กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เยอรมัน อิควิตี้

ชื่อย่อกองทุน CIMB-PRINCIPAL GEQ
ระดับความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง 6
ระดับความเสี่ยง 6: มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของ NAV
รายชื่อผู้จัดการกองทุน คุณวิน พรหมแพทย์
คุณวิทยา เจนจรัสโชติ
คุณดาราวรรณ ประกายทิพย์
คุณวิริยา โภไคศวรรย์
ขนาดกองทุน

2,000 ล้านบาท

ประเภทกองทุน     กองทุนรวมหน่วยลงทุนที่เน้นลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund)
กองทุนนี้เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการแสวงหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุน โดยเข้าใจความผันผวนและรับความเสี่ยงของการลงทุนในต่างประเทศได้
นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่มี
นโยบายการลงทุนกองทุนมีนโยบายนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน iShares Core Dax® UCITS ETF (DE) ที่จดทะเบียนในประเทศเยอรมนี เพียงกองทุนเดียว ซึ่งกองทุนหลัก (Master Fund) มีนโยบายลงทุนในตราสารทุน และ ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน ที่จดทะเบียนในประเทศเยอรมนี หรือทำธุรกิจส่วนใหญ่ในประเทศเยอรมนี
การป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทจัดการจะใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน (Hedging) ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนอัตราส่วนในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนในแต่ละช่วงเวลาของการลงทุน เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุน หรือได้รับผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
ดัชนีเปรียบเทียบ การลงทุนในกองทุนรวมนี้ควรเปรียบเทียบกับดัชนี DAX ซึ่งเป็นตัวชี้วัดของกองทุนหลักโดยอัตราผลตอบแทนข้างต้นจะปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
วันจดทะเบียนกองทุน 5 กรกฎาคม 2016
วันเปิดเสนอขายครั้งต่อไป ทุกวันทำการ, ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ 8.30- 15.30 น.
วันเปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทุกวันทำการ, ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ 8.30- 15.00 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก   5,000 บาท
มูลค่าการสั่งซื้อครั้งต่อไป      5,000 บาท
การชำระค่าขายคืน    

- สำหรับ CIMBT/SCB/KBANK/BAY/BBL 
  ภายใน 5 วันทำการ นับถัดจากวันคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (T+5)
- สำหรับธนาคารอื่น 
  ภายใน 6 วันทำการ นับถัดจากวันคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (T+6)

                                                     

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจกองทุนจากหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุนและควรเก็บหนังสือชี้ชวนเพื่อเป็นเอกสารอ้างอิงในการลงทุน/การลงทุนในกองทุนรวมมีการเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย/
เราขอแนะนำว่าผู้ลงทุนควรพิจารณาค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอย่างรอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจลงทุน/ ราคาต่อหน่วยและผลตอบแทนจากการลงทุน(ถ้ามี)อาจลดลงหรือเพิ่มขึ้น/ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน( AIMC )/ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต

 

 

 


ณ วันที่ 31 มีนาคม 2018
กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เยอรมัน อิควิตี้ -6.31 -6.31 -6.32 -3.10 N/A N/A 10.79 13.40 11.9476 104.38
เกณฑ์มาตรฐาน 46 -5.90 -5.90 -5.54 6.08 N/A N/A 13.40

เกณฑ์มาตรฐาน 46: DAX Index (THB) 100.00%ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ของมูลค่าหน่วยลงทุน)
การขายหน่วยลงทุน-สับเปลี่ยนเข้า
ตามชี้ชวน ไม่เกิน 1.50%
ที่คิดจริง  ปัจจุบันเก็บ 1.50%
การรับซื้อคืน-สับเปลี่ยนออก
ตามชี้ชวน ไม่เกิน 1.00%
ที่คิดจริง  ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน ของ NAV ของกองทุนต่อปี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ตามชี้ชวน ไม่เกิน 1.50% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 1.50% ต่อปี)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
ตามชี้ชวน ไม่เกิน 0.10% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ตามชี้ชวน ไม่เกิน 0.50% ต่อปี

กลับไปหน้าแรก