(EP.4)5 วิชาสังคมศึกษา ป.5 – ธนาคารเมื่อนักเรียนได้ดูคลิปนี้แล้ว ให้แสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ โดยพิมพ์ ชื่อ – นามสกุล ชั้น และเลขที่ เพื่อเป็นการเช็คชื่อการเข้าเรียน
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่