กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม

ชื่อย่อกองทุน CIMB-PRINCIPAL iDIV-C
ระดับความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง 6
ระดับความเสี่ยง 6: มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของ NAV
ชื่อย่อกองทุน CIMB-PRINCIPAL iDIV-C 
รายชื่อผู้จัดการกองทุน คุณวิน พรหมแพทย์
คุณวศิน ปริธัญ
คุณธนัท เจตจันทร์ประภา
คุณปุณยนุช บุณยรัตพันธุ์
คุณชาตรี มีชัยเจริญยิ่ง
นโยบายการลงทุน  กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เอ็ม เอ ไอ โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหุ้นที่มีประวัติการจ่ายเงินปันผลหรือแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลในอนาคต และลงทุนในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั้งนี้ส่งผลให้มี Net Exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ประเภทกองทุน ตราสารทุนโดยมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
อายุโครงการ ไม่กำหนด
ขนาดกองทุนที่ได้รับการอนุมัติ  2,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน 

29 พฤษภาคม 2555

มูลค่าสั่งซื้อครั้งแรก  1 บาท
มูลค่าสั่งซื้อครั้งถัดไป    ไม่กำหนด
วันเสนอขายหน่วยลงทุน ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึง 15:30 น.
วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึง 15:00 น.
นโยบายการจ่ายเงินปันผล มี เฉพาะหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล
ดัชนีเปรียบเทียบ SET High Dividend 30 Index TRI Index
การชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการ (ปัจจุบันT+4, กองทุนจะปรับ T+3 ตั้งแต่ 2 มีนาคม 2561)
CIMBT / SCB / KBANK / BAY / TMB / BBL

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนการตัดสินใจลงทุน

กองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะอาจได้รับเงินคืนมากกว่า หรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2019
กองทุนผลการดำเนินงานกองทุนตั้งแต่ต้นปี
(%)
3
เดือน
(%)
6
เดือน
(%)
12
เดือน
(%)
3
ปี
(%)
5
ปี
(%)
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
เกณฑ์มาตราฐานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
(%)
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)ขนาดกองทุน
(ล้านบาท)
กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม-ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม 4.83 -0.04 -5.01 -12.67 9.02 N/A 6.72 6.26 18.4177 1,397.15
เกณฑ์มาตรฐาน 53 5.82 0.54 -4.64 -5.55 12.37 6.87

เกณฑ์มาตรฐาน 53: SETHD TRI Index 100.00%ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ของมูลค่าหน่วยลงทุน)
การขายหน่วยลงทุน-สับเปลี่ยนเข้า
ตามชี้ชวน ไม่เกิน 1.07%
ที่คิดจริง ปัจจุบันเก็บ 1.00%
การรับซื้อคืน-สับเปลี่ยนออก
ตามชี้ชวน ไม่เกิน 1.07%
ที่คิดจริง ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน ของ NAV ของกองทุนต่อปี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ตามชี้ชวน ไม่เกิน 2.14%
ที่คิดจริง ปัจจุบันเก็บ 1.87%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
ตามชี้ชวน ไม่เกิน 0.11%
ที่คิดจริง ปัจจุบันเก็บ 0.040%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ตามชี้ชวน ไม่เกิน 0.23%
ที่คิดจริง ปัจจุบันเก็บ 0.21%

กลับไปหน้าแรก