทุน 23 พฤษภาคม 2017
วันเปิดเสนอขายครั้งต่อไป ทุกวันทำการ, ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ 8.30- 15.30 น.
(เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2017 เป็นต้นไป)
วันเปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทุกวันทำการ, ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ 8.30- 15.00 น.
(เริ่มตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2017 เป็นต้นไป)
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก   5,000 บาท
มูลค่าการสั่งซื้อครั้งต่อไป      5,000 บาท
การชำระค่าขายคืน    

- สำหรับ CIMBT/SCB/KBANK/BAY/BBL 
  ภายใน 5 วันทำการ นับถัดจากวันคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (T+6)

- สำหรับธนาคารอื่น
 
  ภายใน 6 วันทำการ นับถัดจากวันคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (T+7)

                                                     

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน / ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลของกองทุนรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุนรวมที่เปิดเผยไว้ในแหล่งต่าง ๆ หรือให้ขอข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ก่อนการตัดสินใจลงทุน / ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

บริษัทจัดการอาจใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน (Hedging) และอาจพิจารณาปรรับเปลี่ยนอัตราส่วนในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ทั้งนี้เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงและอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวนผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

 

 

 


ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2018
กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ 5.54 8.58 13.00 N/A N/A N/A 20.27 13.50 12.0273 3,311.58
เกณฑ์มาตรฐาน 45  N/A 5.73 11.21 N/A N/A N/A

เกณฑ์มาตรฐาน 45 : M1WA Index 100.00%ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ของมูลค่าหน่วยลงทุน)
การขายหน่วยลงทุน-สับเปลี่ยนเข้า
ตามชี้ชวน ไม่เกิน 1.50%
ที่คิดจริง  ปัจจุบันเก็บ 1.50%
การรับซื้อคืน-สับเปลี่ยนออก
ตามชี้ชวน ไม่เกิน 1.00%
ที่คิดจริง  ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน ของ NAV ของกองทุนต่อปี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ตามชี้ชวน ไม่เกิน 1.50% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 1.50% ต่อปี)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
ตามชี้ชวน ไม่เกิน 0.10% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ตามชี้ชวน ไม่เกิน 0.50% ต่อปี

กลับไปหน้าแรก