กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ชนิดสะสมมูลค่า

ชื่อย่อกองทุน CIMB-PRINCIPAL iPROP-A
ระดับความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง 8
ระดับความเสี่ยง 8: มีนโยบายลงทุนในทรัพย์สินที่เป็นทางเลือกใหม่ในการลงทุนหรือมีโครงสร้างซับซ้อน เข้าใจยาก เช่น commodity/gold fund /oil fund/derivatives ที่ไม่ใช่เพื่อ hedging ซึ่งรวมถึงตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่ไม่คุ้มครองเงินต้น
รายชื่อผู้จัดการกองทุน คุณวิน พรหมแพทย์
คุณวิทยา เจนจรัสโชติ
คุณดาราวรรณ ประกายทิพย์
คุณวิริยา  โภไคศวรรย์
คุณธนา เชนะกุล
คุณปณิธิ จิตรีโภชน์
คุณวรุณ ทรัพย์ทวีกุล
ประเภทกองทุน กองทุนรวมหน่วยลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์
นโยบายการลงทุน เน้นลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund) ทั้งในและต่างประเทศ เช่น ตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินอื่นใดที่ให้ผลตอบแทนเชื่อมโยงกับอสังหาริมทรัพย์
เกณฑ์มาตรฐาน ดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (PFUND) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ The FTSE Strait times REIT Index ในสัดส่วนที่ลงทุนและได้ประกาศไว้ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
ลงทุนขั้นต่ำ 5,000 บาทขึ้นไป
วันเสนอขายหน่วยลงทุน ทุกวันทำการตั้งแต่เวลาเริ่มทำการ ถึง 15.30 น.
วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน - วันทำการขายคืน
    กรณีอัตโนมัติ :  ไม่เกินปีละ 12 ครั้งโดยนำเงินไปซื้อหน่วยลงทุน
                            กองทุน CIMB-PRINCIPAL TREASURY ทั้งจำนวน 
      กรณีปกติ     :  ทุกวันทำการตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15:00 น. 

รับเงินค่าขายคืน   ภายใน 5 วันทำการ
                             เฉพาะบัญชีธนาคาร CIMBT / SCB / KBANK / BAY


วันจดทะเบียนกองทุนรวม 17 กุมภาพันธ์ 2012
ขนาดกองทุนที่ได้รับการอนุมัติ 15,000 ล้านบาท

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนการตัดสินใจลงทุน
กองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะอาจได้รับเงินคืนมากกว่า หรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ 

 

 


ณ วันที่ 31 มกราคม 2019
กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ชนิดสะสมมูลค่า 4.47 5.10 4.99 6.39 11.15 10.76 10.60 11.77 18.0295 3,169.42
เกณฑ์มาตรฐาน 23 3.68 4.50 3.96 6.42 11.99 10.10

เกณฑ์มาตรฐาน 23: SET PF&REIT TRI Index 50.00% + FSTREI TRI Index (THB) 50.00%
รวม 4 ครั้ง
Most Recent Fund Distribution ()
2018
มีนาคม
0.2100
2017
มีนาคม
0.1900
2016
มีนาคม
0.2700
2015
มีนาคม
0.4500

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ของมูลค่าหน่วยลงทุน)
การขายหน่วยลงทุน-สับเปลี่ยนเข้า
ตามชี้ชวน ไม่เกิน 1.07%
ที่คิดจริง ปัจจุบันเก็บ 1.00%
การรับซื้อคืน-สับเปลี่ยนออก
ตามชี้ชวน ไม่เกิน 1.07%
ที่คิดจริง ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน ของ NAV ของกองทุนต่อปี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ตามชี้ชวน ไม่เกิน 1.07%
ที่คิดจริง ปัจจุบันเก็บ 0.865%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
ตามชี้ชวน ไม่เกิน 0.11%
ที่คิดจริง ปัจจุบันเก็บ 0.040%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ตามชี้ชวน ไม่เกิน 0.54%
ที่คิดจริง ปัจจุบันเก็บ 0.318%

กลับไปหน้าแรก