สินเชื่อธนาคารกรุงเทพ สำหรับลูกค้ารายย้อย ไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือน วงเงินสูงสุด 2 ล้านบาท#สินเชื่อธนาคารกรุงเทพ#สินเชื่อไม่ใช้สลิปเงินเดือน
สินเชื่อธนาคารกรุงเทพ สำหรับลูกค้ารายย้อย ไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือน วงเงินสูงสุด 2 ล้านบาท

E-mail : [email protected]
Facebook fanpage :
Instagram : kengpilot
Tiktok : kengpilot
line :

วัตถุประสงค์: เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจรายย่อย
ประเภทสินเชื่อ: สินเชื่อบัวหลวงเพิ่มทรัพย์ (เงินกู้) และสินเชื่อบัวหลวงพูนทรัพย์ (เงินทุนหมุนเวียน)
วงเงินสินเชื่อ: 20,000 บาท – 2,000,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย: 8% – 15% ต่อปี
ระยะเวลา: สูงสุดไม่เกิน 5 ปี (ขั้นต่ำ 1 ปี)

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ
1. บุคคลที่มีสัญชาติไทย อายุ 20-65 ปี
2. ดำเนินกิจการโดยมีสถานที่ของกิจการเป็นหลักแหล่งชัดเจน และมีเอกสารแสดงหรือมีหลักฐานที่ได้รับการ
รับรองว่าประกอบกิจการจริง
3. ประกอบกิจการโดยชอบด้วยกฏหมาย และต้องไม่ขัดกับศีลธรรมอันดี
4. กรณีขอกู้วงเงินไม่เกิน 200,000 บาท ไม่มีภาระค้ำประกันกับ บสย. ณ วันที่ขอค้ำประกัน ยกเว้น โครงการค้ำ
ประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs และมีทรัพย์สินถาวรไม่รวมที่ดิน มูลค่ารวมไม่เกิน
5,000,000 บาท
5. กรณีขอกู้วงเงินมากกว่า 200,000 – 2,000,000 บาท มีทรัพย์สินถาวรไม่รวมที่ดิน มูลค่ารวมไม่เกิน 200 ล้านบาท

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ
1. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
2. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (ถ้ามี)
3. สำเนาใบสำคัญการสมรส/ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
4. หลักฐานการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจจากหน่วยงานราชการ*
4.1 หนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน/บริษัท และวัตถุประสงค์ ระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน
4.2 สำเนาทะเบียนการค้า หรือทะเบียนพาณิชย์
4.3 สำเนาภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)
5. บัญชีเงินฝากธนาคารแสดงรายการย้อนหลัง 6 เดือน*
6. สำเนาสัญญาเช่าไม่น้อยกว่า 1 ปี กรณีสถานประกอบการเป็นการเช่า*
7. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกเพื่อโอนเงินสินเชื่อ
(กรณีสินเชื่อบัวหลวงเพิ่มทรัพย์)
8. สำเนาหน้าบัตรบีเฟิสต์ที่ใช้กับบัญชีสินเชื่อ
(กรณีสินเชื่อบัวหลวงพูนทรัพย์)